Rozporządzenie wykonawcze 1034/2014 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.287.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1034/2014
z dnia 25 września 2014 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zapewnić, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez pewien okres przez osobę, której udzielono tej informacji, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Heinz ZOUREK
Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Nowy pojazd silnikowy typu pickup z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym o pojemności skokowej 2 179 cm3, z pięciobiegową ręczną skrzynią biegów i jednym biegiem wstecznym. Jego całkowita masa brutto wynosi w przybliżeniu 2 950 kg, a jego całkowita ładowność wynosi w przybliżeniu 1 000 kg. Długość rozstawu osi wynosi 3 150 mm.

Pojazd silnikowy składa się z dwóch oddzielnych obszarów:

- czterodrzwiowej kabiny - wszystkie drzwi są wyposażone w okna - oraz pięciu siedzeń łącznie z fotelem kierowcy, w dwóch rzędach (dwa przednie siedzenia i trzy tylne siedzenia). Kabina ma standardowe wnętrze z ręcznie sterowaną klimatyzacją, standardowe siedzenia z regulowanymi, trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, regulowane zagłówki przednich siedzeń, regulowaną kolumnę kierownicy i oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej. Jest wyposażona w odbiornik radiowy,

- otwartej przestrzeni ładunkowej o długości 1 429 mm, wyposażonej w zestaw kotew do przymocowania ładunku.

8703 32 19Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8703, 8703 32 i 8703 32 19.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8704 jako pojazd do transportu towarów, biorąc pod uwagę jego zamierzone wykorzystanie, które jest nieodłącznym elementem całości jego obiektywnych cech i ogólnego wyglądu, jako pojazd zasadniczo przeznaczony do przewozu osób. Brak luksusowych cech wnętrza nie wyklucza klasyfikacji jako pojazdu do przewozu osób. Pojazd ma dwa rzędy siedzeń, a maksymalna wewnętrzna długość obszaru do transportu towarów jest mniejsza niż 50 % długości rozstawu osi (zob. również Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej do pozycji 8703).

Zatem pojazd należy klasyfikować do kodu CN 8703 32 19 jako nowy pojazd silnikowy przeznaczony zasadniczo do przewozu osób.

1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.