Rozporządzenie delegowane 2024/1681 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1681

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1681
z dnia 6 marca 2024 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 1 , w szczególności jego art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 2000/367/WE 2  ustanowiono system klasyfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia. System ten opiera się na zharmonizowanym rozwiązaniu służącym do oceny tych właściwości użytkowych i klasyfikacji wyników tych ocen.

(2) Decyzja 2000/367/WE nie obejmuje niektórych klas właściwości użytkowych, a tym samym ogranicza możliwość deklarowania bardziej szczegółowych właściwości użytkowych. Konieczne jest zatem ustanowienie klas właściwości użytkowych dostosowanych do najnowszych zmian technologicznych i rynkowych.

(3) Należy dodać nowe klasyfikacje elementów nienośnych lub wyrobów z funkcją separowania ognia, które mają zastosowanie do nieobciążonych dachów, niemechanicznych barier przeciwpożarowych wykorzystywanych w kanałach wentylacyjnych, uszczelek przepustowych, łączonych uszczelek przepustowych, uszczelnień złączy liniowych i kratek wentylacyjnych.

(4) Nieaktualna klasyfikacja R dla elementów nośnych z funkcją separowania ognia mającą zastosowanie do podłóg i dachów powinna zostać usunięta, ponieważ jest ona skutecznie uwzględniona w tabeli odnoszącej się do elementów nośnych bez funkcji separowania ognia.

(5) Postęp techniczny w zakresie metod oceny wymaga również przedstawienia bardziej szczegółowych wyjaśnień i punktów odniesienia w odniesieniu do wyrobów, w tym zmienionych informacji w uwagach.

(6) W celu umożliwienia producentom deklarowania wystarczająco szczegółowych klas właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia zgodnie z najnowszymi zmianami technologicznymi i rynkowymi oraz w interesie jasności prawa, należy uchylić decyzję 2000/367/WE.

(7) Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Komisja powinna ustanowić klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia klasy te mają być stosowane w normach zharmonizowanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Ustanawia się klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia zgodnie z załącznikiem.

Decyzja 2000/367/WE traci moc.

Odniesienia do decyzji 2000/367/WE należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

A.
SYMBOLE
Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące symbole:
RObciążenie
EIntegralność
IIzolacyjność
WPromieniowanie
MDziałanie mechaniczne
CAutomatyczne zamykanie się
C0-5Trwałość automatycznego zamykania się:
Kategoria zastosowania (C)Liczba cykli
5≥ 200000
4≥ 100000
3≥ 50000
2≥ 10 000
1≥ 500
0≥ 1
SSzczelność na dym (w kontekście systemów wentylacyjnych)/Kontrola dymu (w kontekście drzwi)
PCiągłość dostawy energii i sygnału przy standardowej krzywej czas-temperatura
PHCiągłość dostawy energii i sygnału przy stałej temperaturze
G/OOdporność na osadzanie się sadzy
KOdporność ogniowa
TKlasa temperatury wyrażona jako maksymalna temperatura gazu w °C (temperatura robocza)
DCzas trwania stabilności przy stałej temperaturze
DHCzas trwania stabilności przy standardowej krzywej czas-temperatura
FFunkcjonalność zasilanych prądem wentylatorów dymu i ciepła
BFunkcjonalność naturalnych wentylatorów dymu i ciepła
B.
Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia

Informacje ogólne

Odpowiednie definicje, badania i kryteria właściwości użytkowych są w pełni opisane lub przywoływane w europejskich normach klasyfikacji odporności na działanie ognia, zharmonizowanych europejskich normach dotyczących wyrobów, europejskich normach dotyczących badań i odpowiednich częściach eurokodów.

Jeżeli w przypadku elementów asymetrycznych deklarowana klasa elementu jest ważna tylko z jednej strony, do klasy należy dołączyć tę informację.

Następujące klasy właściwości użytkowych wyrażone są w minutach, chyba że ustalono inaczej.

1.
Elementy nośne bez funkcji separowania ognia

Tabela 1

Stosuje się do:ścian, podłóg, podniesionych podłóg, dachów, belek, słupów, balkonów, przejść, schodów
R152030456090120180240360
2.
Elementy nośne z funkcją separowania ognia

Tabela 2.1

Stosuje się do:ścian
RE152030456090120180240360
REI152030456090120180240360
REI-M152030456090120180240360
REW152030456090120180240360

Tabela 2.2

Stosuje się do:podłóg, dachów, okien dachowych, świetlików i okiennic
RE152030456090120180240360
REI152030456090120180240360
CKlasyfikację C można zadeklarować wówczas, gdy zamontowano urządzenie samozamykające, a element lub wyrób nie zostały zamknięte ręcznie do celów badania.

Ewentualnie na potrzeby trwałości automatycznego zamykania się klasyfikację "C" można uzupełnić cyframi 0-5 zgodnie z kategorią zastosowania, w ramach której przeprowadzono badanie cyklu.

Tabela 2.3

Stosuje się do:podniesionych podłóg
RE152030456090120180240360
REI152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikację należy określić w zależności od narażenia. Brak litery oznaczenia "r" odnosi się do standardowego narażenia wyrażonego jako krzywa temperatura-czas (pełna ognioodporność), natomiast jej obecność odnosi się do stałego ataku termicznego wynoszącego 500 °C (narażenie zmniejszone).

Uznaje się, że podniesione podłogi spełniające wymogi standardowego narażenia wyrażonego jako krzywa temperatura-czas przez określony czas spełniają warunki zmniejszonego narażenia przez co najmniej ten sam okres.

3.
Wyroby i systemy ochrony elementów nośnych

Tabela 3.1

Stosuje się do:sufitów nieposiadających niezależnej ognioodporności
Ocena wpływu elementów konstrukcyjnych na ognioodporność: wyrażona w kategoriach klasyfikacji chronionego elementu nośnego.
Uwagi:Jeśli spełnia kryteria w odniesieniu do pożaru "semi-naturalnego", to do klasyfikacji dodaje się symbol "sn".

Tabela 3.2

Stosuje się do:powłok ochronnych przeciwpożarowych (reaktywne), płyt (płyty i maty), obrzutek (aerozole), płytek okładzinowych i ekranów
Ocena wpływu elementów konstrukcyjnych na ognioodporność: wyrażona w kategoriach klasyfikacji chronionego elementu nośnego.
Uwagi:W przypadku powłok - jeśli spełniają kryteria w odniesieniu do krzywej "powolne nagrzewanie", to do klasyfikacji dodaje się symbol "IncSlow".
4.
Elementy nienośne lub wyroby z funkcją separowania ognia

Tabela 4.1

Stosuje się do:ścianek działowych (włącznie z tymi, które zawierają części nieizolowane) oraz okien stałych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
EI-M152030456090120180240360
EW152030456090120180240360

Tabela 4.2

Stosuje się do:nieobciążonych dachów
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
EW152030456090120180240360

Tabela 4.3

Stosuje się do:barier szczelinowych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikację uzupełnia się oddzielnym oznaczeniem, jeżeli spełnione są warunki badania nagłego narażenia barier szczelinowych.

Tabela 4.4

Stosuje się do:sufitów posiadających niezależną ognioodporność
EI152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikacja jest uzupełniona przez wskazanie, w jaki sposób element został zbadany, i odnosi się do pożaru od góry "(a→ b)" lub od dołu "(b← a)" lub z obu stron "(a↔ b)".

Tabela 4.5

Stosuje się do:elewacji (ścian osłonowych) i ścian zewnętrznych (włącznie z elementami oszklenia)
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
EW152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikację uzupełnia się przez dodanie "(wo)"; "(o^i)"; lub "(i«o)" celem wskazania, czy element został przebadany i spełnia wymagania tylko od wewnątrz, tylko z zewnątrz lub też odpowiednio z obu stron.

Dodanie przyrostka "ef" wskazuje, że badanie przeprowadzono na podstawie krzywej ognia zewnętrznego.

Tabela 4.6

Stosuje się do:niemechanicznych barier przeciwpożarowych wykorzystywanych w kanałach wentylacyjnych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
Uwagi:Oprócz spełnienia wymagań dotyczących integralności (E) niemechaniczna bariera przeciwpożarowa powinna również:

a) zostać zbadana z obu stron, oraz

b) osiągnąć maksymalne tempo przecieku 360 m3/(m2h) w odniesieniu do nominalnego pola przekroju poprzecznego kanału podczas próby ogniowej.

Nie istnieje klasyfikacja S dla tego wyrobu, ponieważ nie posiada on właściwości użytkowych w odniesieniu do dymu w temperaturze otoczenia.

"ve" lub "ho" pokazują, że wyrób jest przeznaczony do użytku pionowego lub poziomego.

Tabela 4.7

Stosuje się do:uszczelek przepustowych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikację wyraża się w kategoriach klasyfikacji penetracji konstrukcji wspierającej z funkcją separowania ognia.

Klasyfikację uszczelek przepustowych uzupełnia się poprzez dodanie odpowiednio "U/U", "C/U", "U/C" lub "C/C" w zależności od badanej konfiguracji końca rury wewnątrz pieca i na zewnątrz pieca (U - bez zaślepki; C - z zaślepką).

Tabela 4.8

Stosuje się do:łączonych uszczelek przepustowych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikację wyraża się w kategoriach klasyfikacji penetracji konstrukcji wspierającej z funkcją separowania ognia.

Klasyfikację uzupełnia się o dodatkowe odpowiednie klasyfikacje połączonych elementów podane w niniejszym załączniku.

Tabela 4.9

Stosuje się do:uszczelnień złączy liniowych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikację uzupełnia się przez dodanie symboli

- "H", "V" lub "T" wskazujących, że klasyfikacja jest ważna dla odpowiedniej orientacji (odpowiednio: konstrukcja wspierająca pozioma; konstrukcja wspierająca pionowa - złącze pionowe; konstrukcja wspierająca pionowa - złącze poziome),

- oznaczenia "M", "F" lub "B" wskazujące rodzaj złącza (odpowiednio: wyprodukowane; montażowe; albo zarówno wyprodukowane, jak i montażowe),

- "X"; lub "Mxxx" wskazujące zdolność ruchu (odpowiednio: brak ruchu; lub ruch wywołany (w %)), w tym indeks dolny "lat" lub "shear" wskazujący ruch wywołany, oraz

- "W w1 do w2" oznaczający zakres szerokości połączenia (w mm), dla którego spełnione jest kryterium klasyfikacji (w1 oznacza dolną, a w2 - górną granicę szerokości).

Tabela 4.10

Stosuje się do:ognioodpornych drzwi, otwieralnych okien (w ścianach i dachach), otwieralnych świetlików i okiennic (włącznie z tymi, które zawierają oszklenie, urządzenia zamykające i pozostały sprzęt budowlany)
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
EW152030456090120180240360
S200W przypadku elementów i wyrobów, które spełniły kryteria kontroli dymu w zależności od spełnionych warunków badania.
Sa3 lub Sa4W przypadku elementów i wyrobów, które spełniły kryteria kontroli dymu w zależności od spełnionych warunków badania.
CKlasyfikację C można zadeklarować wówczas, gdy zamontowano urządzenie samozamykające, a element lub wyrób nie zostały zamknięte ręcznie do celów badania.

Ewentualnie na potrzeby trwałości automatycznego zamykania się klasyfikację "C" można uzupełnić cyframi 0-5 zgodnie z kategorią zastosowania, w ramach której przeprowadzono badanie cyklu.

Stosuje się do:ognioodpornych drzwi, otwieralnych okien (w ścianach i dachach), otwieralnych świetlików i okiennic (włącznie z tymi, które zawierają oszklenie, urządzenia zamykające i pozostały sprzęt budowlany)
Uwagi:Klasyfikację EI uzupełnia się przez dodanie przyrostka "1" lub "2" celem wskazania, która definicja izolacji została zastosowana.

W przypadku gdy klasyfikacja nie obejmuje ogrzewania zarówno na stronie zamykającej, jak i otwierającej, należy to wyraźnie zaznaczyć w klasyfikacji.

Niniejsza tabela nie zawiera wyrobów do wentylacji dymnej ani nie zawiera odniesień do nich. Dodatkowa klasyfikacja kontroli dymu dużych drzwi przemysłowych jest możliwa do limitu szczelności 50 m3/h.

Tabela 4.11

Stosuje się do:zamknięć dla przenośników i torowych systemów transportowych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
EW152030456090120180240360
CKlasyfikację C można zadeklarować wówczas, gdy zamontowano urządzenie samozamykające, a element lub wyrób nie zostały zamknięte ręcznie do celów badania.

Ewentualnie na potrzeby trwałości automatycznego zamykania się klasyfikację "C" można uzupełnić cyframi 0-5 zgodnie z kategorią zastosowania, w ramach której przeprowadzono badanie cyklu.

Uwagi:Klasyfikację EI uzupełnia się przez dodanie przyrostka "1" lub "2" celem wskazania, która definicja izolacji została zastosowana. Klasyfikacja EI tworzona jest dla tych przypadków, gdy wzorem testu jest konfiguracja rur lub przewodów bez oceny zamknięcia dla systemów przenośników.

Trwałą zdolność eksploatacyjną każdego urządzenia oczyszczającego lub każdego urządzenia oddzielającego system przenośnika wskazuje się za pomocą litery "T".

Tabela 4.12

Stosuje się do:kratek wentylacyjnych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
EW152030456090120180240360
Uwagi:Jeśli spełnia kryteria w odniesieniu do integralności w stanie otwartym, to do klasyfikacji dodaje się symbol "resist flame" [odporność na ogień].

Jeśli spełniają kryteria w odniesieniu do krzywej "tlenie", to do klasyfikacji dodaje się symbol "IncSlow".

Tabela 4.13

Stosuje się do:kanałów obsługowych i szybów
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
Uwagi:Klasyfikacja określa, w jaki sposób element został zbadany, i odnosi się do pożaru od wewnątrz "(wo)" lub od zewnątrz "(o^i)" lub z obu stron "(i«o)". Oprócz tego symbole "ve" lub "ho" pokazują, że wyrób jest przeznaczony do użytku pionowego lub poziomego.

Tabela 4.14

Stosuje się do:kominów
G + odległość w mm (np. G 50) lub O + odległość w mm (np. O 50)
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
T (temperatura robocza) w °C80100120140160200250300400450600
Uwagi:Dla wyrobów wbudowanych odległość ta nie jest wymagana

Klasyfikacja określa, w jaki sposób element został zbadany, i odnosi się do pożaru od zewnątrz "(o^i)" lub z obu stron "(i«o)".

"ve" lub "ho" pokazują, że wyrób jest przeznaczony do użytku pionowego lub poziomego.

Tabela 4.15

Stosuje się do:pokryć ścian i sufitów
K110152030456090120180240360
K210152030456090120180240360
Uwagi:Przyrostki "1" i "2" wskazują, które podłoże, kryterium odporności na działanie ognia oraz zasady przedłużenia są wykorzystane w niniejszej klasyfikacji.
5.
Wyroby do stosowania w systemach wentylacji (z wyłączeniem wentylacji wyciągowej dymu i ciepła)

Tabela 5.1

Stosuje się do:kanałów wentylacyjnych odpornych na ogień
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
SMaksymalne tempo przecieku 10 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału podczas próby ogniowej.
Uwagi:Oprócz spełnienia wymagań związanych z integralnością (E) kanał musi również osiągnąć maksymalne tempo przecieku 15 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału podczas próby ogniowej.

Klasyfikacja określa, w jaki sposób element został zbadany, i odnosi się do pożaru od wewnątrz "(i→ o)" lub od zewnątrz "(o← i)" lub z obu stron "(i↔ o)".

"ve" lub "ho" pokazują, że wyrób jest przeznaczony do użytku pionowego lub poziomego.

W klasyfikacji należy wskazać różnicę ciśnień użytą w badaniu.

Tabela 5.2

Stosuje się do:klap pożarowych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
SMaksymalne tempo przecieku 200 m3/(m2h) w odniesieniu do nominalnego pola przekroju poprzecznego kanału podczas próby ogniowej:

a) najmniejszy rozmiar w temperaturze otoczenia;

b) największy rozmiar w temperaturze otoczenia i podczas próby ogniowej.

Uwagi:Oprócz spełnienia wymagań dotyczących integralności (E) klapa pożarowa powinna również:

a) zostać zbadana z obu stron, oraz

b) osiągnąć maksymalne tempo przecieku 360 m3/(m2h) w odniesieniu do nominalnego pola przekroju poprzecznego kanału podczas próby ogniowej.

"ve" lub "ho" pokazują, że wyrób jest przeznaczony do użytku pionowego (np. zamontowany na ścianie) lub poziomego (np. zamontowany na podłodze).

"H" oznacza klapę pożarową, która może spełniać wymogi integralności (E) lub integralności

i izolacyjności (El) w okresie klasyfikacji, posiadającą poziomą oś ostrza lub geometrię.

"V" oznacza klapę pożarową, która może spełniać wymogi odporności (E) lub integralności

i izolacyjności (EI) w okresie klasyfikacji, posiadającą pionową oś ostrza lub geometrię.

6.
Wyroby, które mają być stosowane w instalacjach elektrycznych, sterujących zasilaniem i komunikacyjnych

w budynkach

Tabela 6.1

Stosuje się do:systemów ochrony przeciwpożarowej dla instalacji kablowych i związanych z nimi elementów
P152030456090120180240360
Uwagi:W klasyfikacji należy wskazać:

rodzaj kabli, które mogą być zainstalowane w systemach ochrony przeciwpożarowej, tj. kabel standardowy lub tylko określone kable; oraz

konfiguracje kabli, które mogą być chronione, oraz napięcie robocze, tj.:

- albo do wszystkich rodzajów kabli zasilania (napięcie znamionowe 300/500 V) dla napięcia roboczego do 230/400 V (trójfazowy prąd przemienny);

- albo do wszystkich rodzajów kabli zasilania (napięcie znamionowe 450/750 V do 0,6/1 kV) dla napięcia roboczego do 400/690 V (trójfazowy prąd przemienny);

- albo do wszystkich rodzajów kabli sygnalizacyjnych/zasilania (napięcie znamionowe do 170 V) dla napięcia roboczego do 110 V; lub

- do dowolnego połączenia powyższych możliwości.

Tabela 6.2

Stosuje się do:niezabezpieczonych kabli zasilania, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych o swoistej odporności ogniowej
Pca152030456090120180240360
Uwagi:W przypadku kabli zasilania i kabli sterujących klasyfikacja wskazuje, dla którego napięcia znamionowego spełnione są kryteria właściwości użytkowych.

Tabela 6.3

Stosuje się do:niezabezpieczonych kabli zasilania, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych o małej średnicy o swoistej odporności ogniowej (o średnicy < 20 mm oraz wymiarach przewodu < 2,5 mm2)
PHca152030456090120180240360
Uwagi:W przypadku kabli zasilania i kabli sterujących klasyfikacja wskazuje, dla którego napięcia znamionowego spełnione są kryteria właściwości użytkowych.
7.
Wyroby wykorzystywane w systemach kontroli dymu i ciepła

Tabela 7.1

Stosuje się do:jednokomorowych kanałów kontroli dymu
E600152030456090120180240360
SMaksymalne tempo przecieku 5 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału w temperaturze otoczenia i maksymalne tempo przecieku 5 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału podczas próby ogniowej.
Uwagi:oprócz spełnienia wymagań związanych z integralnością (E) kanał musi również osiągnąć maksymalne tempo przecieku 10 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału podczas próby ogniowej.

Klasyfikacja jest uzupełniona przedrostkiem "jedno-" w przypadku wyrobów przeznaczonych wyłącznie do systemów jednokomorowych.

"ve" lub "ho" pokazują, że wyrób jest przeznaczony do użytku pionowego lub poziomego w komorze.

Wartości "500", "1 000", "1 500" wskazują, że wyrób jest przeznaczony do stosowania do tych wartości podciśnienia, mierzonych w Pa w temperaturze otoczenia.

Tabela 7.2

Stosuje się do:wielokomorowych ogniotrwałych kanałów kontroli dymu
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
SMaksymalne tempo przecieku 5 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału w temperaturze otoczenia i maksymalne tempo przecieku 5 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału podczas próby ogniowej.
Uwagi:Oprócz spełnienia wymagań związanych z integralnością (E) kanał musi również osiągnąć maksymalne tempo przecieku 10 m3/(m2h) w odniesieniu do powierzchni kanału podczas próby ogniowej.

Klasyfikacja jest uzupełniona przedrostkiem "wielo-" w przypadku wyrobów przeznaczonych wyłącznie do systemów wielokomorowych.

"ve" lub "ho" pokazują, że wyrób jest przeznaczony do użytku pionowego lub poziomego. Wartości "500", "1 000", "1 500" wskazują, że wyrób jest przeznaczony do stosowania do tych wartości podciśnienia, mierzonych w Pa w temperaturze otoczenia.

Tabela 7.3

Stosuje się do:jednokomorowych klap dymowych
E600152030456090120180240360
SMaksymalne tempo przecieku 200 m3/(m2h) w odniesieniu do nominalnego pola przekroju poprzecznego kanału podczas próby ogniowej:

a) najmniejszy rozmiar w temperaturze otoczenia;

b) największy rozmiar w temperaturze otoczenia i podczas próby ogniowej.

Uwagi:Oprócz spełnienia wymagań dotyczących integralności (E) jednokomorowa klapa dymowa powinna również:

a) zostać zbadana z obu stron,

b) przejść test utrzymania otwarcia, oraz

c) osiągnąć maksymalne tempo przecieku 360 m3/(m2h) w odniesieniu do nominalnego pola przekroju poprzecznego kanału podczas próby ogniowej.

1) najmniejszy rozmiar w temperaturze otoczenia oraz

2) największy rozmiar w temperaturze otoczenia i podczas próby ogniowej.

Klasyfikacja jest uzupełniona przedrostkiem "jedno-" w przypadku wyrobów przeznaczonych do systemów jednokomorowych.

"ved", "vew", "vedw" lub "hod", "how", "hodw" wskazują, że wyrób jest przeznaczony do wykorzystania w pionie/poziomie, a także do zamontowania odpowiednio w kanale, na ścianie/podłodze lub zarówno w kanale, jak i na ścianie/podłodze.

"H" oznacza jednokomorową klapę dymową, która może spełniać wymogi integralności (E) w okresie klasyfikacji, posiadającą poziomą oś ostrza lub geometrię,

"V" oznacza jednokomorową klapę dymową, która może spełniać wymogi integralności (E) w okresie klasyfikacji, posiadającą pionową oś ostrza lub geometrię.

Wartości "500", "1 000" i "1 500" wskazują, że wyrób jest przeznaczony do stosowania do tej wartości podciśnienia, mierzonej w Pa w temperaturze otoczenia.

"AA" - do użytku z zastosowaniami zapewniającymi automatyczną aktywację, "MA" - do użytku z zastosowaniami wymagającymi ręcznej interwencji lub zapewniającymi automatyczną aktywację.

"C300", "C10 000", "CMOD" lub "C300(N)", "C10 000(N)", "CMOD(N)" oznaczają, że wyrób jest przeznaczony do wykorzystania odpowiednio w systemach wyłącznie do kontroli dymu, w pełni sterowanych systemach kontroli dymu i systemach kontroli dymu połączonych z systemami ochrony środowiska lub z modulującymi klapami dymowymi przeznaczonymi do stosowania we wszystkich systemach o kontrolowanej lub zmiennej pozycji, badanych pod obciążeniem lub bez obciążenia (N).

"HOT 400/30" (wysoka temperatura działania) wskazuje, że jednokomorowa klapa dymowa może być poddana dodatkowemu testowi, aby wykazać, że może zostać otwarta lub zamknięta przez okres 30 minut w warunkach termicznych do 400 °C.

Tabela 7.4

Stosuje się do:wielokomorowych ogniotrwałych klap dymowych
E152030456090120180240360
EI152030456090120180240360
SMaksymalne tempo przecieku 200 m3/(m2h) w odniesieniu do nominalnego pola przekroju poprzecznego kanału podczas próby ogniowej:

a) najmniejszy rozmiar w temperaturze otoczenia;

b) największy rozmiar w temperaturze otoczenia i podczas próby ogniowej.

Uwagi:Oprócz spełnienia wymagań dotyczących integralności (E) lub integralności i izolacyjności (EI) wielokomorowa ogniotrwała klapa dymowa powinna również:

a) zostać zbadana z obu stron,

b) przejść test utrzymania otwarcia, oraz

c) osiągnąć maksymalny przeciek 360 m3/(m2h) w odniesieniu do nominalnego pola przekroju poprzecznego kanału podczas próby ogniowej.

1) najmniejszy rozmiar w temperaturze otoczenia oraz

2) największy rozmiar w temperaturze otoczenia i podczas próby ogniowej.

Klasyfikacja jest uzupełniona przedrostkiem "wielo-" w przypadku wyrobów przeznaczonych wyłącznie do systemów wielokomorowych.

"ved", "vew", "vedw" lub "hod", "how", "hodw" wskazują, że wyrób jest przeznaczony do wykorzystania w pionie/poziomie, a także do zamontowania odpowiednio w kanale, na ścianie/podłodze lub zarówno w kanale, jak i na ścianie/podłodze.

"H" oznacza wielokomorową klapę dymową, która może spełniać wymogi integralności (E) lub integralności i izolacyjności (EI) w okresie klasyfikacji, posiadającą poziomą oś ostrza lub geometrię.

"V" oznacza wielokomorową ogniotrwałą klapę dymową, która może spełniać wymogi integralności (E) lub integralności i izolacyjności (EI) w okresie klasyfikacji, posiadającą pionową oś ostrza lub geometrię.

Wartości "500", "1 000" i "1 500" wskazują, że wyrób jest przeznaczony do stosowania do tej wartości podciśnienia, mierzonej w Pa w temperaturze otoczenia.

"AA" - do użytku z zastosowaniami zapewniającymi automatyczną aktywację, "MA" - do użytku z zastosowaniami wymagającymi ręcznej interwencji lub zapewniającymi automatyczną aktywację.

"C300", "C10 000", "CMOD" lub "C300(N)", "C10 000(N)", "CMOD(N)" oznaczają, że wyrób jest przeznaczony do wykorzystania odpowiednio w systemach wyłącznie do kontroli dymu, w pełni sterowanych systemach kontroli dymu i systemach kontroli dymu połączonych z systemami ochrony środowiska lub z modulującymi klapami dymowymi przeznaczonymi do stosowania we wszystkich systemach o kontrolowanej lub zmiennej pozycji, badanych pod obciążeniem lub bez obciążenia (N).

"HOT 400/30" (wysoka temperatura działania) wskazuje, że wielokomorowa ogniotrwała klapa dymowa może być poddana dodatkowemu testowi, aby wykazać, że może zostać otwarta lub zamknięta przez okres 30 minut w warunkach termicznych do 400 °C.

Tabela 7.5

Stosuje się do:przegród dymnych
D600152030456090120180240360
DH152030456090120180240360

Tabela 7.6

Stosuje się do:zasilanych prądem wentylatorów kontroli dymu i ciepła (wentylatory), w tym łączników
F200152030456090120180240360
F300152030456090120180240360
F400152030456090120180240360
F600152030456090120180240360
F842152030456090120180240360

Tabela 7.7

Stosuje się do:naturalnych wentylatorów wyciągowych dymu i ciepła
B300152030456090120180240360
B600152030456090120180240360
B152030456090120180240360
Uwagi:Znak wskazuje warunki wystawienia na działanie czynników zewnętrznych (temperatura) w temperaturze powyżej 300 °C.

Wyroby te są przeznaczone do otwierania w przypadku pożaru i nie posiadają klasyfikacji integralności (E).

1 Dz.U. L 79 z 16.3.2006, s. 27.
2 Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. wykonująca dyrektywę Rady 89/106/EWG w zakresie klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych i ich części na działanie ognia (Dz.U. L 133 z 6.6.2000, s. 26).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.