Rozporządzenie delegowane 1393/2014 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach północno-zachodnich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.370.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1393/2014
z dnia 20 października 2014 r.
ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach północno-zachodnich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 6 i art. 18 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 ma na celu stopniowe wyeliminowanie odrzutów we wszystkich połowach UE poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku połowów gatunków podlegających limitom połowowym.

(2) Art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 upoważnia Komisję do przyjęcia planów w zakresie odrzutów w drodze aktu delegowanego na okres nie dłuższy niż trzy lata na podstawie wspólnych rekomendacji opracowanych przez państwa członkowskie w porozumieniu z odpowiednimi komitetami doradczymi.

(3) Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo mają bezpośredni interes w zarządzaniu rybołówstwem na wodach północno-zachodnich. Powyższe państwa członkowskie, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Pelagicznych, Komitetem Doradczym ds. Połowów Dalekomorskich i Komitetem Doradczym ds. Wód Północno-Zachodnich przedstawiły Komisji wspólną rekomendację. Wkład naukowy pozyskano od odpowiednich podmiotów naukowych. Środki zawarte we wspólnej rekomendacji są zgodne z art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i w związku z tym, zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, należy je włączyć do niniejszego rozporządzenia.

(4) W odniesieniu do wód północno-zachodnich, zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, obowiązek wyładunku powinien mieć zastosowanie do wszystkich statków prowadzących połowy małych i dużych gatunków pelagicznych w odniesieniu do gatunków poławianych w ramach tych połowów, które podlegają limitom połowowym, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2015 r.

(5) Zgodnie ze wspólną rekomendacją plan w zakresie odrzutów powinien obejmować niektóre połowy małych i dużych gatunków pelagicznych, a mianowicie połowy makreli, śledzia, ostroboka, błękitka, kaproszowatych, argentyny wielkiej, tuńczyka białego oraz szprota w obszarach ICES Vb, VI i VII, od dnia 1 stycznia 2015 r.

(6) Wspólna rekomendacja zawiera wyłączenie z obowiązku wyładunku w odniesieniu do makreli i śledzia złowionych przy użyciu okrężnicy pod pewnymi warunkami opartymi na dowodach naukowych na potwierdzenie wysokiej przeżywalności zgodnie z art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Dowody naukowe na potwierdzenie wysokiej przeżywalności zostały dostarczone przez grupę z Scheveningen we wspólnej rekomendacji na potrzeby planu w zakresie odrzutów w odniesieniu do Morza Północnego, w którym odwołano się do konkretnego badania naukowego na temat przeżywalności ryb po uwolnieniu w połowach przy użyciu okrężnicy. W badaniu stwierdzono, że odsetek przeżywalności zależy od czasu skupiania się i gęstości zarybienia w sieci, które są zwykle w tych połowach ograniczone. STECF poddał tę informację przeglądowi. STECF stwierdził, że - zakładając, iż wyniki badania są reprezentatywne dla wskaźników przeżywalności w komercyjnych operacjach połowowych - odsetek uwolnionych makreli pozostających przy życiu będzie prawdopodobnie wynosił około 70 %. Gęstości zarybienia będą też niższe niż gęstość, przy której zaobserwowano wzrost śmiertelności śledzia. Zakaz uwalniania makreli i śledzia przed pełnym wybraniem sieci na burtę statku rybackiego, powodujący utratę martwych lub ginących ryb, został ustanowiony w art. 19b ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 2 . Niniejsze wyłączenie w oparciu o zdolność do przeżycia nie narusza obowiązującego zakazu, ponieważ uwolnienie ryb nastąpi na etapie operacji połowowej, w którym ryby będą mieć wysoki wskaźnik przeżywalności po uwolnieniu. W związku z tym takie wyłączenie należy uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu.

(7) Wspólna rekomendacja obejmuje cztery wyłączenia de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów i do pewnego poziomu. Dowody dostarczone przez państwa członkowskie zostały zweryfikowane przez STECF, który stwierdził, że wspólna rekomendacja zawiera uzasadnione argumenty dotyczące wzrostu kosztów postępowania z przypadkowymi połowami, poparte w niektórych przypadkach jakościową oceną kosztów. W świetle powyższego oraz wobec braku odmiennych informacji naukowych należy ustanowić wyłączenia de minimis zgodnie z udziałami procentowymi zaproponowanymi we wspólnej rekomendacji i na poziomie nie przekraczającym wielkości dozwolonych na podstawie art. 15 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(8) Wyłączenie de minimis w odniesieniu do błękitka (Micromesistius poutassou), maksymalnie do 7 % w 2015 r. i 2016 r. oraz 6 % w 2017 r. całkowitych rocznych ukierunkowanych połowów przemysłowych tego gatunku przez trawlery pelagiczne w obszarze ICES VIII, połączonych z przetwarzaniem na statkach złowionych ryb w celu wytworzenia bazy do surimi, opiera się na fakcie, iż zwiększenie selektywności nie jest możliwe oraz że koszty postępowania z przypadkowymi połowami są nieproporcjonalne. STECF stwierdza, że wyłączenie jest wystarczająco uzasadnione. Dlatego też wyłączenie to należy uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu.

(9) Podstawą wyłączenia de minimis w odniesieniu do tuńczyka białego (Thunnus alalunga), maksymalnie do 7 % w 2015 i 2016 r. oraz 6 % w 2017 r. całkowitych rocznych ukierunkowanych połowów tego gatunku przy użyciu tuk pelagicznych (PTM) w obszarze ICES VII są nieproporcjonalne koszty postępowania z przypadkowymi połowami. Są to koszty magazynowania i przeładunku na morzu i na lądzie. STECF w swojej ocenie wspomniał o ryzyku selekcji jakościowej. Wyłączenie to nie narusza jednak art. 19a rozporządzenia (WE) nr 850/98. Dlatego też wyłączenie to należy uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu.

(10) W celu uniknięcia nieproporcjonalnych kosztów postępowania z przypadkowymi połowami, takich jak koszty przechowywania, pracy, mrożenia oraz z uwagi na trudności w zwiększeniu selektywności połowów pelagicznych ukierunkowanych na makrelę, ostroboka i śledzia w obszarze ICES VIId, wspólna rekomendacja zawiera również wyłączenie de minimis z obowiązku wyładunku połowów mieszanych. Wyłączenie to opiera się na dowodach naukowych przedstawionych przez państwa członkowskie zaangażowane w opracowanie wspólnej rekomendacji i zostało poddane weryfikacji przez STECF. STECF stwierdził, że wspólna rekomendacja zawiera uzasadnione argumenty jakościowe na poparcie tego wyłączenia dotyczące nieproporcjonalności kosztów postępowania z przypadkowymi połowami. Dlatego też wyłączenie to należy uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu.

(11) Podstawą wyłączenia de minimis do wysokości 1 % w 2015 r. i 0,75 % w 2016 r. TAC kaproszowatych (Caproidae) w ukierunkowanych połowach ostroboka (Trachurus spp.) przez pelagiczne trawlery zamrażalnie przy użyciu włoków pelagicznych w obszarach ICES VI i VII jest trudność zwiększenia selektywności i nieproporcjonalność kosztów postępowania (rozdzielenie połowów docelowych od przypadkowych). STECF stwierdza, że wyłączenie to jest uzasadnione rozsądnymi argumentami jakościowymi dotyczącymi trudności w zakresie zwiększenia selektywności w ramach tych połowów oraz rozsądnymi argumentami odnośnie do nieproporcjonalności dodatkowych kosztów postępowania z połowami. Dlatego też wyłączenie to należy uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu.

(12) W celu zapewnienia właściwej kontroli należy ustanowić określone wymagania dotyczące dokumentowania połowów objętych wyłączeniem w oparciu o zdolność do przeżycia ujętych w niniejszym rozporządzeniu.

(13) W związku z tym, że środki określone w niniejszym rozporządzeniu mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą oraz planowanie okresu połowu dla statków Unii, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. w celu zapewnienia zgodności z ramami czasowymi określonymi w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Zgodnie z art. 15 ust. 6 tego rozporządzenia niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie przez okres nie dłuższy niż trzy lata,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa szczegóły realizacji obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, od dnia 1 stycznia 2015 r. na wodach północno-zachodnich, w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia, w odniesieniu do połowów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wyłączenia na podstawie przeżywalności

1. 
W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązku wyładunku nie stosuje się w odniesieniu do połowów makreli i śledzia w połowach przy użyciu okrężnicy w obszarze ICES VI, jeżeli spełnione są wszystkie podane poniżej warunki:
-
połów zostaje wypuszczony, zanim pewna określona procentowo część (wskazana w ust. 2 i 3 poniżej) okrężnicy ulegnie zamknięciu ("punkt odwracalności"),
-
okrężnica jest wyposażona w widoczne pływaki wyraźnie wyznaczające granice punktu odwracalności,
-
statek i okrężnica są wyposażone w elektroniczny system rejestrowania i dokumentowania czasu, miejsca i zakresu zaciągania okrężnicy w ramach wszystkich operacji połowowych.
2. 
Punktem odwracalności jest zamknięcie okrężnicy w 80 % przy połowach makreli i zamknięcie okrężnicy w 90 % przy połowach śledzia.
3. 
Jeśli okrążona ławica składa się z obu gatunków, za punkt odwracalności uznaje się zamknięcie okrężnicy w 80 %.
4. 
Uwalnianie połowów makreli i śledzia po przekroczeniu punktu odwracalności jest zabronione.
5. 
Z okrążonej ławicy należy pobrać próbki przed uwolnieniem w celu oszacowania składu gatunkowego, rozmiarów ryb i ich ilości.
6.  3
 Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązku wyładunku nie stosuje się w latach 2019 i 2020 do połowów makreli i śledzia atlantyckiego w ukierunkowanych połowach sieciami pierścieniowymi pelagicznych gatunków nieobjętych kwotami w rejonach ICES VIIe oraz VIIf, jeżeli wymogi określone w ust. 1-5 niniejszego artykułu oraz w art. 4 niniejszego rozporządzenia są spełnione "mutatis mutandis".
Artykuł  3

Wyłączenia de minimis

W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 następujące ilości mogą zostać odrzucone:

a)
w odniesieniu do błękitka (Micromesistius poutassou): maksymalnie do 7 % w 2015 r. i 2016 r. oraz 6 % w 2017 r. z całkowitych rocznych połowów tego gatunku na skalę przemysłową przez trawlery pelagiczne w strefie ICES Vb, VI i VII, połączonych z przetwarzaniem połowów na statkach w celu wytworzenia bazy do surimi;
b)
w odniesieniu do tuńczyka długopłetwego (Thunnus alalunga): maksymalnie do 7 % w 2015 i 2016 r. oraz 6 % w 2017 r. z całkowitych rocznych ukierunkowanych połowów tego gatunku przy użyciu tuk pelagicznych (PTM) w obszarze ICES VII;
c)
w wysokości maksymalnie 3 % w 2015 r. i 2 % w 2016 r. z całkowitych rocznych połowów makreli (Scomber scombrus), ostroboka (Trachurus spp.), śledzia (Clupea harengus) i witlinka (Merlangius merlangus) w połowach pelagicznych przez trawlery pelagiczne o długości do 25 m przy użyciu włoków pelagicznych (OTM), ukierunkowanych na makrelę, ostroboka i śledzia w obszarze ICES VIId;
d)
w wysokości maksymalnie 1 % w 2015 r. i 0,75 % w 2016 r. z TAC kaproszowatych (Caproidae) w ukierunkowanych połowach ostroboka (Trachurus spp.) pelagicznymi przez trawlery zamrażalnie przy użyciu włoków pelagicznych w obszarach ICES VI i VII.
Artykuł  3a  4

Wyłączenia "de minimis" w latach 2018, 2019 i 2020

W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 można dokonać odrzutów następujących ilości:

a)
maksymalnie do 6 % w 2018 r. i 5 % w 2019 r. i 2020 r. całkowitych rocznych połowów błękitka (Micromesistius poutassou) w ramach połowów przemysłowych przez trawlery pelagiczne, ukierunkowanych na ten gatunek w rejonach ICES Vb, VI i VII, połączonych z przetwarzaniem tego gatunku na statkach w celu wytworzenia bazy do surimi;
b)
maksymalnie do 6 % w 2018 r. i 5 % w 2019 r. i w 2020 r. całkowitych rocznych połowów tuńczyka białego (Thunnus alalunga) ukierunkowanych na ten gatunek przy użyciu tuk pelagicznych (PTM) w podobszarze ICES VII;
c)
maksymalnie do 1 % w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. całkowitych rocznych połowów makreli (Scomber scombrus), ostroboka (Trachurus spp.), śledzia (Clupea harengus) i witlinka (Merlangius merlangus) w połowach pelagicznych prowadzonych przez trawlery pelagiczne o długości do 25 metrów przy użyciu włoków pelagicznych (OTM i PTM), ukierunkowanych na makrelę, ostroboka i śledzia atlantyckiego w rejonie ICES VIId.
Artykuł  4

Dokumentowanie połowów

Ilości ryb uwolnionych na podstawie wyłączenia określonego w art. 2 oraz wyniki pobierania próbek wymaganych zgodnie z art. 2 ust. 5 odnotowuje się w dzienniku połowowym.

Artykuł  5  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 6  

Połowy podlegające przepisom niniejszego rozporządzenia wprowadzającego obowiązek wyładunku

1.
Połowy w obszarach ICES Vb, Via, Vlb:
KodNarzędzia do połowów pelagicznychKwoty gatunków docelowych
OTBWłoki rozpornicowe - denneMakrela, śledź atlantycki, ostrobok, błękitek, ka- proszowate, argentyna wielka
OTMWłoki rozpornicowe pelagiczne, inneMakrela, śledź atlantycki, ostrobok, błękitek, ka- proszowate, argentyna wielka
PTBTuki - denne (inne)Makrela
PTMTuki pelagiczneŚledź atlantycki, makrela, ostrobok
PSOkrężniceMakrela, błękitek
LHMWędy ręczneMakrela
LTLSznuryMakrela
2.
Połowy w obszarach ICES VII (z wyjątkiem ICES Viia, VIId oraz VIIe):
KodNarzędzia do połowów pelagicznychKwoty gatunków docelowych
LHMWędy ręczneMakrela
LTLSznury i wędyTuńczyk biały
PTMTuki pelagiczneBłękitek, makrela, ostrobok, tuńczyk biały, kapro- szowate, śledź atlantycki
OTMWłoki rozpornicowe - pelagiczneBłękitek, makrela, ostrobok, kaproszowate, śledź atlantycki, tuńczyk biały
OTBWłoki rozpornicowe - denneŚledź atlantycki
PSOkrężniceMakrela, ostrobok
3.
Połowy w obszarach ICES VIId i VIIe:
KodNarzędzia do połowów pelagicznychKwoty gatunków docelowych
OTBWłoki rozpornicowe (nieokreślone)Szprot
GNDSieci dryfująceMakrela, śledź atlantycki
LHMWędy ręczne i wędziskoweMakrela
OTMWłoki rozpornicowe - pelagiczne (inne)Szprot, ostrobok, makrela, śledź atlantycki, kaproszowate
PTMTuki pelagiczne (inne)Ostrobok
PSOkrężniceMakrela, ostrobok
4.
Połowy w obszarze ICES VIIa:
KodNarzędzia do połowów pelagicznychKwoty gatunków docelowych
OTMWłoki rozpornicowe - pelagiczneŚledź atlantycki
PTMTuki pelagiczneŚledź atlantycki
LHMWędy ręczneMakrela
GNSSieci skrzeloweŚledź atlantycki
1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1).
3 Art. 2 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2018/190 z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2018.36.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2018 r.
4 Art. 3a dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2018/190 z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2018.36.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2018 r.
5 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2018/190 z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2018.36.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2018 r.
6 Załącznik zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2018/190 z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.UE.L.2018.36.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 2018 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.