Rozporządzenie delegowane 2024/1704 zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1704

Akt oczekujący
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1704
z dnia 11 marca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/360 2  określono rodzaj opłat, metodę obliczania i zasady dokonywania płatności w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) od repozytoriów transakcji.

(2) W 2018 r. zarówno w przeglądzie przeprowadzonym przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji, jak i w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 3  stwierdzono, że system finansowania opłat ESMA jest niepotrzebnie złożony. Aby uprościć pobieranie opłat i ograniczyć ryzyko związane z nieprawidłowym obliczaniem lub nieefektywną alokacją opłat, konieczne jest zapewnienie spójności aspektów technicznych w poszczególnych aktach delegowanych w sprawie opłat pobieranych przez ESMA, w stosownych przypadkach i jeżeli jest to możliwe.

(3) Aby w pełni pokryć wydatki ESMA związane z nadzorem nad repozytoriami transakcji, roczne opłaty nadzorcze powinny być ustalane na podstawie rocznego oszacowania wszystkich kosztów bezpośrednich niezbędnych do wykonywania przez ESMA zadań nadzorczych oraz rozsądnego podziału stałych i zmiennych kosztów pośrednich ponoszonych przez ESMA.

(4) Aby zapewnić spójność aktów delegowanych w sprawie opłat uiszczanych na rzecz ESMA oraz aby umożliwić ESMA otrzymanie w odpowiednim czasie zbadanych danych dotyczących obrotu w celu oszacowania opłat należnych od repozytoriów transakcji na rzecz ESMA, rok referencyjny zbadanych sprawozdań finansowych do celów określenia właściwego obrotu powinien przypadać dwa lata przed rokiem, za który ESMA pobiera opłaty od repozytorium transakcji.

(5) Właściwy obrót repozytoriów transakcji oblicza się w euro. Konieczne jest zatem określenie mechanizmu przeliczania na euro przychodów uzyskanych w innych walutach.

(6) Roczne opłaty nadzorcze powinny być równe szacowanym wydatkom związanym z nadzorowaniem działalności repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365, uwzględnionym w budżecie ESMA na ten rok.

(7) Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/715 4  opłaty pobierane od repozytoriów transakcji należy ustalić na poziomie zapewniającym pokrycie pełnego kosztu usług świadczonych przez ESMA i uniknięcie deficytu, a jednocześnie uniemożliwiającym nagromadzenie znacznej nadwyżki. W przypadku gdy znacząco pozytywny lub negatywny wynik budżetowy powtarza się, poziom opłat należy poddać przeglądowi.

(8) Aby uniknąć nadmiernej opłaty nadzorczej w roku rejestracji, zarejestrowane repozytorium transakcji powinno uiścić początkową opłatę nadzorczą, której wysokość powinna być proporcjonalna do okresu w pierwszym roku, w którym dane repozytorium transakcji zostało zarejestrowane.

(9) Koszty administracyjne związane z opłatą nadzorczą za pierwszy rok dla repozytorium transakcji zarejestrowanego w grudniu nie są proporcjonalne do tej opłaty. W związku z tym repozytorium transakcji zarejestrowane w grudniu powinno być zwolnione z wymogu uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej za rok, w którym dane repozytorium transakcji zostało zarejestrowane.

(10) Aby zapewnić spójność aktów delegowanych w sprawie opłat uiszczanych na rzecz ESMA, ESMA powinien obliczać wysokość kary w przypadku opóźnień w płatnościach zgodnie z przepisami dotyczącymi odsetek od zaległych płatności określonymi w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 5 .

(11) Aby zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do warunków i procedur uiszczania opłat przez repozytoria transakcji, należy określić, w jakim okresie lub w jakim terminie repozytoria transakcji mają zapłacić fakturę ESMA z tytułu opłat. W odniesieniu do rocznych opłat nadzorczych należy określić kwotę i ostateczny termin, w którym ESMA ma przesłać repozytoriom transakcji odpowiednią fakturę.

(12) Aby zapewnić terminowe uiszczenie opłat rejestracyjnych i opłat za uznanie, opłaty te należy w każdym przypadku uiścić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA.

(13) Aby jeszcze bardziej uprościć przepływy płatności z tytułu opłat oraz zapewnić ESMA środki niezbędne do prowadzenia planowanych działań nadzorczych, roczne opłaty nadzorcze powinny być uiszczane w jednej racie w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego, za który takie opłaty są należne.

(14) Aby zapewnić wystarczająco dużo czasu i ułatwić wewnętrzne procedury zatwierdzania, ESMA powinien wysyłać faktury dotyczące płatności rocznych opłat nadzorczych co najmniej 30 dni kalendarzowych przed odpowiednim terminem płatności.

(15) Aby uniknąć niepewności prawa w odniesieniu do obowiązującej procedury pobierania opłat, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2025 r.

(16) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2019/360,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/360

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/360 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Pokrycie pełnych kosztów nadzoru

Opłaty pobierane od repozytoriów transakcji pokrywają:

a) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z rejestracją repozytoriów transakcji przez ESMA i nadzorem prowadzonym nad nimi przez ten urząd zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365, w tym koszty wynikające z uznawania repozytoriów transakcji, jak również koszty wynikające z rozszerzenia rejestracji lub rozszerzenia uznania repozytoriów transakcji, które zostały już zarejestrowane lub uznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

b) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie podlegające zwrotowi właściwym organom, które przeprowadziły prace zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365, oraz powstałe w wyniku przekazania zadań zgodnie z art. 74 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 i zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2015/2365.";

2)
w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy obrót danego repozytorium transakcji za dany rok (n) jest równy sumie kwot, o których mowa w lit. a) i b), podzielonej przez sumę kwot, o których mowa w lit. c) i d):

a) przychody uzyskane z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i utrzymywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365, określone na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za rok (n-2);

b) właściwe przychody z usług pomocniczych określone zgodnie z - stosownie do przypadku - ust. 1 i 2 na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za rok (n-2);

c) całkowite przychody wszystkich zarejestrowanych repozytoriów transakcji uzyskane z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i utrzymywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365, określone na podstawie zbadanych sprawozdań finansowych za rok (n-2);

d) całkowite właściwe przychody z usług pomocniczych uzyskane przez wszystkie zarejestrowane repozytoria transakcji, określone zgodnie z - stosownie do przypadku - ust. 1 i 2 na podstawie zbadanych sprawozdań finansowych za rok (n-2).";

b)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Repozytoria transakcji co roku przekazują ESMA zbadane sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2. Repozytoria transakcji przekazują te sprawozdania ESMA drogą elektroniczną do dnia 30 września każdego roku (n-1).";

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy repozytorium transakcji nie prowadziło działalności przez pełny rok (n-2), ESMA oszacowuje właściwy obrót zgodnie z ust. 3 oraz poprzez ekstrapolację na cały rok (n-2) wartości obliczonej w odniesieniu do liczby miesięcy, podczas których dane repozytorium transakcji prowadziło działalność w roku (n-2).";

d)
dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. W przypadku gdy zbadane sprawozdanie finansowe za rok (n-2) nie jest dostępne, ESMA stosuje zbadane sprawozdanie finansowe za rok (n-1).

6. W przypadku gdy przychody, o których mowa w ust. 3, są wykazywane w walucie innej niż euro, ESMA przelicza je na euro z zastosowaniem średniego kursu wymiany euro obowiązującego w okresie, w którym odnotowano te przychody. W tym celu ESMA stosuje referencyjny kurs wymiany euro publikowany przez Europejski Bank Centralny.";

3)
uchyla się art. 3;
4)
w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) całkowita roczna opłata nadzorcza za dany rok (n) jest równa szacowanym wydatkom związanym z nadzorowaniem działalności zarejestrowanych repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365, uwzględnionym w budżecie ESMA na ten rok;";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W żadnym przypadku roczna opłata nadzorcza uiszczana przez repozytorium transakcji zarejestrowane na podstawie art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2015/2365 nie może być niższa niż 30 000 EUR";

c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 3 zarejestrowane repozytorium transakcji uiszcza, w roku swojej rejestracji ("rok (n)"), początkową opłatę nadzorczą ("SF (n)") równą:

Repozytorium transakcji uiszcza opłatę nadzorczą za pierwszy rok po powiadomieniu go przez ESMA, że jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie, oraz w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA. Jeżeli jednak repozytorium transakcji zostało zarejestrowane w grudniu, nie jest ono zobowiązane do uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej za rok, w którym zostało zarejestrowane.";

5)
art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wszelkich opóźnień w płatnościach nalicza się odsetki od zaległych płatności określone w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 * .

6)
art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata rejestracyjna, o której mowa w art. 5, jest należna w momencie złożenia przez repozytorium transakcji wniosku o rejestrację na podstawie art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2015/2365 oraz uiszcza się ją w całości w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA.";

7)
art. 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Roczną opłatę nadzorczą, o której mowa w art. 6, za dany rok (n) uiszcza się w jednej racie, która jest należna nie później niż do końca marca roku, którego ta opłata dotyczy. Roczna opłata nadzorcza nie podlega zwrotowi.

2. ESMA przesyła repozytoriom transakcji fakturę na kwotę rocznej opłaty nadzorczej na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem płatności.";

8)
w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Opłata za uznanie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2, jest należna w momencie złożenia przez repozytorium transakcji wniosku o uznanie na podstawie art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2365 oraz uiszcza się ją w całości w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA.

ESMA nie zwraca opłat za uznanie.

2. Roczną opłatę nadzorczą należną od uznanego repozytorium transakcji za dany rok (n) uiszcza się do końca trzeciego miesiąca roku kalendarzowego, za który taka opłata jest należna. ESMA przesyła uznanemu repozytorium transakcji fakturę na kwotę rocznej opłaty nadzorczej na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem płatności.";

b)
uchyla się ust. 3.

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2024 r.

1 Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 81 z 22.3.2019, s. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/360/oj).
3 Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 (Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 29 i s. 85).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.euro opa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/ 1046/oj).";

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.