Rozporządzenie delegowane 2024/1417 uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych o przepisy dotyczące corocznego określania dochodów, przeprowadzania analizy zrównoważenia gospodarstw i dostępu do danych do celów badawczych, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1417

Akt oczekujący
Wersja od: 24 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1417
z dnia 13 marca 2024 r.
uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych o przepisy dotyczące corocznego określania dochodów, przeprowadzania analizy zrównoważenia gospodarstw i dostępu do danych do celów badawczych, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 1 akapit drugi, art. 5a ust. 1, art. 5b ust. 2 i 3 oraz art. 16 ust. 3,

uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2674 3  zmieniono rozporządzenie (WE) nr 1217/2009 w celu przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych w sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (FSDN). Zmienione ramy prawne znacząco zmieniają obecne ramy gromadzenia danych. W celu zapewnienia jasności i pewności prawa należy zatem przyjąć nowe przepisy zastępujące obowiązujące przepisy ustanowione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1198/2014 4 .

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1217/2009 upoważnia Komisję do przyjmowania rozporządzeń delegowanych ustanawiających przepisy niezbędne do corocznego określania dochodów i analizy zrównoważenia gospodarstw oraz do udostępniania danych FSDN do celów badawczych. W akcie delegowanym należy ustanowić w szczególności przepisy dotyczące określania wartości progowych wyznaczających pole obserwacji, sporządzania planów wyboru gospodarstw, określania okresu odniesienia dla standardowej produkcji, określania ogólnych i głównych typów rolniczych, a także udzielania dostępu do danych pseudonimizowanych do celów badawczych.

(3) Wartości progowe wyznaczające pole obserwacji powinny umożliwić uzyskanie reprezentatywnych wyników dla pola obserwacji i powinny odzwierciedlać sytuację strukturalną gospodarstw w każdym z państw członkowskich. Ponadto wartości progowe powinny zmaksymalizować stosunek korzyści do kosztów między liczebnością indukowanej próby a jej reprezentatywnością. Wartości progowe powinny być określone w sposób umożliwiający włączenie w pole obserwacji gospodarstw, które reprezentują możliwie największy udział wartości produkcji rolnej, użytków rolnych i siły roboczej wśród tych gospodarstw, które są zorientowane prorynkowo.

(4) Plan wyboru powinien zawierać minimalną liczbę elementów wskazujących sposób wybierania reprezentatywnej próby, co pozwoli badaniu zrealizować cele sieci danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych.

(5) Wartość standardowej produkcji opiera się na średnich danych z danego okresu odniesienia. Wartości te należy regularnie aktualizować w celu uwzględnienia tendencji gospodarczych, tak aby typologię tę można było nadal z powodzeniem stosować. Częstotliwość aktualizacji powinna być powiązana z latami, w których przeprowadza się w Unii badania zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych.

(6) Ogólne i główne typy rolnicze powinny być wyszczególnione w sposób umożliwiający utworzenie jednorodnych grup gospodarstw o mniejszym lub większym stopniu zagregowania, umożliwiając porównywanie sytuacji grup gospodarstw.

(7) W art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 przewidziano możliwość udostępniania przez Komisję danych pseudonimizowanych uzyskanych w ramach wdrażania tego rozporządzenia. Należy ustanowić przepisy dotyczące udzielania dostępu do danych pseudonimizowanych do celów badawczych, aby zapewnić możliwość dostarczania danych dostosowanych do tych celów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu ochrony danych indywidualnych. Zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 5  i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 6  przed udzieleniem dostępu do danych pseudonimizowanych należy jednak upewnić się, czy cele przetwarzania danych nie mogłyby zostać osiągnięte przy użyciu danych zanonimizowanych.

(8) W celu zapewnienia jasności i pewności prawa należy uchylić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1198/2014. Bio- rąc jednak pod uwagę, że proces gromadzenia danych za rok obrachunkowy 2024 już się rozpoczął, przepisy określone w tym rozporządzeniu delegowanym powinny nadal mieć zastosowanie do początku roku sprawozdawczego 2025.

(9) Przepisy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od roku sprawozdawczego 2025 w odniesieniu do FSDN oraz od badania za rok 2026 r. w odniesieniu do badań zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych w Unii, aby uniknąć wpływu na już trwające procesy gromadzenia danych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy uzupełniające niektóre inne niż istotne elementy rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 na potrzeby rocznego określenia dochodów i analizy zrównoważenia gospodarstw za pomocą unijnej sieci danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (FSDN). Przepisy te odnoszą się do:

a)
progu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009;
b)
planu, o którym mowa w art. 5a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009;
c)
okresu odniesienia, o którym mowa w art. 5b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009;
d)
typów rolniczych, o których mowa w art. 5b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009;
e)
dostępu do danych pseudonimizowanych, o którym mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.
Artykuł  2

Próg

Próg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, zapewnia reprezentowanie w polu obserwacji możliwie największego udziału wartości produkcji rolnej, użytków rolnych i siły roboczej z gospodarstw zorientowanych prorynkowo.

Artykuł  3

Plan wyboru

Plan wyboru gospodarstw przekazujących dane, który ma zostać sporządzony przez każde z państw członkowskich, jak określono w art. 5a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, zawiera elementy, które mają zapewnić uzyskanie próby sprawozdawczej reprezentatywnej dla pola obserwacji. W szczególności plan co najmniej:

a)
jest oparty na najnowszych statystycznych źródłach odniesienia;
b)
wyjaśnia procedurę stratyfikacji pola obserwacji według okręgów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, jak również według typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej, o których mowa w art. 5b ust. 1 tego rozporządzenia;
c)
zapewnia podział gospodarstw w polu obserwacji według typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej, o których mowa w art. 5b ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, odpowiadający przynajmniej głównym typom;
d)
wskazuje metody statystycznego określania procentowego udziału zakresu próby w stosunku do zbiorowości dla poszczególnych warstw, procedury wyboru gospodarstw przekazujących dane oraz liczbę gospodarstw przekazujących dane, które zostaną wybrane dla każdej przyjętej warstwy.
Artykuł  4

Okres odniesienia dla standardowej produkcji

Do celów obliczenia standardowej produkcji na potrzeby badań zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych w Unii za rok N, o czym mowa w art. 5b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, okres odniesienia składa się z pięciu kolejnych lat od roku N-5 do roku N-1.

Wartość standardowej produkcji określa się, stosując średnie dane podstawowe obliczone w okresie odniesienia, o którym mowa w akapicie pierwszym, i powszechnie określane jako "standardowa produkcja N-3". Taką standardową produkcję N-3 należy aktualizować w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych co najmniej przy każdym przeprowadzanym badaniu zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych w Unii.

Artykuł  5

Ogólne i główne typy rolnicze

W załączniku I do niniejszego rozporządzenia określono ogólne i główne typy rolnicze, o których mowa w art. 5b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, oraz relacje między nimi.

Artykuł  6

Udzielanie dostępu do danych pseudonimizowanych do celów badawczych.

Zasady i warunki udzielania przez Komisję dostępu na poziomie Unii do danych pseudonimizowanych do celów badawczych, o których mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  7

Uchylenie

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 1198/2014 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 r.

Rozporządzenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, ma jednak nadal zastosowanie do FSDN w odniesieniu do lat sprawozdawczych poprzedzających rok sprawozdawczy 2025 oraz, w odniesieniu do badań zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych w Unii, do badania za 2023 r.

Artykuł  8

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku sprawozdawczego 2025 w odniesieniu do FSDN, a w odniesieniu do badań zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych w Unii - począwszy od badania za 2026 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

OGÓLNE I GŁÓWNE TYPY ROLNICZE ORAZ RELACJE MIĘDZY NIMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5

Ogólny typ rolniczyOpisGłówny typ rolniczyOpis
1Specjalizujące się w uprawach polowych15Specjalizujące się w uprawie zbóż, nasion roślin oleistych i roślin o wysokiej zawartości białka
16Ogólne uprawy polowe
2Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych21Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych pod osłonami
22Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych gruntowych
23Pozostałe uprawy ogrodnicze
3Specjalizujące się w uprawach trwałych35Specjalizujące się w uprawie winorośli
36Specjalizujące się w uprawie owoców i owoców cytrusowych
37Specjalizujące się w uprawie oliwek
38Różne uprawy trwałe łącznie
4Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym45Specjalizujące się w chowie bydła mlecznego
46Specjalizujące się w chowie bydła - chów i opas
47Bydło - produkcja mleka, chów i opas łącznie
48Owce, kozy i inne zwierzęta żywione w systemie wypasowym
5Specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi51Specjalizujące się w chowie trzody chlewnej
52Specjalizujące się w chowie drobiu
53Różne zwierzęta żywione paszami treściwymi łącznie
6Uprawy mieszane61Uprawy mieszane
7Gospodarstwa mieszane - różne zwierzęta73Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych w systemie wypasowym
74Różne zwierzęta, z przewagą zwierząt żywionych paszami treściwymi
8Mieszane - różne uprawy i zwierzęta83Uprawy polowe - zwierzęta żywione w systemie wypasowym łącznie
84Różne uprawy i zwierzęta łącznie
9Gospodarstwa niesklasyfi- kowane99Gospodarstwa niesklasyfikowane

ZAŁĄCZNIK  II

Udzielanie dostępu do danych pseudonimizowanych do celów badawczych, o którym mowa w Art. 6

1.
Zasady ogólne
Do celów badawczych Komisja może udzielić dostępu do danych pseudonimizowanych, które posiada, w celach, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
a)
wykorzystanie danych badawczych jest zgodne z celami, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009;
b)
dostęp do danych badawczych, ich wykorzystanie i przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem ochrony danych pseu- donimizowanych i danych indywidualnych, z których je pozyskano, zgodnie z art. 16 i 16a rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 i na podstawie przepisów rozporządzeń (UE) 2016/679 i (UE) 2018/1725;
c)
dostęp jest udzielany wyłącznie do danych, które są absolutnie niezbędne do celów danego badania;
d)
podmiot występujący o udzielenie dostępu do danych cieszy się renomą w dziedzinie badań, studiów lub analiz;
e)
dane są wymagane na potrzeby projektu leżącego w interesie publicznym, a wyniki projektu będą publicznie dostępne;
f)
fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pseudonimizowanych, są odpowiednie do ochrony danych pseudonimizowanych, o dostęp do których wystąpiono. Proponowane środki są szczegółowo opisane przez podmiot występujący o dostęp;
g)
dane pseudonimizowane są wykorzystywane wyłącznie w dozwolonym okresie. Wszelkie rozszerzenie wykorzystywania danych wymaga zezwolenia Komisji;
h)
wniosek o dostęp do danych pseudonimizowanych składa się do Komisji, wykazując zgodność wnioskowanego dostępu do danych badawczych i ich wykorzystania z warunkami wymienionymi w lit. a)-g).

Udzielając dostępu, Komisja przestrzega zasad pomocniczości, proporcjonalności i ostrożności, w zależności od przypadku, zgodnie z art. 16 i 16a rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 i przepisami rozporządzeń (UE) 2016/679 i (UE) 2018/1725:

zasada pomocniczości: wykorzystanie danych powinno być istotne w wymiarze unijnym lub istotne dla kilku państw członkowskich. W przypadku gdy wniosek dotyczy konkretnego państwa, należy przedłożyć go odpowiedniemu państwu członkowskiemu;
zasada proporcjonalności: dostępu udziela się wyłącznie na okres i w zakresie, które są absolutnie niezbędne do analizy;
zasada ostrożności: ryzyko nieodpowiedniego wykorzystania danych jest zminimalizowane.
2.
Wniosek o dostęp do danych pseudonimizowanych

We wniosku o dostęp do danych do celów badawczych wskazuje się:

a)
osobę lub podmiot wnioskujący o dostęp;
b)
lokalizację wnioskującej osoby lub podmiotu, ze wskazaniem czy znajduje się ona/on na terytorium Unii czy poza nim;
c)
uzasadniony cel badania, źródła jego finansowania oraz własność wyników badania;
d)
wyjaśnienie, dlaczego wskazany cel wymaga wykorzystania wnioskowanych danych pseudonimizowanych oraz dlaczego nie może on być osiągnięty przy użyciu danych anonimowych;
e)
w jaki sposób dostęp do danych, i ich przetwarzanie oraz wykorzystanie jest zgodne z celem i zabezpieczeniami danych wymaganymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, jak również z zasadami ogólnymi wymienionymi w pkt 1. Osoba lub podmiot występujące z wnioskiem muszą wskazać zidentyfikowane przez siebie ryzyko i zmniejszające je działania, które zamierzają wdrożyć;
f)
osoby, które będą miały dostęp do danych;
g)
urządzenia zapewniające dostęp, które będą wykorzystywane;
h)
zbiory danych, do których będzie dostęp, metody ich analizowania;
i)
czas dostępu do danych;
j)
zamierzone wyniki badań, które mają zostać opublikowane lub rozpowszechnione w inny sposób oraz
k)
inne istotne informacje uzasadniające wniosek.

Do wniosku o udzielenie dostępu należy dołączyć oddzielne deklaracje poufności podpisane przez wszystkie osoby, które będą mieć dostęp do danych.

Komisja ocenia, czy wniosek jest zgodny z zasadami ogólnymi wymienionymi w pkt 1, oraz decyduje, czy wniosek zatwierdzić czy odrzucić. Wniosek może zostać zatwierdzony pod warunkiem jego zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1217/2009. Wniosek zostaje odrzucony, jeżeli zamierzone wykorzystanie danych pseudonimizowanych nie jest zgodne z rozporządzeniami (UE) 2016/679 i (UE) 2018/1725 lub, w każdym przypadku, jeżeli nie gwarantuje równoważnej ochrony w razie międzynarodowego przekazywania danych.

Przy ocenie wniosku o dostęp Komisja bierze również pod uwagę konieczność ochrony danych indywidualnych, a w szczególności, zgodność z przepisami dotyczącymi przekazywania danych odbiorcom znajdującym się poza terytorium Unii, zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 i rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2018/1725.

1 Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj.
2 Uwagi formalne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. wydane dnia 26 lutego 2024 r., dotyczące projektu rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych o przepisy dotyczące corocznego określania dochodów, przeprowadzania analizy zrównoważenia gospodarstw i dostępu do danych do celów badawczych, oraz uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2674 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych w sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (Dz.U. L, 2023/2674, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/ oj).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 321 z 7.11.2014, s. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1198/oj).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/ 679/oj).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.