Rozporządzenie delegowane 2020/1588 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 przez ustalenie progów wolumenu rud i koncentratów tantalu lub niobu, rud i koncentratów złota, tlenków i wodorotlenków cyny, tantalanów i węglików tantalu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.360.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1588
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 przez ustalenie progów wolumenu rud i koncentratów tantalu lub niobu, rud i koncentratów złota, tlenków i wodorotlenków cyny, tantalanów i węglików tantalu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (UE) 2017/821 zawiera wykaz minerałów i metali objętych zakresem stosowania tego rozporządzenia oraz określa pewne roczne progi wolumenu przywozu tych minerałów i metali.

(2) Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/821 rozporządzenie to nie ma zastosowania do importerów unijnych, których roczny wolumen przywozu poszczególnych minerałów lub metali jest niższy od progów określonych w załączniku I. Progi te ustalono na poziomie gwarantującym, że nie mniej niż 95 % całkowitej ilości każdego minerału i metalu przywożonego do Unii podlega obowiązkom importerów unijnych określonym w tym rozporządzeniu.

(3) W chwili przyjęcia rozporządzenia w 2017 r. nie było wystarczająco podzielonych kodów Nomenklatury scalonej w odniesieniu do pięciu określonych minerałów i metali wymienionych w załączniku I. W rezultacie dane dotyczące przywozu tych minerałów i metali nie były dostępne i w związku z tym w załączniku I należy jeszcze ustalić pięć progów wolumenu.

(4) Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/821 Komisja ustala progi wolumenu, które mają zostać podane w załączniku I, poprzez przyjęcie aktu delegowanego zgodnie z art. 18 i 19 rozporządzenia (UE) 2017/821 w celu zmiany załącznika I. O ile to wykonalne, akt delegowany powinien zostać przyjęty do dnia 1 kwietnia 2020 r., lecz nie później niż do dnia 1 lipca 2020 r.

(5) Rozporządzeniem (UE) 2017/821 utworzono pięć nowych podpodziałów Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich ("TARIC") odpowiadających pięciu minerałom i metalom, dla których progi nie zostały jeszcze ustalone i w odniesieniu do których organy celne państw członkowskich zbierały dane celne od momentu wejścia w życie rozporządzenia w czerwcu 2017 r.

(6) Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) 2017/821 Komisja opiera się na informacjach o przywozie dla każdego importera unijnego dostarczonych przez państwa członkowskie za poprzednie dwa lata, a zatem na rok 2018 i 2019.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2017/821,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/821 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia delegowanego.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie delegowane wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie delegowane wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2017/821 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części "A: Minerały" w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
a)
trzeci wiersz otrzymuje brzmienie:
"Rudy i koncentraty tantalu lub niobuex 2615 90 0010100 000"
b)
czwarty wiersz otrzymuje brzmienie:
"Rudy i koncentraty złotaex 2616 90 00104 000 000"
2)
w części "B: Metale" w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
a)
drugi wiersz otrzymuje brzmienie:
"Tlenki i wodorotlenki cynyex 2825 90 85103 600"
b)
piąty wiersz otrzymuje brzmienie:
"Tantalanyex 2841 90 853030"
c)
siódmy wiersz otrzymuje brzmienie:
"Węgliki tantaluex 2849 90 5010770"
1 Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.