Rozporządzenie (EURATOM) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1958.17.406

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE (EURATOM) NR 3
w sprawie wykonania art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY ENERGII ATOMOWEJ,

uwzględniając art. 24, 25 i 217 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

muszą zostać wprowadzone w życie środki bezpieczeństwa dla każdego ze stopni tajności, jakie stosuje się w odniesieniu do informacji, których ujawnienie może wyrządzić szkodę w interesach obronnych jednego lub więcej Państw Członkowskich, i mając na uwadze, że takie środki muszą być wykonywane pod nadzorem Komisji, zarówno jeżeli chodzi o przedmiot, jak i o osoby i przedsiębiorstwa, którym takie informacje muszą zostać przekazane na terytorium Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

PRZEPISY OGÓLNE

Zakres

Zakres w odniesieniu do przedmiotu

1.
Niniejsze rozporządzenie ustala stopnie tajności oraz środki bezpieczeństwa mające zastosowanie w odniesieniu do informacji uzyskanych przez Wspólnotę lub przekazanych przez Państwa Członkowskie, które są objęte przez art. 24 i 25 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, (zwanego dalej "Traktatem").

Informacje takie są zwane dalej: Informacjami Niejawnymi Euratom ("INE").

Jednakże jeżeli państwo przekazuje informacje objęte art. 25, rozporządzenie stosuje się jedynie jeżeli użycie, do którego informacja jest wykorzystana, podlega zakresowi Traktatu.

2.
Sprawozdania, dane, dokumenty, przedmioty, środki reprodukcji i kwestie odnoszące się do informacji jak określono w akapicie pierwszym traktuje się jak INE.

Umowy, transakcje lub porozumienia dotyczące działalności wchodzącej w zakres Traktatu, które zostają zawarte, przedłużone lub odnowione między Państwem Członkowskim a osobą fizyczną lub prawną po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, nie mogą stanowić podstawy do nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia.

Jednakże środki bezpieczeństwa pochodzące z zobowiązań umownych, które weszły w życie wcześniej niż niniejsze rozporządzenie, mogą być stosowane zamiast przepisów rozporządzenia przez okres określony w danej umowie.

Zakres w odniesieniu do osób

Środki bezpieczeństwa ustanowione w niniejszym rozporządzeniu stosuje się w odniesieniu do INE i instrukcje niezbędne w celu zapewnienia przestrzegania tych środków są wydawane przez:

a) instytucje, komitety, służby i bazy Wspólnoty;

b) Państwa Członkowskie i ich organy;

c) wspólne przedsiębiorstwa;

d) osoby i przedsiębiorstwa jak określono w art. 196 Traktatu.

Wspólne przedsiębiorstwa

Statut każdego wspólnego przedsiębiorstwa ustala, czy to wspólne przedsiębiorstwo ma być traktowane, do celów niniejszego rozporządzenia, w taki sam sposób, jak instytucje, służby i bazy Wspólnoty, czy jako osoby i przedsiębiorstwa, jak określono w art. 196 Traktatu.

Przepisy uzupełniające rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa

1.
Reguły INE dotyczące ochrony, ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, są traktowane jak minimalne wymagania.
2.
W miarę potrzeby, Wspólnota i Państwa Członkowskie uzupełniają rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa w ramach ich odpowiednich jurysdykcji w celu uwzględnienia warunków lokalnych i mogą je wzmocnić w drodze własnych właściwych przepisów, z zastrzeżeniem jednakże, że poważnie nie naruszają jednolitego traktowania INE.

Organizacja

Biuro ds. Bezpieczeństwa

Z upoważnienia i na odpowiedzialność Komisji, powołane przez Komisję Biuro ds. Bezpieczeństwa:

a) koordynuje i zapewnia ogólne stosowanie środków bezpieczeństwa;

b) nadzoruje stosowanie tych środków w instytucjach, komitetach, służbach i bazach Wspólnoty;

c) jest upoważniony do weryfikacji stosowania środków bezpieczeństwa w odniesieniu do INE, jak ustanowiono w niniejszym rozporządzeniu, na terytorium Państw Członkowskich za pośrednictwem organów krajowych oraz, jeżeli uznaje to za niezbędne, do przeprowadzania takiej weryfikacji we własnym zakresie we współpracy z tymi organami;

d) proponuje wszelkie zmiany, jakie uznaje za niezbędne w celu zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Organy odpowiedzialne za stosowanie środków bezpieczeństwa w Państwach Członkowskich

Każde Państwo Członkowskie wyznacza oficjalny organ odpowiedzialny za stosowanie lub powodowanie stosowania na terytorium pod jego jurysdykcją środków bezpieczeństwa ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa

1.
W każdej instytucji, służbie i bazie Wspólnoty, gdzie są przygotowywane lub przechowywane INE, Biuro ds. Bezpieczeństwa wyznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za stosowanie niniejszego rozporządzenia (zwanego dalej "funkcjonariuszem ds. bezpieczeństwa").
2.
Organy Państw Członkowskich i wszystkie osoby lub przedsiębiorstwa, jak określono w art. 196 Traktatu, które przygotowują lub są w posiadaniu INE, wyznaczają, za zgodą oficjalnego organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, określonego w art. 7, funkcjonariusza odpowiedzialnego za stosowanie niniejszego rozporządzenia (zwanego dalej "funkcjonariuszem ds. bezpieczeństwa").
3.
Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa są w szczególności odpowiedzialni za:

a) dokonywanie rejestracji, jak przewidziano w art. 23;

b) prowadzenie na bieżąco, według kategorii, listy wszystkich osób upoważnionych do posiadania dostępu do INE;

c) przeszkolenie pracowników w zakresie ich obowiązków w odniesieniu do bezpieczeństwa;

d) zapewnienie stosowania fizycznych środków ochrony.

Klasyfikacja i zniesienie stopni tajności INE

Zasada

Stopnie tajności stosuje się wyłącznie w zakresie bezwzględnie koniecznym.

Stopnie tajności

INE są sklasyfikowane zgodnie z poniższą skalą stopni tajności, jak następuje:

1. Eura - Ściśle Tajne: w przypadku gdy nieupoważnione ujawnienie informacji mogłoby spowodować wyjątkowo poważne konsekwencje dla interesów obronnych jednego lub więcej Państw Członkowskich;

2. Eura - Tajne: w przypadku gdy nieupoważnione ujawnienie informacji mogłoby spowodować poważne konsekwencje dla interesów obronnych jednego lub więcej Państw Członkowskich;

3. Eura - Poufne: w przypadku gdy nieupoważnione ujawnienie informacji mogłoby być ze szkodą dla interesów obronnych jednego lub więcej Państw Członkowskich;

4. Eura - Zastrzeżone: w przypadku gdy nieupoważnione ujawnienie informacji mogłoby by mieć negatywny wpływ na interesy obronne jednego lub więcej Państw Członkowskich, ale w przypadku gdy wymaga się mniejszego stopnia zabezpieczeń niż w przypadku dokumentów sklasyfikowanych jako Eura - Poufne.

Organy właściwe w odniesieniu do klasyfikacji

1.
Komisja klasyfikuje informacje objęte art. 24 Traktatu:

a) tymczasowo, w przypadku gdy uznaje ona, że ujawnienie może zaszkodzić interesom obronnym jednego lub więcej Państw Członkowskich;

b) ostatecznie, jak tylko Państwa Członkowskie podają do wiadomości stopień tajności, jakiego wymagają. Najwyższy stopień wnioskowany w ten sposób zostaje zastosowany. Komisja odpowiednio notyfikuje Państwa Członkowskie.

Komisja ustanawia i dokonuje okresowego przeglądu, we współpracy z właściwymi organami Państw Członkowskich, niewyczerpującego wykazu kategorii informacji, w odniesieniu do których powinno się stosować stopnie tajności.

2.
Komisja powiadamia zarówno właściwe instytucje i organy Wspólnoty, jak również inne Państwa Członkowskie, o stopniu tajności wymaganym przez państwo pochodzenia informacji w odniesieniu do wniosków patentów i modeli użytkowych objętych art. 25 Traktatu.

Klasyfikacja dokumentów

1.
Stopnie tajności mające zastosowanie do dokumentu odnoszącego się do INE ustala się wyłącznie na podstawie zawartości danego dokumentu, a nie na podstawie stopnia tajności przedmiotu INE, do którego się odnosi.

W celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa dokumentów oznaczonych stopniem Eura - Tajne i Eura - Ściśle Tajne, odniesienia do takich dokumentów są utrzymywane na minimalnym poziomie i dokonywane w sposób nieujawniający ich zawartości ani ich stopnia tajności.

Poniższe dokumenty podlegają stopniowi tajności, który stosuje się w odniesieniu do dokumentu:

a) kopie tego dokumentu;

b) dokumenty dotyczące badań lub produkcji wykonywanych na podstawie tego dokumentu.

2.
Jeżeli dokument odnoszący się do INE składa się z kilku części, stopień tajności stosowany w odniesieniu do całości jest zawsze tym określonym przez część wymagającą najwyższego stopnia.

Zmiany w stopniach tajności i zniesienie stopni tajności

Stopień tajności zastosowany w odniesieniu do jakiegokolwiek INE może zostać zmieniony lub zniesiony w sposób przewidziany w art. 24 ust. 2 akapit piąty oraz w art. 25 ust. 3 Traktatu.

PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB

Dostęp do INE

1.
Dostęp do i posiadanie INE może zostać udzielone jedynie osobom, które są należycie upoważnione i które, dodatkowo, ze względu na swoje obowiązki, posiadają wyraźną potrzebę do bycia powiadomionym o lub do otrzymania takich informacji.
2.
Żadne upoważnienie nie jest wymagane do dostępu do INE oznaczonych stopniem Eura - Zastrzeżone.

Upoważnienie

1.
O ile Rada nie przewiduje inaczej, upoważnienie jest udzielane jedynie osobom, które przeszły postępowanie sprawdzające zgodnie z art. 16 i otrzymały instrukcje wymagane na mocy art. 17.
2.
Upoważnienie jest udzielane w formie pisemnej. Dokument upoważniający nie jest przechowywany przez osobę upoważnioną.
3.
Funkcjonariuszom ds. bezpieczeństwa określonym w art. 8 upoważnienia udziela się w taki sam sposób.
4.
Organami kompetentnymi do udzielania upoważnień są:

a) w przypadku członków instytucji, członków komitetów, urzędników i pracowników Wspólnoty, Biuro ds. Bezpieczeństwa;

b) we wszystkich innych przypadkach, Państwo Członkowskie, które, na mocy art. 16 ust. 2 akapit pierwszy, jest odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Upoważnienia udzielone przez Biuro ds. Bezpieczeństwa lub przez Państwo Członkowskie są uznawane przez wszystkie organy wspólnotowe i przez wszystkie Państwa Członkowskie.

5.
Biuro ds. Bezpieczeństwa i urzędowe organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak przewidziano w art. 7, każde w odniesieniu do własnych spraw, utrzymują listę osób upoważnionych do posiadania dostępu do INE o stopniu Eura - Ściśle Tajne i Eura -Tajne.

Postępowanie sprawdzające

1.
Celem postępowania sprawdzającego jest zapewnienie, że dana osoba spełnia niezbędne warunki do posiadania dostępu do INE.

Zakres postępowania sprawdzającego zależy od stopnia tajności, w odniesieniu do którego wnioskuje się o upoważnienie.

2.
We wszystkich przypadkach postępowanie sprawdzające jest przeprowadzane na odpowiedzialność Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest dana osoba. Jeżeli dana osoba nie jest obywatelem żadnego Państwa Członkowskiego, to odpowiedzialnym jest Państwo Członkowskie, na którego terytorium osoba ta posiada stały adres zamieszkania lub zwykle przebywa.

Jeżeli dana osoba przebywała przez pewien czas lub jeżeli posiada powiązania w innym Państwie Członkowskim niż Państwo Członkowskie określone w poprzednim akapicie, Państwo to zostaje wezwane przez Państwo Członkowskie odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do uczestnictwa w postępowaniu i powiadamia o wynikach swojego dochodzenia Państwo Członkowskie odpowiedzialne za postępowanie sprawdzające.

3.
Do celów postępowania sprawdzającego stosuje się odpowiednie przepisy i dyrektywy przyjęte w każdym z Państw Członkowskich.

O ile Rada nie ustali inaczej, w odniesieniu do członków instytucji oraz urzędników i pracowników Wspólnoty, wnioski dotyczące postępowania sprawdzającego złożone przez Biuro ds. Bezpieczeństwa są kierowane do właściwych organów Państw Członkowskich, które w rozumieniu ust. 2 akapit pierwszy, będą odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Do wniosków dotyczących postępowania sprawdzającego załącza się osobiste dane szczegółowe, poświadczone przez zainteresowanych, podające w szczególności pełne informacje o statusie osobowym zainteresowanych i ich rodzin, ich działalności i stałych miejscach zamieszkania w ciągu poprzedzających dziesięciu lat.

W przypadku urzędników i pracowników Państw Członkowskich oraz osób i przedsiębiorstw określonych w art. 196 Traktatu, łącznie z pracownikami tych przedsiębiorstw, postępowanie sprawdzające przeprowadza się na wniosek danego Państwa Członkowskiego.

4.
Jeżeli zakończono postępowanie sprawdzające, stosuje się następującą procedurę w odniesieniu do członków instytucji oraz urzędników i pracowników Wspólnoty:

a) W chwili zakończenia postępowania sprawdzającego, Państwo Członkowskie, które było za nie odpowiedzialne w rozumieniu ust. 2 akapit pierwszy przesyła opinie do Biura ds. Bezpieczeństwa. Opinia ta określa, czy na podstawie wyników postępowania sprawdzającego, występują jakiekolwiek przeciwwskazania w odniesieniu do upoważnienia danej osoby do posiadania dostępu do INE danego stopnia tajności. Udzielając opinii, Państwo Członkowskie uwzględnia wszelkie informacje, dostarczone przez jakiekolwiek inne Państwo Członkowskie uczestniczące w postępowaniu sprawdzającym.

b) Jeżeli opinia udzielona zgodnie z lit. a) nie zawiera żadnych przeciwwskazań, Biuro ds. Bezpieczeństwa może udzielić upoważnienia w odniesieniu do danej osoby, jeżeli uważa, że nie istnieją poważne powody, aby tego nie robić. Państwo Członkowskie odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego jest powiadamiane przez Biuro ds. Bezpieczeństwa o podjętej decyzji.

c) Jeżeli opinia udzielona zgodnie z lit. a) jest na niekorzyść, Biuro ds. Bezpieczeństwa jest związane tą opinią i nie udziela upoważnienia.

d) Jeżeli, po udzieleniu upoważnienia, Biuro ds. Bezpieczeństwa lub Państwo Członkowskie uzyskuje informacje mogące wzbudzić wątpliwości co do upoważnionej osoby, informacje te są niezwłocznie przekazywane Państwu Członkowskiemu odpowiedzialnemu za prowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu ust. 2 akapit pierwszy. To Państwo Członkowskie ponownie bada swoją pierwotną opinię i powiadamia Biuro ds. Bezpieczeństwa czy uważa, że upoważnienie powinno zostać zawieszone. Biuro ds. Bezpieczeństwa stosuje się do opinii Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że jeżeli opinia jest na korzyść, Biuro ds. Bezpieczeństwa uważa, że nie istnieją poważne powody, aby tego nie robić.

Instrukcje

1.
Przy obejmowaniu obowiązków oraz następnie w regularnych odstępach czasu wszystkie osoby w służbie Wspólnoty lub Państw Członkowskich oraz wszystkie osoby objęte art. 196 Traktatu, które z racji wykonywanych czynności zawodowych mają dostęp do INE otrzymują instrukcje od funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa, określonego w art. 8, dotyczące potrzeby bezpieczeństwa i sposobów jego utrzymywania.
2.
Przy udzielaniu takich instrukcji, podkreśla się, że każde naruszenie obowiązku bezpieczeństwa INE może być również traktowane jako naruszenie przepisów prawa karnego stosowanych w odniesieniu do działań zagrażających bezpieczeństwu państwa.
3.
Osoby, które otrzymały takie instrukcje, podpisują oświadczenie potwierdzające otrzymanie niezbędnych instrukcji oraz potwierdzające ich zobowiązanie do przestrzegania tych instrukcji.

Wizyty i wymiana informacji

1.
W przypadku gdy, w trakcie wizyty, osoba w służbie jednej z instytucji lub jednego z urzędów lub baz Wspólnoty, lub podlegająca jurysdykcji Państwa Członkowskiego, ma otrzymać lub dyskutować INE o stopniu tajności Eura - Ściśle Tajne lub Eura - Tajne, posiadanych przez organ niż organ, w którego służbie ta osoba jest zatrudniona, lub osobę podlegającą jurysdykcji innego Państwa Członkowskiego, zawiera się uprzednie porozumienie między tymi organami lub tymi osobami. Porozumienie to określa, że szef organu, któremu podlega osoba wizytująca, lub, w przypadku gdy nie ma takiego organu, organ urzędowy przewidziany w art. 7, przesyła dokument, poświadczony, gdzie właściwe, przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa, określającego cel wizyty oraz pełne dane szczegółowe osoby, na podstawie których dokonuje się identyfikacji osoby. Gdzie właściwe, dokument ten określa również stopień jego upoważnienia.
2.
Funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa organu odwiedzanego zapewnia nadzór nad osobą odwiedzającą podczas jej wizyty.

FIZYCZNA OCHRONA INE

Oznaczenia wyróżniające i reprodukcja INE

Oznaczenia wyróżniające

1.
Stopnie tajności Eura - Ściśle Tajne, Eura - Tajne i Eura - Poufne zostają oznaczone przez umieszczenie wyraźnie widocznego stempla u góry i u dołu każdej strony całego dokumentu odnoszącego się do INE.

W odniesieniu do stopnia Eura - Zastrzeżone, wystarczające jest umieszczenie za pomocą stempla lub za pomocą maszyny do pisania tych słów jedynie u góry każdej strony odnośnych dokumentów. W przypadku dokumentu oprawionego w postaci tomu, słowa te umieszcza się tylko u góry pierwszej strony tego tomu.

2.
Każda strona dokumentu odnoszącego się do INE oznaczonego stopniem tajności Eura - Poufne lub wyższym, jest numerowana. Całkowita ilość stron dokumentów INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne jest podana na pierwszej stronie; każdy egzemplarz takiego dokumentu nosi numer seryjny. Odniesienie dokumentu związanego z INE oznaczonego stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne jest podane na każdej użytej stronie.
3.
Jeżeli stopień tajności któregokolwiek danego INE zostaje zmieniony, odnośne dokumenty zostają oznaczone odpowiednio do nowego stopnia tajności INE.

Reprodukcja

1.
Ilość kompletnych lub częściowych reprodukcji INE, wykonanych w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, jest ściśle ograniczona do bieżących i zasadniczych potrzeb.
2.
Reprodukcje (na przykład przedruki, kopie, wyciągi, tłumaczenia itp.) INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne mogą być wykonywane, w przypadku INE przekazywanych na mocy art. 24 Traktatu, tylko za zgodą Biura ds. Bezpieczeństwa, a w przypadku INE przekazywanych na mocy art. 25, tylko za zgodą Państwa Członkowskiego, w którym powstało INE.
3.
Przed reprodukcją INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Tajne, powiadamia się funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstwa lub organu posiadającego INE.
4.
Wszystkie oznaczenia identyfikujące INE w momencie ich reprodukcji, widnieją na reprodukcji lub reprodukcjach, które są z nich dokonywane.
5.
Osoba lub organ, z których inicjatywy dokonuje się reprodukcji, umieszcza na takiej każdej reprodukcji swoje własne wyraźne oznaczenie, po którym następuje, w przypadku INE oznaczonego stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne lub Eura - Tajne, wzmianka o całkowitej ilości dokonanych reprodukcji i numer własny każdego egzemplarza.

Bezpieczeństwo w budynkach

1.
Właściwe służby Wspólnoty lub Państw Członkowskich zapewniają, aby budynki lub części budynków, w których przechowuje się INE oznaczone stopniem tajności Eura - Poufne lub wyższym, mogły być łatwo nadzorowane i dostępne tylko dla osób upoważnionych do wejścia do nich.
2.
W celu kontroli dostępu osób do takich budynków lub części budynków, zainteresowane służby podejmują kroki umożliwiające właściwe zidentyfikowanie pracowników i odwiedzających. Odwiedzający nie pozostają sami w pomieszczeniach, w których znajdują się INE
3.
Po normalnych godzinach pracy, budynki lub części budynków, w których przechowuje się INE określone w ust. 1, są kontrolowane w celu zapewnienia, że szafy pancerne, szafy zawierające akta itp. są prawidłowo zamknięte i że INE są prawidłowo zabezpieczone.
4.
Budynki lub części budynków, w których przechowuje się INE oznaczone stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne, są chronione przez strażników oraz system alarmowy.

Bezpieczne przechowywanie INE

Szafy pancerne

1.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne przechowuje się w szafach pancernych zaopatrzonych w zamek o potrójnej kombinacji szyfrowej.

Ustawienia tajnej kombinacji szyfrowej są zmieniane za każdym razem, gdy członek personelu, któremu znana jest kombinacja zostaje przeniesiony oraz za każdym razem, gdy bezpieczeństwo zostało naruszone lub gdy istnieje takie podejrzenie; w innym przypadku kombinację szyfrową zmienia się co sześć miesięcy.

2.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Tajne i Eura - Poufne przechowuje się w szafach pancernych lub stalowych, których system zamków jest regularnie sprawdzany i uznawany za niezawodny.
3.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Zastrzeżone, przechowuje się w taki sposób, aby osoba nieuprawniona nie mogła uzyskać do nich dostępu.

Rejestracja INE

Wszystkie INE oznaczone stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne i Eura - Tajne podlegają rejestracji.

Taka rejestracja umożliwia:

– niezwłoczne ustalenie listy osób, które korzystały lub były w posiadaniu takich dokumentów,

– niezwłoczne ustalenie posiadaczy każdego z egzemplarzy i duplikatów tych dokumentów.

Obrót INE

Przepisy praktyczne

1.
Obrót INE w ramach budynku lub grupy budynków zabezpiecza się w taki sposób, aby zapobiec jakimkolwiek wyciekom.
2.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Poufne i wyższym, wysyłane poza budynek lub grupę budynków umieszcza się w dwóch kopertach, z których wewnętrzna nosi oznaczenie stopnia tajności. W żadnym wypadku nie umieszcza się stopnia tajności na kopercie zewnętrznej.

Każda osoba otrzymująca INE niezwłocznie powiadamia o odbiorze w formie potwierdzenia odbioru. To potwierdzenie odbioru, które nie posiada żadnych oznaczeń stopnia tajności, określa numer referencyjny INE, numer egzemplarza oraz jego datę, ale nie ich treść lub stopień tajności. Odbiorca niezwłocznie zwraca potwierdzenie odbioru nadawcy, który upewnia się o dopełnieniu tego obowiązku.

3.
Z INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Zastrzeżone korzysta się w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Obrót INE we Wspólnocie

1.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne wysyłane za granicę są przesyłane w bagażu dyplomatycznym pod opieką kuriera, któremu towarzyszy jedna inna osoba.

INE oznaczone stopniem tajności Eura - Tajne i Eura - Poufne wysyłane za granicę są przesyłane w bagażu dyplomatycznym.

Niniejsze przepisy stosuje się również, jeżeli INE jest wysyłane zgodnie z art. 4 i 5 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

2.
Wyjątkowo, INE określone w ust. l mogą być również przewożone przez inne osoby, z zastrzeżeniem, że:

a) osoby te są upoważnione do posiadania dostępu do INE o danym stopniu tajności;

b) przesyłki zawierające INE są opatrzone pieczęcią urzędową, zwalniającą je z kontroli celnej;

c) osoba przewożąca posiada zaświadczenie uznawane przez wszystkie kraje, przez które przejeżdża i upoważniające ją do przewiezienia przesyłki do jej wskazanego miejsca przeznaczenia;

d) osoba przewożąca jest należycie poinstruowana o obowiązkach na niej spoczywających w trakcie przewożenia INE.

3.
Przesyłka INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Zastrzeżone nie podlega żadnym przepisom szczególnym. Istotne jest, jednakże zapewnienie, aby żadna nieupoważniona osoba nie posiadała dostępu do takich informacji.

Obrót INE na terytorium Państwa Członkowskiego

1.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Poufne i wyższym wysyła się za pośrednictwem kuriera. Kurier powinien spełniać warunki ustanowione w art. 25 ust. 2 lit. a) i d). W przypadku INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne kurierowi towarzyszy inna osoba.
2.
Jednakże INE oznaczone stopniem tajności Eura - Tajne można wysyłać pocztą w postaci listu wartościowego. INE oznaczone stopniem tajności Eura - Poufne można również wysyłać listem poleconym.
3.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Zastrzeżone wysyła się zgodnie z przepisami art. 25 ust. 3.

Przewożenie INE podczas podróży służbowych lub do celów posiedzeń

1.
Przewożenie dokumentów INE podczas podróży służbowych lub do celów posiedzeń poza budynki, w których są przechowywane, ogranicza się do minimum.
2.
INE przewożone podczas podróży służbowych, jeżeli nie są wykorzystywane, zostają złożone w miejscu spełniającym w każdym aspekcie wymogi bezpieczeństwa w rozumieniu art. 21 i 22. Służby Państwa Członkowskiego, na którego terytorium odbywa się posiedzenie lub podróż służbowa, udzielają niezbędnej pomocy w tym celu. Jeżeli złożenie INE w ten sposób okazuje się niemożliwe, osoba podróżująca pozostaje osobiście odpowiedzialna za bezpieczeństwo tych dokumentów, wykorzystując wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa. Jeżeli złożenie dokumentów INE w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki bezpieczeństwa, INE pozostają pod osobistą opieką osoby podróżującej.

W szczególności zabrania się, nawet czasowego, pozostawienia takich INE w sejfach hotelowych lub w pojazdach.

3.
Dokumentów odnoszących się do INE nie można odczytywać publicznie.

Przekazywanie INE za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych

1.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Poufne i wyższym można przesyłać za pomocą telegramu, radia, telefonu lub teleksu pod warunkiem że są one właściwie zakodowane w sposób odpowiadający stopniowi tajności danego dokumentu.
2.
INE oznaczone stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne są przesyłane w ten sposób jedynie w przypadku nagłej i absolutnej konieczności.
3.
Zabrania się wykonywanie wszelkich niekodowanych rozmów telefonicznych odnoszących się do INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Poufne i wyższym.

Niszczenie INE

Niszczenie systematyczne

1.
W celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia INE, niszczy się egzemplarze przedawnione i występujące w nadmiernej ilości.

Dokumenty oznaczone stopniem tajności Eura - Tajne i Eura - Ściśle Tajne nie zostają zniszczone bez uprzedniego upoważnienia organu uprawnionego do podjęcia decyzji w sprawie ich klasyfikacji.

2.
Zniszczenia INE dokonuje się przez spalenie, zmielenie lub pocięcie, które w przypadku INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Ściśle Tajne i Eura - Tajne, odbywa się w obecności funkcjonariusza bezpieczeństwa lub osoby przez niego w tym celu wyznaczonej, który sporządza protokół zniszczenia.
3.
Wszelkie środki reprodukcji, niezależnie od ich rodzaju, na przykład szablony, kalki, taśmy, odręczne uwagi, negatywy filmów, które były używane do sporządzenia lub reprodukcji zostają zniszczone, zgodnie z instrukcjami podanymi przez funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa, po sporządzeniu zachowywanych egzemplarzy.

Niszczenie awaryjne

Każdy organ posiadający INE opracowuje plan niszczenia awaryjnego, który w wyjątkowych okolicznościach mógłby zapobiec wpadnięciu INE oznaczonych stopniem tajności Eura - Poufne i wyższym w ręce osób nieupoważnionych.

Przepisy szczególne

Jeśli niektóre z powyższych przepisów nie mogą być zastosowane z powodu szczególnego charakteru INE, funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa podejmuje lub powoduje podjęcie właściwych środków w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwu tych INE równoważnej ochronie określonej w niniejszym rozporządzeniu.

ŚRODKI PODEJMOWANE W PRZYPADKU NARUSZENIA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązkowe powiadomienie

1.
Każda osoba, która została przeszkolona zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, i która stwierdza lub podejrzewa, że dokonano naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub środków bezpieczeństwa, niezwłocznie powiadamia o tym funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa lub jego przełożonego.
2.
Gdy tylko takie naruszenie lub podejrzewane naruszenie w rozumieniu ust. 1 daje podstawy do stwierdzenia, że INE oznaczone stopniem tajności Eura - Poufne lub wyższym, zostały ujawnione nieupoważnionej osobie, kwestia zostaje niezwłocznie przekazana do Biura ds. Bezpieczeństwa lub do organów urzędowych określonych w art. 7, które ustalają stan faktyczny.
3.
Jeżeli podejrzewane naruszenie w rozumieniu ust. 2 zostaje potwierdzone, organy urzędowe określone w art. 7 wszystkich Państw Członkowskich zostają powiadomione przez Biuro ds. Bezpieczeństwa, lub odwrotnie; każde z nich podejmuje, we własnym zakresie, wszelkie kroki:

a) w celu ograniczenia do minimum powstałej szkody;

b) w celu zapobieżenia ponownego wystąpienia takiego naruszenia.

Procedura powiadamiania Państw Członkowskich

Biuro ds. Bezpieczeństwa powiadamia Państwa Członkowskie o ustalonym stanie faktycznym za pośrednictwem organów urzędowych określonych w art. 7.

Dane państwo lub państwa, jeśli uważają to za niezbędne, przesyłają do organu urzędowego państwa właściwego wniosek o wszczęcie procedury przewidzianej w art. 194 ust. 1 akapit drugi Traktatu.

PRZEPISY KOŃCOWE

Traktaty lub umowy z państwami trzecimi

Niniejsze przepisy nie naruszają zobowiązań Wspólnoty i Państw Członkowskich lub Wspólnoty lub Państw Członkowskich w tej dziedzinie, wynikających z traktatów lub porozumień zawartych z państwami trzecimi, organizacją międzynarodową lub obywatelami państw trzecich.

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie czterdziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 1958 r.

W imieniu Rady
BALKE
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.