Rozporządzenie delegowane 311/2012 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.103.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 311/2012
z dnia 21 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE(1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004(2) wymagane jest, aby historyczne informacje finansowe zawarte w prospektach emisyjnych związanych z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych były sporządzane przez emitentów z państw trzecich zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) lub zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości tego państwa trzeciego, pod warunkiem że są one równoważne z MSSF.

(2) Na potrzeby oceny równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości państwa trzeciego z przyjętymi MSSF w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1569/2007(3) zawarto definicję równoważności i ustanowiono mechanizm ustalania równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości państwa trzeciego. Zgodnie z warunkami mechanizmu równoważności, emitenci z państw trzecich mogą otrzymać pozwolenie na stosowanie ogólnie przyjętych zasad rachunkowości państw trzecich, które przeprowadzają konwergencję z MSSF lub zobowiązały się do przyjęcia tych standardów, na okres przejściowy upływający dnia 31 grudnia 2011 r. Ważne jest dokonanie oceny wysiłków państw, które podjęły kroki w celu konwergencji swoich standardów rachunkowości z MSSF lub przyjęcia MSSF. Rozporządzenie (WE) nr 1569/2007 zostało zatem zmienione, aby przedłużyć ten okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja uwzględniła sprawozdanie przedstawione w listopadzie 2010 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) w sprawie Chin, Kanady, Indii i Korei Południowej, którym to państwom przyznano okres przejściowy na mocy decyzji Komisji 2008/961/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych(4) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam(5), oraz przygotowane w kwietniu 2011 r. aktualizacje dotyczące Chin i Indii.

(3) W kwietniu 2010 r. Ministerstwo Finansów Chin opublikowało "Plan działania na rzecz kontynuowania konwergencji standardów rachunkowości przedsiębiorstw z MSSF" ("standardy rachunkowości przedsiębiorstw"), w którym potwierdzono zobowiązanie Chin do kontynuowania procesu konwergencji z MSSF. Na miesiąc październik 2010 r. wszystkie obowiązujące standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zostały wdrożone w standardach rachunkowości przedsiębiorstw. Poziom konwergencji został oceniony przez EUNGiPW jako zadowalający, a istniejące różnice nie stanowią naruszeń MSSF. W związku z tym właściwe jest uznanie chińskich standardów rachunkowości przedsiębiorstw za równoważne z przyjętymi MSSF od dnia 1 stycznia 2012 r.

(4) Kanadyjska Rada Standardów Rachunkowości podjęła w styczniu 2006 r. publiczne zobowiązanie do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. Zatwierdziła ona włączenie MSSF do podręcznika Kanadyjskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (Canadian Institute of Chartered Accountants) jako kanadyjskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości obowiązujących od 2011 r. wszystkie przedsiębiorstwa komercyjne, których działalność wiąże się z odpowiedzialnością publiczną. W związku z tym właściwe jest uznanie kanadyjskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości za równoważne z przyjętymi MSSF od dnia 1 stycznia 2012 r.

(5) Koreańska Komisja Nadzoru Finansowego i Koreański Instytut Rachunkowości podjęły w marcu 2007 r. publiczne zobowiązanie do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. Koreańska Rada Standardów Rachunkowości przyjęła MSSF jako koreańskie MSSF (K-MSSF). K-MSSF są identyczne z MSSF i ich stosowanie jest obowiązkowe od 2011 r. dla wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym w Korei Południowej. Nienotowane instytucje finansowe i przedsiębiorstwa publiczne mają również obowiązek stosowania K-MSSF. Inne spółki nienotowane na rynku regulowanym mogą stosować K-MSSF dobrowolnie. W związku z tym właściwe jest uznanie południowokoreańskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości za równoważne z przyjętymi MSSF od dnia 1 stycznia 2012 r.

(6) Indyjski rząd i Indyjski Instytut Biegłych Rewidentów podjęły w lipcu 2007 r. publiczne zobowiązanie do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r., wyznaczając jako cel zapewnienie pełnej zgodności indyjskich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości z MSSF do końca tego programu. Podczas przeprowadzonego w styczniu 2011 r. badania na miejscu EUNGiPW stwierdził jednak, że indyjskie ogólnie przyjęte zasady rachunkowości wydają się wykazywać szereg rozbieżności z MSSF, które w praktyce mogą się okazać znaczące. Harmonogram wdrożenia systemu sprawozdawczości zgodnego z MSSF pozostaje w dalszym ciągu niepewny. Ponieważ w Indiach nie istnieją emitenci, którzy skorzystaliby z możliwości wcześniejszego stosowania MSSF na zasadzie dobrowolności, nie istnieją żadne doświadczenia dotyczące egzekwowania MSSF.

(7) W związku z tym stosowne jest przedłużenie okresu przejściowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, do dnia 31 grudnia 2014 r., w celu umożliwienia emitentom z państw trzecich sporządzania w Unii ich rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zgodnie z indyjskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

(8) Ponieważ okres przejściowy, w odniesieniu do którego przyznano status równoważności ogólnie przyjętym zasadom rachunkowości obowiązującym w Chinach, Kanadzie, Korei Południowej i Indiach na mocy rozporządzenia (WE) nr 809/2004, upłynął dnia 31 grudnia 2011 r., niniejsze rozporządzenie powinno się stosować od dnia 1 stycznia 2012 r. Jest to konieczne w celu zapewnienia pewności prawa notowanym w Unii emitentom z tych państw trzecich oraz zapobieżenia konieczności dostosowywania przez nich swoich sprawozdań finansowych do MSSF. Przepis dotyczący działania prawa wstecz zapobiega takiemu potencjalnemu dodatkowemu obciążeniu tych emitentów.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 809/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 35 rozporządzenia (WE) nr 809/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w ust. 5 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Obok standardów, o których mowa w akapicie pierwszym, od dnia 1 stycznia 2012 r. emitenci z państw trzecich mogą przedstawiać historyczne informacje finansowe zgodnie z następującymi standardami:

a) ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w Chińskiej Republice Ludowej;

b) ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w Kanadzie;

c) ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w Republice Korei.";

2)
ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Emitenci z państw trzecich nie podlegają obowiązkowi, na mocy załącznika I pozycja 20.1; załącznika IV pozycja 13.1; załącznika VII pozycja 8.2; załącznika X pozycja 20.1 lub załącznika XI pozycja 11.1, przekształcania historycznych informacji finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym i odnoszących się do lat obrotowych poprzedzających lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2015 r. lub później, ani obowiązkowi, na mocy załącznika VII pozycja 8.2.bis; załącznika IX pozycja 11.1 lub załącznika X pozycja 20.1.bis, przedstawiania opisu różnic między międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej przyjętymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 a zasadami rachunkowości, zgodnie z którymi sporządzono te informacje w odniesieniu do lat obrotowych poprzedzających lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2015 r. lub później, pod warunkiem że historyczne informacje finansowe zostały sporządzone z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Republiki Indii.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(2) Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1.

(3) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 66.

(4) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 112.

(5) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.