Rozporządzenie delegowane 2018/674 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu i punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego na potrzeby transportu wodnego, oraz zmieniające tę dyrektywę w odniesieniu do złączy dla pojazdów silnikowych stosowanych do tankowania wodoru w stanie gazowym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.114.1

Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/674
z dnia 17 listopada 2017 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu i punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego na potrzeby transportu wodnego, oraz zmieniające tę dyrektywę w odniesieniu do złączy dla pojazdów silnikowych stosowanych do tankowania wodoru w stanie gazowym
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 14, art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem działań normalizacyjnych Komisji jest zagwarantowanie, aby specyfikacje techniczne mające na celu zapewnienie interoperacyjności punktów ładowania i punktów tankowania były określone w normach europejskich lub międzynarodowych za pomocą wskazania wymaganych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem istniejących norm europejskich i odpowiednich międzynarodowych działań normalizacyjnych.

(2) Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 2  Komisja Europejska zwróciła się 3  do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) o opracowanie i przyjęcie stosownych norm europejskich lub zmianę istniejących norm europejskich w odniesieniu do: sieci zasilającej na potrzeby transportu drogowego i morskiego oraz żeglugi śródlądowej; dostarczania wodoru na potrzeby transportu drogowego; dostarczania gazu ziemnego, w tym biometanu, na potrzeby transportu drogowego i morskiego oraz żeglugi śródlądowej.

(3) Normy opracowane przez CEN i CENELEC zostały zaakceptowane przez przemysł europejski w celu zapewnienia ogólnounijnej mobilności za pomocą pojazdów i statków napędzanych różnymi paliwami.

(4) Pismem z dnia 13 lipca 2017 r. CEN i CENELEC poinformowały Komisję o normach, które należy stosować w odniesieniu do publicznie dostępnych punktów ładowania prądem przemiennym dla pojazdów silnikowych kategorii L.

(5) Norma EN ISO 17268 "Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem" została przyjęta przez CEN i CENELEC w lipcu 2016 r. i opublikowana w listopadzie 2016 r.

(6) Norma EN ISO 20519 "Statki i technika morska - Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym" została przyjęta przez CEN i CENELEC i opublikowana w lutym 2017 r.

(7) Już wcześniej, w grudniu 2009 r., norma EN 15869-2 "Statki żeglugi śródlądowej - Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz - Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa" została przyjęta przez CEN i CENELEC i opublikowana w lutym 2010 r.

(8) Przeprowadzono konsultacje z grupą ekspertów "Forum Zrównoważonego Transportu", która przedstawiła opinię na temat norm będących przedmiotem niniejszego aktu delegowanego.

(9) Komisja powinna odpowiednio uzupełnić i zmienić dyrektywę 2014/94/UE, wprowadzając odniesienia do norm europejskich opracowanych przez CEN i CENELEC.

(10) W przypadku gdy nowe specyfikacje techniczne określone w załączniku II do dyrektywy 2014/94/UE należy ustanowić, zaktualizować bądź uzupełnić poprzez akty delegowane, stosuje się 24-miesięczny okres przejściowy. Daty opublikowania norm zostały uzgodnione w porozumieniu z CEN i CENELEC i uwzględnia się w nich datę dostępności nowych punktów ładowania i uzupełniania, jak określono w dyrektywie 2014/94/UE, odpowiedni poziom odnośnych technologii oraz bieżące prace międzynarodowych organizacji normalizacyjnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Publicznie dostępne punkty ładowania prądem przemiennym do 3,7 kVA przeznaczone dla elektrycznych pojazdów drogowych kategorii L w celu zapewnienia interoperacyjności są wyposażone w co najmniej jedno z następujących urządzeń:

a)
gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 3a opisane w normie EN 62196-2 (do ładowania w trybie 3);
b)
gniazda wyjściowe i złącza zgodne z normą IEC 60884 (do ładowania w trybie 1 lub 2).

Publicznie dostępne punkty ładowania na prąd przemienny powyżej 3,7 kVA przeznaczone dla elektrycznych pojazdów drogowych kategorii L w celu zapewnienia interoperacyjności są wyposażone w co najmniej gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 opisane w normie EN 62196-2.

Artykuł  2

Urządzenia do zasilania energią elektryczną z lądu statków żeglugi śródlądowej są zgodne z normą EN 15869-2 "Statki żeglugi śródlądowej - Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz - Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa".

Artykuł  3

Punkty tankowania skroplonego gazu ziemnego dla statków żeglugi śródlądowej lub statków morskich, które nie są objęte Międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (kodeksem IGC) są zgodne z normą EN ISO 20519.

Artykuł  4

Pkt 2.4 załącznika II do dyrektywy 2014/94/UE otrzymuje brzmienie:

"2.4. Złącza dla pojazdów silnikowych stosowane do tankowania wodoru w stanie gazowym muszą być zgodne z normą ISO 17268 »Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem«.".

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 24 maja 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).
3 Decyzja wykonawcza Komisji C(2015) 1330 final z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wniosku o normalizację skierowanego do europejskich organizacji normalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 dotyczącego opracowania europejskich norm dla infrastruktury paliw alternatywnych (M/533).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.