Rozporządzenie wykonawcze 1008/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.268.1

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1008/2011
z dnia 10 października 2011 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 1 ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 2, 5 i 6,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską ("Komisja") po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1) W następstwie dochodzenia antydumpingowego ("pierwotne dochodzenie") Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 2 , ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części objętych obecnie kodami CN ex 8427 90 00 oraz ex 8431 20 00, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ostateczne środki antydumpingowe"). Środki przyjęły formę cła ad valorem w wysokości od 7,6 % do 46,7 %.

(2) W następstwie dokonanego z urzędu przeglądu okresowego dotyczącego zakresu produktu Rada uściśliła w rozporządzeniu (WE) nr 684/2008 3 zakres produktu na potrzeby pierwotnego dochodzenia.

(3) W następstwie podjętego z urzędu dochodzenia w sprawie obejścia środków Rada, rozporządzeniem (WE) nr 499/2009 4 , rozszerzyła ostateczne cło antydumpingowe stosowane do "wszystkich innych przedsiębiorstw" nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na ręczne wózki paletowe oraz ich zasadnicze części wysyłane z Tajlandii, zgłoszone lub niezgłoszone jako pochodzące z Tajlandii.

2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(4) W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu 5 obowiązujących ostatecznych środków antydumpingowych Komisja otrzymała w dniu 21 kwietnia 2010 r. wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez dwóch producentów unijnych: BT Products AB i Lifter S.r.l. ("wnioskodawcy") reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku prawie całość, unijnej produkcji ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części.

(5) W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu unijnego.

3. Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(6) Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i ogłosiła, w drodze zawiadomienia opublikowanego dnia 20 lipca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6 ("zawiadomienie o wszczęciu"), wszczęcie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

4. Dochodzenie

4.1. Okres objęty dochodzeniem

(7) Dochodzenie dotyczące kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu obejmowało okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP"). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("okres badany").

4.2. Strony zainteresowane dochodzeniem

(8) Komisja oficjalnie zawiadomiła wnioskodawców, producentów eksportujących, importerów, zainteresowanych użytkowników i przedstawicieli państwa wywozu o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(9) Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(10) Ze względu na dużą liczbą niepowiązanych importerów, uznano za stosowne, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, zbadanie, czy powinna zostać przeprowadzona kontrola wyrywkowa. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, do wyżej wymienionych stron zwrócono się, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, z prośbą o zgłoszenie się do Komisji w ciągu 15 dni od wszczęcia przeglądów i o dostarczenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Żaden niepowiązany importer nie wyraził jednak gotowości do współpracy. Kontrola wyrywkowa nie była zatem konieczna.

(11) Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainteresowanych stron oraz do tych podmiotów, które zgłosiły się w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Otrzymano odpowiedzi od dwóch grup producentów unijnych, będących jednocześnie wnioskodawcami. Żaden ze znanych producentów eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej ("ChRL") nie współpracował w ramach przeglądu. Żaden z importerów nie zgłosił się w trakcie kontroli wyrywkowej; również w toku dochodzenia żaden importer lub użytkownik nie dostarczył Komisji jakichkolwiek informacji ani się nie ujawnił.

(12) Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację informacji uważanych za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i wynikającej z niego szkody oraz określenia interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących zainteresowanych stron:

Producenci unijni

- Lifter SRL, Casole d'Elsa, Włochy,

- BT Products AB, Mjölby, Szwecja.

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(13) Produktem objętym niniejszym przeglądem jest ten sam produkt, co w pierwotnym dochodzeniu, określony bliżej w ramach przeglądu okresowego dotyczącego zakresu produktu, a mianowicie ręczne wózki paletowe oraz ich zasadnicze części, tj. podwozie i systemy hydrauliczne, pochodzące z ChRL, objęte obecnie kodami CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia ręczne wózki paletowe określa się jako wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchni. Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji lub zastosowań, takich jak na przykład (i) przenoszenie i podnoszenie ładunków w celu umieszczenia ich na wysokości lub wspomaganie składowania ładunków (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); lub (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą).

(14) Dochodzenie potwierdziło, że - podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu - produkt objęty postępowaniem i produkty wytwarzane i sprzedawane na krajowym rynku w ChRL oraz produkty wytwarzane i sprzedawane w UE przez producentów unijnych mają te same podstawowe cechy fizyczne i techniczne oraz takie samo zastosowanie, a zatem stanowią one produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

(15) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, zbadano, czy wygaśnięcie obowiązujących środków prowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

1. Uwagi wstępne

(16) Po wszczęciu przeglądu skontaktowano się z dziewiętnastoma znanymi chińskimi producentami eksportującymi. Tylko jedno przedsiębiorstwo, Crown Equipment (Suzhou), zgłosiło się na początkowym etapie i wyraziło zgodę na włączenie do próby, jednak następnie wycofało się ze współpracy. W związku z powyższym żaden producent eksportujący w ChRL nie współpracował w ramach dochodzenia, a ustalenia dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu oprzeć musiano na dostępnych faktach, w szczególności na informacjach przedłożonych przez wnioskodawców, włączając w to informacje zawarte we wniosku o dokonanie przeglądu, dane Eurostatu oraz oficjalne statystyki wywozu ChRL.

2. Przywóz dumpingowy w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym

2.1. Państwo analogiczne

(17) Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalną trzeba było określić na podstawie ceny lub skonstruowanej wartości normalnej uzyskanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne") lub na podstawie ceny stosowanej przy wywozie z państwa analogicznego do innych państw, w tym państw Unii, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, na podstawie innej uzasadnionej metody, w tym na podstawie ceny faktycznie płaconej lub należnej w Unii za produkt podobny, w stosownych przypadkach odpowiednio skorygowanej, tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku.

(18) W pierwotnym dochodzeniu Kanada służyła jako państwo analogiczne w celu określenia wartości normalnej. Ze względu na zaprzestanie produkcji w Kanadzie w zawiadomieniu o wszczęciu obecnego przeglądu planowano, by Brazylia pełniła rolę państwa analogicznego. Żaden ze znanych brazylijskich producentów eksportujących nie zgodził się jednak na współpracę. W zamian podjęto starania o wszczęcie współpracy z 27 producentami z Indii i dwoma z Tajwanu, ale także i w tym wypadku nie nawiązano współpracy. Zainteresowane strony nie zgłosiły żadnych sugestii dotyczących państwa analogicznego.

(19) Jeden niewspółpracujący eksporter przedstawił zarzut, że Komisja nie wykazała, że nie było możliwości zastosowania danych z państwa analogicznego w obecnej sprawie. Zbadano przedstawione przez to przedsiębiorstwo propozycje. W niektórych przypadkach okazało się, że przedsiębiorstwa proponowane przez niewspółpracującego eksportera nie produkują produktu objętego postępowaniem. Przedsiębiorstwo to zaproponowało również, że rolę państwa analogicznego mógłby pełnić Wietnam. Wietnam nie wchodził jednak w rachubę, jako że nie jest on uznawany za państwo o gospodarce rynkowej. Jak wyjaśniono powyżej w motywie 17 i 18, Komisja skontaktowała się z wieloma przedsiębiorstwami w trzech potencjalnych państwach analogicznych: Brazylii, Indiach i Tajwanie. Mimo tych wysiłków nie udało się nawiązać współpracy. Przy braku jakiejkolwiek współpracy ze strony państw analogicznych, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, wartość normalną ust.alić musiano na podstawie ceny faktycznie płaconej lub należnej w Unii Europejskiej za produkt podobny, w stosownych przypadkach odpowiednio skorygowanej, tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku W związku z powyższym zarzut ten odrzucono.

2.2. Wartość normalna

(20) Ze względu na brak współpracy ze strony państwa analogicznego w obecnym przeglądzie jako podstawę do ustalenia wartości normalnej użyto ceny faktycznie płaconej lub należnej w Unii za produkt podobny, w stosownych przypadkach odpowiednio skorygowanej, tak by uwzględniała rozsądną marżę zysku. Tej samej metodyki użyto w stosunku do obydwu przedsiębiorstw, którym przyznano status podmiotu traktowanego na zasadach gospodarki rynkowej ("MET") w pierwotnym dochodzeniu, oraz do tych przedsiębiorstw, którym w pierwotnym dochodzeniu nie przyznano MET.

2.3. Cena eksportowa

(21) Ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących cenę eksportową ustalono na podstawie dostępnych faktów. Do ustalenia ceny eksportowej użyto różnych źródeł informacji: danych Eurostatu, ofert chińskich producentów eksportujących przedłożonych przez wnioskodawców oraz faktur eksportowych zebranych przez władze celne państw członkowskich.

2.4. Porównanie

(22) Średnia ważona wartość normalna została porównana - na tym samym poziomie handlu - ze średnią ważoną ceną eksportową na podstawie ceny ex-works. Aby zapewnić prawidłowe porównanie, zgodnie z art. 2 ust 10 rozporządzenia podstawowego, uwzględniono różnice w czynnikach, które wpływały na ceny i porównywalność cen. Dokonano dostosowań w odniesieniu do frachtu morskiego i krajowego w państwie wywozu oraz ubezpieczenia.

2.5. Margines dumpingu

(23) Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego, margines dumpingu został ustalony na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej i średniej ważonej ceny eksportowej. Porównanie to wykazało występowanie znacznego dumpingu podczas ODP sięgającego od 97 % do 224 %. Istotna różnica marginesów dumpingu wynika z użycia różnych danych przy ustalaniu ceny eksportowej.

3. Zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków

(24) W nawiązaniu do analizy występowania dumpingu w ODP zbadano również prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku uchylenia środków. Zważywszy że żaden producent eksportujący z ChRL nie podjął współpracy w dochodzeniu, przedstawione poniżej wnioski opierają się - zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego - na faktach dostępnych, a mianowicie informacjach zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu oraz danych przekazanych przez współpracujących wnioskodawców, danych Eurostatu i oficjalnych statystykach wywozu ChRL.

(25) W tym zakresie przeanalizowano następujące elementy: zmiany wielkości przywozu z ChRL, wolne moce produkcyjne eksporterów i atrakcyjność rynku unijnego, chińskie ceny krajowe i ceny eksportowe stosowane w wywozie do państw trzecich.

3.1. Zmiany wielkości przywozu z ChRL

(26) Po wprowadzeniu środków w 2005 r. chińscy producenci eksportujący nadal dostarczali znaczne ilości ręcznych wózków paletowych na rynek Unii. Wielkość przywozu z ChRL do UE podczas ODP - prawie 400 000 jednostek, co odpowiada 99 % całkowitego przywozu UE - znacznie przekroczyła poziom odnotowany przed wprowadzeniem środków (wynoszący od 118 000 jednostek w 2000 r. do 280 000 jednostek w pierwotnym OD).

3.2. Wolne moce produkcyjne eksporterów

(27) Z powodu braku innych źródeł informacji dotyczących produkcji i mocy produkcyjnych w ChRL analizę przeprowadzono zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego na podstawie informacji przedłożonych przez wnioskodawców. Zawarte we wniosku o dokonanie przeglądu informacje dotyczące rynku, co do których zainteresowane strony nie wniosły sprzeciwu, wskazują na bardzo duże moce produkcyjne w ChRL. W 2008 r. i 2009 r. poziom produkcji wynosił odpowiednio 1,5 mln i 800 000 jednostek, co już wtedy odpowiadało dwukrotnej wielkości produkcji na całym rynku Unii. Do tego dochodzi fakt, że jedynie niewielki odsetek chińskiej produkcji (14 % w 2008 r. i 23 % w 2009 r.) sprzedano na chińskim rynku krajowym.

(28) Poziom produkcji wyraźnie wskazuje, że w razie braku środków, mogłoby dojść do skierowania na rynek unijny znaczących dodatkowych ilości chińskich ręcznych wózków paletowych.

3.3. Atrakcyjność rynku unijnego, chińskie ceny krajowe i stosowane w wywozie do państw trzecich

(29) Rynek unijny pozostaje cenowo atrakcyjny dla chińskich producentów eksportujących. Przywóz z ChRL napływał do UE po cenach odpowiadających około jednej trzeciej cen pobieranych przez przemysł unijny od niepowiązanych klientów unijnych.

(30) Na podstawie chińskich statystyk wywozu ustalono, że Unia była w ODP rynkiem przeznaczenia dla 40 % ogółu chińskiego wywozu ręcznych wózków paletowych. USA - które są rynkiem przeznaczenia dla 20 % ogółu chińskiego wywozu - są drugim co do wielkości rynkiem eksportowym dla chińskich ręcznych wózków paletowych, podczas gdy pozostała część wywozu kierowana jest na szereg innych rynków zbytu.

(31) Chińskie ceny eksportowe stosowane w wywozie do UE są ogólnie porównywalne ze średnimi chińskimi cenami eksportowymi do wszystkich państw trzecich z wyjątkiem USA. Można jednak przyjąć, że w razie uchylenia środków istnieje możliwość, że przynajmniej część chińskiego wywozu do państw trzecich innych niż UE lub USA (40 % ogółu chińskiego wywozu) potencjalnie mogłaby zostać przekierowana do UE. Taki rozwój sytuacji jest prawdopodobny nie tylko z powodu możliwości uzyskania wyższych cen w razie braku środków, ale przede wszystkim z powodu rozdrobnienia wywozu do wspomnianych państw trzecich. Zważywszy na znaczenie rynku Unii i już istniejące kanały sprzedaży łatwiej byłoby obsługiwać jeden rynek eksportowy niż różne państwa.

(32) Chińskie ceny eksportowe stosowane w wywozie do UE są znacznie wyższe od chińskich cen eksportowych stosowanych w wywozie do USA (o 17 % w ODP). Ze względu na brak współpracy ze strony chińskich eksporterów nie można ustalić, w jakim stopniu tę różnicę cenową tłumaczą różnice w asortymencie. Niemniej jednak, na podstawie dostępnych danych dotyczących wywozu, nie można wykluczyć, że w razie uchylenia środków ręczne wózki paletowe wywożone obecnie po niższych cenach do USA zostałyby (częściowo) przekierowane na rynek unijny. Taki rozwój sytuacji tłumaczyć mogą przyczyny wymienione powyżej w motywie 31.

(33) Powyższe porównania cenowe pokazują, że UE pozostaje bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla chińskich producentów eksportujących, którzy najprawdopodobniej nadal wywozić będą duże ilości ręcznych wózków paletowych po niskich cenach.

3.4. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu

(34) Z powyższej analizy wynika, że chiński przywóz nadal napływał na rynek unijny po cenach dumpingowych o bardzo wysokich marginesach dumpingu. Biorąc pod uwagę przede wszystkim analizę poziomów cen na rynku UE i rynkach innych państw trzecich oraz mocy produkcyjnych dostępnych w ChRL, można stwierdzić, że w razie zniesienia środków zachodzi prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu.

D. DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO

1. Produkcja unijna

(35) Produkt podobny wytwarzany jest w UE przez dwie grupy przedsiębiorstw, które są wnioskodawcami, oraz przez trzeciego unijnego producenta ręcznych wózków paletowych. Produkcja tych przedsiębiorstw stanowi całkowitą produkcję unijną produktu podobnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

2. Przemysł unijny

(36) Jako że produkcja tych producentów stanowi całkowitą produkcję unijną ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, zostają oni uznani za przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i będą dalej zwani "przemysłem unijnym".

(37) Jeden niewspółpracujący eksporter stwierdził, że Komisja zastosowała niedokładną definicję przemysłu unijnego, ponieważ niewspółpracujący unijny producent został objęty definicją przemysłu unijnego oraz włączony w zakres analizy szkody. Twierdził on również, że naruszało to przepisy art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, przemysł unijny obejmuje wszystkich producentów unijnych produktu podobnego. Zgodnie z rozporządzeniem podstawowym niewspółpracujący producent stanowi zatem część przemysłu unijnego. Jak wyjaśniono w motywie 42, dane dotyczące niewspółpracującego producenta unijnego włączono jedynie w zakres analizy wielkości sprzedaży niepowiązanym klientom i udziału przemysłu unijnego w rynku. Należy również zauważyć, że wyłączenie niewspółpracującego producenta unijnego z zakresu analizy nie zmieniłoby ustaleń dochodzenia.

E. SYTUACJA NA RYNKU UNIJNYM

1. Uwaga wstępna

(38) Zważywszy, że ani jeden chiński producent eksportujący wytwarzający produkt objęty postępowaniem nie podjął współpracy w dochodzeniu, dane dotyczące wywozu do Unii Europejskiej produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL ("państwo, którego dotyczy postępowanie") opierają się na danych liczbowych Eurostatu.

2. Konsumpcja na rynku unijnym

(39) Konsumpcję w Unii ustalono na podstawie wielkości sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym oraz danych dotyczących przywozu pochodzących z Eurostatu.

(40) Między 2007 r. a ODP konsumpcja w Unii zmniejszyła się o 40 %, a główny spadek nastąpił między 2008 r. a 2009 r.

Tabela 1

200720082009ODP
Łączna konsumpcja UE (w sztukach)783 330654 843385 410468 557
Wskaźnik (2007 = 100)100844960

3. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z ChRL

(41) Wielkość przywozu pochodzącego z ChRL zmniejszyła się o 37 % w okresie badanym i osiągnęła poziom 387 907 sztuk w ODP. Jednakże - mimo znacznego spadku popytu unijnego - udział w rynku przywozu chińskiego wzrósł w okresie badanym, jako że chiński przywóz nie zmniejszył się w tym samym stopniu co konsumpcja unijna. Udział przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, w rynku wzrósł zatem znacznie między 2007 r. i ODP i osiągnął poziom około 83 %. Średnia cena przywożonych z ChRL towarów wykazywała niewielkie wahania w okresie badanym.

Tabela 2

200720082009ODP
Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie (w sztukach)(*)612 222522 573300 222387 907
Wskaźnik (2007 = 100)100854963
Udział przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, w rynku(*)78 %80 %78 %83 %
Ceny importowe stosowane przez państwo, którego dotyczy postępowanie (EUR/sztukę)(*)969210097
Wskaźnik (2007 = 100)10096104101
(*) Źródło: Eurostat. W 2007 r. i 2008 r., do czasu wprowadzenia środków przeciwdziałających obejściu ceł nałożonych na przywóz z Tajlandii w 2008 r., część chińskich produktów zgłaszano jako pochodzące z Tajlandii Z tego powodu ten przywóz tajlandzki dodano do przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, co nieznacznie zmieniło dane za 2007 r. i 2008 r. podane w powyższej tabeli 2.

4. Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

(42) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki i wskaźniki gospodarcze mające wpływ na przemysł unijny. Z uwagi na wymóg poufności (jedynie dwóch producentów będących wnioskodawcami współpracowało w przeglądzie) poniżej podano jedynie wskaźniki. Celem zapewnienia zgodności z powyższymi tabelami 1 i 2 (konsumpcja i chiński udział w rynku) dane dotyczące wielkości całkowitej sprzedaży unijnej niepowiązanym klientom oraz udziału przemysłu unijnego w rynku podane poniżej w tabelach 6 i 7 oparte są na informacjach odnoszących się do wszystkich trzech producentów unijnych, obejmując zatem dwie grupy będące wnioskodawcami i trzeciego producenta niewspółpracującego w ramach przeglądu (dane liczbowe dotyczące wielkości sprzedaży tego producenta opierają się na informacjach przedłożonych przez wnioskodawców).

4.1. Produkcja

(43) W ODP produkcja zmniejszyła się o 35 % w porównaniu z 2007 r.

Tabela 3

200720082009ODP
Produkcja (sztuki)
Wskaźnik (2007 = 100)100845565

4.2. Moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(44) Moce produkcyjne nie uległy zmianie między 2007 r. a ODP. Choć wykorzystanie mocy produkcyjnych było na niskim poziomie już w 2007 r., spadek produkcji między 2007 r. a ODP doprowadził do dalszego znacznego spadku wykorzystania mocy produkcyjnych o 20 punktów procentowych między 2007 r. a ODP, w którym wykorzystanie mocy produkcyjnych było na bardzo niskim poziomie.

Tabela 4

200720082009ODP
Moce produkcyjne (sztuki)
Wskaźnik (2007 = 100)100100100100
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Wskaźnik (2007 = 100)100845565

4.3. Zapasy

(45) Poziom zapasów przemysłu unijnego na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 56 % między 2007 r. a ODP.

Tabela 5

200720082009ODP
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (sztuki)
Wskaźnik (2007 = 100)10013159156

4.4. Wielkość sprzedaży

(46) W okresie badanym sprzedaż przemysłu unijnego na rynku unijnym do niepowiązanych klientów zmniejszyła się o 50 %, a największy spadek odnotowano między 2008 r. a 2009 r.

Tabela 6

200720082009ODP
Wielkość sprzedaży UE niepowiązanym klientom (w sztukach)
Wskaźnik (2007 = 100)100795550

4.5. Udział w rynku

(47) Z niskiego już poziomu w 2007 r. udział przemysłu unijnego w rynku zmniejszył się o dalsze 16 % między 2007 r. a ODP. Dwóch z czterech unijnych producentów z pierwotnego dochodzenia zaprzestało produkcji ręcznych wózków paletowych. Obydwa fakty uznać można za wynik wzrastającego nacisku wywieranego na rynku europejskim przez chiński przywóz po cenach dumpingowych; nacisku, który w warunkach znacznego spadku konsumpcji odczuwalny był tym dotkliwiej przez przemysł unijny.

Tabela 7

200720082009ODP
Udział w rynku przemysłu unijnego
Wskaźnik (2007 = 100)1009511184

4.6. Wzrost

(48) W okresie między 2007 r. a ODP konsumpcja unijna zmalała o 40 %. Przemysł unijny utracił 3,2 punktu procentowego udziału w rynku, podczas gdy udział przywozu produktu objętego postępowaniem w rynku zwiększył się o niemal 5 punktów procentowych.

4.7. Zatrudnienie

(49) Między 2007 r. a ODP poziom zatrudnienia w przemyśle unijnym obniżył się o 17 %. Świadczy to o wysiłkach podejmowanych przez przemysł unijny celem racjonalizacji produkcji w warunkach znacznego spadku popytu.

Tabela 8

200720082009ODP
Zatrudnienie związane z produktem objętym postępowaniem (liczba zatrudnionych)
Wskaźnik (2007 = 100)100847683

4.8. Wydajność

(50) Wydajność siły roboczej przemysłu unijnego, mierzona jako produkcja przypadająca na jednego pracownika w ujęciu rocznym, zmniejszyła się między 2007 r. a ODP o 22 %.

Tabela 9

200720082009ODP
Wydajność (w liczbie sztuk na pracownika)
Wskaźnik (2007 = 100)1001037478

4.9. Ceny sprzedaży i czynniki wpływające na ceny krajowe

(51) Jednostkowe ceny sprzedaży przemysłu unijnego wzrosły nieznacznie o 4 % między 2007 r. a ODP.

Tabela 10

200720082009ODP
Cena jednostkowa na rynku UE (EUR/sztukę)
Wskaźnik (2007 = 100)100101103104

4.10. Wynagrodzenia

(52) Między 2007 r. a ODP średnia płaca w przeliczeniu na jednego pracownika zmniejszyła się o 29 %. Także i to pokazuje udane wysiłki podejmowane przez przemysł unijny celem ograniczenia kosztów pomimo problemów spowodowanych drastycznym spadkiem wielkości produkcji.

Tabela 11

200720082009ODP
Roczny koszt pracy w przeliczeniu na pracownika (w tys. EUR)
Wskaźnik (2007 = 100)100916371

4.11. Inwestycje

(53) Między 2007 r. a ODP roczny napływ inwestycji przemysłu unijnego w produkt objęty postępowaniem zmniejszył się gwałtownie o 91 %.

Tabela 12

200720082009ODP
Inwestycje netto (EUR)
Wskaźnik (2007 = 100)10058279

4.12. Rentowność i zwrot z inwestycji

(54) Rentowność przemysłu unijnego zmniejszyła się znacznie o 66 % między 2007 r. a ODP.

(55) Zwrot z inwestycji uległ również znacznemu zmniejszeniu o 57 % w okresie badanym.

Tabela 13

200720082009ODP
Zysk netto sprzedaży UE niepowiązanym klientom (% sprzedaży netto)
Wskaźnik (2007 = 100)10068- 234
Zwrot z inwestycji (zysk netto w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji)
Wskaźnik (2007 = 100)10080- 243

4.13. Przepływy środków pieniężnych i zdolność do pozyskania kapitału

(56) Przepływy środków pieniężnych netto wynikające z działalności operacyjnej pokazano poniżej w tabeli 14. Nie było oznak trudności w pozyskiwaniu kapitału przez przemysł unijny, głównie z uwagi na fakt, że część producentów należy do większych grup przedsiębiorstw.

Tabela 14

200720082009ODP
Przepływy środków pieniężnych (EUR)
Wskaźnik (2007 = 100)100846573

4.14. Wielkość marginesu dumpingu

(57) Biorąc pod uwagę wielkość przywozu z ChRL, jego udział w rynku i ceny, wpływu rzeczywistych marginesów dumpingu na przemysł unijny nie można uznać za nieistotny.

4.15. Poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(58) Wskaźniki zbadane powyżej pokazują, że mimo wprowadzenia środków antydumpingowych w 2005 r. sytuacja gospodarcza i finansowa przemysłu unijnego jest nadal zasadniczo słaba, a wytłumaczeniem tego jest obecność na rynku Unii przytłaczającej ilości towarów chińskich po niskich cenach. W okresie od 2009 r. do ODP, w którym znaczny spadek unijnej konsumpcji ujawnił w pełni negatywny nacisk wywoływany przez przywóz po cenach dumpingowych z ChRL, sytuacja z niebezpiecznej zmieniła się w noszącą znamiona szkody. Warto podkreślić, że spadek wielkości produkcji i sprzedaży, którego doświadczył w tym okresie przemysł unijny, był większy niż spadek unijnej konsumpcji, i w konsekwencji przemysł unijny poniósł znaczną dodatkową stratę w udziale w rynku. W tym samym okresie - pomimo stosowanych środków - udział w rynku przywozu z ChRL dodatkowo wzrósł, a chińskie produkty nadal były przywożone po cenach znacznie niższych niż ceny przemysłu unijnego. W ODP zyski przemysłu unijnego zmalały jeszcze bardziej. Dlatego też przemysł unijny nie był w stanie przezwyciężyć skutków dumpingu i jego sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu w ODP.

4.16. Wnioski

(59) W okresie między 2007 r. i ODP - pomimo wprowadzenia środków wyrównawczych i antydumpingowych - wiele istotnych wskaźników kształtowało się negatywnie. Rentowność zmalała o 4,9 punktu procentowego, wielkość produkcji zmalała o 35 % a sprzedaży o 50 %, zaś wykorzystanie mocy produkcyjnych zmalało o 35 % i pociągnęło za sobą zmniejszenie zatrudnienia. Część tych negatywnych tendencji wyjaśnić można gwałtownym spadkiem konsumpcji, który w okresie badanym wyniósł 40 %; jednakże dalsza utrata przez przemysł unijny udziału w rynku (spadek o 4 punkty procentowe między 2007 r. a ODP) i nieustający wzrost udziału przywozu z ChRL w rynku wskazują wyraźnie na istnienie narastającego nacisku spowodowanego przez przywóz z ChRL po cenach dumpingowych. Mając na uwadze nieomal monopolową pozycję osiągniętą już na rynku unijnym przez przywożone z ChRL towary, jakikolwiek dalszy wzrost przywozu z ChRL - ze względu m.in. na znacznie niższe ceny przywożonych towarów - może doprowadzić do tego, że wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu unijnego zmaleje poniżej poziomu zapewniającego jego przetrwanie. Należy w tym względzie przypomnieć, że dwaj unijni producenci zaprzestali działalności w branży ręcznych wózków paletowych podczas okresu badanego, o czym wspomniano już powyżej w motywie 47.

(60) Komentując ujawnienie ustaleń, jeden chiński producent eksportujący stwierdził, że pewne wskaźniki dotyczące przemysłu unijnego, włącznie z produkcją, wielkością sprzedaży, rentownością, wykorzystaniem mocy produkcyjnych i poziomem zatrudnienia nie kształtują się wcale negatywnie. Przedsiębiorstwo to zbadało jednak tylko okres między 2009 r. a ODP, podczas gdy ocena szkody wymaga zbadania kształtowania się całej sytuacji przemysłu unijnego w okresie badanym, tj. między 2007 r. a ODP. Jak wyjaśniono powyżej (por. motywy 43-49), wszystkie wymienione przez chińskiego eksportera wskaźniki szkody kształtowały się negatywnie w okresie badanym.

(61) Ten sam eksporter twierdził ponadto, że Komisja nie poczyniła rozróżnienia między szkodliwym wpływem spowodowanym przez przywóz po cenach dumpingowych a innymi czynnikami, w szczególności gwałtownym spadkiem popytu wynikającym z kryzysu gospodarczego. Odnosząc się do tego, wskazać trzeba, że mimo spadku unijnej konsumpcji o 40 % w okresie badanym, chińscy eksporterzy zdołali w tymże okresie powiększyć znacznie swój udział w rynku kosztem przemysłu unijnego. Należy nadto przypomnieć, że jak wyjaśniono powyżej w motywie 58, wpływ przywozu po cenach dumpingowych był w istocie bardziej szkodliwy w okresie słabego popytu. Należy zatem stwierdzić, że przemysł unijny - mimo stosowania środków antydumpingowych - poniósł istotną szkodę w ODP.

5. Wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych i innych czynników

5.1. Wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych

(62) Mimo spadku poziomu konsumpcji w Unii Europejskiej w okresie badanym, wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, nie zmalała w równym stopniu, co doprowadziło do zwiększenia się udziału przywozu z ChRL w rynku. Z powodu braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących, podcięcie cenowe i zaniżanie cen obliczono na podstawie dostępnych faktów, co obejmuje różne źródła informacji, tj. dane Eurostatu, oferty chińskich producentów eksportujących przedłożone przez wnioskodawców oraz faktury eksportowe zebrane przez władze celne państw członkowskich. Ustalono, że przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie, w wyraźny sposób podcina ceny przemysłu unijnego o od 43 % do 78 % w zależności od użytego źródła informacji.

5.2. Przywóz z innych państw

(63) Przywóz z innych państw pozostaje na bardzo niskim poziomie i w okresie między 2007 r. a ODP uległ dalszemu spadkowi o 79 %. Obniżeniu uległ również w ODP udział w rynku przywozu z innych państw. Z uwagi na wymóg poufności (w zakres przemysłu unijnego wchodzi jedynie dwóch producentów) poniżej podano jedynie wskaźniki

Tabela 15

200720082009ODP
Wielkość przywozu z innych państw (w sztukach)
Wskaźnik (2007 = 100)10060621
Udział w rynku przywozu z innych państw
Wskaźnik (2007 = 100)100711234

6. Wniosek

(64) Jak wykazano w motywie 41, przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie, wzrósł w okresie badanym, jeśli chodzi o udział w rynku, i to mimo znacznego spadku unijnej konsumpcji. Zwiększyło to udział w rynku przywozu chińskiego do 83 % unijnej konsumpcji podczas ODP. Ten wzrastający nacisk, jeśli chodzi o wielkość przywozu, istniejący mimo ogólnie zmniejszającego się popytu, występował w połączeniu z bardzo niskimi cenami chińskiego przywozu do UE, co w znacznym stopniu podcinało ceny przemysłu unijnego. Stwierdza się zatem, że istnieje związek przyczynowy między przywozem po cenach dumpingowych z ChRL a istotną szkodą poniesioną przez przemysł unijny w ODP.

F. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI SZKODY

1. Uwagi wstępne

(65) Jak przedstawiono powyżej, wprowadzenie środków antydumpingowych nie dało przemysłowi unijnemu możliwości poprawienia sytuacji.

2. Prawdopodobne kształtowanie się wywozu z ChRL w przypadku uchylenia środków

(66) Jak wspomniano powyżej w motywie 27 w ChRL dostępne są bardzo znaczne moce produkcyjne. W 2008 r. i 2009 r. poziom produkcji wynosił odpowiednio 1,5 mln i 800 000 jednostek, co już wtenczas odpowiadało dwukrotnej wielkości produkcji na całym rynku Unii. Ponadto jedynie ograniczony odsetek chińskiej produkcji (14 % w 2008 r. i 23 % w 2009 r.) sprzedano na chińskim rynku krajowym. Dlatego też, w razie braku środków, na rynek UE napłynąć by mogły znaczne dodatkowe ilości chińskich ręcznych wózków paletowych.

(67) Jak wspomniano powyżej w motywie 31, chińskie ceny eksportowe stosowane w wywozie do UE są ogólnie porównywalne ze średnimi chińskimi cenami eksportowymi stosowanymi w wywozie do wszystkich państw trzecich. Można jednak przyjąć, że w razie uchylenia środków istnieje możliwość, że przynajmniej część chińskiego wywozu do państw trzecich innych niż UE lub USA (40 % ogółu chińskiego wywozu) potencjalnie mogłaby zostać przekierowana do UE. Taki rozwój sytuacji jest prawdopodobny nie tylko z powodu możliwości uzyskania wyższych cen w razie braku środków, ale przede wszystkim z powodu rozdrobnienia wywozu do wspomnianych państw trzecich. Zważywszy na znaczenie rynku Unii i już istniejące kanały sprzedaży, łatwiej byłoby obsługiwać jeden rynek eksportowy niż szereg różnych państw.

3. Wniosek

(68) W świetle ustaleń wspomnianych powyżej w motywach 66 i 67, stwierdza się, że w przypadku uchylenia środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji istotnej szkody stwierdzonej w ODP. Prowadziłoby to prawdopodobnie do dalszego pogorszenia się sytuacji gospodarczej i finansowej przemysłu unijnego, co w perspektywie średniookresowej mogłoby nawet zagrozić jego istnieniu.

G. INTERES UNII

1. Wprowadzenie

(69) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy utrzymanie istniejących środków antydumpingowych nie zaszkodzi interesowi Unii jako całości. Interes Unii określono na podstawie analizy wszystkich zaangażowanych interesów, tj. interesu przemysłu unijnego, importerów oraz użytkowników.

(70) Należy przypomnieć, że w pierwotnym dochodzeniu wprowadzenie środków nie zostało uznane za działanie wbrew interesowi Unii. Co więcej: fakt, że obecne dochodzenie to przegląd, a więc obejmuje ono analizę sytuacji, w której środki antydumpingowe były już stosowane, umożliwia ocenę jakiegokolwiek nadmiernie niekorzystnego wpływu aktualnie obowiązujących środków antydumpingowych na zainteresowane strony.

(71) Na tej podstawie zbadano, czy - pomimo wniosków w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji powodującego szkodę dumpingu - możliwe jest stwierdzenie w jasny sposób, że utrzymanie obecnych środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Unii.

2. Interes przemysłu unijnego

(72) W badanym okresie przemysł unijny systematycznie tracił udział w rynku, podczas gdy przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie, znacznie zwiększył swój udział w rynku. Dwóch z pierwotnie czterech unijnych producentów zaprzestało wytwarzania produktu objętego postępowaniem. Przemysł unijny doznał nadto istotnej szkody w okresie badanym. Gdyby nie wprowadzono środków, przemysł unijny bez wątpienia znajdowałby się w jeszcze trudniejszej sytuacji.

3. Interes importerów i użytkowników

(73) Żaden z niepowiązanych importerów i użytkowników, z którymi nawiązano kontakt, nie wykazał chęci współpracy. Przypomina się, że w pierwotnym dochodzeniu ustalono, że wpływ wprowadzenia środków nie będzie znaczący dla użytkowników. Pomimo obowiązywania środków przez pięć lat importerzy/użytkownicy w Unii w dalszym ciągu zaopatrywali się głównie w ChRL. Brak jest wskazań, aby wystąpiły jakiekolwiek trudności w znalezieniu innych źródeł. Przypomina się ponadto że w pierwotnym dochodzeniu współpracujący użytkownicy pozostawali neutralni w stosunku do wprowadzenia środków, jako że ustalono, że ręczne wózki paletowe miały niewielkie znaczenie dla ich działalności. W trakcie przeglądu nie znaleziono żadnych wskazań, które podważałyby to twierdzenie. Uznaje się zatem, że utrzymanie środków antydumpingowych nie będzie prawdopodobnie miało istotnego wpływu na importerów/użytkowników w Unii. Co więcej, w razie braku środków przywóz z ChRL po cenach dumpingowych mógłby doprowadzić do monopolizacji unijnego rynku ręcznych wózków paletowych.

4. Wniosek

(74) W obliczu powyższego nie można jasno stwierdzić, że utrzymanie obowiązujących środków antydumpingowych nie leży w interesie UE.

H. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(75) Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić utrzymanie obowiązujących środków. Wyznaczono również termin, w którym strony miały możliwość przedstawienia uwag dotyczących ujawnionych informacji. Przedstawione uwagi i komentarze, o ile były uzasadnione, zostały należycie uwzględnione.

(76) W swoich uwagach dotyczących ujawnionych ustaleń przemysł unijny podkreślił, że poziomy dumpingu i podcięcia cenowego ustalone w przeglądzie są o wiele wyższe niż w pierwotnym dochodzeniu i że nacisk ze strony przywozu z ChRL po cenach dumpingowych wzrastał. Przemysł unijny zaproponował zatem, by Komisja jednocześnie rozważyła dokonanie ponownej oceny poziomu ceł antydumpingowych. W świetle wspomnianych uwag oraz ustaleń tego przeglądu rozważono możliwość otwarcia pełnego przeglądu okresowego ograniczonego do dumpingu.

(77) Z powyższych ustaleń wynika, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, że środki antydumpingowe stosowane względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z ChRL powinny zostać utrzymane. Przypomina się, że środki te mają formę cła ad valorem o różnej wysokości stawek.

(78) Przypomina się, że środki objęte niniejszym przeglądem zostały rozszerzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 499/2009 na przywóz takiego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, pochodzącego lub niepochodzącego z Tajlandii. W ramach niniejszego przeglądu nie przedstawiono żadnych nowych argumentów w tym względzie. Ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 46,7 %, mające zastosowanie "wobec wszystkich innych przedsiębiorstw" do przywozu pochodzącego z ChRL, należy zatem rozszerzyć na przywóz takiego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Tajlandii.

(79) Indywidualne stawki ceł antydumpingowych dla przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu są stosowane wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem, wytworzonego przez te przedsiębiorstwa, a zatem przez określone wskazane osoby prawne. Przywożone produkty objęte postępowaniem wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, łącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i do ich produktów stosowane są stawki dla "wszystkich innych przedsiębiorstw".

(80) Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywidualnych stawek cła antydumpingowego (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy kierować do Komisji 7 wraz z wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą krajową i eksportową, wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub sprzedażą. W razie potrzeby rozporządzenie zostanie odpowiednio zmienione przez uaktualnienie wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek celnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, tj. podwozi i mechanizmów hydraulicznych, objętych obecnie kodami CN ex 8427 90 00 (kody TARIC 8427 90 00 11 i 8427 90 00 19) oraz ex 8431 20 00 (kody TARIC 8431 20 00 11 i 8431 20 00 19), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia ręczne wózki paletowe określa się jako wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchni. Ręczne wózki paletowe, są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji lub zastosowań, takich jak na przykład (i) przenoszenie i podnoszenie ładunków w celu umieszczenia ich na wysokości lub wspomaganie składowania ładunków (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); lub (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą).
2. 8
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:
PrzedsiębiorstwoStawka cła (%)Dodatkowy kod TARIC
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, ChRL70,8A603
Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.54,1 %A070
Wszystkie inne przedsiębiorstwa70,8A999
3.
Ostateczne cło antydumpingowe stosowane do "wszystkich innych przedsiębiorstw" określone w ust. 2 rozszerza się niniejszym na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, to jest podwozi i systemów hydraulicznych, zdefiniowanych w ust. 1, objętych obecnie kodami CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00 (kody TARIC 8427 90 00 11 i 8431 20 00 11), wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii.
4.
O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Rady
A. KRASZEWSKI
Przewodniczący
* Z dniem 16 stycznia 2014 r. cło antydumpingowe nałożone nin. rozporządzeniem na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, tj. podwozi i systemów hydraulicznych, obecnie objętych kodami CN ex 8427 90 00 (kody TARIC 8427 90 00 11 i 8427 90 00 19) i ex 8431 20 00 (kody TARIC 8431 20 00 11 i 8431 20 00 19), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, wytwarzanych i sprzedawanych na wywóz do Unii przez przedsiębiorstwo Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (dodatkowy kod TARIC A070), zostało uchylone, zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 32/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.10.11).
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.
2 Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 1.
3 Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 1.
4 Dz.U. L 151 z 16.6.2009, s. 1.
5 Dz.U. C 70 z 19.3.2010, s. 29.
6 Dz.U. C 196 z 20.7.2010, s. 15.
7 European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgia.
8 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 372/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.112.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.