Rozporządzenie delegowane 2023/137 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie... - OpenLEX

Rozporządzenie delegowane 2023/137 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.19.5

Akt oczekujący
Wersja od: 20 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/137
z dnia 10 października 2022 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga standardów statystycznych mających zastosowanie do gromadzenia, przekazywania i publikowania statystyki krajowej i unijnej, aby podmioty gospodarcze, instytucje finansowe, rządy i wszelkie inne podmioty działające na jednolitym rynku miały dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych statystycznych. W tym celu konieczne jest, aby różne kategorie klasyfikujące działalność w Unii były interpretowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich.

(2) Wiarygodne i porównywalne dane statystyczne są niezbędne, aby podmioty gospodarcze były w stanie dokonywać oceny swojej konkurencyjności, oraz są przydatne dla instytucji Unii w celu zapobiegania zakłóceniom konkurencji.

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 ustanowiono wspólną klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (zwaną dalej "NACE Rev. 2") w celu spełnienia wymogów statystyki w momencie przyjęcia rozporządzenia oraz przez taki okres, w jakim klasyfikacja pozostawałaby zgodna ze środowiskiem technologicznym i strukturą gospodarki oraz z odnośnymi międzynarodowymi klasyfikacjami gospodarczymi i społecznymi.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych zmieniających załącznik I w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego lub gospodarczego lub w celu dostosowania załącznika do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.

(5) Od czasu wejścia w życie NACE Rev. 2 w dniu 1 stycznia 2008 r. sposób wytwarzania towarów i usług w ramach wielu rodzajów działalności gospodarczej uległ zmianie w wyniku globalizacji i cyfryzacji. Pewne nowe rodzaje działalności nabrały znaczenia w gospodarce światowej, podczas gdy inne straciły na znaczeniu. Szybkie zmiany zachodzą również w środowisku informatycznym. Ponadto zwiększona świadomość wpływu gospodarki na środowisko doprowadziła do powstania specjalistycznych rodzajów działalności służących ochronie środowiska.

(6) Międzynarodowa porównywalność statystyk gospodarczych wymaga od państw członkowskich oraz instytucji Unii stosowania klasyfikacji działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio powiązana z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności (ISIC).

(7) W następstwie przyjęcia przez Komisję Statystyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych 5. rewizji Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności ("ISIC Rev. 5") należy dostosować klasyfikację NACE w celu zachowania jej porównywalności i spójności ze standardami klasyfikowania rodzajów działalności gospodarczej stosowanymi na szczeblu międzynarodowym.

(8) Dzięki uwzględnieniu nowych rodzajów działalności gospodarczej, których pojawienie się było możliwe dzięki następującemu w ostatnim okresie rozwojowi strukturalnemu, naukowemu i technologicznemu, klasyfikacja NACE powinna w większym stopniu odzwierciedlać obecne realia działalności gospodarczej w Unii.

(9) Uaktualniona klasyfikacja NACE ma kluczowe znaczenie w kontekście stale prowadzonych przez Komisję działań służących unowocześnieniu tworzenia statystyki Unii. Oczekuje się, że przyczyni się ona do lepszego zarządzania gospodarczego zarówno na poziomie Unii, jak i krajowym, poprzez zapewnienie bardziej porównywalnych i adekwatnych danych.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1893/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2
1. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania Komisji (Eurostatowi) danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2025 r.
2. 
W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych począwszy od następujących dat:
a)
w przypadku rozporządzenia Rady (WE) nr 530/1999 2  - w odniesieniu do:
statystyk dotyczących struktury i rozdziału zarobków - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2026 r.;
statystyk dotyczących poziomu i elementów składowych kosztów pracy - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
b)
w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 3  - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2026 r.;
c)
w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 4  - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2027 r.;
d)
w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 5  - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
e)
w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 6  - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2030 r.;
f)
w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 7  - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2026 r.;
g)
w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 8  - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2027 r.;
h)
w przypadku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 9 , w odniesieniu do:
ZAŁĄCZNIKA II - dziedziny: "Opieka zdrowotna", tematu: "Wydatki na opiekę zdrowotną i jej finansowanie" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2027 r.;
ZAŁĄCZNIKA IV - dziedziny: "Wypadki przy pracy" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2027 r.;
i)
w przypadku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 10 , w odniesieniu do:
załącznika I "MODUŁ RACHUNKÓW EMISJI DO POWIETRZA" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
załącznika II "MODUŁ PODATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
załącznika IV "MODUŁ RACHUNKÓW WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
załącznika V "MODUŁ RACHUNKÓW SEKTORA TOWARÓW I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
załącznika VI "MODUŁ RACHUNKÓW FIZYCZNYCH PRZEPŁYWÓW ENERGII" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
j)
w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 11  - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2026 r.;
k)
w przypadku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 12 , w odniesieniu do jego załącznika B - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych począwszy od września 2029 r.;
l)
w przypadku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 13 , w odniesieniu do:
dziedzin "zasoby pracy" oraz "dochody i warunki życia" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2026 r.;
dziedziny "kształcenie i szkolenie" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2028 r.;
dziedzin "spożycie" oraz "budżet czasu" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2030 r.;
dziedziny "zdrowie" - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2031 r.;
m)
w przypadku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 14 , w odniesieniu do:
art. 6 ust. 1 lit. a) - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych, w przypadku których rok bazowy zmieniono na 2025 r.;
art. 6 ust. 2 lit. c) i d) - niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania danych dotyczących każdego okresu odniesienia począwszy od 1 stycznia 2026 r.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

NACE REV. 2, AKTUALIZACJA 1 (NACE REV. 2.1)

DziałGrupaKlasa
SEKCJA A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
01.101.11Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona

01.12Uprawa ryżu
01.13Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14Uprawa trzciny cukrowej
01.15Uprawa tytoniu
01.16Uprawa roślin włóknistych
01.19Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.2Uprawa roślin wieloletnich
01.21Uprawa winogron
01.22Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26Uprawa drzew oleistych
01.27Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.3Rozmnażanie roślin
01.30Rozmnażanie roślin
01.401.41Chów i hodowla zwierząt

Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45Chów i hodowla owiec i kóz
01.46Chów i hodowla świń
01.47Chów i hodowla drobiu
01.48Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.5Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.50Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.6Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
01.61Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.7Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
01.70Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
02.1Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.10Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.2Pozyskiwanie drewna
02.20Pozyskiwanie drewna
02.3Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
02.30Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
02.4Działalność usługowa związana z leśnictwem
02.40Działalność usługowa związana z leśnictwem
03Rybactwo
03.1Rybołówstwo
03.11Rybołówstwo w wodach morskich
03.12Rybołówstwo w wodach śródlądowych
03.2Akwakultura
03.21Akwakultura w wodach morskich
03.22Akwakultura w wodach śródlądowych
03.3Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę
03.30Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę
SEKCJA B - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
05Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
05.1Wydobywanie węgla kamiennego
05.10Wydobywanie węgla kamiennego
05.2Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
05.20Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
06Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
06.1Górnictwo ropy naftowej
06.10Górnictwo ropy naftowej
06.2Górnictwo gazu ziemnego
06.20Górnictwo gazu ziemnego
07Górnictwo rud metali
07.1Górnictwo rud żelaza
07.10Górnictwo rud żelaza
07.2Górnictwo rud metali nieżelaznych
07.21Górnictwo rud uranu i toru
07.29Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
08Pozostałe górnictwo i wydobywanie
08.1Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
08.11Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał
08.12Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu
08.9Górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane
08.91Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
08.92Wydobywanie torfu
08.93Wydobywanie soli
08.99Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
09.1Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
09.9Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
09.90Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie SEKCJA C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
10Produkcja artykułów spożywczych
10.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.11Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.2Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.31Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.41Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5Wytwarzanie wyrobów mleczarskich i produkcja lodów
10.51Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.52Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych
10.6Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.61Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.71Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73Produkcja wyrobów mącznych
10.8Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
10.81Produkcja cukru
10.82Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84Produkcja przypraw
10.85Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.9Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
10.91Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11Produkcja napojów
11.0Produkcja napojów
11.01Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02Produkcja win gronowych
11.03Produkcja cydru i pozostałych owocowych napojów fermentowanych
11.04Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05Produkcja piwa
11.06Produkcja słodu
11.07Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych
12Produkcja wyrobów tytoniowych
12.0Produkcja wyrobów tytoniowych
12.00Produkcja wyrobów tytoniowych
13Produkcja wyrobów tekstylnych
13.1Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.10Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.2Produkcja tkanin
13.20Produkcja tkanin
13.3Wykończanie wyrobów tekstylnych
13.30Wykończanie wyrobów tekstylnych
13.9Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
13.91Produkcja dzianin metrażowych
13.92Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz
13.93Produkcja dywanów i chodników
13.94Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny
13.96Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14Produkcja odzieży
14.1Produkcja odzieży dzianej
14.10Produkcja odzieży dzianej
14.2Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.21Produkcja odzieży wierzchniej
14.22Produkcja bielizny
14.23Produkcja odzieży roboczej
14.24Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich
14.29Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
15Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, produkcja podobnych wyrobów z innych materiałów
15.1Garbowanie, barwienie, wyprawa skór i futer; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.11Garbowanie, barwienie, wyprawa skór i futer
15.12Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału
15.2Produkcja obuwia
15.20Produkcja obuwia
16Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
16.1Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie drewna
16.11Produkcja wyrobów tartacznych
16.12Obróbka i wykończanie drewna
16.2Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
16.21Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24Produkcja opakowań drewnianych
16.25Produkcja drzwi i okien z drewna
16.26Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej
16.27Wykończanie wyrobów drewnianych
16.28Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17Produkcja papieru i wyrobów z papieru
17.1Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
17.11Produkcja masy włóknistej
17.12Produkcja papieru i tektury
17.2Produkcja wyrobów z papieru i tektury
17.21Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
17.23Produkcja artykułów papierniczych
17.24Produkcja tapet
17.25Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
18.1Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.11Drukowanie gazet
18.12Pozostałe drukowanie
18.13Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14Introligatorstwo i podobne usługi
18.2Reprodukcja zapisanych nośników informacji
18.20Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
19.1Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.10Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.2Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
19.20Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
20Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
20.1Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.11Produkcja gazów technicznych
20.12Produkcja barwników i pigmentów
20.13Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15Produkcja nawozów i związków azotowych
20.16Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.2Produkcja pestycydów, środków dezynfekujących i pozostałych środków agrochemicznych
20.20Produkcja pestycydów, środków dezynfekujących i pozostałych środków agrochemicznych
20.3Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.30Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.420.41Produkcja środków piorących, myjących i czyszczących

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
20.51Produkcja biopaliw płynnych
20.59Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.6Produkcja włókien chemicznych
20.60Produkcja włókien chemicznych
21Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
21.1Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.10Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.2Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
21.20Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
22.1Produkcja wyrobów z gumy
22.11Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek
22.12Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.2Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
22.21Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych
22.24Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.25Obróbka i wykończanie produktów z tworzyw sztucznych
22.26Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
23.1Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.11Produkcja szkła płaskiego
23.12Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13Produkcja szkła gospodarczego
23.14Produkcja włókien szklanych
23.15Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.2Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.20Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.3Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
23.31Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.4Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.41Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.45Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.5Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.51Produkcja cementu
23.52Produkcja wapna i gipsu
23.6Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.61Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64Produkcja zaprawy murarskiej
23.65Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.66Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.7Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia
23.70Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia
23.9Produkcja wyrobów ściernych i wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.91Produkcja wyrobów ściernych
23.99Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24Produkcja metali
24.1Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.10Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.2Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.20Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.324.31Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

24.32Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34Produkcja drutu
24.4Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
24.41Produkcja metali szlachetnych
24.42Produkcja aluminium
24.43Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44Produkcja miedzi
24.45Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46Wytwarzanie paliw jądrowych
24.5Odlewnictwo metali
24.51Odlewnictwo żeliwa
24.52Odlewnictwo staliwa
24.53Odlewnictwo metali lekkich
24.54Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
25Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
25.1Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.11Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12Produkcja drzwi i okien z metalu
25.2Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.21Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów
25.22Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.3Produkcja broni i amunicji
25.30Produkcja broni i amunicji
25.4Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
25.40Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
25.5Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.51Nakładanie powłok na metale
25.52Obróbka cieplna metali
25.53Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.6Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
25.61Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.62Produkcja zamków i zawiasów
25.63Produkcja narzędzi
25.925.91Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Produkcja pojemników metalowych

25.92Produkcja opakowań z metali lekkich
25.93Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94Produkcja złączy i śrub
25.99Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
26.1Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
26.11Produkcja elementów elektronicznych
26.12Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.2Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.20Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.30Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.4Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.40Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, zegarów i zegarków
26.51Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52Produkcja zegarków i zegarów
26.6Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.60Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.7Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
26.70Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
27Produkcja urządzeń elektrycznych
27.1Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.11Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.2Produkcja baterii i akumulatorów
27.20Produkcja baterii i akumulatorów
27.3Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
27.31Produkcja kabli światłowodowych
27.32Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.4Produkcja sprzętu oświetleniowego
27.40Produkcja sprzętu oświetleniowego
27.5Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
27.51Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.9Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
27.90Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.1Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
28.11Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.2Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
28.21Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych
28.22Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
28.23Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
28.29Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.3Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.30Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4Produkcja obrabiarek
28.41Produkcja obrabiarek do metalu
28.42Produkcja pozostałych obrabiarek
28.9Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.91Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.97Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego
28.99Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29Produkcja pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli, produkcja przyczep i naczep
29.1Produkcja pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
29.10Produkcja pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
29.2Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep
29.20Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep
29.3Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
29.31Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
29.32Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
30Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
30.1Produkcja statków i łodzi
30.11Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających
30.12Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.13Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających
30.230.20Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.3Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.31Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.32Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.4Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.40Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.930.91Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Produkcja motocykli

30.92Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31Produkcja mebli
31.0Produkcja mebli
31.00Produkcja mebli
32Pozostała produkcja wyrobów
32.1Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
32.11Produkcja monet
32.12Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.2Produkcja instrumentów muzycznych
32.20Produkcja instrumentów muzycznych
32.3Produkcja sprzętu sportowego
32.30Produkcja sprzętu sportowego
32.4Produkcja gier i zabawek
32.40Produkcja gier i zabawek
32.5Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.50Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.9Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.91Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
33.1Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
33.11Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12Naprawa i konserwacja maszyn
33.13Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
33.16Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
33.18Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
33.19Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.2Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
33.20Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
SEKCJA D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
35Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
35.1Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
35.11Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
35.12Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
35.13Przesyłanie energii elektrycznej
35.14Dystrybucja energii elektrycznej
35.15Handel energią elektryczną
35.16Magazynowanie energii elektrycznej
35.2Wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.21Wytwarzanie paliw gazowych
35.22Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.24Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
35.3Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
35.30Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
35.4Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
35.40Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
SEKCJA E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI

I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

36Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
36.0Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
36.00Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
37.0Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
37.00Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
38.1Zbieranie odpadów
38.11Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.2Odzysk surowców, energii i pozostały odzysk związany z odpadami
38.21Odzysk surowców
38.22Odzysk energii
38.23Pozostały odzysk związany z odpadami
38.338.31Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku Spalanie odpadów bez odzysku energii
38.32Składowanie odpadów
38.33Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
39Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
39.0Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
39.00Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
SEKCJA F - BUDOWNICTWO
41Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.0Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.00Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.1Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.942.91Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43Roboty budowlane specjalistyczne
43.1Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12Przygotowanie terenu pod budowę
43.13Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.23Montaż izolacji
43.24Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31Tynkowanie
43.32Zakładanie stolarki budowlanej
43.33Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34Malowanie i szklenie
43.35Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.4Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
43.41Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.42Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
43.543.50Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

43.6Usługi pośrednictwa w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
43.60Usługi pośrednictwa w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
43.9Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91Roboty murarskie
43.99Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
SEKCJA G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
46Handel hurtowy
46.1Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.11Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.13Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych
46.14Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych określonych towarów
46.19Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
46.2Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.21Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24Sprzedaż hurtowa skór
46.3Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.31Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
46.33Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
46.35Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
46.37Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
46.39Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.446.41Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.42Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii
46.49Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.546.50Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.6Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.61Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.7Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich
46.71Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
46.72Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
46.73Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
46.8Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
46.81Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
46.82Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.83Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.84Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.85Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.86Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.87Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.89Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana gdzie indziej niesklasyfikowana
46.9Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46.90Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47Handel detaliczny
47.1Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.11Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.12Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.2Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.21Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
47.22Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
47.23Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.24Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
47.25Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
47.26Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
47.27Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
47.347.30Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych

47.447.40Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

47.547.51Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych

47.52Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
47.53Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
47.54Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
47.55Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
47.647.61Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją

Sprzedaż detaliczna książek

47.62Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
47.63Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
47.64Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
47.69Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.7Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych i motocykli
47.71Sprzedaż detaliczna odzieży
47.72Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.73Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
47.74Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
47.75Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
47.76Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych
47.77Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
47.78Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
47.79Sprzedaż detaliczna artykułów używanych
47.8Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich
47.81Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
47.82Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
47.83Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
47.947.91Usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży detalicznej

Usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej

47.92Usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej

SEKCJA H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

49Transport lądowy oraz transport rurociągowy
49.1Szynowy transport pasażerski
49.11Transport kolejowy pasażerski ciężki
49.12Pozostały szynowy transport pasażerski
49.249.20Transport kolejowy towarów

Transport kolejowy towarów

49.3Pozostały transport lądowy pasażerski
49.31Transport drogowy pasażerski rozkładowy
49.32Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy
49.33Usługi w zakresie transportu pasażerskiego na żądanie pojazdem z kierowcą
49.34Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi
49.39Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.4Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.41Transport drogowy towarów
49.42Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.5Transport rurociągowy
49.50Transport rurociągowy
50Transport wodny
50.1Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.10Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.2Transport morski i przybrzeżny towarów
50.20Transport morski i przybrzeżny towarów
50.3Transport wodny śródlądowy pasażerski
50.30Transport wodny śródlądowy pasażerski
50.4Transport wodny śródlądowy towarów
50.40Transport wodny śródlądowy towarów
51Transport lotniczy
51.1Transport lotniczy pasażerski
51.10Transport lotniczy pasażerski
51.2Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
51.21Transport lotniczy towarów
51.22Transport kosmiczny
52Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport
52.1Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.10Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.2Działalność usługowa wspomagająca transport
52.21Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.22Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
52.23Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
52.24Przeładunek towarów
52.25Usługi logistyczne
52.26Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
52.3Usługi pośrednictwa w zakresie transportu
52.31Usługi pośrednictwa w zakresie transportu towarów
52.32Usługi pośrednictwa w zakresie transportu pasażerskiego
53Działalność pocztowa i kurierska
53.1Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.10Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.2Pozostała działalność pocztowa i kurierska
53.20Pozostała działalność pocztowa i kurierska
53.3Usługi pośrednictwa w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
53.30Usługi pośrednictwa w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
SEKCJA I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
55Zakwaterowanie
55.1Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.10Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.2Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.20Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.3Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
55.30Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
55.4Usługi pośrednictwa w zakresie zakwaterowania
55.40Usługi pośrednictwa w zakresie zakwaterowania
55.9Pozostałe zakwaterowanie
55.90Pozostałe zakwaterowanie
56Działalność usługowa związana z wyżywieniem
56.1Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne
56.11Restauracje
56.12Ruchome placówki gastronomiczne
56.2Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
56.21Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
56.22Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
56.3Podawanie napojów
56.30Podawanie napojów
56.4Usługi pośrednictwa w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem
56.40Usługi pośrednictwa w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem
SEKCJA J - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I NADAWCZA ORAZ zwiĄzana Z PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ TREŚCI
58Działalność wydawnicza
58.1Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.11Wydawanie książek
58.12Wydawanie gazet
58.13Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.2Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
58.21Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
59.1Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.11Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo
59.14Działalność związana z projekcją filmów
59.2Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
59.20Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści
60.1Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych
60.10Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych
60.2Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
60.20Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
60.3Działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści
60.31Działalność agencji informacyjnych
60.39Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
SEKCJA K - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI, PROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, DORADZTWA, INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
61Telekomunikacja
61.1Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
61.10Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
61.2Działalność w zakresie odsprzedaży oraz usługi pośrednictwa w telekomunikacji
61.20Działalność w zakresie odsprzedaży oraz usługi pośrednictwa w telekomunikacji
61.961.90Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.1Działalność w zakresie programowania
62.10Działalność w zakresie programowania
62.2Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.20Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.9Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
62.90Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
63.1Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
63.10Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
63.9Działalność portali i wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
63.91Działalność portali i wyszukiwarek internetowych
63.92Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

SEKCJA L - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

64Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
64.1Pośrednictwo pieniężne
64.11Działalność banku centralnego
64.19Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.2Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.21Działalność spółek holdingowych
64.22Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.3Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.31Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
64.32Działalność trustów i rachunków powierniczych
64.9Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
64.91Leasing finansowy
64.92Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
65Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
65.1Ubezpieczenia
65.11Ubezpieczenia na życie
65.12Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.265.20Reasekuracja

Reasekuracja

65.3Fundusze emerytalne
65.30Fundusze emerytalne
66Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.1Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
66.11Zarządzanie rynkami finansowymi
66.12Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
66.266.21Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.366.30Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

SEKCJA M - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
68Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
68.1Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.11Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.12Realizacja projektów budowlanych
68.268.20Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
68.31Działalność usługowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
68.32Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
SEKCJA N - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
69Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
69.1Działalność prawnicza
69.10Działalność prawnicza
69.2Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
69.20Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
70.1Działalność central (head offices)
70.10Działalność central (head offices)
70.2Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
70.20Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
71Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
71.1Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
71.11Działalność w zakresie architektury
71.12Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.2Badania i analizy techniczne
71.20Badania i analizy techniczne
72Badania naukowe i prace rozwojowe
72.1Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.10Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.2Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
72.20Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations
73.1Reklama
73.11Działalność agencji reklamowych
73.12Reklama poprzez środki masowego przekazu
73.2Badanie rynku i opinii publicznej
73.20Badanie rynku i opinii publicznej
73.3Działalność w zakresie public relations i komunikacji
73.30Działalność w zakresie public relations i komunikacji
74Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
74.1Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.11Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
74.12Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
74.13Działalność w zakresie projektowania wnętrz
74.14Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.2Działalność fotograficzna
74.20Działalność fotograficzna
74.3Działalność związana z tłumaczeniami
74.30Działalność związana z tłumaczeniami
74.9Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.91Usługi rzeczników patentowych i usługi marketingowe
74.99Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
75Działalność weterynaryjna
75.0Działalność weterynaryjna
75.00Działalność weterynaryjna
SEKCJA O - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
77Wynajem i dzierżawa
77.1Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
77.11Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych
77.12Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.2Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
77.21Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.377.31Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
77.34Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.4Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.40Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.5Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i dzierżawy dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
77.51Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep
77.52Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i dzierżawy pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
78Działalność związana z zatrudnieniem
78.1Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.10Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.2Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
78.20Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
79.179.11Działalność agentów turystycznych oraz organizatorów turystyki

Działalność agentów turystycznych

79.12Działalność organizatorów turystyki
79.9Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
79.90Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
80Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.0Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.01Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej
80.09Działalność ochroniarska gdzie indziej niesklasyfikowana
81Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
81.181.10Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.2Sprzątanie obiektów
81.21Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
81.22Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.23Pozostałe sprzątanie
81.3Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
81.30Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
82.1Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.10Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.2Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.20Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.3Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.30Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.4Usługi pośrednictwa w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.40Usługi pośrednictwa w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.982.91Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92Działalność związana z pakowaniem
82.99Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
SEKCJA P - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
84Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
84.1Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza, społeczna i w zakresie ochrony środowiska
84.11Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.12Kierowanie działalnością usługową w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury oraz pozostałych usług społecznych
84.13Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
84.2Usługi na rzecz całego społeczeństwa
84.21Sprawy zagraniczne
84.22Obrona narodowa
84.23Wymiar sprawiedliwości
84.24Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
84.25Ochrona przeciwpożarowa
84.3Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
84.30Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
SEKCJA Q - EDUKACJA
85Edukacja
85.1Wychowanie przedszkolne
85.10Wychowanie przedszkolne
85.2Szkoły podstawowe
85.20Szkoły podstawowe
85.3Szkoły ponadpodstawowe i policealne
85.31Szkoły średnie ogólnokształcące
85.32Szkoły prowadzące szkolenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.33Szkoły policealne
85.4Szkoły wyższe
85.40Szkoły wyższe
85.5Pozostałe formy edukacji
85.51Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52Pozostałe formy edukacji artystycznej
85.53Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.6Działalność wspomagająca edukację
85.61Usługi pośrednictwa w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji
85.69Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
SEKCJA R - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
86Opieka zdrowotna
86.1Działalność szpitali
86.10Działalność szpitali
86.2Praktyka lekarska i dentystyczna
86.21Praktyka lekarska ogólna
86.22Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23Praktyka dentystyczna
86.9Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
86.91Usługi diagnostyki obrazowej i działalność laboratoriów medycznych
86.92Transport pacjentów przez pogotowie ratunkowe
86.93Działalność psychologów i psychoterapeutów, z wyłączeniem lekarzy
86.94Działalność pielęgniarek i położnych
86.95Działalność w zakresie fizjoterapii
86.96Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej
86.97Usługi pośrednictwa związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej
86.99Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
87Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
87.1Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.10Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.2Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami
87.20Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami
87.3Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
87.30Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
87.987.91Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Usługi pośrednictwa w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem

87.99Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem gdzie indziej niesklasyfikowana
88Pomoc społeczna bez zakwaterowania
88.1Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami
88.10Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami
88.988.91Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania Opieka dzienna nad dziećmi
88.99Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
SEKCJA S - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, SPORTEM I REKREACJĄ
90Działalność twórcza i związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.1Działalność twórcza
90.11Działalność literacka i związana z komponowaniem muzyki
90.12Działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych
90.13Pozostała działalność twórcza
90.2Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.20Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.3Działalność wspomagająca działalność twórczą i związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.31Działalność obiektów kulturalnych
90.39Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych
91Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
91.1Działalność bibliotek i archiwów
91.11Działalność bibliotek
91.12Działalność archiwów
91.2Działalność muzeów, zbiorów muzealnych oraz działalność związana z miejscami historycznymi i pomnikami
91.21Działalność muzeów i kolekcji
91.22Działalność związana z miejscami historycznymi i pomnikami
91.3Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
91.30Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
91.4Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
91.41Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych
91.42Działalność obszarów i obiektów ochrony przyrody
92Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92.0Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92.00Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
93.1Działalność związana ze sportem
93.11Działalność obiektów sportowych
93.12Działalność klubów sportowych
93.13Działalność klubów fitness
93.19Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.2Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.21Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana SEKCJA T - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
94Działalność organizacji członkowskich
94.1Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
94.11Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12Działalność organizacji profesjonalnych
94.2Działalność związków zawodowych
94.20Działalność związków zawodowych
94.9Działalność pozostałych organizacji członkowskich
94.91Działalność organizacji religijnych
94.92Działalność organizacji politycznych
94.99Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
95.1Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.10Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.2Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
95.21Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu do użytku domowego i ogrodniczego
95.23Naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych
95.24Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25Naprawa i konserwacja zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.3Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli
95.31Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
95.32Naprawa i konserwacja motocykli
95.4Usługi pośrednictwa w zakresie naprawy i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
95.40Usługi pośrednictwa w zakresie naprawy i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
96Działalność usługowa indywidualna
96.1Pranie i czyszczenie wyrobów tekstylnych i futrzarskich
96.10Pranie i czyszczenie wyrobów tekstylnych i futrzarskich
96.2Działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, spa i podobnych
96.21Działalność fryzjerska
96.22Działalność kosmetyczna
96.23Działalność spa, saun i łaźni parowych
96.3Pogrzeby i działalność pokrewna
96.30Pogrzeby i działalność pokrewna
96.4Usługi pośrednictwa w zakresie usług indywidualnych
96.40Usługi pośrednictwa w zakresie usług indywidualnych
96.9Pozostała indywidualna działalność usługowa
96.91Świadczenie usług na rzecz osób w miejscu zamieszkania
96.99Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
SEKCJA U - GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW ORAZ GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
97Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
97.0Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
97.00Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
98Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
98.1Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
98.10Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
98.2Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
98.20Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
SEKCJA V - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
99Organizacje i zespoły eksterytorialne
99.0Organizacje i zespoły eksterytorialne
99.00Organizacje i zespoły eksterytorialne
1 Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (Dz.U. L 63 z 12.3.1999, s. 6).
3 Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1).
4 Rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika kosztów pracy (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 1).
5 Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1).
6 Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 1).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 234).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Dz.U. L 32 z 3.2.2012, s. 1).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 261 I z 14.10.2019, s. 1).
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.