Rozporządzenie delegowane 310/2012 zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.103.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 310/2012
z dnia 21 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE(1), w szczególności jej art. 20 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE(2), w szczególności jej art. 23 ust. 4 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE zobowiązuje Komisję do ustanowienia mechanizmu zapewniającego równoważność informacji wymaganych na mocy tej dyrektywy. Komisja ma obowiązek przyjąć środki mające na celu ustanowienie ogólnych kryteriów równoważności w odniesieniu do standardów rachunkowości, które dotyczą emitentów z więcej niż jednego kraju. Artykuł 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE nakłada ponadto na Komisję obowiązek podejmowania decyzji w sprawie równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów z państw trzecich oraz uprawnia Komisję do wydania pozwolenia na stosowanie standardów rachunkowości państwa trzeciego przez odpowiedni okres przejściowy. Uwzględniając bliski związek między informacjami wymaganymi na mocy dyrektywy 2004/109/WE i informacjami wymaganymi na mocy dyrektywy 2003/71/WE, właściwe jest stosowanie tych samych kryteriów ustalenia równoważności w ramach obydwu dyrektyw.

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1569/2007(3) ustanowiono zatem warunki przyjęcia standardów rachunkowości państw trzecich na czas określony, upływający dnia 31 grudnia 2011 r.

(3) Komisja oceniła przydatność i funkcjonowanie mechanizmu równoważności i stwierdziła, że należy przedłużyć jego obowiązywanie na okres trzech lat do dnia 31 grudnia 2014 r. Ponieważ okres, w odniesieniu do którego Komisja ustanowiła warunki dotyczące uznawania równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości obowiązujących w państwach trzecich, upłynął dnia 31 grudnia 2011 r., niniejsze rozporządzenie powinno się stosować od dnia 1 stycznia 2012 r. Jest to konieczne w celu zapewnienia pewności prawa notowanym w Unii emitentom z zainteresowanych państw trzecich oraz zapobieżenia konieczności dostosowywania przez nich swoich sprawozdań finansowych do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Przepis dotyczący działania prawa wstecz zapobiega takiemu potencjalnemu dodatkowemu obciążeniu tych emitentów.

(4) W celu zapewnienia ustalania równoważności standardów rachunkowości państwa trzeciego we wszystkich przypadkach, które mają znaczenie dla rynków Unii, Komisja powinna dokonać oceny równoważności standardów rachunkowości państwa trzeciego na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub organu odpowiedzialnego za standardy rachunkowości lub nadzór rynku w państwie trzecim bądź też z własnej inicjatywy. W odniesieniu do oceny technicznych aspektów równoważności przedmiotowych standardów rachunkowości Komisja powinna przeprowadzać konsultacje z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW). Unijni emitenci powinni ponadto otrzymać pozwolenie na stosowanie MSSF przyjętych w danym państwie trzecim zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(4).

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1569/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1569/2007 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

Warunki akceptacji standardów rachunkowości krajów trzecich przez ograniczony okres

1. Emitenci z krajów trzecich mogą uzyskać pozwolenie na stosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości w celu spełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 2004/109/WE oraz, w drodze odstępstwa od art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 809/2004, w celu przedstawiania historycznych informacji finansowych zgodnie z tym rozporządzeniem, w okresie zaczynającym się w dowolnym dniu po dniu 31 grudnia 2008 r. i upływającym nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r., w następujących przypadkach:

a) organ kraju trzeciego odpowiedzialny za przedmiotowe krajowe standardy rachunkowości poczynił publiczne zobowiązanie do konwergencji tych standardów z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zostały spełnione oba warunki podane poniżej:

(i) organ kraju trzeciego odpowiedzialny za przedmiotowe krajowe standardy rachunkowości ustalił wszechstronny program konwergencji, który może zostać wykonany przed dniem 31 grudnia 2014 r.;

(ii) program konwergencji został skutecznie i terminowo wdrożony, zaś do realizacji tego celu zostały przewidziane środki konieczne do jego wykonania;

b) organ kraju trzeciego odpowiedzialny za przedmiotowe krajowe standardy rachunkowości poczynił publiczne zobowiązanie do przyjęcia międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz podjął skuteczne działania celem zapewnienia terminowego i pełnego przejścia na stosowanie MSSF przed tą datą.

2. Wszelkie decyzje wynikające z ust. 1, dotyczące zezwolenia na dalszą akceptację sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie ze standardami rachunkowości kraju trzeciego, podejmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 dyrektywy 2003/71/WE oraz w art. 27 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE.

3. W przypadku gdy Komisja nadal dopuszcza stosowanie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie ze standardami rachunkowości kraju trzeciego zgodnie z przepisami ust. 1, dokonuje regularnej oceny dalszego spełniania warunków określonych w ust. 1 lit. a) lub b) (w zależności od przypadku) oraz składa odpowiednie sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego.

4. Jeśli warunki określone w ust. 1 lit. a) lub b) nie są już spełniane, Komisja podejmuje decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 27 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE, zmieniając swoją decyzję na mocy ust. 1 w odniesieniu do takich standardów rachunkowości.

5. W związku z wykonaniem przepisów niniejszego artykułu Komisja zasięga najpierw opinii EUNGiPW na temat programu prac na rzecz konwergencji lub postępów w procesie przyjmowania MSSF, w zależności od przypadku.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(2) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(3) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 66.

(4) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.