Rozporządzenie delegowane 2024/1700 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających, w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji tradycyjnej nieobejmującej ABCP oraz w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji bilansowej, treść, metody i prezentację informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1700

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1700
z dnia 5 marca 2024 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających, w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji tradycyjnej nieobejmującej ABCP oraz w odniesieniu do prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji bilansowej, treść, metody i prezentację informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 1 , w szczególności jego art. 22 ust. 6 akapit trzeci i art. 26d ust. 6 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia, by inwestorzy dysponowali wszystkimi informacjami, które są im niezbędne do podejmowania świadomych decyzji w odniesieniu do wpływu ich inwestycji na zrównoważony rozwój, ujawniane informacje związane ze zrównoważonym rozwojem powinny być dostatecznie jasne, zwięzłe i wyeksponowane.

(2) Aby zwiększyć porównywalność głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju, konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia między, z jednej strony, wskaźnikami niekorzystnych skutków, które - w związku z istotnością powiązanych z tymi skutkami ekspozycji - zawsze odzwierciedlają główne niekorzystne skutki, oraz, z drugiej strony, dodatkowymi wskaźnikami niekorzystnych skutków, które jednostki inicjujące uznają za szczególnie istotne.

(3) W związku z tym, że nie zawsze mogą być łatwo dostępne informacje dotyczące wszystkich wskaźników zrównoważonego rozwoju, jednostki inicjujące powinny być zobowiązane wyłącznie do ujawniania informacji na temat przynajmniej jednego dodatkowego wskaźnika głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju związanych z klimatem lub innymi aspektami środowiskowymi oraz na temat przynajmniej jednego dodatkowego wskaźnika głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju związanych z kwestiami społecznymi lub dotyczących zarządzania.

(4) W przypadku wszystkich wskaźników, zważywszy że informacje dotyczące głównych niekorzystnych skutków mogą nie być łatwo dostępne, jednostki inicjujące powinny mieć możliwość wykorzystywania danych uzyskanych przez nie albo bezpośrednio od dłużników albo od ekspertów zewnętrznych, albo stosowania założeń, które uznają za racjonalne. Jednostki inicjujące powinny jednak przedstawić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, w jaki sposób dołożyły wszelkich starań w celu uzyskania informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków od takich dłużników lub ekspertów zewnętrznych lub przez przyjęcie racjonalnych założeń.

(5) Zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 2017/2402 w związku z art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia informacje dotyczące sekurytyzacji, w przypadku gdy istnieje obowiązek sporządzania prospektu emisyjnego, muszą być udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji zarejestrowanego w ESMA. Aby ułatwić śledzenie informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków, udostępnianych za pośrednictwem takiego repozytorium sekurytyzacji, jednostki inicjujące powinny stosować kod pozycji, który jest spójny z kodami określonymi w tabeli 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 2 .

(6) Zarówno art. 22 ust. 4 akapit drugi, jak i art. 26d ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/2402 odnoszą się do dostępnych informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju. Aby ułatwić jednostkom inicjującym uzyskanie całościowego obrazu obowiązków dotyczących ujawniania takich informacji oraz aby zapewnić spójność między przepisami i standardowymi szablonami służącymi do ujawniania takich głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do, z jednej strony, prostych, przejrzystych i standardowych (STS) sekurytyzacji tradycyjnych nieobejmujących ABCP oraz, z drugiej strony, bilansowych sekurytyzacji STS, regulacyjne standardy techniczne, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, należy ująć w jednym rozporządzeniu.

(7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(8) Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 3 , w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 4  i w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 5 , przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Ogólne zasady dotyczące prezentacji informacji

1. 
Jednostki inicjujące przedstawiają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia przy zastosowaniu szablonów, definicji i wzorów określonych w załączniku oraz w taki sposób, aby informacje te były wyeksponowane, proste, zwięzłe, kompleksowe, rzetelne, jasne i niewprowadzające w błąd.
2. 
Jednostki inicjujące udostępniają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia w formacie elektronicznym umożliwiającym przeszukiwanie.
3. 
Jednostki inicjujące udostępniają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402.
4. 
Jednostki inicjujące, które - zamiast ujawniać dostępne informacje związane z efektywnością środowiskową aktywów finansowanych przez kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów - korzystają z możliwości ujawnienia informacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju, stosują opcje "brak danych" ("ND") w polach RREC10 i RREC11 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224 oraz w polach AUTL57 i AUTL58 w załączniku V do tego rozporządzenia.

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju

1. 
Jednostki inicjujące publikują oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w formacie określonym w tabelach 1, 2 i 3 w załączniku.
2. 
W sekcji "Podsumowanie" w tabeli 1 w załączniku jednostki inicjujące podają wszystkie następujące informacje:
a)
niepowtarzalny identyfikator sekurytyzacji;
b)
międzynarodowe kody identyfikujące papier wartościowy (kody ISIN) dla każdej transzy lub obligacji w ramach sekurytyzacji, jeżeli kody te są dostępne;
c)
informację o tym, że wzięto pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju;
d)
okres referencyjny oświadczenia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju;
e)
dla każdego rodzaju aktywów w puli sekurytyzacyjnej - całkowite bieżące saldo kwoty głównej ekspozycji bazowych;
f)
streszczenie głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Po wydrukowaniu długość sekcji "Podsumowanie" nie może przekraczać dwóch stron w formacie A4.

3. 
W sekcji "Wyjaśnienie, w jaki sposób główne niekorzystne skutki związane z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe sekurytyzacji dla czynników zrównoważonego rozwoju są uwzględniane przy wyborze ekspozycji bazowych, które mają zostać dodane do puli, w momencie oferowania lub w okresie trwania sekurytyzacji" w tabeli 1 w załączniku jednostki inicjujące podają wszystkie następujące informacje:
a)
opis wszelkich kryteriów lub progów liczbowych mających zastosowanie do składu puli ekspozycji bazowych danej sekurytyzacji i odnoszących się do głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe należące do puli;
b)
opis wszelkich testów, zdarzeń i czynników uruchamiających związanych z tymi głównymi niekorzystnymi skutkami;
c)
jednoznaczne odniesienia do odpowiednich stron i sekcji w ostatecznym dokumencie ofertowym lub, w stosownych przypadkach, w prospekcie emisyjnym oraz w dokumentach dotyczących zamknięcia transakcji, w których opisano te progi, testy, zdarzenia lub czynniki uruchamiające;
d)
zwięzłe wyjaśnienie, czy - a jeżeli tak, to w jaki sposób - w kryteriach udzielania kredytów przez jednostkę inicjującą uwzględnia się główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju;
e)
jednoznaczne odniesienia i hiperłącza do wszelkich dostępnych publicznie ujawnionych informacji, w których opisano kryteria, o których mowa w lit. a).

Jeżeli informacje dotyczące któregokolwiek z określonych w załączniku wskaźników głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju nie są łatwo dostępne, jednostki inicjujące przedstawiają w tej sekcji szczegółowe informacje na temat wszelkich starań dołożonych w celu uzyskania tych informacji od dłużników lub ekspertów zewnętrznych lub przez przyjęcie racjonalnych założeń.

4. 
Do celów zwięzłego wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 3 lit. d), jednostki inicjujące mogą również podać odniesienia do odpowiednich kodeksów prowadzenia działalności i uznanych na szczeblu międzynarodowym standardów w zakresie należytej staranności i sprawozdawczości, których przestrzegały.
5. 
W sekcji "Opis głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe sekurytyzacji dla czynników zrównoważonego rozwoju" w tabeli 1 w załączniku jednostki inicjujące opisują główne niekorzystne skutki związane z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe sekurytyzacji dla czynników zrównoważonego rozwoju i podają wszystkie następujące informacje:
a)
dostępne informacje dotyczące wskaźników związanych z głównymi niekorzystnymi skutkami dla czynników zrównoważonego rozwoju, określonych w tabeli 1 w załączniku;
b)
dostępne informacje dotyczące jednego lub większej liczby dodatkowych wskaźników dotyczących klimatu i innych

wskaźników środowiskowych, określonych w tabeli 2 w załączniku;

c)
dostępne informacje dotyczące jednego lub większej liczby dodatkowych wskaźników dotyczących kwestii społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, określonych w tabeli 3 w załączniku;
d)
dostępne informacje dotyczące wszelkich innych wskaźników stosowanych w celu identyfikacji i oceny dodatkowych głównych niekorzystnych skutków dla czynnika zrównoważonego rozwoju, określonych w tabeli 1 w załączniku.

Jeżeli jednostka inicjująca przedstawiła zgodnie z niniejszym artykułem co najmniej jedno wcześniejsze oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, jednostka inicjująca przedstawia porównanie z danymi historycznymi, w ramach którego bieżący okres sprawozdawczy porównuje się z każdym poprzednim okresem sprawozdawczym, do maksymalnie czterech poprzednich okresów.

6. 
Jeżeli oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju jest udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, stosuje się kod pozycji 1 w tabeli 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224.
7. 
Jednostka inicjująca, która stwierdza istnienie błędów rzeczowych w jakichkolwiek informacjach, które udostępniła zgodnie z ust. 1-6, dokonuje korekty tych błędów i bez zbędnej zwłoki publikuje poprawione oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

SZABLON OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO GŁÓWNYCH NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:
1)
"niepowtarzalny identyfikator sekurytyzacji" oznacza niepowtarzalny identyfikator, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224;
2)
"indywidualny poziom emisji CO2" oznacza indywidualny poziom emisji CO2 zdefiniowany w art. 3 ust. 1 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 6 ;
3)
"docelowy poziom emisji dla unijnego parku pojazdów" oznacza docelowy poziom emisji dla unijnego parku pojazdów zdefiniowany w art. 3 ust. 1 lit. k) rozporządzenia

(UE) 2019/631;

4)
"przydatność do ponownego użycia" oznacza przydatność do ponownego użycia zdefiniowaną w art. 4 pkt 13 dyrektywy 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 7 ;
5)
"zdolność do recyklingu" oznacza zdolność do recyklingu zdefiniowaną w art. 4 pkt 14 dyrektywy 2005/64/WE;
6)
"zdolność do odzysku" oznacza zdolność do odzysku zdefiniowaną w art. 4 pkt 15 dyrektywy 2005/64/WE;
7)
"wydajność recyklingu" w odniesieniu do procesu recyklingu baterii oznacza stosunek masy frakcji wyjściowych stanowiących produkt recyklingu do masy frakcji wejściowej zużytych baterii, wyrażony w procentach;
8)
"pojazd bezemisyjny i niskoemisyjny" oznacza pojazd bezemisyjny i niskoemisyjny zdefiniowany w art. 3 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (UE) 2019/631;
9)
"pojazdy należące do kategorii M1 lub N1" oznaczają pojazdy, które należą albo do kategorii M1, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2018/858 8 , albo do kategorii N1, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) pkt (i) tego rozporządzenia.

Do celów wskaźników w sekcji "Wskaźniki mające zastosowanie do aktywów finansowanych przez kredyty na nieruchomości mieszkalne" w tabeli 1 w niniejszym załączniku stosuje się odpowiednie wzory określone w akapicie drugim w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 9 .

Tabela 1

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju

Jednostki inicjujące sekurytyzację [Nazwa i LEI]
Podsumowanie

[Nazwa i LEI] uwzględnia główne niekorzystne skutki związane z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe sekurytyzacji [niepowtarzalny identyfikator sekurytyzacji] dla czynników zrównoważonego rozwoju, które opisano w niniejszym oświadczeniu.

Jednostki inicjujące sekurytyzację [Nazwa i LEI]
Kody ISIN poszczególnych transz lub obligacji w ramach sekurytyzacji są następujące: [wstawić kody ISIN].

Niniejsze oświadczenie obejmuje okres odniesienia od dnia [data] r. do dnia [data] r.

Dla poszczególnych rodzajów aktywów w puli [kredyty na zakup samochodu, umowy leasingu samochodów, kredyty na nieruchomości mieszkalne] całkowite bieżące saldo kwoty głównej ekspozycji bazowych jest następujące: [informacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. e)].

[Podsumowanie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. f)].

Wyjaśnienie, w jaki sposób główne niekorzystne skutki związane z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe sekurytyzacji dla czynników zrównoważonego rozwoju są uwzględniane przy wyborze ekspozycji bazowych, które mają zostać dodane do puli, w momencie oferowania lub w okresie trwania sekurytyzacji [Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 3]
Opis głównych niekorzystnych skutków związanych z aktywami finansowanymi przez ekspozycje bazowe dla czynników zrównoważonego rozwoju [Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 5, z zachowaniem formatu określonego poniżej]
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE KLIMATU I INNE WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Wskaźnik niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwojuJednostka miarySkutek [okres odniesienia n]Skutek [okres odniesienia n-1]Wyjaśnienie
Wskaźniki mające zastosowanie do aktywów finansowanych przez kredyty na nieruchomości mieszkalne
Paliwa kopalne1. Ekspozycje z tytułu paliw kopalnych wykorzystywanych do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej.Udział ekspozycji bazowych zabezpieczonych nieruchomościami, w przypadku których do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej wykorzystuje się paliwa kopalne.
Efektywność energetyczna2. Ekspozycja z tytułu nieruchomości nieefektywnych energetycznieUdział ekspozycji bazowych zabezpieczonych nieruchomościami nieefektywnymi energetycznie.
Wskaźniki mające zastosowanie do aktywów finansowanych przez kredyty na zakup samochodu i umowy leasingu samochodów
Emisje3. Ekspozycje z tytułu pojazdów, które nie spełniają odpowiednich progów emisji.Udział ekspozycji bazowych zabezpieczonych pojazdami należącymi do kategorii M1 lub N1 z indywidualnym poziomem emisji CO2, który: (i) do dnia 31 grudnia 2025 r. wynosi co najmniej 50 g CO2/km (pojazdy bezemisyjne i niskoemisyjne) oraz (ii) od dnia 1 stycznia 2026 r. jest wyższy niż zero.
Zanieczyszczenie4. Ekspozycje z tytułu pojazdów,

które nie spełniają progów i norm dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Udział ekspozycji bazowych zabezpieczonych pojazdami, które nie spełniają wymogów ostatniego mającego zastosowanie etapu homologacji typu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą Euro 6 określonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) ani progów emisji dla ekologicznie czystych pojazdów lekkich określonych w tabeli 2 w załączniku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE (2).
Niska zdolność do recyklingu5. Ekspozycje z tytułu pojazdów o niskim współczynniku zdolności do recyklinguUdział ekspozycji bazowych zabezpieczonych pojazdami należącymi do kategorii M1 lub Ni, które:

a) nie nadają się do ponownego użycia lub recyklingu w co najmniej 85 % w przeliczeniu na masę pojazdu;

b) nie nadają się do ponownego użycia lub odzysku w co najmniej 95 % w przeliczeniu na masę pojazdu.

Inne wskaźniki głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju
[Informacje dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 2 ust. 5 lit. b), z zachowaniem formatu określonego w tabeli 2]
[Informacje dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 2 ust. 5 lit. c), z zachowaniem formatu określonego w tabeli 3]
[Informacje dotyczące wszelkich innych wskaźników zawartych w tabeli 1 "Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju" w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1288, z zachowaniem formatu określonego w tej tabeli, lub wszelkich innych wskaźników stosowanych do identyfikacji i oceny dodatkowych głównych niekorzystnych skutków dla czynnika zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 2 ust. 5 lit. d) niniejszego rozporządzenia. Jeżeli stosuje się jakikolwiek inny wskaźnik z tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1288, do celów niniejszego wiersza zastosowanie mają odpowiednie definicje i wzory zawarte w tym załączniku. Przyjmuje się jednak, że każdy wybrany wskaźnik ma zastosowanie do aktywów finansowanych przez ekspozycje bazowe w postaci kredytów na nieruchomości mieszkalne lub do aktywów finansowanych przez kredyty na zakup samochodu i umowy leasingu samochodów.]
Porównanie z danymi historycznymi

[Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 5 akapit drugi]

(1) Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasa

żerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/715/oj).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/33/oj).

Tabela 2

Dodatkowe wskaźniki dotyczące klimatu i inne wskaźniki środowiskowe

Niekorzystny skutek dla zrównoważonego rozwojuNiekorzystny skutek dla czynników zrównoważonego rozwoju (Dane jakościowe lub ilościowe)Jednostka miary
Wskaźniki mające zastosowanie do aktywów finansowanych przez kredyty na nieruchomości mieszkalne
[Informacje dotyczące jednego lub większej liczby wskaźników zawartych w tabeli 2 "Dodatkowe wskaźniki dotyczące klimatu i inne wskaźniki środowiskowe" w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1288, z zachowaniem formatu określonego w tej tabeli. Do celów niniejszego wiersza zastosowanie mają odpowiednie definicje i wzory zawarte w tym załączniku. Przyjmuje się jednak, że każdy wybrany wskaźnik ma zastosowanie do aktywów finansowanych przez ekspozycje bazowe w postaci kredytów na nieruchomości mieszkalne.]
Wskaźniki mające zastosowanie do aktywów finansowanych przez kredyty na zakup samochodu i umowy leasingu samochodów
Woda, odpady i emisje - materiały6. Wydajność recyklingu baterii do pojazdów elektrycznychUdział ekspozycji bazowych zabezpieczonych pojazdami elektrycznymi, których baterie litowo-jonowe charakteryzują się wskaźnikiem recyklingu niższym niż: (i) 65 % do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz (ii) 70 % do dnia 31 grudnia 2030 r.

lub

Udział ekspozycji bazowych zabezpieczonych pojazdami elektrycznymi, których baterie kwasowo-ołowiowe charakteryzują się wskaźnikiem recyklingu niższym niż: (i) 75 % do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz (ii) 80 % do dnia 31 grudnia 2030 r.

Emisje7. Ekspozycja z tytułu pojazdów o poziomie emisji CO2 wyższym niż docelowe poziomy emisji dla unijnego parku pojazdów.Udział ekspozycji bazowych zabezpieczonych pojazdami należącymi do kategorii M1 lub N1 z indywidualnym poziomem emisji CO2 wyższym niż docelowe poziomy emisji CO2 dla unijnego parku pojazdów.

Tabela 3

Dodatkowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu

Niekorzystny skutek dla zrównoważonego rozwojuNiekorzystny skutek dla czynników zrównoważonego rozwoju (Dane jakościowe lub ilościowe)Jednostka miary
Wskaźniki mające zastosowanie do aktywów finansowanych przez kredyty na nieruchomości mieszkalne, kredyty na zakup samochodu i umowy leasingu samochodów
Jeżeli są dostępne, informacje dotyczące jednego lub większej liczby wskaźników zawartych w tabeli 3 "Dodatkowe wskaźniki w zakresie kwestii społecznych i pracowniczych, kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu" w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1288, z zachowaniem formatu określonego w tej tabeli. Do celów niniejszej tabeli zastosowanie mają odpowiednie definicje i wzory zawarte w tym załączniku. Przyjmuje się jednak, że każdy wybrany wskaźnik ma zastosowanie do przedsiębiorstw, które wyprodukowały pojazdy zabezpieczające ekspozycje bazowe w puli.
1 Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (Dz.U. L 289 z 3.9.2020, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/ 1094/oj).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj).
7 Dyrektywa 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/64/oj).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).
9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz.U. L 196 z 25.7.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.