Rozporządzenie delegowane 2016/467 zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.85.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/467
z dnia 30 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1 , w szczególności jej art. 31 ust. 4, art. 75 ust. 2 i 3, art. 92 ust. 1a, art. 111 ust. 1 lit. b), c) i m) i art. 308b ust. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Plan inwestycyjny dla Europy, przyjęty przez Komisję w listopadzie 2014 r., koncentruje się na usunięciu przeszkód dla inwestycji, zapewniając projektom inwestycyjnym widoczność i pomoc techniczną oraz inteligentniejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych. W ramach tego planu w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 2 powstał Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), mający na celu przezwyciężenie obecnej luki inwestycyjnej w UE poprzez pozyskiwanie prywatnych środków na inwestycje strategiczne, których nie może sfinansować sam rynek. Wesprze on inwestycje strategiczne w infrastrukturę, jak również finansowania ryzyka dla małych przedsiębiorstw. Jednocześnie prace nad ustanowieniem unii rynków kapitałowych pogłębią integrację finansową i pomogą zwiększyć wzrost gospodarczy i konkurencyjność w UE.

(2) Aby przyczynić się do osiągnięcia tych celów, jak również do realizacji unijnego celu długoterminowego zrównoważonego wzrostu, należy ułatwić inwestycje ubezpieczycieli, którzy są dużymi inwestorami instytucjonalnymi, w infrastrukturę lub za pośrednictwem EFIS. W celu ułatwienia takich inwestycji należy ustanowić nową grupę aktywów w inwestycje infrastrukturalne w ramach ustanowionych dyrektywą 2009/138/WE. Równoległe wdrażania tego typu inicjatywy wraz z EFIS powinno zwiększyć ogólne oddziaływanie na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Unii.

(3) Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych o wydanie opinii technicznej na temat kryteriów i kalibracji nowej grupy aktywów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Urząd wydał taką opinię.

(4) Zgodnie z celem planu inwestycyjnego dla Europy w zakresie wspierania inwestycji przyczyniających się do wzmocnienia infrastruktury w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem budowania bardziej połączonego jednolitego rynku, nowa grupa aktywów infrastrukturalnych nie powinna być ograniczona do określonych sektorów lub struktur fizycznych, lecz powinna obejmować wszystkie systemy i sieci, które świadczą podstawowe usługi publiczne i wspierają ich świadczenie.

(5) Aby grupa aktywów infrastrukturalnych była faktycznie ograniczona do inwestycji infrastrukturalnych, kwalifikowalne aktywa związane z infrastrukturą powinny należeć do jednostki realizującej projekt infrastrukturalny, która nie wykonuje żadnej innej funkcji, bądź być przez nią finansowane, rozwijane lub zarządzane.

(6) Nową grupę aktywów infrastrukturalnych powinny wyznaczać kryteria zapewniające, by inwestycje infrastrukturalne wykazywały solidny profil ryzyka w odniesieniu do ich odporności na warunki skrajne, przewidywalności przepływów pieniężnych oraz ochrony zapewnianej przez ramy umowne. W przypadkach, w których można udowodnić, że inwestycje infrastrukturalne mają lepszy profil ryzyka niż inne inwestycje przedsiębiorstw, należy obniżyć narzuty z tytułu ryzyka w podmodułach formuły standardowej dotyczących spreadu i ryzyka cen akcji.

(7) Jednostka realizująca projekt infrastrukturalny powinna określać ramy umowne zapewniające wysoki stopień ochrony jej inwestorów, w tym postanowienia chroniące przed stratami wynikającymi z zakończenia projektu przez stronę, która wyraziła zgodę na nabycie towarów lub usług, które mogłyby powstać w wyniku rozwiązania umowy sprzedaży. Należy wprowadzić dostateczne mechanizmy finansowe, aby pokryć finansowanie awaryjne i wymogi dotyczące kapitału obrotowego.

(8) Aby zmniejszyć ryzyko dla kredytodawców, należy ustanowić dostateczny stopień kontroli nad jednostką realizującą projekt infrastrukturalny, w tym zabezpieczenie aktywów oraz udziałów i akcji, jak również ograniczenie zastosowania przepływów pieniężnych i działalności.

(9) Jeżeli kalibracja dotycząca inwestycji w obligacje i pożyczki jest zmniejszona w oparciu o założenie, że większość inwestycji infrastrukturalnych jest utrzymywane do upływu terminu zapadalności, zakład ubezpieczeń lub reasekuracji powinien być w stanie wykazać, że jest w stanie to uczynić.

(10) W celu stworzenia zachęt do inwestycji infrastrukturalnych o wysokiej stopie odzysku nowa grupa aktywów powinna być ograniczona do dłużnych papierów wartościowych posiadających rating inwestycyjny, a dług uprzywilejowany powinien być uwzględniany tylko w przypadkach, w których nie jest dostępna ocena zewnętrzna. Niemniej jednak, aby zachować spójność z ramami dotyczącymi udziałów i akcji ustanowionymi w dyrektywie 2009/138/WE, zaliczenie akcji infrastrukturalnych do tej nowej grupy aktywów nie powinno zależeć od istnienia lub poziomu jakiejkolwiek zewnętrznej oceny jednostki infrastrukturalnej.

(11) Jeżeli nie jest dostępna żadna zewnętrzna ocena inwestycji w kwalifikowalną infrastrukturę przeprowadzona przez wyznaczoną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej (ECAI), należy stosować dodatkowe kryteria w celu zagwarantowania, że ryzyko wiążące się z inwestycją jest ograniczone. Kryteria te powinny obejmować profesjonalne zarządzanie projektem w fazie jego budowy, zapewniać odpowiednie łagodzenie ryzyka związanego z budową, ograniczeń technologicznych i ryzyka refinansowania oraz zakazywać zajmowania przez projekt spekulacyjnych pozycji w instrumentach pochodnych.

(12) Jeżeli nie jest dostępna żadna zewnętrzna ocena inwestycji w kwalifikowalną infrastrukturę przeprowadzona przez ECAI, należy zadbać o to, aby projekt infrastrukturalny miał stabilne otoczenie polityczne.

(13) Projekty oparte na innowacyjnych technologiach lub modelach powinny kwalifikować się do tej nowej grupy aktywów, aby zagwarantować, że UE będzie mogła nadal aspirować do czołówki technologicznej w miarę postępu w tej dziedzinie Aby zagwarantować, że projekty oparte na innowacjach są bezpieczne, ubezpieczyciele powinni przeprowadzać stosowny proces due diligence, by upewnić się, że technologia jest przetestowana. Może to obejmować badania prototypu, badania pilotażowe i inne formy testów, aby wykazać, że projekt opiera się na racjonalnych technologiach i modelach.

(14) Ogólnie rzecz biorąc, połączenie tych kryteriów w oparciu o opinię techniczną EIOPA gwarantuje, że mechanizm jest adekwatny pod względem ostrożnościowym, gdyż aktywa związane z infrastrukturą, które są objęte zmniejszonymi wymogami kapitałowymi, są bezpieczniejsze i stabilniejsze niż porównywalne inwestycje przedsiębiorstw.

(15) EIOPA przeanalizował wskaźniki dotyczące akcji infrastrukturalnych, akcje infrastrukturalne notowane na giełdzie oraz przedsiębiorstwa inicjatywy prywatnego finansowania. W rezultacie zalecono przedział 30-39 % w odniesieniu do warunków skrajnych dotyczących infrastruktury. Zgodnie z celem planu inwestycyjnego dla Europy polegającym na wspieraniu inwestycji w gospodarkę realną wybrano kalibrację 30 % dla nowej grupy aktywów, gdyż taka kalibracja stanowi najskuteczniejszy bodziec dla inwestycji w infrastrukturę.

(16) Zgodnie z opinią EIOPA należy proporcjonalnie zastosować symetryczne dostosowanie narzutu kapitałowego z tytułu udziałów lub akcji do czynnika skrajnego dotyczącego akcji infrastrukturalnych.

(17) Zmniejszenie narzutów z tytułu ryzyka w podmodule ryzyka spreadu powinno uwzględniać fakt, że według dostępnych informacji inwestycje infrastrukturalne wykazują lepsze stopy odzysku niż papiery dłużne przedsiębiorstw i są mniej wrażliwe na szersze czynniki gospodarcze. W związku z tym w odniesieniu do nowej grupy aktywów należy zmniejszyć warunki skrajne dotyczące spreadu w komponencie kredytowym zgodnie z kalibracją określoną przez EIOPA. W celu uwzględnienia kryterium kwalifikowalności, zgodnie z którym inwestycje mogą być utrzymywane do upływu terminu zapadalności, również warunki skrajne dotyczące spreadu w komponencie płynności powinny zostać zmniejszone.

(18) W przypadku gdy warunki skrajne dotyczące spreadu w komponencie płynności są zmniejszone w odniesieniu do kwalifikowalnych inwestycji infrastrukturalnych, zmniejszenie to powinno stosować się także do aktywów w portfelu objętym korektą dopasowującą, nie należy jednak podwójnie uwzględniać zmniejszonego ryzyka płynności. Z tego względu warunkami skrajnymi dotyczącymi spreadu mającymi zastosowanie do kwalifikowalnych aktywów związanych z infrastrukturą w portfelu objętym korektą dopasowującą powinny być zmniejszone warunki skrajne mające zastosowanie do aktywów w portfelu objętym korektą dopasowującą albo warunki skrajne dotyczące kwalifikowalnych aktywów związanych z infrastrukturą, w zależności od tego, które z nich są niższe.

(19) Należy zapewnić bardziej właściwe traktowanie inwestycji zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w fundusze ustanowione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 3 , zgodnie z traktowaniem inwestycji w europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej uregulowanym w art. 168 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 4 .

(20) W ostatnich latach w coraz większym stopniu prowadzi się obrót instrumentami finansowymi na wielostronnych platformach obrotu (MTF). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 5 zapewnia, aby MTF podlegały podobnym wymogom co rynki regulowane określającym podmioty, w zależności od tego, kogo dopuszczają jako członków lub uczestników. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 6 nakłada również podobne wymogi w zakresie przejrzystości na MTF i rynki regulowane. Aby uwzględnić zwiększone znaczenie MTF i konwergencję przepisów mających zastosowanie zarówno do MTF, jak i do rynków regulowanych należy uznać ekspozycje będące przedmiotem obrotu na MTF za akcje typu 1 w podmodule ryzyka cen akcji.

(21) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE 7 ustanowiła środek przejściowy mający zastosowanie do inwestycji w udziały lub akcje nabytych przed dniem 1 stycznia 2016 r. Aby uniknąć wprowadzania zachęt dla znacznego wycofywania się z inwestycji w akcje nienotowane na rynku regulowanym przed rozpoczęciem stosowania ram ustanowionych w dyrektywie 2009/138/WE, nie należy ograniczać zakresu środka przejściowego do akcji notowanych na rynku regulowanym.

(22) Aby umożliwić proporcjonalne traktowanie udziałów lub akcji posiadanych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania lub inwestycjach w formie funduszy w przypadku gdy zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko nie jest możliwe, w niniejszym rozporządzeniu przewiduje się, że środek przejściowy określony w art. 308b ust. 13 dyrektywy 2009/138/WE ma zastosowanie do części udziałów lub akcji posiadanych w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania lub inwestycji w formie funduszy zgodnie z docelową alokacją aktywów bazowych w dniu 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem że docelowa alokacja jest dostępna dla zakładu. Pozwala to zakładom na oszacowanie odsetka udziałów lub akcji nabytych przez podmiot zarządzający funduszem przed dniem 1 stycznia 2016 r., jeśli śledzenie tych zakupów jest niemożliwe z powodu ograniczeń nakładanych przez zasady ujawniania informacji lub było zbyt kosztowne. Następnie część udziałów lub akcji, do których zastosowanie ma środek przejściowy, zmniejsza się co roku proporcjonalnie do wskaźnika obrotów aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub inwestycji w formie funduszy.

(23) Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 zawiera kilka drobnych błędów redakcyjnych, które należy odpowiednio poprawić.

(24) W szczególności w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/35 określono metody wyceny udziałów w jednostkach powiązanych, które są wyłączone z zakresu nadzoru grupowego lub odjęte od funduszy własnych kwalifikujących się do pokrycia wypłacalności grupy. Konsekwencje dla wyceny udziałów kapitałowych w jednostkach powiązanych powinny być takie same, niezależnie od przyczyny wyłączenia danej jednostki powiązanej z zakresu nadzoru grupowego. Należy więc przewidzieć wszystkie sytuacje, w których jednostka powiązana może zostać wyłączona z zakresu nadzoru nad grupą. W związku z tym należy zmienić art. 13.

(25) Jeżeli chodzi o strategiczne udziały kapitałowe w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych, w przypadku odesłania do metody 1 określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/87/WE 8 , nie należy wyciągać wniosku, że grupa musi kwalifikować się także jako konglomerat finansowy i podlegać dodatkowemu nadzorowi zgodnie z tą dyrektywą. Do zastosowania wyłączenia wystarczy, że instytucja finansowa lub kredytowa jest uwzględniana przy obliczaniu wypłacalności grupy zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 342/2014 metodę konsolidacji określoną w dyrektywie 2002/87/WE i metodę określoną w dyrektywie 2009/138/WE 9 uznaje się za równoważne. W związku z tym należy zmienić art. 68 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

(26) Jeżeli chodzi o zagregowane dane statystyczne, terminy składania sprawozdań powinny zostać ujednolicone, zatem informacje ujawniane przed dniem 31 grudnia 2020 r. powinny obejmować dane ze wszystkich poprzednich lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. W związku z tym należy zmienić art. 316 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35.

(27) Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 zawiera również pewne błędy typograficzne, takie jak błędne odesłania wewnętrzne, które należy poprawić.

(28) Przy stosowaniu wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy uwzględnić charakter, skalę i stopień złożoności ryzyk charakterystycznych dla działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Obciążenie i stopień złożoności dla zakładów ubezpieczeń powinny być współmierne do ich profilu ryzyka. Przy stosowaniu wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu informację należy uznać za istotną, jeśli może ona wpłynąć na proces decyzyjny lub ocenę użytkowników, do których taka informacja jest skierowana.

(29) Aby zwiększyć pewność prawa w zakresie systemu nadzoru przed rozpoczęciem pełnego stosowania systemu Wypłacalność II z dniem 1 stycznia 2016 r., ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie możliwie jak najszybciej;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Przepisy zmieniające

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 dodaje się pkt 55a i 55b w brzmieniu:

"55a. »aktywa związane z infrastrukturą« oznaczają struktury lub obiekty, systemy i sieci dostarczające lub wspierające podstawowe usługi użyteczności publicznej;

55b. »jednostka realizująca projekt infrastrukturalny« oznacza jednostkę, która nie jest uprawniona do wykonywania żadnej innej funkcji niż posiadanie, finansowanie, rozwijanie aktywów związanych z infrastrukturą lub zarządzanie nimi, w przypadku gdy głównym źródłem płatności na rzecz dostawców finansowania dłużnego i inwestorów kapitałowych jest dochód generowany przez aktywa objęte finansowaniem;";

2)
w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) w jednostkach, które są wyłączone z zakresu nadzoru grupowego, o którym mowa w art. 214 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;";

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli kryteria określone w art. 9 ust. 4 niniejszego rozporządzenia są spełnione, a zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie jest możliwe, akcje lub udziały posiadane w jednostkach powiązanych mogą być wyceniane na podstawie metody wyceny, którą zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykorzystuje przy sporządzaniu swoich rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W takich przypadkach zakład posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce odlicza od wartości jednostki powiązanej wartość firmy i inne wartości niematerialne i prawne, które zostałyby wycenione w wartości zero zgodnie z art. 12 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.";

3)
art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Niezależnie od ust. 1 i 2 zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji nie odliczają strategicznych udziałów kapitałowych, o których mowa w art. 171, ujętych w obliczeniach do celów ustalenia wypłacalności grupy na podstawie metody 1 określonej w załączniku I do dyrektywy 2002/87/WE lub na podstawie metody 1 określonej w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE.";

4)
w tytule I rozdział V sekcja 5 dodaje się podsekcję 1a w brzmieniu:

"Podsekcja 1a

Kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne

Artykuł 164a

Kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne

1. Do celów niniejszego rozporządzenia kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne obejmują inwestycje w jednostkę realizującą projekt infrastrukturalny, która spełnia następujące kryteria:

a) jednostka realizująca projekt infrastrukturalny może wypełniać swoje zobowiązania finansowe w utrzymujących się warunkach skrajnych, które są istotne dla ryzyka danego projektu;

b) przepływy środków pieniężnych, które jednostka realizująca projekt infrastrukturalny generuje dla dostawców finansowania dłużnego i inwestorów kapitałowych są przewidywalne;

c) aktywa związane z infrastrukturą i jednostka realizująca projekt infrastrukturalny są regulowane przez ramy umowne, które zapewniają dostawcom finansowania dłużnego i inwestorom kapitałowym wysoki poziom ochrony, w tym:

a) jeżeli dochody jednostki realizującej projekt infrastrukturalny nie są finansowane z płatności dokonywanych przez dużą liczbę użytkowników, ramy umowne zawierają przepisy, które zapewniają skuteczną ochronę dostawców finansowania dłużnego i inwestorów kapitałowych przed stratami wynikającymi z zakończenia projektu przez stronę, która wyraża zgodę na nabycie towarów lub usług świadczonych przez jednostkę realizującą projekt infrastrukturalny;

b) jednostka realizująca projekt infrastrukturalny posiada rezerwy lub inne uzgodnienia finansowe wystarczające na pokrycie wymogów projektu w odniesieniu do finansowania awaryjnego i kapitału obrotowego.

W przypadku inwestycji w obligacje lub pożyczki te ramy umowne zawierają również następujące elementy:

(i) dostawcy finansowania dłużnego mają pewność co do zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo w odniesieniu do wszystkich aktywów i umów niezbędnych do zarządzania projektem;

(ii) dostawcom finansowania dłużnego zapewniono kapitał, by mogli oni przejąć kontrolę nad jednostką realizującą projekt infrastrukturalny przed niewykonaniem przez nią zobowiązania;

(iii) wykorzystanie operacyjnych przepływów pieniężnych netto po dokonaniu obowiązkowych płatności z projektu do celów innych niż obsługa zobowiązań dłużnych jest ograniczone;

(iv) ograniczenia umowne dotyczące zdolności jednostki realizującej projekt infrastrukturalny do prowadzenia działalności, która może być szkodliwa dla dostawców finansowania dłużnego, w tym zakaz emitowania nowego zadłużenia bez zgody obecnych dostawców finansowania dłużnego;

d) w przypadku inwestycji w obligacje lub pożyczki zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji może wykazać organowi nadzoru, że jest w stanie utrzymać tę inwestycję do upływu terminu zapadalności;

e) w przypadku inwestycji w obligacje, dla których nie jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI, instrument inwestycyjny jest uprzywilejowany w stosunku do wszystkich innych roszczeń niebędących roszczeniami ustawowymi i roszczeniami kontrahentów instrumentów pochodnych;

f) w przypadku inwestycji w udziały lub akcje, bądź też w obligacje lub pożyczki, dla których nie jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI, spełnione są następujące kryteria:

(i) aktywa związane z infrastrukturą i jednostka realizująca projekt infrastrukturalny znajdują się na terytorium państw należących do EOG lub OECD;

(ii) jeżeli jednostka realizująca projekt infrastrukturalny znajduje się w fazie budowy, inwestor kapitałowy spełnia poniższe kryteria lub - jeżeli istnieje więcej niż jeden inwestor kapitałowy - grupa inwestorów kapitałowych jako całość spełnia poniższe kryteria:

- inwestorzy kapitałowi w przeszłości z powodzeniem nadzorowali projekty infrastrukturalne i posiadają odpowiednią wiedzę specjalistyczną,

- inwestorzy kapitałowi charakteryzują się niskim ryzykiem niewykonania zobowiązania lub istnieje małe ryzyko poniesienia istotnych strat przez jednostkę realizującą projekt infrastrukturalny w wyniku niewykonania przez nich zobowiązania,

- inwestorzy kapitałowi są zachęcani do ochrony interesów inwestorów;

(iii) jednostka realizująca projekt infrastrukturalny ustanowiła zabezpieczenia w celu zapewnienia ukończenia projektu zgodnie z ustaloną specyfikacją, budżetem lub datą zakończenia;

(iv) jeżeli ryzyko operacyjne jest istotne, jest ono właściwie zarządzane;

(v) jednostka realizująca projekt infrastrukturalny stosuje sprawdzone technologie i modele;

(vi) struktura kapitałowa jednostki realizującej projekt infrastrukturalny umożliwia jej obsługę jej długu;

(vii) ryzyko refinansowania jednostki realizującej projekt infrastrukturalny jest niskie;

(viii) jednostka realizująca projekt infrastrukturalny wykorzystuje instrumenty pochodne jedynie do celów ograniczania ryzyka.

2. Do celów ust. 1 lit. b) przepływy pieniężne generowane przez dostawców finansowania dłużnego i inwestorów kapitałowych nie są uznawane za przewidywalne, chyba że wszystkie z wyjątkiem nieistotnej część dochodów spełniają następujące warunki:

a) spełnione jest jedno z następujących kryteriów:

(i) dochody zależą od dostępności;

(ii) dochody podlegają regulacji rentowności;

(iii) dochody podlegają umowie typu »bierz lub płać«;

(iv) poziom wyników lub zastosowania oraz cena niezależnie spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- jest regulowany/a,

- jest ustalony/a na mocy umowy,

- jest wystarczająco przewidywalny/a w wyniku niskiego ryzyka związanego z podażą;

b) jeżeli dochody jednostki realizującej projekt infrastrukturalny nie są finansowane z płatności dokonywanych przez dużą liczbę użytkowników, strona, która wyraża zgodę na nabycie towarów lub usług świadczonych przez jednostkę realizującą projekt infrastrukturalny, jest jednym z następujących podmiotów:

(i) jednostką wymienioną w art. 180 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

(ii) jednostką samorządu regionalnego lub organem władz lokalnych wymienionych w rozporządzeniu przyjętym na podstawie art. 109a ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/138/WE;

(iii) jednostką posiadającą rating sporządzony przez ECAI o stopniu jakości kredytowej wynoszącym co najmniej 3;

(iv) jednostką, którą można wymienić bez znacznej zmiany poziomu i terminu dochodów.";

5)
w art. 168 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"1. Podmoduł ryzyka cen akcji, o którym mowa w art. 105 ust. 5 akapit drugi lit. b) dyrektywy 2009/138/WE, obejmuje podmoduł ryzyka dla akcji typu 1, podmoduł ryzyka dla akcji typu 2 oraz podmoduł ryzyka z tytułu kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych.

2. Akcje typu 1 obejmują akcje notowane na rynkach regulowanych w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub akcje będące przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu zdefiniowanych w w art. 4 ust. 1 pkt 22 dyrektywy 2014/65/UE, których siedziba statutowa lub siedziba zarządu mieści się w państwach członkowskich UE.

3. Akcje typu 2 obejmują akcje inne niż te, o których mowa w ust. 2, towary i inne inwestycje alternatywne. Obejmują one ponadto wszelkie aktywa inne niż aktywa objęte zakresem podmodułów ryzyka stopy procentowej, ryzyka cen nieruchomości lub ryzyka spreadu kredytowego, a także aktywa i ekspozycje pośrednie, o których mowa w art. 84 ust. 1 i 2, jeżeli nie ma zastosowania metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko, a zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji nie korzysta z przepisów art. 84 ust. 3.";

b)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kwalifikowalne akcje infrastrukturalne obejmują inwestycje w akcje lub udziały jednostek realizujących projekt infrastrukturalny, które spełniają kryteria określone w art. 164a.";

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wymóg kapitałowy dla ryzyka cen akcji jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

(a) SCRtype1uities oznacza wymóg kapitałowy dla akcji typu 1;

(b) SCRtype2uities oznacza wymóg kapitałowy dla akcji typu 2;

(c) SCRquinf oznacza wymóg kapitałowy dla kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych.";

d)
w ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:
(i)
lit.a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) udziały i akcje, inne niż kwalifikowalne akcje infrastrukturalne, posiadane w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania będących kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 * - jeśli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko określonej w art. 84 niniejszego rozporządzenia jest możliwe w odniesieniu do wszystkich ekspozycji w ramach przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - albo jednostki uczestnictwa lub udziały w tych funduszach - jeśli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko nie jest możliwe w odniesieniu do wszystkich ekspozycji w ramach przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania;

b) udziały i akcje, inne niż kwalifikowalne akcje infrastrukturalne, posiadane w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania będących kwalifikowalnymi funduszami venture capital, o których mowa w art. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 ** - jeśli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko określonej w art. 84 niniejszego rozporządzenia jest możliwe w odniesieniu do wszystkich ekspozycji w ramach przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - albo jednostki uczestnictwa lub udziały w tych funduszach - jeśli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko nie jest możliwe w odniesieniu do wszystkich ekspozycji w ramach przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania;

(ii)
w lit. c) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

"(i) udziały i akcje, inne niż kwalifikowalne akcje infrastrukturalne, posiadane w tych funduszach, jeżeli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko określonej w art. 84 niniejszego rozporządzenia jest możliwe w odniesieniu do wszystkich ekspozycji w ramach danego alternatywnego funduszu inwestycyjnego;";

(iii)
dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) udziały i akcje, inne niż kwalifikowalne akcje infrastrukturalne, posiadane w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności jako europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/760 - jeśli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko określonej w art. 84 niniejszego rozporządzenia jest możliwe w odniesieniu do wszystkich ekspozycji w ramach przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - albo jednostki uczestnictwa lub udziały w tych funduszach - jeśli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko nie jest możliwe w odniesieniu do wszystkich ekspozycji w ramach przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.";

6)
w art. 169 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wymóg kapitałowy dla kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych, o których mowa w art. 168 niniejszego rozporządzenia, jest równy stracie podstawowych środków własnych, która nastąpiłaby wskutek następujących nagłych spadków:

a) nagłego spadku o 22 % wartości inwestycji w kwalifikowalne akcje infrastrukturalne w zakładach (jednostkach) powiązanych, w rozumieniu art. 212 ust. 1 lit.

b) i art. 212 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE, jeżeli te inwestycje mają charakter strategiczny;

b) nagłego spadku równego sumie o 30 % i 77 % symetrycznego dostosowania, o którym mowa w art. 172 niniejszego rozporządzenia, wartości kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż te, o których mowa w lit. a).";

7)
w art. 170 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji uzyskał od organu nadzoru zgodę na stosowanie przepisów określonych w art. 304 dyrektywy 2009/138/WE, wymóg kapitałowy dla kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych jest równy stracie podstawowych środków własnych, która nastąpiłaby wskutek nagłego spadku:

a) o 22 % wartości kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych odpowiadających działalności, o której jest mowa w art. 304 ust. 1 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2009/138/WE;

b) o 22 % wartości inwestycji w kwalifikowalne akcje infrastrukturalne w zakładach (jednostkach) powiązanych, w rozumieniu art. 212 ust. 1 lit. b) i art. 212 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE, jeżeli te inwestycje mają charakter strategiczny;

c) o sumę 30 % i 77 % symetrycznego dostosowania, o którym mowa w art. 172 niniejszego rozporządzenia, wartości kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż te, o których mowa w lit. a) lub b).";

8)
w art. 171 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Do celów art. 169 ust. 1 lit. a), art. 169 ust. 2 lit. a) i art. 169 ust. 3 lit. a) oraz art. 170 ust. 1 lit. b), art. 170 ust. 2 lit. b) i art. 170 ust. 3 lit. b) inwestycje w udziały lub akcje o charakterze strategicznym oznaczają inwestycje, w odniesieniu do których zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce lub zakład reasekuracji posiadający udziały kapitałowe w innej jednostce wykazuje, że:";

9)
art. 173 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 173

Kryteria stosowania środka przejściowego dotyczącego standardowego ryzyka cen akcji

1. Środek przejściowy dotyczący standardowego ryzyka cen akcji, określony w art. 308b ust. 13 dyrektywy 2009/138/WE, stosuje się jedynie do udziałów lub akcji nabytych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub przed tą datą i nieobjętych ryzykiem cen akcji opartym na czasie trwania zgodnie z art. 304 tej dyrektywy.

2. Jeżeli udziały i akcje są posiadane w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania lub innych inwestycjach w formie funduszy oraz jeżeli zastosowanie metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko nie jest możliwe, środek przejściowy określony w art. 308b ust. 13 dyrektywy 2009/138/WE ma zastosowanie do części udziałów i akcji posiadanych w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania lub inwestycji w formie funduszy zgodnie z docelową alokacją aktywów bazowych w dniu 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem że docelowa alokacja jest dostępna dla zakładu. Część udziałów lub akcji, do których zastosowanie ma środek przejściowy, zmniejsza się co roku proporcjonalnie do wskaźnika obrotów aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub inwestycji w formie funduszy. Jeżeli docelowa alokacja inwestycji kapitałowych przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub inwestycji w formie funduszy wzrasta, część udziałów lub akcji, do których zastosowanie ma środek przejściowy, nie wzrasta.";

10)
w art. 180 dodaje się ust. 11, 12 i 13 w brzmieniu:

"11. Ekspozycjom w formie obligacji i pożyczek, które spełniają kryteria określone w ust. 12, przypisuje się czynnik ryzyka stressi, na podstawie stopnia jakości kredytowej i czasu trwania ekspozycji, zgodnie z poniższą tabelą:

Stopień jakości kredytowej0123
Czas trwania (duri)stressiaibiaibiaibiaibi
Do 5 latbi duri-0,64 %-0,78 %-1,0 %-1,67 %
Od 5 lat do 10 latai + bi (duri - 5)3,2 %0,36 %3,9 %0,43 %5,0 %0,5 %8,35 %1,0 %
Od 10 lat do 15 latai + bi (duri - 10)5,0 %0,36 %6,05 %0,36 %7,5 %0,36 %13,35 %0,67 %
Od 15 lat do 20 latai + bi (duri - 15)6,8 %0,36 %7,85 %0,36 %9,3 %0,36 %16,7 %0,67 %
Ponad 20 latmin[ai + bi (duri - 20);1]8,6 %0,36 %9,65 %0,36 %11,1 %0,36 %20,05 %0,36 %

12. W odniesieniu do ekspozycji, którym przypisano czynnik ryzyka zgodnie z ust. 11, należy stosować następujące kryteria:

a) ekspozycja dotyczy kwalifikowalnej inwestycji infrastrukturalnej, która spełnia kryteria określone w art. 164a;

b) ekspozycja nie jest składnikiem aktywów, który spełnia następujące warunki:

- został przypisany do portfela objętego korektą dopasowującą, zgodnie z art. 77b ust. 2 dyrektywy 2009/138/UE,

- przypisano mu stopień jakości kredytowej wynoszący między 0 a 2;

c) dla ekspozycji dostępna jest ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI;

d) ekspozycji przypisano stopień jakości kredytowej wynoszący między 0 a 3.

13. Ekspozycjom w formie obligacji i pożyczek, które spełniają kryteria określone w ust. 12 lit. a) i b), ale nie spełniają kryteriów określonych w ust. 12 lit. c), przypisuje się czynnik ryzyka stressi równoważny stopniowi jakości kredytowej równemu 3 i czasowi trwania ekspozycji, zgodnie z tabelą zawartą w ust. 11.";

11)
art. 181 lit. b) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku aktywów wchodzących w skład wyznaczonego portfela, dla których nie jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI, oraz w przypadku kwalifikowalnych aktywów związanych z infrastrukturą, którym przypisano stopień jakości kredytowej równy 3, współczynnik redukcji wynosi 100 %.";

12)
dodaje się art. 261a w brzmieniu:

"Artykuł 261a

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do kwalifikowalnych inwestycji infrastrukturalnych

1. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przeprowadzają należycie proces due diligence przed dokonaniem kwalifikowalnej inwestycji infrastrukturalnej, w tym przeprowadzają:

a) udokumentowaną ocenę tego, w jaki sposób projekt spełnia kryteria określone w art. 164a, która to ocena została poddana procedurze walidacji przeprowadzonej przez osoby, które nie podlegają wpływom ze strony osób odpowiedzialnych za ocenę kryteriów i nie mają potencjalnych konfliktów interesów z tymi osobami;

b) potwierdzenie, że wszystkie modele finansowe dotyczące przepływów pieniężnych projektu zostały poddane procedurze walidacji przeprowadzonej przez osoby, które nie podlegają wpływom ze strony osób odpowiedzialnych za opracowanie modelu finansowego i nie mają potencjalnych konfliktów interesów z tymi osobami.

2. Zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji posiadające kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne regularnie monitorują i przeprowadzają testy warunków skrajnych w odniesieniu do przepływów pieniężnych i wartości zabezpieczeń wspierających jednostkę realizującą projekt infrastrukturalny. Testy warunków skrajnych są proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności ryzyka nieodłącznie związanego z projektem infrastrukturalnym.

3. Jeżeli zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji posiadają istotne kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne, ustanawiając sporządzone na piśmie zasady, o których mowa w art. 41 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, włączają do nich zasady dotyczące aktywnego monitorowania tych inwestycji na etapie budowy, a także dotyczące maksymalizacji kwoty odzyskanej z tych inwestycji w przypadku scenariusza asekuracji.

4. Zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji posiadające kwalifikowalne inwestycje infrastrukturalne w obligacje lub pożyczki ustanawiają system zarządzania aktywami i zobowiązaniami w celu zapewnienia swojej zdolności do utrzymania na bieżąco w posiadaniu takiej inwestycji do upływu terminu zapadalności.";

13)
art. 316 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Od dnia 31 grudnia 2020 r. ujawnianiu podlegają dane z czterech poprzednich lat. Jeżeli chodzi o ujawnianie informacji przed dniem 31 grudnia 2020 r., obejmuje ono dane ze wszystkich poprzednich lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.".

Przepisy sprostowujące

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/35 wprowadza się następujące sprostowania:

1)
w art. 73 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Cechy, o których mowa w art. 72, są wymienione w lit. a)-i) lub w lit. j):";

2)
w art. 170 wprowadza się następujące sprostowania:
a)
ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) nagłego spadku o 22 % wartości akcji typu 1 odpowiadających działalności, o której jest mowa w art. 304 ust. 1 ppkt (i) dyrektywy 2009/138/WE;";

b)
ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) o 22 % wartości akcji typu 2 odpowiadających działalności, o której jest mowa w art. 304 ust. 1 ppkt (i) dyrektywy 2009/138/WE;";

3)
w art. 176 wprowadza się następujące sprostowania:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obligacjom lub pożyczkom, dla których dostępna jest ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI, przypisuje się czynnik ryzyka stressi na podstawie stopnia jakości kredytowej i zmodyfikowanego czasu trwania duri obligacji lub pożyczki i, zgodnie z poniższą tabelą:

Stopień jakości kredytowej012345 oraz 6
Czas trwania (duri)stressiaibiaibiaibiaibiaibiaibi
Do 5 latbi duri-0,9 %-1,1 %-1,4 %-2,5 %-4,5 %-7,5 %
Od 5 lat do 10 latai + bi (duri - 5)4,5 %0,5 %5,5 %0,6 %7,0 %0,7 %12,5 %1,5 %22,5 %2,5 %37,5 %4,2 %
Od 10 lat do 15 latai + bi (duri - 10)7,0 %0,5 %8,5 %0,5 %10,5 %0,5 %20,0 %1,0 %35,0 %1,8 %58,5 %0,5 %
Od 15 lat do 20 latai + bi (duri - 15)9,5 %0,5 %11 %0,5 %13,0 %0,5 %25,0 %1,0 %44,0 %0,5 %61,0 %0,5 %
Ponad 20 latmin[ai + bi (duri - 20);1]12,0 %0,5 %13,5 %0,5 %15,5 %0,5 %30,0 %0,5 %46,6 %0,5 %63,5 %0,5 %"
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Obligacjom lub pożyczkom, dla których nie jest dostępna ocena kredytowa sporządzona przez wyznaczoną ECAI i w przypadku których dłużnicy nie złożyli zabezpieczenia spełniającego kryteria określone w art. 214, przypisuje się czynnik ryzyka stressi na podstawie czasu trwania duri obligacji lub pożyczki i, zgodnie z poniższą tabelą:

Czas trwania (duri)stressi
Do 5 lat3 % duri
Od 5 lat do 10 lat15 % + 1,7 % (duri - 5)
Od 10 lat do 20 lat23,5 % + 1,2 % (duri - 10)
Ponad 20 latmin(35,5 % + 0,5 % (duri - 20);1)"
4)
w art. 179 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Wymóg kapitałowy SCRcd dla ryzyka spreadu kredytowego związanego z kredytowymi instrumentami pochodnymi innymi niż te, o których mowa w ust. 3, jest równy wyższemu z następujących wymogów kapitałowych:";

b)
lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) stracie podstawowych środków własnych, która nastąpiłaby wskutek nagłego wzrostu (w wartościach bezwzględnych) spreadu kredytowego instrumentów bazowych dla kredytowych instrumentów pochodnych;";

5)
w art. 192 ust. 2 akapit piąty wzór zostaje zastąpiony następującym wzorem:

"LGD = max(90 % (Recoverables + 50 % RMre) - F' Collateral;0)";

6)
art. 218 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji zawarły kilka umów reasekuracji nadwyżki szkody, z których każda spełnia wymogi określone w ust. 2 lit. d) w połączeniu z wymogami określonymi w ust. 2 lit. a), b) i c), ich połączenie traktuje się jako uznawalną umowę reasekuracji nadwyżki szkody.";

7)
art. 296 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zawiera informacje dotyczące obszarów określonych w art. 263 zgodnie z obowiązującymi zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wymogami dotyczącymi ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.";

8)
art. 317 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zagregowane roczne dane statystyczne dotyczące nadzorowanych zakładów i grup, o których mowa z art. 316, są ujawniane w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego w terminie trzech miesięcy od dnia, do którego zakłady, których rok obrachunkowy kończy się dnia 31 grudnia, mają na mocy art. 312 ust. 1 lit. c) obowiązek przedstawiać corocznie formularze sprawozdawcze zawierające dane ilościowe. Informacje dotyczące organów nadzoru są udostępniane w ciągu czterech miesięcy po dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.";

9)
art. 330 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oceniając, czy określone środki własne powiązanego zakładu ubezpieczeń lub powiązanego zakładu reasekuracji, ubezpieczeniowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej dopuszczone na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności nie mogą zostać efektywnie udostępnione na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności grupy, organy nadzoru uwzględniają wszystkie następujące okoliczności:

a) czy pozycja środków własnych podlega wymogom prawnym lub regulacyjnym, które ograniczają zdolność tej pozycji do pokrycia wszelkiego rodzaju strat, bez względu na miejsce ich powstania w obrębie grupy;

b) czy istnieją prawne lub regulacyjne wymogi, które ograniczają możliwość przenoszenia aktywów na inne zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji;

c) czy udostępnienie tych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności grupy nie byłoby możliwe w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy;

d) w przypadku zastosowania metody 2 - czy pozycja środków własnych nie spełnia wymogów określonych w art. 71, 73 i 77; do tego celu użyty w tych artykułach termin "kapitałowy wymóg wypłacalności" obejmuje zarówno kapitałowy wymóg wypłacalności jednostki powiązanej, która wyemitowała pozycję środków własnych, jak i kapitałowy wymóg wypłacalności grupy.";

10)
art. 375 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zakłady ubezpieczeń posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innej jednostce, ubezpieczeniowe spółki holdingowe lub finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują organowi sprawującemu nadzór nad grupą informacje, o których mowa w ust. 1, nie później niż 26 tygodni po dacie odniesienia dla początkowego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 314 ust. 1 lit. a).";

11)
załącznik XVII zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
12)
załącznik XVIII zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;
13)
załącznik XXI zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W

załączniku XVII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części B wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"(c) jeżeli metoda ryzyka składki jest stosowana celem zastąpienia standardowych parametrów, o których mowa w art. 218 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) oraz lit. c) ppkt (ii), zagregowane szkody i składki zarobione nie są korygowane o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) lub o składki reasekuracyjne;";

b) w pkt 2 lit. d) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"jeżeli metoda ryzyka składki jest stosowana celem zastąpienia standardowych parametrów, o których mowa w art. 218 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz lit. c) ppkt (i):";

2) w części D pkt 5 zdanie pierwsze i pierwsza formuła otrzymuje następujące brzmienie:

"Średni błąd kwadratowy prognozy jest równy:

3) część F pkt 3 lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) jeżeli uznawalna umowa reasekuracji nadwyżki szkody, o której mowa w art. 218 ust. 2, przewiduje odszkodowanie jedynie do określonego limitu, b2 oznacza kwotę tego limitu.".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku XVIII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 wprowadza się następujące zmiany:

1) część C pkt 2 lit. b) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"obejmują wszystkie z następujących podmodułów formuły standardowej z wyjątkiem tych, które wchodzą w zakres częściowego modelu wewnętrznego:";

2) część C pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) obejmują moduł formuły standardowej dotyczący ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, o ile nie wchodzi on w zakres częściowego modelu wewnętrznego.".

ZAŁĄCZNIK  III

W załączniku XXI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 wprowadza się następujące zmiany:

1) ostatnie zdanie w części A otrzymuje brzmienie:

"Dane określone w pkt 1-32 przekazuje się według stanu na koniec ostatniego roku kalendarzowego. W przypadku pkt 12-21, 23, 24 i 29-31 dane odnoszą się do końca roku obrachunkowego zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i grup ubezpieczeniowych, który skończył się w ostatnim roku kalendarzowym.";

2) ostatnie zdanie w części B otrzymuje brzmienie:

"Dane określone w pkt 2-18 przekazuje się w odniesieniu do ostatniego roku kalendarzowego.".

1 Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 98).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1).
8 Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1).
9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 342/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania metod obliczania wymogów adekwatności kapitałowej w odniesieniu do konglomeratów finansowych (Dz.U. L 100 z 3.4.2014, s. 1).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.