Rozporządzenie delegowane 2021/1934 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych przepisów... - OpenLEX

Rozporządzenie delegowane 2021/1934 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących pochodzenia towarów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.396.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1934
z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących pochodzenia towarów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 62 i 65,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 60 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 ustanowiono zasady określania niepreferencyjnego pochodzenia towarów. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu towary całkowicie uzyskane w jednym kraju lub na jednym terytorium uznaje się za pochodzące z tego kraju lub terytorium. W celu uściślenia sposobu określania niepreferencyjnego pochodzenia produktów roślinnych, które należy uznać za całkowicie uzyskane w jednym państwie lub na jednym terytorium, konieczna jest zmiana art. 31 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 2  w celu doprecyzowania, że produkty roślinne muszą być nie tylko zebrane, ale również uprawiane wyłącznie w danym kraju lub na danym terytorium.

(2) W celu dostosowania określania niepreferencyjnego pochodzenia produktów, których przetwarzanie lub obróbka nie są ekonomicznie uzasadnione, objętych lub nieobjętych załącznikiem 22-01 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, konieczna jest zmiana art. 33 akapit trzeci tego rozporządzenia, aby doprecyzować, że kryterium dotyczące określenia większej części użytych materiałów powinno opierać się na masie lub wartości tych materiałów. Doprecyzowania takiego należy dokonać zgodnie z Nomenklaturą Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów przyjętego przez organizację powołaną na mocy Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, podpisanej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. ("System Zharmonizowany").

(3) Zgodnie z art. 34 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 minimalnych operacji nie uznaje się za istotne ekonomicznie uzasadnione przetwarzanie lub obróbkę do celów nadania niepreferencyjnego pochodzenia. W związku z tym, w przypadkach gdy ostatnie przekształcenie towarów polega na minimalnej operacji, konieczne jest ustanowienie metody umożliwiającej określenie niepreferencyjnego pochodzenia danych towarów. Należy uzupełnić art. 34 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, aby określić, że towary te powinny zostać uznane za poddane ostatniej istotnej obróbce lub przetworzeniu w kraju lub na terytorium, z którego pochodzi większa część materiałów, na podstawie masy albo wartości materiałów, stosownie do danego działu Systemu Zharmonizowanego.

(4) Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 podstawowe części zamienne do użytku w towarach wymienionych w poszczególnych sekcjach Nomenklatury scalonej uprzednio dopuszczone do swobodnego obrotu w Unii uznaje się za mające to samo pochodzenie co te towary, jeżeli włączenie podstawowych części zamiennych na etapie produkcji nie zmieniłoby ich pochodzenia. Dla zachowania spójności definicja "podstawowych części zamiennych" podana w art. 35 ust. 3 tego rozporządzenia powinna zostać zmieniona w celu usunięcia odniesienia do towarów uprzednio wywiezionych w lit. a) tego przepisu.

(5) Załącznik 22-01 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 określa szczegółowe reguły określania państwa, w którym dane towary zostały poddane ostatniemu istotnemu przetworzeniu w rozumieniu art. 32 tego rozporządzenia. Reguły przewidziane w tym załączniku mają zastosowanie do towarów w nim wymienionych na podstawie ich klasyfikacji w Systemie Zharmonizowanym. System Zharmonizowany został zmieniony w wersji z 2022 r., dlatego należy odpowiednio zaktualizować załącznik 22-01.

(6) W załączniku 22-03 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 określono warunki uznawania produktów za pochodzące z krajów korzystających do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych ("GSP"). Reguły przewidziane w tym załączniku mają zastosowanie do tych produktów w szczególności na podstawie ich klasyfikacji w Systemie Zharmonizowanym. System Zharmonizowany został zmieniony w wersji z 2022 r., dlatego należy odpowiednio zaktualizować załącznik 22-03.

(7) W załączniku 22-04 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 wymieniono materiały wyłączone z kumulacji regionalnej w kontekście GSP. Reguły przewidziane w tym załączniku mają zastosowanie do tych materiałów, w szczególności na podstawie ich klasyfikacji w Systemie Zharmonizowanym. System Zharmonizowany został zmieniony w wersji z 2022 r., dlatego należy odpowiednio zaktualizować załącznik 22-04.

(8) Wersja Systemu Zharmonizowanego z 2022 r. będzie miała zastosowanie dopiero od dnia 1 stycznia 2022 r., dlatego zmiany załączników 22.01, 22.03 i 22.04 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 wynikające z wersji Systemu Zharmonizowanego z 2022 r. powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 31 lit. b) otrzymuje brzmienie

b) "produkty roślinne uprawiane i zebrane tylko tam;";

2)
w art. 33 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"W przypadku towarów nieobjętych załącznikiem 22-01, gdy ostatnią obróbkę lub przetworzenie uznaje się za nieuzasadnione ekonomicznie, towary uznaje się za poddane ostatniej istotnej ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu skutkującymi wytworzeniem nowego produktu lub stanowiącymi istotny etap wytwarzania w państwie lub na terytorium, z którego pochodzi większa część materiałów. W przypadku gdy produkt końcowy ma być sklasyfikowany w działach 1-29 lub 31-40 Systemu Zharmonizowanego, większą część materiałów określa się na podstawie masy tych materiałów. W przypadku gdy produkt końcowy ma być sklasyfikowany w działach 30 lub 41-97 Systemu Zharmonizowanego, większą część materiałów określa się na podstawie wartości tych materiałów.";

3)
w art. 34 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Do towarów objętych załącznikiem 22-01 stosuje się działowe reguły rezydualne dotyczące tych towarów. W przypadku towarów nieobjętych załącznikiem 22-01, jeżeli ostatnią obróbkę lub przetworzenie uznaje się za operację minimalną, miejscem pochodzenia produktu końcowego jest państwo lub terytorium, z którego pochodzi większa część materiałów. Jeżeli produkt końcowy ma być sklasyfikowany w działach 1-29 lub 31-40 Systemu Zharmonizowanego, większą część materiałów określa się na podstawie masy tych materiałów. W przypadku gdy produkt końcowy ma być sklasyfikowany w działach 30 lub 41-97 Systemu Zharmonizowanego, większą część materiałów określa się na podstawie wartości tych materiałów.";

4)
w art. 35 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) komponenty, bez których nie można zapewnić prawidłowego działania sprzętu, maszyny, aparatury lub pojazdu, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu; oraz";

5)
w załączniku 22-01 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
6)
w załączniku 22-03 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;
7)
w załączniku 22-04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1. pkt 5, 6 i 7 stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku 22-01 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w uwagach wprowadzających pkt 2.1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"»System Zharmonizowany« lub »HS« oznacza nomenklaturę towarową ustanowioną na mocy Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, zmienioną zaleceniem Rady Współpracy Celnej z dnia 28 czerwca 2019 r. (»HS 2022«).";

2)
w całości tekstu słowa "Kod HS 2017" zastępuje się słowami "Kod HS 2022";
3)
w sekcji IV dział 20 pkt 2 działowej reguły rezydualnej mającej zastosowanie do mieszanin otrzymuje brzmienie:

"2) Krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych niniejszym działem jest kraj pochodzenia materiałów, które stanowią ponad 50 % masy mieszaniny; krajem pochodzenia mieszaniny produktów objętych pozycją 2009 (soki owocowe lub z orzechów (włączając moszcz gronowy i wodę kokosową) i soki warzywne, niesfermentowane, bez dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej) jest jednak kraj pochodzenia materiałów, które stanowią więcej niż 50 % masy suchej mieszaniny. Masę materiałów tego samego pochodzenia uwzględnia się łącznie";

4)
w sekcji IV dział 22 tekst tytułu "Działowa reguła rezydualna" na końcu działu otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli kraju pochodzenia nie można ustalić przez zastosowanie reguł podstawowych i innych działowych reguł rezydualnych, krajem pochodzenia towarów jest kraj, z którego pochodzi największa część materiałów ustalona na podstawie ich wagi.";

5)
w sekcji XVI dział 85 wiersz pozycji "8541", tekst w kolumnie "Opis towarów" otrzymuje brzmienie:

"Elementy półprzewodnikowe (na przykład diody, tranzystory, przetworniki półprzewodnikowe); światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne (LED), nawet zmontowane z innymi diodami elektroluminescencyjnymi (LED); oprawione kryształy piezoelektryczne.".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku 22-03 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w uwagach wprowadzających pkt 2.1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"»System Zharmonizowany« lub »HS« oznacza nomenklaturę towarową ustanowioną na mocy Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, zmienioną zaleceniem Rady Współpracy Celnej z dnia 28 czerwca 2019 r. (»HS 2022«).";

2)
w tytule kolumny 1 tabeli w części II załącznika słowa "Pozycja Systemu Zharmonizowanego" zastępuje się słowami "Kod HS 2022";
3)
w wierszu pozycji "0305", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia";

4)
w wierszu pozycji "ex 0306", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Skorupiaki, nawet w skorupach, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance";

5)
w wierszu pozycji "ex 0307", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia";

6)
między wierszem pozycji "ex 0307" a wierszem "Dział 4" dodaje się dwa nowe wiersze w brzmieniu:
"ex 0308Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzeniaWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane
ex 0309Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, nadające się do spożycia przez ludziWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane"
7)
w wierszu pozycji "ex Dział 15", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, wyłączając:";

8)
w wierszu pozycji "1516 i 1517", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Tłuszcze i oleje, zwierzęce, roślinne lub mikrobiologiczne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych, roślinnych lub mikrobiologicznych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze i oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516";

9)
w wierszu pozycji "Dział 16", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub z owadów";

10)
w pierwszym wierszu pozycji "ex 1702", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą i glukozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel";

11)
w wierszu pozycji "6306", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty (włączając pawilony ogrodowe i podobne artykuły); żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe";

12)
w wierszu pozycji "8548", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale";

13)
między wierszem pozycji "8548" a wierszem "Dział 86" dodaje się nowy wiersz w brzmieniu:
"8549Odpady i złom elektryczne i elektronicznea) Kraje najsłabiej rozwinięte

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu.

b) Pozostałe kraje korzystające

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu."

14)
w wierszu pozycji "Dział 94", tekst w kolumnie "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:

"Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; "oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane".

ZAŁĄCZNIK  III

W załączniku 22-04 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule pierwszej kolumny tabeli słowa "Kod Systemu Zharmonizowanego lub Nomenklatury scalonej" zastępuje się słowami "Kod HS 2022 lub kod Nomenklatury scalonej";
2)
w wierszu kodu "2009" Systemu Zharmonizowanego lub Nomenklatury scalonej, tekst w kolumnie "Opis materiałów" otrzymuje brzmienie:

"Soki owocowe lub z orzechów (włączając moszcz gronowy i wodę kokosową) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej".

1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.