Rozporządzenie delegowane 2024/1705 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2022/805 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od niektórych administratorów wskaźników referencyjnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1705

Akt oczekujący
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1705
z dnia 11 marca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2022/805 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od niektórych administratorów wskaźników referencyjnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 1 , w szczególności jego art. 48 l ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/805 2  określono rodzaj opłat, metodę obliczania i zasady dokonywania płatności w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) od niektórych administratorów wskaźników referencyjnych.

(2) W 2018 r. zarówno w przeglądzie przeprowadzonym przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji, jak i w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 3  stwierdzono, że system finansowania opłat ESMA jest niepotrzebnie złożony. Aby uprościć pobieranie opłat i ograniczyć ryzyko związane z nieprawidłowym obliczaniem lub nieefektywną alokacją opłat, konieczne jest zapewnienie spójności aspektów technicznych w poszczególnych aktach delegowanych w sprawie opłat pobieranych przez ESMA od bezpośrednio nadzorowanych podmiotów.

(3) Aby w pełni pokryć wydatki ESMA związane z nadzorem nad niektórymi administratorami wskaźników referencyjnych, roczne opłaty nadzorcze powinny być ustalane na podstawie rocznego oszacowania wszystkich kosztów bezpośrednich niezbędnych do wykonywania przez ESMA zadań nadzorczych oraz rozsądnego podziału stałych i zmiennych kosztów pośrednich ponoszonych przez ESMA.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/715 4  opłaty pobierane od administratorów wskaźników referencyjnych należy ustalić na poziomie zapewniającym pokrycie pełnego kosztu usług świadczonych przez ESMA i uniknięcie deficytu, a jednocześnie uniemożliwiającym nagromadzenie znacznej nadwyżki. W przypadku gdy znacząco pozytywny lub negatywny wynik budżetowy powtarza się, poziom opłat należy poddać przeglądowi.

(5) Początkowa opłata nadzorcza należna od administratora wskaźnika referencyjnego w roku, w którym - stosownie do przypadku - został on uznany lub udzielono mu zezwolenia, powinna być proporcjonalna do okresu w pierwszym roku, w którym administrator wskaźnika referencyjnego został uznany lub uzyskał zezwolenie.

(6) Aby zapewnić spójność aktów delegowanych w sprawie opłat uiszczanych na rzecz ESMA oraz aby umożliwić ESMA otrzymanie w odpowiednim czasie zbadanych danych dotyczących obrotu w celu oszacowania opłat należnych od administratorów wskaźnika referencyjnego na rzecz ESMA, rok referencyjny zbadanych sprawozdań finansowych do celów określenia właściwego obrotu powinien przypadać dwa lata przed rokiem, za który ESMA pobiera opłaty od administratora wskaźnika referencyjnego.

(7) Właściwy obrót administratorów wskaźnika referencyjnego oblicza się w euro. Konieczne jest zatem określenie mechanizmu przeliczania na euro dochodów uzyskanych w innych walutach.

(8) Aby zapewnić spójność aktów delegowanych w sprawie opłat uiszczanych na rzecz ESMA, ESMA powinien obliczać wysokość kary w przypadku opóźnień w płatnościach zgodnie z przepisami dotyczącymi odsetek od zaległych płatności określonymi w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 5 .

(9) Aby uniknąć niepewności prawa w odniesieniu do obecnie obowiązującej procedury pobierania opłat, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2025 r.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2022/805,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/805

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2022/805 wprowadza się następujące zmiany:

1)
dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Pokrycie pełnych kosztów nadzoru

Opłaty pobierane od administratorów wskaźnika referencyjnego pokrywają:

a) wszystkie bezpośrednie i pośrednie koszty związane ze sprawowaniem przez ESMA nadzoru nad administratorami wskaźników referencyjnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, w tym koszty związane z uznaniem, udzieleniem lub przedłużeniem zezwolenia;

b) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, których zwrot przysługuje właściwym organom, którym ESMA przekazał zadania zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011.";

2)
art. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Na zasadzie odstępstwa od art. 4 roczna opłata nadzorcza w pierwszym roku dla uznanych administratorów z państw trzecich i dla administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych posiadających zezwolenie, w odniesieniu do roku, w którym zostali uznani lub uzyskali zezwolenie, jest obliczana przez zastosowanie do opłaty za uznanie lub udzielenie zezwolenia - stosownie do przypadku - następującego współczynnika:

";

3)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Właściwy obrót

1. Właściwy obrót uznanego administratora wskaźnika referencyjnego z państwa trzeciego za dany rok n jest równy jego dochodom uzyskanym w związku ze stosowaniem jego wskaźników referencyjnych przez podmioty nadzorowane w Unii zgodnie z tym, co wykazano w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok (n-2).

2. Uznany administrator wskaźnika referencyjnego z państwa trzeciego co rok przekazuje ESMA zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane potwierdzające jego dochody uzyskane w związku ze stosowaniem jego wskaźników referencyjnych w Unii. Dane te są poświadczane w drodze audytu zewnętrznego i przekazywane ESMA drogą elektroniczną do dnia 30 września każdego roku (n-1). Administrator z państwa trzeciego, który został uznany po dniu 30 września, przekazuje dane niezwłocznie po uznaniu i do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano uznania. Uznany administrator wskaźnika referencyjnego z państwa trzeciego dostarcza dokumenty zawierające dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta w języku zwyczajowo stosowanym w usługach finansowych.

3. Jeżeli uznany administrator wskaźnika referencyjnego z państwa trzeciego nie prowadził działalności w całym roku (n-2), ESMA oszacowuje - w odniesieniu do uznanego administratora wskaźnika referencyjnego z państwa trzeciego - właściwy obrót poprzez ekstrapolację na cały rok (n-2) wartości obliczonej dla liczby miesięcy, w których uznany administrator wskaźnika referencyjnego z państwa trzeciego prowadził działalność w roku (n-2).

4. W przypadku gdy zbadane sprawozdanie finansowe za rok (n-2) nie jest dostępne, ESMA stosuje zbadane sprawozdanie finansowe za rok (n-1).

5. W przypadku gdy zgłoszone dochody wyrażone są w walucie innej niż euro, ESMA przelicza je na euro, stosując średni kurs wymiany euro mający zastosowanie do okresu, w którym dochody te były rejestrowane. W tym celu ESMA stosuje referencyjny kurs wymiany euro publikowany przez Europejski Bank Centralny.";

4)
art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wszelkich opóźnień w płatnościach nalicza się odsetki od zaległych płatności określone w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 * .

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2024 r.

1 Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/805 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez określenie opłat mających zastosowanie do nadzoru sprawowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad niektórymi administratorami wskaźników (Dz.U. L 145 z 24.5.2022, s. 14, ELI: http://data.euro opa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj).
3 Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 (Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 29 i 85 ff).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.euro opa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/ 1046/oj).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.