Rozporządzenie delegowane 2017/1230 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu... - OpenLEX

Rozporządzenie delegowane 2017/1230 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących dodatkowe obiektywne kryteria na potrzeby stosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów płynności w odniesieniu do transgranicznych niewykorzystanych instrumentów kredytowych i instrumentów wsparcia płynności w obrębie grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.177.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1230
z dnia 31 maja 2017 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących dodatkowe obiektywne kryteria na potrzeby stosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów płynności w odniesieniu do transgranicznych niewykorzystanych instrumentów kredytowych i instrumentów wsparcia płynności w obrębie grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 1 , w szczególności jego art. 422 ust. 10 i art. 425 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosowanie preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów płynności w odniesieniu do transgranicznych niewykorzystanych instrumentów kredytowych i instrumentów wsparcia płynności w obrębie grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony, przewidziane w art. 29 i 34 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 2 , ograniczone jest do tych przypadków, w których istnieją niezbędne zabezpieczenia, oraz jest możliwe tylko za uprzednią zgodą właściwych organów. Zabezpieczenia te określono w art. 29 ust. 2 i art. 34 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61 w postaci dodatkowych obiektywnych kryteriów, które muszą być spełnione w przypadku odpowiednich transakcji. Zabezpieczenia te należy doprecyzować, tak aby jasno zdefiniować warunki spełnienia tych kryteriów

(2) Należy zapewnić, by stosowanie takich preferencyjnych wskaźników nie stwarzało zagrożenia dla płynności dostawcy płynności oraz by faktycznie ułatwiało utrzymanie wymaganego poziomu wskaźnika pokrycia wypływów netto przez odbiorcę płynności. Niski profil ryzyka płynności należy wykazać poprzez utrzymywanie przez instytucje kredytowe wymaganego poziomu wskaźnika pokrycia wypływów netto oraz spełnienie wszelkich innych wymogów i środków nadzorczych dotyczących płynności stosowanych zgodnie z przepisami tytułu VII rozdział 2 sekcje III i IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE 3 , jak również w drodze stwierdzenia przez właściwe organy, w trakcie ostatniego procesu przeglądu i oceny nadzorczej, że sytuacja instytucji pod względem płynności charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka, przy czym oba te elementy stanowią obiektywne wartości referencyjne dotyczące płynności instytucji.

(3) Skuteczność transgranicznego wsparcia płynności w obrębie grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony należy zagwarantować przez solidne ramy umowne poświadczone ekspertyzą prawną zatwierdzoną przez organ zarządzający instytucji kredytowej. Minimalny pozostały okres obowiązywania linii lub instrumentu powinien zapewniać, by zobowiązanie nie dotyczyło wyłącznie konkretnej transakcji, lecz obowiązywało przez określony minimalny okres.

(4) Należy zapewnić, by dostawca płynności mógł szybko zapewnić niezbędne wsparcie płynności odbiorcy płynności, w tym również w okresach występowania warunków skrajnych. W tym celu dostawca płynności powinien monitorować sytuację odbiorcy płynności pod względem płynności, a wszelkie awaryjne plany finansowania odbiorcy płynności i dostawcy płynności powinny uwzględniać skutki zastosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów.

(5) Warunki spełnienia dodatkowych obiektywnych kryteriów określone w art. 29 ust. 2 i art. 34 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61 powinny mieć na celu przedstawienie powodów w wystarczającym stopniu uzasadniających założenie, że transgraniczne przepływy płynności w obrębie grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony będą w warunkach skrajnych wyższe niż w warunkach normalnych, bez uszczerbku dla skuteczności i wydajności modelu obejmującego zazwyczaj centralne zarządzanie płynnością. W określonych przypadkach niespełnienia tych warunków, a mianowicie w sytuacji, gdy dostawca płynności lub odbiorca płynności nie utrzymują lub prawdopodobnie nie utrzymają wymaganego poziomu wskaźnika pokrycia wypływów netto lub nie spełniają lub prawdopodobnie nie będą spełniać jakiegokolwiek wymogu lub środka nadzorczego dotyczącego płynności, bądź gdy pozostały okres obowiązywania instrumentu płynnościowego lub linii kredytowej będzie krótszy od wymaganego minimum lub dojdzie do wypowiedzenia takiego instrumentu lub takiej linii, odpowiednie właściwe organy powinny na nowo ocenić, czy można kontynuować stosowanie preferencyjnych wskaźników wypływów lub wpływów płynności, tak by uniknąć niepożądanych konsekwencji, do jakich może prowadzić automatyczne zawieszenie preferencyjnego traktowania, takich jak np. skutki procykliczne i efekt domina.

(6) Doprecyzowanie tych dodatkowych obiektywnych kryteriów nie powinno mieć wpływu na odpowiedzialność instytucji kredytowych - jako dostawców płynności lub odbiorców płynności - za zarządzanie swoim ryzykiem płynności z należytą ostrożnością.

(7) Doprecyzowanie tych dodatkowych obiektywnych kryteriów powinno mieć również na celu udostępnienie właściwym organom narzędzi, które umożliwią im podjęcie decyzji o zatwierdzeniu stosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów.

(8) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

(9) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych z nim kosztów i korzyści zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 4  oraz zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu doprecyzowuje się dodatkowe obiektywne kryteria określone w art. 29 ust. 2 i art. 34 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61, na potrzeby stosowania określonego w tych przepisach odstępstwa.

Artykuł  2

Niski profil ryzyka płynności dostawcy płynności i odbiorcy płynności

1. 
Niski profil ryzyka płynności, o którym mowa w art. 29 ust. 2 lit. a) i art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61, jest zapewniony, gdy spełnione są następujące warunki:
a)
dostawca płynności i odbiorca płynności utrzymują wymagany poziom wskaźnika pokrycia wypływów netto określony w art. 4 i 38 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61 oraz spełniają wszelkie wymogi lub środki nadzorcze dotyczące płynności stosowane zgodnie z przepisami tytułu VII rozdział 2 sekcje III i IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE, na bieżąco i przez co najmniej dwanaście miesięcy przed udzieleniem zezwolenia na stosowanie preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów w odniesieniu do niewykorzystanych instrumentów kredytowych lub instrumentów wsparcia płynności zgodnie z art. 29 ust. 1 i art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61;
b)
sytuacja dostawcy płynności i odbiorcy płynności pod względem płynności charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka zgodnie z najnowszym procesem przeglądu i oceny nadzorczej przeprowadzonym zgodnie z przepisami tytułu VII rozdział 2 sekcja III dyrektywy 2013/36/UE.

Do celów określenia, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu, wymagany poziom wskaźnika pokrycia wypływów netto oblicza się przy założeniu, że preferencyjny wskaźnik wypływów lub wpływów obowiązywał w okresie dwunastu miesięcy, o którym mowa w tej literze.

2. 
Jeżeli dostawca płynności lub odbiorca płynności uzyskał od odpowiednich właściwych organów zezwolenie na odstąpienie od stosowania warunku określonego w art. 29 ust. 1 lit. d) i art. 34 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61, ale nie utrzymuje lub prawdopodobnie nie będzie utrzymywać wymaganego poziomu wskaźnika pokrycia wypływów netto określonego w art. 4 i 38 tego rozporządzenia delegowanego bądź nie spełnia lub prawdopodobnie nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów lub środków nadzorczych dotyczących płynności stosowanych zgodnie z przepisami tytułu VII rozdział 2 sekcje III i IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE, niezwłocznie powiadamia on odpowiednie właściwe organy i przedstawia im opis skutków, jakie nieutrzymanie tego poziomu wskaźnika pokrycia wypływów netto lub niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów lub środków nadzorczych dotyczących płynności ma dla odpowiedniego preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów mającego zastosowanie w odniesieniu do jego kontrahenta.
3. 
Jeżeli dostawca płynności lub odbiorca płynności uzyskał od odpowiednich właściwych organów zezwolenie na odstąpienie od stosowania warunku określonego w art. 29 ust. 1 lit. d) i art. 34 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61 i nie utrzymuje lub prawdopodobnie nie będzie utrzymywać wymaganego poziomu wskaźnika pokrycia wypływów netto określonego w tym rozporządzeniu delegowanym, powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w ramach niezwłocznego powiadomienia oraz przedstawienia planu przywrócenia zgodności wymaganych zgodnie z art. 414 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiednie właściwe organy określają zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, czy preferencyjne wskaźniki wypływów lub wpływów mają w dalszym ciągu zastosowanie.
Artykuł  3

Prawnie wiążące umowy i zobowiązania zawarte między podmiotami powiązanymi dotyczące niewykorzystanej linii kredytowej lub niewykorzystanego instrumentu płynnościowego

1. 
Prawnie wiążące umowy i zobowiązania, o których mowa w art. 29 ust. 2 lit. b) i art. 34 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61, muszą spełniać następujące warunki:
a)
linia kredytowa lub instrument płynnościowy zostały przyznane i są prawnie oraz praktycznie dostępne transgranicznie w każdym momencie przez cały okres obowiązywania linii lub instrumentu, w tym w okresach występowania warunków skrajnych. Linia lub instrument są przeznaczone specjalnie do celów stosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów, o którym mowa w art. 29 i 34 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61, i są dostępne na żądanie. W tym celu instytucja kredytowa przeprowadziła wystarczającą weryfikację prawną, na poparcie której istnieje pisemna, zawierająca uzasadnienie ekspertyza prawna zatwierdzona przez organy zarządzające instytucji, potwierdzająca moc prawną i egzekwowalność umowy o linię kredytową lub instrument płynnościowy lub zobowiązania z tytułu tej linii lub tego instrumentu we wszystkich stosownych jurysdykcjach;
b)
pod względem waluty przyznana linia kredytowa lub przyznany instrument płynnościowy odpowiadają strukturze walutowej wypływów płynności netto odbiorcy płynności, które nie są powiązane z daną linią lub z danym instrumentem;
c)
kwota i koszt przyznanej linii kredytowej lub przyznanego instrumentu płynnościowego są jednoznacznie określone w odpowiedniej umowie;
d)
umowy i zobowiązania nie zawierają żadnej klauzuli, która umożliwiałaby dostawcy płynności:
(i)
żądanie spełnienia jakichkolwiek warunków przed udostępnieniem płynności;
(ii)
uchylenie się od swoich obowiązków wypełnienia tych umów i zobowiązań;
(iii)
zmianę warunków umów i zobowiązań bez uprzedniego zezwolenia odpowiednich właściwych organów;
e)
linia kredytowa lub instrument płynnościowy mają w każdym momencie pozostały okres obowiązywania przekraczający sześć miesięcy. Jeżeli linia kredytowa lub instrument płynnościowy nie posiadają określonego okresu obowiązywania, minimalny termin ich wypowiedzenia wynosi sześć miesięcy.
2. 
Weryfikacja prawna, o której mowa w ust. 1 lit. a), jest regularnie aktualizowana w celu uwzględnienia wszelkich zmian przepisów we wszystkich stosownych jurysdykcjach. Właściwe organy powiadamia się o wynikach tych weryfikacji prawnych.
3. 
Kwota linii kredytowej lub instrumentu płynnościowego, o której mowa w ust. 1 lit. c), nie może zostać zmieniona bez uprzedniej zgody odpowiednich właściwych organów.
4. 
Jeżeli pozostały okres obowiązywania, o którym mowa w ust. 1 lit. e), będzie wynosić mniej niż sześć miesięcy lub dojdzie do wypowiedzenia linii kredytowej lub instrumentu płynnościowego, instytucje kredytowe niezwłocznie powiadamiają odpowiednie właściwe organy. Organy te określają zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, czy preferencyjne wskaźniki wypływów lub wpływów mają w dalszym ciągu zastosowanie.
Artykuł  4

Uwzględnienie profilu ryzyka płynności odbiorcy płynności w zarządzaniu ryzykiem płynności dostawcy płynności

Profil ryzyka płynności odbiorcy płynności jest uwzględniony w zarządzaniu ryzykiem płynności dostawcy płynności, w rozumieniu art. 29 ust. 2 lit. c) i art. 34 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61, gdy spełnione są następujące warunki:

a)
dostawca płynności codziennie monitoruje i kontroluje sytuację odbiorcy płynności pod względem płynności. W przypadku bankowości korespondenckiej monitorowanie i kontrola sytuacji odbiorcy płynności pod względem płynności mogą się ograniczać do sald rachunków vostro odbiorcy płynności;
b)
skutki stosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów są w pełni uwzględniane w awaryjnych planach finansowania dostawcy płynności i odbiorcy płynności, w których uwzględnia się również potencjalne przeszkody dla transferu takiej płynności oraz czas niezbędny do dokonania takiego transferu. W tym celu dostawca płynności wykazuje odpowiednim właściwym organom, że można zasadnie oczekiwać, iż będzie on w stanie w dalszym ciągu udostępniać instrument płynności odbiorcy płynności również w okresach występowania warunków skrajnych, bez istotnych niekorzystnych skutków dla własnej sytuacji pod względem płynności. Awaryjny plan finansowania dostawcy płynności zapewnia, by dostawca płynności nie był uzależniony od płynności, która jest wymagana do wypełnienia obowiązków wynikających z linii kredytowej lub instrumentu płynnościowego przyznanych odbiorcy płynności;
c)
awaryjny plan finansowania dostawcy płynności uwzględnia preferencyjny wskaźnik wypływów lub wpływów w celu zapewnienia zdolności dostawcy do udostępnienia w razie potrzeby wymaganej płynności.
Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 321 z 27.6.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U L 331 z 15.12.2010, s. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.