Rozporządzenie delegowane 2022/2175 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 w odniesieniu do definicji stawek jednostkowych oraz ustanowienia kwot finansowania niepowiązanego z kosztami dla niektórych operacji, ułatwiających integrację ludzi młodych na rynku pracy, w systemie edukacji oraz w społeczeństwie w ramach inicjatywy "Mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele" (ALMA)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.286.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2175
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 w odniesieniu do definicji stawek jednostkowych oraz ustanowienia kwot finansowania niepowiązanego z kosztami dla niektórych operacji, ułatwiających integrację ludzi młodych na rynku pracy, w systemie edukacji oraz w społeczeństwie w ramach inicjatywy "Mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele" (ALMA)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 1 , w szczególności jego art. 94 ust. 4 i art. 95 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu uproszczenia korzystania z EFS+ i zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów należy zdefiniować niektóre stawki jednostkowe oraz ustanowić kwoty finansowania niepowiązanego z kosztami, które są dostępne w ramach zwrotu wkładu Unii na rzecz programów.

(2) Stawki jednostkowe na potrzeby refundacji wydatków poniesionych przez państwa członkowskie zostają ustanowione na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń w oparciu o dane historyczne lub statystyczne, zgodnie z art. 94 ust. 2 akapit drugi lit. a)-d) rozporządzenia (UE) 2021/1060.

(3) Przy określaniu na poziomie Unii kwot finansowania niepowiązanego z kosztami należy zagwarantować przestrzeganie zakazu podwójnego finansowania oraz zasad należytego zarządzania finansami - w szczególności należy zadbać o to, by wykorzystane zasoby były adekwatne do prowadzonych inwestycji.

(4) Potwierdzając zobowiązania wynikające z Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczące zwalczania nierówności i tworzenia równych szans, należy ułatwiać realizację operacji aktywnie wspierających zatrudnienie i edukację ludzi młodych w niekorzystnej sytuacji, a także tworzyć zachęty do wdrażania takich operacji.

(5) W ramach wdrażania wzmocnionej gwarancji dla młodzieży, wraz z inicjatywą Europejskiego Roku Młodzieży 2022, a także uwzględniając zalecenie Komisji (UE) 2021/402 2  w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19, Komisja powołała do życia inicjatywę "Mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele" (ALMA) 3 , która ma ułatwić integrację ludzi młodych na rynku pracy, w systemie edukacji i w społeczeństwie.

(6) Należy zdefiniować stawki jednostkowe oraz ustanowić kwoty finansowania niepowiązanego z kosztami dla programów lub priorytetów wspierających realizację inicjatywy ALMA. Należy umożliwić stosowanie tych stawek jednostkowych oraz kwot finansowania niepowiązanego z kosztami w przypadku operacji, które wspierają ludzi młodych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w integracji na rynku pracy, w systemie edukacji oraz w społeczeństwie.

(7) Takie operacje powinny obejmować indywidualnie dopasowaną fazę przygotowawczą w rodzimym państwie członkowskim uczestnika, nadzorowany pobyt za granicą ze stażem w przedsiębiorstwie lub instytucji w innym państwie członkowskim oraz stałe wsparcie po powrocie.

(8) Istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi w odniesieniu do poziomu kosztów tego rodzaju operacji. Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami kwoty ustanowione przez Komisję odzwierciedlają specyfikę każdego państwa członkowskiego.

(9) Ponadto w celu utworzenia zachęty dla państw członkowskich do wspierania działań na rzecz ludzi młodych w niekorzystnej sytuacji, w dowolnym innym państwie członkowskim - w tym w tych, gdzie koszty życia są wyższe - należy ustalić kwotę dopłaty uzupełniającej na rzecz programów, wypłacanej w okresie pobytu uczestnika w innym państwie członkowskim, odzwierciedlającej wyższe koszty życia ponoszone w niektórych państwach członkowskich.

(10) Należy również ustanowić dodatkową dopłatę uzupełniającą, aby zachęcić państwa członkowskie do zapewnienia uczestnikom, w stosownych przypadkach, zasiłku, który zapewni godny poziom życia ludziom młodym w niekorzystnej sytuacji, przebywającym w tych państwach członkowskich. Taki zasiłek mógłby być przyznawany uczestnikom, którzy nie mają uprawnień do pobierania świadczeń społecznych w rodzimym państwie członkowskim. Stwierdzenie takiej potrzeby i decyzja o przyznaniu zasiłku uczestnikowi pozostaje w gestii instytucji zarządzającej.

(11) Uzasadnione jest ponadto ustalenie kwoty dopłaty uzupełniającej, która byłaby wypłacana w przypadku, gdy uczestnik odnosi sukcesy po zakończeniu operacji. Kwota ta byłaby wypłacana państwu członkowskiemu w ramach rekompensaty za podjęcie dodatkowych wysiłków.

(12) Aby stawki jednostkowe pozostawały odpowiednim wskaźnikiem do obliczania faktycznie ponoszonych kosztów oraz że kwoty finansowania niepowiązanego z kosztami pozostaną adekwatne do prowadzonych inwestycji w trakcie okresu programowania, należy przewidzieć odpowiednie metody dostosowywania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku określono warunki refundacji wkładu Unii na rzecz operacji prowadzonych w ramach EFS+ w oparciu o stawki jednostkowe i finansowanie niepowiązane z kosztami, w tym rodzaje operacji objęte refundacją i oczekiwane rezultaty oraz warunki do spełnienia, wysokość kwoty takiej refundacji, a także metodę dostosowywania tej kwoty.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Warunki refundacji wkładu Unii na rzecz programów zgodnie z art. 94 ust. 4 oraz art. 95 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2021/1060 w oparciu o stawki jednostkowe i finansowanie niepowiązane z kosztami dla operacji wspieranych w ramach inicjatywy "ALMA"

1.
Rodzaje operacji objętych refundacją w oparciu o stawki jednostkowe i finansowanie niepowiązane z kosztami

Operacje wspierane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) promujące realizację inicjatywy na rzecz aktywnego włączenia ALMA 4  (Mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele), która ma na celu wzmocnienie pozycji ludzi młodych, w wieku od 18 do 29 lat, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w procesie poszukiwania pracy, przygotowania zawodowego czy wznowienia edukacji, a tym samym reintegracji społecznej (zwane dalej łącznie "operacjami ALMA"). W należycie uzasadnionych przypadkach instytucja zarządzająca może zadecydować o poszerzeniu grupy docelowej, aby uwzględnić ludzi młodych w wieku od 15 do 17 lat, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Na operacje ALMA składają się trzy etapy:

1.
Przygotowanie: w ramach przygotowań do pobytu za granicą uczestnicy biorą udział w intensywnych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb szkoleniach oraz coachingu w rodzimym państwie członkowskim.
2.
Mobilność: uczestnicy spędzają od 2 do 6 miesięcy w innym państwie członkowskim i zostają włączeni w środowisko pracy przedsiębiorstwa lub instytucji. Ten etap musi stanowić przynajmniej 30 % łącznego planowanego czasu trwania operacji.
3.
Po powrocie: uczestnicy otrzymują stałe wsparcie w zakresie wykorzystania nowo nabytych umiejętności w rodzimym państwie członkowskim w celu znalezienia zatrudnienia lub kontynuowania edukacji.
Kwoty i warunki określone w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do programów, dla których ustalono osobne, konkretne uproszczone metody rozliczania kosztów lub systemy finansowania niepowiązanego z kosztami, dla tego typu operacji, zgodnie z odpowiednio art. 94 ust. 2 lub art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060.
2.
Definicja stawek jednostkowych i finansowania niepowiązanego z kosztami

Definicję wskaźnika uruchamiającego płatność, jednostki miary oraz kwotę stawek jednostkowych określono w dodatku 1. Kwoty dziennie naliczane są za każdy dzień kalendarzowy i stosowane również w przypadku uczestników, którzy przerwą swój udział w operacji przed jej zakończeniem.

Warunki, które należy spełnić, rezultaty, które należy osiągnąć, odnośną jednostkę miary oraz kwotę finansowania niepowiązanego z kosztami określono w dodatku 2.

3.
Dostosowywanie

Przedmiotowe kwoty określono na potrzeby tych części operacji, które zostaną przeprowadzone w 2022 roku. Należy je w kolejnych latach dostosować do poziomu cen i inflacji, stosując wskaźniki rocznej inflacji obliczane przez Eurostat osobno dla każdego państwa członkowskiego, na podstawie zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych 5 . Kwoty są aktualizowane raz w roku, a nowe kwoty stosuje się do tych części operacji, które są realizowane w nowym roku kalendarzowym.

Dodatek  1

Refundacja w oparciu o koszty jednostkowe

1.
Definicja wskaźnika uruchamiającego płatność

Ludzie młodzi, w wieku od 15 do 29 lat, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, biorący udział w operacji ALMA.

2.
Jednostka miary

Liczba dni, w których uczestnik brał udział w którymkolwiek z etapów operacji (przygotowanie, mobilność, etap po powrocie), w przeliczeniu na osobę.

3.
Kwoty

Dzienne stawki jednostkowe w przeliczeniu na uczestnika stosuje się jednakowo na wszystkich trzech etapach operacji. Przedmiotowe kwoty, określone w poniższej tabeli, odnoszą się do państwa członkowskiego, w którym beneficjent realizuje operację.

Tabela 1

Podstawowa stawka jednostkowa w przeliczeniu na 1 dzień (w EUR)

ATBEBGCYCZDEDKEEEL
80,5377,4531,9259,2446,3777,6186,9150,3450,80
ESFIFRHRHUIEITLTLU
109,2078,1973,0041,0941,8090,5166,3149,78121,23
LVMTNLPLPTROSESISK
44,7556,8780,3437,4154,1038,6579,6469,4447,98

Dodatek  2

Refundacja w oparciu o kwoty finansowania niepowiązanego z kosztami

1.
Dopłata uzupełniająca dla uczestników udających się do państwa członkowskiego, w którym koszty życia są wyższe

Na etapie "mobilność" dzienną dopłatę uzupełniającą stosuje się w przypadku uczestników operacji ALMA, których pobyt za granicą w związku z pracą odbywa się w państwie członkowskim, gdzie koszty życia są wyższe niż w państwie członkowskim będącym miejscem odbywania się pozostałych etapów operacji. Przedmiotową dopłatę uzupełniającą stosuje się do uczestników udających się z państw członkowskich z grupy 2 i 3 do odpowiednio państw członkowskich z grupy 1 i 2, zgodnie z tabelami 2-4 zamieszczonymi poniżej.

Tabela 2

Podział państw członkowskich na grupy

Państwo członkowskieGrupa 1DKFIIELUSE
Grupa 2ATBECYDEELESFRITMTNLPT
Grupa 3BGCZEEHRHULTLVSISKPLRO

TTabela 3

Dzienna kwota dopłaty uzupełniającej na etapie "mobilność", odbywającym się w BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RO, SI i SK (w EUR)

Państwa członkowskie, w których odbywają się operacje ALMABGCZEEHRHULTLVPLROSISK
Jeśli etap "mobilność" ma miejsce w państwie członkowskim z grupy 25,007,277,896,446,557,807,015,866,0610,887,52
Jeśli etap "mobilność" ma miejsce w państwie członkowskim z grupy 111,8617,2318,7115,2715,5418,5016,6313,9014,3625,8117,83

Tabela 4

Dzienna kwota dopłaty uzupełniającej na etapie "mobilność", odbywającym się w AT, BE, CY, DE, EL, ES, FR, IT, MT, NL i PT (w EUR)

Państwa członkowskie, w których odbywają się operacje ALMAATBECYDEELESFRITMTNLPT
Jeśli etap "mobilność" ma miejsce w państwie członkowskim z grupy 114,9714,3911,0114,429,4420,2913,5712,3210,5714,9310,05
2.
Nieobowiązkowa dopłata uzupełniająca dla uczestników, którzy pobierają zasiłek od beneficjenta

Kwoty określone w tabeli 5, zamieszczonej poniżej, stosuje się do uczestników, którzy otrzymują taką samą kwotę w formie dziennego zasiłku od beneficjenta. Przedmiotową dopłatę uzupełniającą można stosować na jednym, dwóch lub wszystkich trzech etapach operacji. W przypadku etapu "mobilność" zastosowanie ma kwota określona przez przyjmujące państwo członkowskie.

Tabela 5

Dzienna dopłata uzupełniająca dla uczestników, którzy pobierają zasiłek od beneficjenta (w EUR)

ATBEBGCYCZDEDKEEEL
42,2940,456,9426,6516,4338,6550,4918,8413,47
ESFIFRHRHUIEITLTLU
24,6840,9037,0912,019,6241,9628,2212,4759,76
LVMTNLPLPTROSESISK
13,4625,2440,4611,7116,486,3340,2323,1213,35
3.
Dopłata uzupełniająca za uczestników odnoszących dalsze sukcesy

W przypadku wszystkich uczestników, którzy w okresie 6 miesięcy od zakończenia swojego udziału w operacji ALMA znajdą zatrudnienie, podejmą bądź wznowią dalsze kształcenie lub szkolenie lub na nowo przystąpią bądź kontynuują program na rynku pracy, stosuje się dzienną dopłatę uzupełniającą przysługującą za każdy dzień udziału danej osoby w operacji ALMA.

Tabela 6

Dzienna dopłata uzupełniająca dla uczestników odnoszących dalsze sukcesy, obliczana w zależności od państwa członkowskiego, w którym odbywa się etap przygotowania (w EUR)

ATBEBGCYCZDEDKEEEL
6,446,202,554,743,716,216,954,034,06
ESFIFRHRHUIEITLTLU
8,746,255,843,293,347,245,303,989,70
LVMTNLPLPTROSESISK
3,584,556,432,994,333,096,375,563,84
1 Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159.
2 Zalecenie Komisji (UE) 2021/402 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) (Dz.U. L 80 z 8.3.2021, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.