Rozporządzenie delegowane 2024/1702 zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1702

Akt oczekujący
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1702
z dnia 11 marca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 1 , w szczególności jego art. 72 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1003/2013 2  określono rodzaj opłat, metodę obliczania i zasady dokonywania płatności w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) od repozytoriów transakcji.

(2) W 2018 r. zarówno w przeglądzie przeprowadzonym przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji, jak i w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 3  stwierdzono, że system finansowania opłat ESMA jest niepotrzebnie złożony. Aby uprościć pobieranie opłat i ograniczyć ryzyko związane z nieprawidłowym obliczaniem lub nieefektywną alokacją opłat, konieczne jest zapewnienie spójności aspektów technicznych w poszczególnych aktach delegowanych w sprawie opłat pobieranych przez ESMA, w stosownych przypadkach i jeżeli jest to możliwe.

(3) Aby zapewnić spójność w odniesieniu do opłat pobieranych przez ESMA od repozytoriów transakcji, rozporządzenie delegowane (UE) nr 1003/2013 należy dostosować do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/360 4 .

(4) Aby w pełni pokryć wydatki ESMA związane z nadzorem nad repozytoriami transakcji, roczne opłaty nadzorcze powinny być ustalane na podstawie rocznego oszacowania wszystkich kosztów bezpośrednich niezbędnych do wykonywania przez ESMA zadań nadzorczych oraz rozsądnego podziału stałych i zmiennych kosztów pośrednich ponoszonych przez ESMA.

(5) Aby zapewnić spójność i porównywalność danych między repozytoriami transakcji przy ustalaniu opłat nadzorczych należnych ESMA, roczne opłaty nadzorcze powinny być obliczane wyłącznie na podstawie obrotu uzyskanego z działalności podstawowej repozytorium transakcji i ze świadczonych przez nie usług pomocniczych.

(6) Aby zapewnić spójność aktów delegowanych w sprawie opłat uiszczanych na rzecz ESMA oraz aby umożliwić ESMA otrzymanie w odpowiednim czasie zbadanych danych dotyczących obrotu w celu oszacowania opłat należnych od repozytoriów transakcji na rzecz ESMA, rok referencyjny zbadanych sprawozdań finansowych do celów określenia właściwego obrotu powinien przypadać dwa lata przed rokiem, za który ESMA pobiera opłaty od repozytorium transakcji.

(7) Właściwy obrót repozytoriów transakcji oblicza się w euro. Konieczne jest zatem określenie mechanizmu przeliczania na euro przychodów uzyskanych w innych walutach.

(8) Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/715 5  opłaty pobierane od repozytoriów transakcji należy ustalić na poziomie zapewniającym pokrycie pełnego kosztu usług świadczonych przez ESMA i uniknięcie deficytu, a jednocześnie uniemożliwiającym nagromadzenie znacznej nadwyżki. W przypadku gdy znacząco pozytywny lub negatywny wynik budżetowy powtarza się, poziom opłat należy poddać przeglądowi.

(9) Aby uniknąć nadmiernej opłaty nadzorczej w roku rejestracji, zarejestrowane repozytorium transakcji powinno uiścić początkową opłatę nadzorczą, której wysokość powinna być proporcjonalna do okresu w pierwszym roku, w którym dane repozytorium transakcji zostało zarejestrowane.

(10) W przypadku gdy repozytorium transakcji niezarejestrowane jeszcze na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 składa jednocześnie wnioski o rejestrację zarówno na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, jak i na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 6 , wydatki niezbędne do dokładnej oceny i analizy wniosków powinny być niższe ze względu na efekty synergii związane z weryfikacją dokumentów tego samego rodzaju. W przypadku jednoczesnych wniosków repozytorium transakcji powinno zatem zapłacić pełną należną opłatę rejestracyjną wynikającą z rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz obniżoną należną opłatę za rozszerzenie rejestracji wynikającą z rozporządzenia (UE) 2015/2365.

(11) Koszty administracyjne związane z opłatą nadzorczą za pierwszy rok dla repozytorium transakcji zarejestrowanego w grudniu nie są proporcjonalne do tej opłaty. W związku z tym repozytorium transakcji zarejestrowane w grudniu powinno być zwolnione z wymogu uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej za rok, w którym dane repozytorium transakcji zostało zarejestrowane.

(12) Aby zapewnić spójność aktów delegowanych w sprawie opłat uiszczanych na rzecz ESMA, ESMA powinien obliczać wysokość kary w przypadku opóźnień w płatnościach zgodnie z przepisami dotyczącymi odsetek od zaległych płatności określonymi w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 7 .

(13) Aby zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do warunków i procedur uiszczania opłat przez repozytoria transakcji, należy określić, w jakim okresie lub w jakim terminie repozytoria transakcji mają zapłacić fakturę ESMA z tytułu opłat. W odniesieniu do rocznych opłat nadzorczych należy określić kwotę i ostateczny termin, w którym ESMA ma przesłać repozytoriom transakcji odpowiednią fakturę.

(14) Aby zapewnić terminowe uiszczenie opłat rejestracyjnych i opłat za uznanie, opłaty te należy w każdym przypadku uiścić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA.

(15) Aby jeszcze bardziej uprościć przepływy płatności z tytułu opłat oraz zapewnić ESMA środki niezbędne do prowadzenia planowanych działań nadzorczych, roczne opłaty nadzorcze powinny być uiszczane w jednej racie w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego, za który takie opłaty są należne.

(16) Aby zapewnić wystarczająco dużo czasu i ułatwić wewnętrzne procedury zatwierdzania, ESMA powinien wysyłać faktury dotyczące płatności rocznych opłat nadzorczych co najmniej 30 dni kalendarzowych przed odpowiednim terminem płatności.

(17) Aby uniknąć niepewności prawa w odniesieniu do obowiązującej procedury pobierania opłat, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2025 r.

(18) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1003/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1003/2013

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1003/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Pokrycie pełnych kosztów nadzoru

Opłaty pobierane od repozytoriów transakcji pokrywają:

a) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z rejestracją i nadzorowaniem repozytoriów transakcji przez ESMA zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, w tym koszty wynikające z uznawania repozytoriów transakcji;

b) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, których zwrot przysługuje właściwym organom, które przeprowadziły prace zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, w szczególności w wyniku przekazania zadań zgodnie z art. 74 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.";

2)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Właściwy obrót

1. Do celów niniejszego rozporządzenia repozytoria transakcji zarejestrowane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przechowują zbadane sprawozdania finansowe, w których rozróżnia się:

a) przychody uzyskiwane z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i utrzymywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;

b) przychody uzyskiwane z usług pomocniczych, które są bezpośrednio związane z gromadzeniem i utrzymywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012.

Właściwe przychody z usług pomocniczych uzyskane przez repozytorium transakcji za dany rok (n) stanowią przychody z usług określonych w lit. b).

2. Do celów niniejszego rozporządzenia repozytoria transakcji zarejestrowane na podstawie zarówno rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jak i rozporządzenia (UE) 2015/2365 sporządzają podlegające badaniu sprawozdania finansowe, w których rozróżnia się:

a) przychody uzyskiwane z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i utrzymywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;

b) przychody uzyskiwane z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i przechowywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365;

c) przychody uzyskiwane z usług pomocniczych, które są bezpośrednio związane z gromadzeniem i utrzymywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;

d) przychody uzyskiwane z usług pomocniczych, które są bezpośrednio związane zarówno z gromadzeniem i utrzymywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, jak również z gromadzeniem i utrzymywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365.

Właściwe przychody z usług pomocniczych uzyskane przez repozytorium transakcji za dany rok (n) są równe sumie

a) przychodów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c);

b) udziału w przychodach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. d).

Udział w przychodach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. d), jest równy przychodom, o których mowa w tymże akapicie lit. a), podzielonym przez sumę

a) przychodów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a);

b) przychodów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b).

3. Właściwy obrót danego repozytorium transakcji za dany rok (n) jest równy sumie kwot, o których mowa w niniejszym ustępie lit. a) i b), podzielonej przez sumę kwot, o których mowa w niniejszym ustępie lit. c) i d):

a) przychody uzyskane z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i utrzymywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, określone na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za rok (n-2);

b) właściwe przychody z usług pomocniczych określone zgodnie z - stosownie do przypadku - ust. 1 i 2 na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za rok (n-2);

c) całkowite przychody wszystkich zarejestrowanych repozytoriów transakcji uzyskane z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i utrzymywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, określone na podstawie zbadanych sprawozdań finansowych za rok (n-2);

d) całkowite właściwe przychody wszystkich zarejestrowanych repozytoriów transakcji uzyskane z realizacji usług pomocniczych określone zgodnie z - stosownie do przypadku - ust. 1 i 2 na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za rok (n-2).

4. Repozytoria transakcji co roku przekazują ESMA zbadane sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2. Repozytoria transakcji przekazują te sprawozdania ESMA drogą elektroniczną do dnia 30 września każdego roku (n-1).

5. W przypadku gdy repozytorium transakcji nie prowadziło działalności przez pełny rok (n-2), ESMA oszacowuje właściwy obrót zgodnie z ust. 3 oraz poprzez ekstrapolację na cały rok (n-2) wartości obliczonej w odniesieniu do liczby miesięcy, podczas których dane repozytorium transakcji prowadziło działalność w roku (n-2).

6. W przypadku gdy zbadane sprawozdanie finansowe za rok (n-2) nie jest dostępne, ESMA stosuje zbadane sprawozdanie finansowe za rok (n-1).

7. W przypadku gdy przychody, o których mowa w ust. 3, są wykazywane w walucie innej niż euro, ESMA przelicza je na euro z zastosowaniem średniego kursu wymiany euro obowiązującego w okresie, w którym odnotowano te przychody. W tym celu ESMA stosuje referencyjny kurs wymiany euro publikowany przez Europejski Bank Centralny.";

3)
uchyla się art. 4;
4)
w art. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku gdy repozytorium transakcji niezarejestrowane jeszcze na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365 składa jednocześnie wnioski o rejestrację na podstawie zarówno rozporządzenia (UE) 2015/2365, jak i rozporządzenia (UE) nr 648/2012, dane repozytorium transakcji uiszcza pełną należną opłatę rejestracyjną wynikającą z rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz opłatę za rozszerzenie rejestracji zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2015/2365.";

5)
art. 7 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"2. Całkowitą roczną opłatę nadzorczą i roczną opłatę nadzorczą dla danego repozytorium transakcji za dany rok (n) oblicza się w następujący sposób:

a) całkowita roczna opłata nadzorcza za dany rok (n) jest równa szacowanym wydatkom związanym z nadzorowaniem działalności zarejestrowanych repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, uwzględnionym w budżecie ESMA na ten rok;

b) roczna opłata nadzorcza zarejestrowanego repozytorium transakcji za dany rok (n) jest równa całkowitej rocznej opłacie nadzorczej ustalonej zgodnie z lit. a) dla wszystkich repozytoriów transakcji zarejestrowanych w roku (n-1), proporcjonalnie do ich właściwego obrotu obliczonego zgodnie z art. 3 ust. 3.

3. W żadnym przypadku roczna opłata nadzorcza uiszczana przez repozytorium transakcji zarejestrowane na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 nie może być niższa niż 30 000 EUR.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 3 zarejestrowane repozytorium transakcji uiszcza, w roku swojej rejestracji, (rok (n)) początkową opłatę nadzorczą (»SF (n)«) równą:

Zarejestrowane repozytorium transakcji uiszcza opłatę nadzorczą za pierwszy rok po powiadomieniu go przez ESMA, że jego wniosek został rozpatrzony pozytywnie, oraz w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA.

Jeżeli jednak repozytorium transakcji zostało zarejestrowane w grudniu, nie jest ono zobowiązane do uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej za rok, w którym zostało zarejestrowane.";

6)
art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wszelkich opóźnień w płatnościach nalicza się odsetki od zaległych płatności określone w art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 * .

7)
art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata rejestracyjna, o której mowa w art. 6, jest należna w momencie złożenia przez repozytorium transakcji wniosku o rejestrację na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz uiszcza się ją w całości w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA.";

8)
art. 11 i art. 12 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 11

Uiszczanie rocznych opłat nadzorczych

1. Roczną opłatę nadzorczą, o której mowa w art. 7, za dany rok (n) uiszcza się w jednej racie, która jest należna nie później niż do końca marca roku, którego ta opłata dotyczy.

ESMA nie zwraca rocznej opłaty nadzorczej.

2. ESMA przesyła repozytoriom transakcji fakturę na kwotę rocznej opłaty nadzorczej na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem płatności.

Artykuł 12

Uiszczanie opłat za uznanie

1. Opłata za uznanie, o której mowa w art. 8 ust. 1, jest należna w momencie złożenia przez repozytorium transakcji wniosku o uznanie na podstawie art. 77 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz uiszcza się ją w całości w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury przez ESMA.

ESMA nie zwraca opłaty za uznanie.

2. Roczną opłatę nadzorczą należną od uznanego repozytorium transakcji za dany rok (n) uiszcza się do końca trzeciego miesiąca roku kalendarzowego, za który taka opłata jest należna. ESMA przesyła uznanemu repozytorium transakcji fakturę na kwotę rocznej opłaty nadzorczej na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem płatności.".

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2024 r.

1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 4; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1003/oj).
3 Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 (Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 29 i s. 85 ff).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 81 z 22.3.2019, s. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/360/oj).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.euro opa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/ 1046/oj).";

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.