Rozporządzenie delegowane 2020/566 w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/128 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.129.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/566
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/128 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Estońska wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/128 2  zawiera błędy w art. 8 ust. 5 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt oraz w art. 11 akapit drugi w odniesieniu do stosowania wspomnianego aktu.

(2) Bułgarska, estońska, fińska, niemiecka i rumuńska wersja językowa rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/128 zawierają błędy w załączniku I część A tabela 1 w odniesieniu do zawartości witamin i składników mineralnych w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt.

(3) Bułgarska, chorwacka, fińska i szwedzka wersja językowa rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/128 zawierają błędy w załączniku I część B tabela 2 w odniesieniu do zawartości witamin i składników mineralnych w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego innej niż żywność opracowana w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt.

(4) Należy zatem odpowiednio sprostować bułgarską, chorwacką, estońską, fińską, niemiecką, rumuńską i szwedzką wersję językową rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/128. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca Ursula
VON DER LEYEN
1 Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (Dz.U. L 25 z 2.2.2016, s. 30).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.