Rozporządzenie delegowane 2024/1703 zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1732 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1703

Akt oczekujący
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1703
z dnia 11 marca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1732 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 1 , w szczególności jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1732 2  określono rodzaj i kwotę opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) od repozytoriów sekurytyzacji oraz zasady dokonywania płatności.

(2) W 2018 r. zarówno w przeglądzie przeprowadzonym przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji, jak i w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 3  stwierdzono, że system finansowania opłat ESMA jest niepotrzebnie złożony. Aby uprościć pobieranie opłat i ograniczyć ryzyko związane z nieprawidłowym obliczaniem lub nieefektywną alokacją opłat, konieczne jest zapewnienie spójności aspektów technicznych w poszczególnych aktach delegowanych w sprawie opłat pobieranych przez ESMA.

(3) Aby w pełni pokryć wydatki ESMA związane z nadzorem nad repozytoriami sekurytyzacji, roczne opłaty nadzorcze powinny być ustalane na podstawie rocznego oszacowania wszystkich kosztów bezpośrednich niezbędnych do wykonywania przez ESMA zadań nadzorczych oraz rozsądnego podziału stałych i zmiennych kosztów pośrednich ponoszonych przez ESMA.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/715 4  opłaty pobierane od repozytoriów transakcji należy ustalić na poziomie zapewniającym pokrycie pełnego kosztu usług świadczonych przez ESMA i uniknięcie deficytu, a jednocześnie uniemożliwiającym nagromadzenie znacznej nadwyżki. W przypadku gdy znacząco pozytywny lub negatywny wynik budżetowy powtarza się, poziom opłat należy poddać przeglądowi.

(5) ESMA powinien mieć możliwość terminowego ustalania swojego rocznego budżetu w oparciu o poświadczone dane dotyczące obrotu. Aby umożliwić ESMA obliczanie rocznych opłat nadzorczych, należy ustalić termin, w którym repozytoria sekurytyzacji mają przedłożyć ESMA zbadane sprawozdania finansowe.

(6) Właściwy obrót repozytoriów sekurytyzacji oblicza się w euro. Konieczne jest zatem określenie mechanizmu przeliczania na euro przychodów uzyskanych w innych walutach.

(7) Opłata rejestracyjna i opłata za rozszerzenie rejestracji mają pokrywać koszty poniesione przez ESMA w celu zbadania, czy dane repozytorium sekurytyzacji spełnia wszystkie warunki rejestracji lub rozszerzenia rejestracji. W przypadku gdy wnioskujące repozytorium sekurytyzacji wycofa swój wniosek, ESMA poniósł koszty i nie jest zobowiązany do zwrotu opłat związanych z taką rejestracja lub rozszerzeniem rejestracji.

(8) Koszty administracyjne związane z opłatą nadzorczą za pierwszy rok dla repozytorium sekurytyzacji zarejestrowanego w grudniu nie są proporcjonalne do samej opłaty. W związku z tym repozytorium sekurytyzacji zarejestrowane w grudniu powinno być zwolnione z wymogu uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej za rok, w którym dane repozytorium sekurytyzacji zostało zarejestrowane.

(9) Aby zapewnić spójność aktów delegowanych w sprawie opłat uiszczanych na rzecz ESMA, ESMA powinien obliczać wysokość kary w przypadku opóźnień w płatnościach zgodnie z przepisami dotyczącymi odsetek od zaległych płatności określonymi w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 5 .

(10) Aby jeszcze bardziej uprościć zarządzanie opłatami oraz zapewnić ESMA zasoby niezbędne do prowadzenia planowanych działań nadzorczych, ESMA nie powinien zwracać rocznych opłat nadzorczych.

(11) Aby uniknąć niepewności prawa w odniesieniu do obowiązującej procedury pobierania opłat, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2025 r.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1732,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/1732

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/1732 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Pokrycie pełnych kosztów nadzoru

Opłaty pobierane od repozytoriów sekurytyzacji pokrywają:

a) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z rejestracją repozytoriów sekurytyzacji przez ESMA i nadzorem prowadzonym nad nimi przez ten urząd zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2402, w tym koszty wynikające z rozszerzenia rejestracji repozytoriów sekurytyzacji, które zostały już zarejestrowane na podstawie tytułu VI rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub rozdziału III rozporządzenia (UE) 2015/2365;

b) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie podlegające zwrotowi właściwym organom, które przeprowadziły prace na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402, oraz powstałe w wyniku przekazania zadań na podstawie art. 14 ust. 1 tego rozporządzenia.";

2)
w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Repozytoria sekurytyzacji co roku przekazują ESMA zbadane sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1. Dokumenty przedkłada się ESMA drogą elektroniczną do dnia 30 września każdego roku (n-1).";

b)
dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku gdy przychody, o których mowa w niniejszym artykule, są wykazywane w walucie innej niż euro, ESMA przelicza je na euro z zastosowaniem średniego kursu wymiany euro obowiązującego w okresie, w którym odnotowano te przychody. W tym celu ESMA stosuje referencyjny kurs wymiany euro publikowany przez Europejski Bank Centralny.";

3)
art. 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Roczna opłata nadzorcza uiszczana przez repozytorium sekurytyzacji za rok, w którym to repozytorium zostało zarejestrowane, jest równa opłacie rejestracyjnej należnej zgodnie z art. 3, pomnożonej przez liczbę dni kalendarzowych w okresie od daty rejestracji repozytorium sekurytyzacji do końca tego roku i podzielonej przez całkowitą liczbę dni w danym roku.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli repozytorium sekurytyzacji zostało zarejestrowane w grudniu, nie jest ono zobowiązane do uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej za rok, w którym zostało zarejestrowane.

3. Roczna opłata nadzorcza za dany rok n uiszczana przez repozytorium sekurytyzacji zarejestrowane w dniu lub po dniu 1 października poprzedniego roku jest równa opłacie rejestracyjnej należnej zgodnie z art. 3.";

4)
art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wszelkich opóźnień w płatnościach nalicza się odsetki od zaległych płatności określone w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 * .

5)
w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:
a)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Uiszczanie opłat rejestracyjnych"

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. ESMA nie zwraca opłat rejestracyjnych ani opłat za rozszerzenie rejestracji, jeżeli wnioskodawca wycofa swój wniosek o rejestrację lub rozszerzenie rejestracji.";

c)
uchyla się ust. 3;
6)
w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"ESMA nie zwraca rocznych opłat nadzorczych.".

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2024 r.

1 Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1732 z dnia 18 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji (Dz.U. L 390 z 20.11.2020, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj).
3 Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 (Dz.U. C 417 z 11.12.2019, pkt 29 i p. 85 ff).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.euro opa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/ 1046/oj).";

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.