Rozporządzenie 989/2005 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.168.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 989/2005
z dnia 27 czerwca 2005 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do pewnej liczby nowych produktów nie wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96(1).

(2) Pewna liczba produktów, o których mowa w powyższym rozporządzeniu, powinna zostać wycofana z wykazu zawartego w załączniku, gdyż w interesie Wspólnoty nie leży utrzymanie zawieszania autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej lub z powodu konieczności zmiany wyszczególnienia w celu uwzględnienia postępu technicznego w zakresie tych produktów i trendów ekonomicznych na rynku.

(3) Produkty, których wyszczególnienie wymaga zmiany, powinny być traktowane jako nowe produkty.

(4) W związku z tym, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/96.

(5) Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w Tytule I pkt. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(6) W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 lipca 2005 r., powinno ono wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się produkty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2) skreśla się produkty, których kody są wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od dnia 1 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, 27 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady
L. LUX
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2271/2004 (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 13).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Kod CNTARICWyszczególnienieStawka cła autonomicznego (%)
ex 2903 43 00101,1,1-trichlorotrifluoroetan0
ex 2903 49 1010Chloro-1,1,1-trifluoroetan0
ex 2904 20 00502,2'-dinitro-dibenzyl0
ex 2906 29 00201-hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen0
ex 2907 29 0085floroglucyna, nawet uwodniona0
ex 2909 60 0010Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu)0
ex 2915 39 9060Octan 1-fenyloetylu0
ex 2916 39 0085Kwas 2,6-difluorobenzoesowy0
ex 2920 90 1040Węglan dimetylu0
ex 2920 90 8550Fosforyn tri isooktylu0
ex 2921 42 10853,5-dichloroanilina0
ex 2921 51 1920Diaminotoluen (TDA) zawierający w masie co najmniej 78 % ale nie więcej niż 82 % 4-metylo-m-fenylenodiaminy (2,4-diaminotoluenu), co najmniej 18 % ale nie więcej niż 22 % 2-metylo-m-fenylenodiaminy (2,6-diaminotoluenu) oraz śladową ilość substancji smolistych nie przekraczającą 0,23 % masy.0
ex 2924 19 0050Akryloamid0
ex 2924 29 95913-hydroksy-2'-metoksy-2-naftalenoanilid0
ex 2924 29 95923-hydroksy-2-naftalenoanilid0
ex 2924 29 95933-hydroksy-2'-metylo-2-naftalenoanilid0
ex 2924 29 95942'-etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid0
ex 2924 29 95964'-chloro-3-hydroksy-2',5'-dimetoksy-2-naftalenoanilid0
ex 2926 90 9525Chlorowodorek aminoacetonitrylu0
ex 2926 90 95352-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl0
ex 2932 99 70401,2:3,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol0
ex 2932 99 8530carbofuran (ISO)0
ex 2933 19 90303-metylo-1-p-tolilo-5-pirazolon0
ex 2933 39 99402-chloropirydyna0
ex 2933 59 9585Adenina0
ex 2933 99 90882,6-dichlorochinoksalina0
ex 2935 00 9088Monouwodniony seskwisiarczan N-(2-(4-amino-N-etylo-m-toluidyno)-etylo) metansulfoamid0
ex 3205 00 0010Laki aluminiowe wytwarzane z barwników, używane do produkcji pigmentów w przemyśle farmaceutycznym(1)0
ex 3208 90 1985Mieszanka zawierająca wagowo:0
- 30-45 % masy żywicy poliamidowej;
- 2-10 % masy diazonaftochinonu;
- 50-65 % masy γ-butyrolaktonu
ex 3402 11 9010Powierzchniowo czynna mieszanina disodowych soli kwasu dodecylo-(sulfofenoksy)benzenosulfonowego oraz oksybisu (kwasu dodecylobenzenosulfonowego)0
ex 3811 90 0010Sole kwasu dinonylonaftylosulfonowego w postaci roztworu w oleju mineralnym, stosowane jako dodatek do paliw destylowanych i olejów smarowych(1)0
ex 3814 00 9040Mieszaniny azeotropowe zawierające izomery eteru metylo-nonafluorobutylowego i/lub eteru etylo-nonafluorobutylowego0
ex 3815 90 9088Katalizator składający się z tetrachlorku tytanu i chlorku magnezu, zawierający wagowo w bazie wolnej od oleju i heksanu:0
- 4 % lub więcej ale nie więcej niż

10 % masy tytanu oraz

- 10 % lub więcej ale nie więcej niż

20 % masy magnezu

ex 3815 90 9089Bakteria Rhodococcus rhodocrous J1, zawierająca enzymy, zawieszona w żelu poliakrylamidowym, do stosowania jako katalizator do produkcji akryloamidu w procesie hydratacji akrylonitrylu(1)0
ex 3824 90 99542-Hydroksybenzonitryl, w postaci roztworu w N,N,-dimetyloformamidzie, zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy 2-hydroksybenzonitrylu0
ex 3824 90 9970Preparat w postaci roztworu wodnego, składający się z wodorotlenku tetrametyloamoniowego oraz substancji powierzchniowo czynnej, zawierający:0
- wagowo 2.38 % (+/- 0.01) masy

wodorotlenku tetrametyloamoniowego i

- od 100 do 500 ppm. substancji

powierzchniowo czynnej

ex 3824 90 9980Preparat zawierający wagowo 81 % lub więcej ale nie więcej niż 89 % adypinianu bis(3,4-epoksycykloheksylometylu)0
ex 3824 90 9997Preparat zawierający 10 % lub więcej ale nie więcej niż 20 % masy fluorofosforanu litu lub 5 % lub więcej ale nie więcej niż 10 % nadchloranu litu w mieszaninach rozpuszczalników organicznych0
ex 3904 69 9097Kopolimer z chlorotrifluroetylenu i difluorku winylidenu0
ex 3906 90 9055Mieszaniny zawierające kopolimery akrylanu metylu z etylenem oraz kopolimery estrów z polieterami, zawierające kwas tereftalowy w formie granulek lub grudek0
ex 3906 90 9085Bezwodny roztwór polimerów estrów kwasu akrylowego z hydrolizowalną grupą silylową na jednym lub obu końcach polimeru0
ex 3908 90 0040Żywica poliamidowa termoplastyczna o temperaturze palenia ponad 750 °C, stosowana do produkcji zespołu cewek odchylających lamp katodowych(1)0
ex 3911 90 9975Perełki kuliste z kopolimeru diwinylbenzenu i styrenu, o przeciętnej średnicy 220 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 575 μm0
ex 3926 90 9975
ex 3913 90 0098Hialuronian sodowy0
ex 3919 10 6995Refleksyjny arkusz laminowany, o regularnym wzorze, składający się kolejno z warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy polimeru akrylowego zawierającej mikropryzmaty, warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy przyczepnej i ściągalnej folii0
ex 3919 90 6998
ex 3919 90 3170Folia z poli(tereftalanu etylenu), pokryta z jednej strony warstwą antystatyczną i warstwą twardej otuliny a z drugiej strony warstwą klejącą i ściągalną folią, w rolkach, do produkcji filtrów optycznych(1)0
ex 3920 20 2130Folia z polimerów propylenu, zorientowana dwuosiowo, z współwytłaczaną warstwą polietylenu z jednej strony, o całkowitej grubości 11.5 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 13.5 μm0
ex 3920 91 0093Folia z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana lub nie z jednej lub z obu stron, lub folia laminowana z folii z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana wyłącznie z zewnętrznej strony, o następującej charakterystyce:0
- o przechodzeniu światła widzialnego

50 % lub większym,

- powleczona z obydwu stron warstwą

poli(maślanu winylu) ale

niepowleczona klejem lub żadnym innym

materiałem za wyjątkiem poli(maślanu

winylu),

- o całkowitej grubości

nieprzekraczającej 0,2 mm bez

uwzględniania obecności poli(maślanu

winylu),

do produkcji szkła odbijającego ciepło lub dekoracyjnego szkła laminowanego(1)

ex 3920 99 5960Folia z kopolimeru alkoholu winylowego, ropuszczalna w zimnej wodzie, o grubości 34 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 90 μm, o wytrzymałości na rozciąganie przy rozerwaniu 20 MPa lub większej ale nieprzekraczającej 45 MPa oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu wynoszącym 250 % lub więcej ale nie więcej niż 900 %0
ex 3921 90 6094Arkusz kompozytowy zawierający powłokę akrylową, zespolony z warstwą polietylenu o dużej gęstości, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1,2 mm0
ex 3926 90 9915Poprzeczny resor piórowy z plastiku wzmocnionego włóknem szklanym do produkcji układów zawieszenia do pojazdów silnikowych(1)0
ex 3926 90 9925Mikrokulki niespienione z kopolimeru akrylonitrylu, metakrylonitrylu i metakrylanu izobornylu, o średnicy 3 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 4,6 μm0
ex 6909 19 0060Nośniki katalizatorów składające się z porowatych kawałków ceramiki, będącej mieszaniną węgliku krzemu i krzemu, o twardości mniejszej niż 9 w skali Mohsa oraz o całkowitej objętości nieprzekraczającej 65 litrów, mające na cm2 przekroju poprzecznego jeden lub więcej zamkniętych kanałów w tylnej części0
ex 7007 19 2010Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (+/- 1,5 cm) lub dłuższej ale nieprzekraczającej 185,42 cm (+/- 1,5 cm), ze szkła hartowanego, wyposażona w warstwę siatki oraz warstwę pochłaniającą promieniowanie podczerwone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania katodowego, z opcjonalną dodatkową warstwą antyrefleksyjną z jednej lub z obu stron, do produkcji monitorów wizyjnych PDP (plazmowych) lub odbiorników telewizyjnych(1)0
ex 7007 29 0010Płyta szklana o przekątnej 81,28 cm (+/- 1,5 cm) lub dłuższej ale nieprzekraczającej 185,42 cm (+/- 1,5 cm), złożona z dwóch zespolonych płyt wielowarstwowych, zaopatrzona w warstwę siatki oraz warstwę pochłaniającą promieniowanie podczerwone lub w przewodzącą warstwę powstałą w procesie napylania katodowego, z opcjonalną warstwą antyrefleksyjną z jednej lub z obu stron, do produkcji monitorów wizyjnych PDP (plazmowych) lub odbiorników telewizyjnych(1)0
ex 8501 10 9981Skokowy silnik prądu stałego o kącie skoku 18° lub więcej, momencie obrotowym 0,5 mNm lub większym, z kołnierzem sprzęgającym o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających 22 × 68 mm, dwufazowym uzwojeniem oraz mocą wyjściową nieprzekraczającą 5 W0
ex 8501 10 9982Bezszczotkowy silnik prądu stałego o zewnętrznej średnicy nieprzekraczającej 29 mm, o prędkości znamionowej 1.500 (+/-15 %) lub 6.800 (+/-15 %) obr/min, o napięciu zasilania 2 V lub 8 V0
ex 8501 10 9983Wielofazowy silnik elektryczny na prąd stały, bez szczotki, o normalnej mocy napędowej 31 W (+/- 5 W) liczonej przy 600 rpm, wyposażony w układ elektroniczny z czujnikami z efektem Halla (napęd do kierowania wspomaganego elektrycznie)0
ex 8505 11 0033Krążki z magnesu neodymowego o średnicy nieprzekraczającej 90 mm, z otworem w środku lub bez0
ex 8507 80 9430Elektryczny litowo-jonowy akumulator:0
- o długości 35 mm lub większej, lecz

nie przekraczającej 45 mm

- o szerokości 35 mm lub większej, lecz

nie przekraczającej 53 mm

- o grubości 3,5 mm lub większej, lecz

nie przekraczającej 7 mm

- o masie 15,5 g lub większej, lecz nie

przekraczającej 35 g

- o pojemności znamionowej 600 mAh lub

większej, lecz nie przekraczającej

780 mAh

- o napięciu znamionowym 3,7 V

do stosowania w produkcji telefonów

komórkowych(1)

ex 8516 90 0033Podstawka ze stali nierdzewnej z drutem grzewczym do stosowania w produkcji żelazek elektrycznych(1)0
ex 8516 90 0035Żelazko parowe niezdolne do samodzielnego działania, do stosowania w produkcji systemów prasowania parowego(1)0
ex 8522 90 9844Zespół do dysków optycznych składający się z układu optycznego i silników prądu stałego, nawet zdolny do nagrywania dwuwarstwowego0
ex 8522 90 9849Głowica magnetyczna do odtwarzania taśm dźwiękowych, do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8519(1)0
ex 8529 90 8144LCD moduły, składające się wyłącznie z jednego lub więcej TFT szkieł lub plastikowych komórek, z wyłączeniem kombinacji z dotykowym displayem (touch screen), z lub bez zastosowania jednostki podświetlającej, bez inwertorów, z jedną lub więcej płytką bazową (PCB), z urządzeniem elektronicznym umożliwiającym adresowanie pixeli0
ex 8537 10 9994Moduł składający się z dwóch złączowych tranzystorów polowych umieszczonych w obudowie modułu pary komplementarnej0
ex 8543 89 9566
ex 8537 10 9995Moduł składający się z dwóch tranzystorów polowych wykonanych w technologii półprzewodników z warstwą tlenku metalu, umieszczonych w obudowie modułu pary komplementarnej0
ex 8543 89 9565
ex 8540 91 0032Wyrzutnia elektronów kolorowych lamp elektronopromieniowych o napięciu anodowym 27,5 kV lub większym, ale nieprzekraczającym 36 kV0
ex 8543 89 9552Układ optyczno-elektroniczny składający się z jednej lub więcej diod świecących (LED), nawet wyposażony w zintegrowany układ napędowy, i jednej fotodiody z układem wzmacniania, nawet z układem scalonym bramek logicznych, lub z jednej lub więcej diod świecących i przynajmniej dwóch fotodiod z układem wzmacniania, nawet z układem scalonym bramek logicznych lub innymi układami scalonymi, umieszczony w obudowie0
ex 8548 90 9047Moduł składający się z dwóch lub więcej diod emitujących światło działający na typowej długości fali 450 nm lub większej, lecz nieprzekraczającej 660 nm, umieszczonych w obudowie modułu komplementarnego z okrągłym otworem, którego wymiary zewnętrzne, bez wyposażenia, nie przekraczają 4 × 4 mm0
ex 8548 90 9048Moduł optyczny składający się przynajmniej z diody laserowej oraz fotodiody, działający na typowej długości fali 635 nm lub większej, lecz nie przekraczającej 815 nm0
ex 8548 90 9049LCD moduły, składające się wyłącznie z jednego lub więcej TFT szkieł lub plastikowych komórek, w kombinacji z dotykowym displayem (touch screen), z lub bez zastosowania jednostki podświetlającej, z lub bez inwertorów, z jedną lub więcej płytką bazową (PCB), z urządzeniem elektronicznym umożliwiającym adresowanie pixeli0
ex 9405 40 3510Zestaw oświetleniowy z materiałów syntetycznych zawierający 3 lampy fluoroscencyjne (RBG) o średnicy 3,0 mm (+/- 0,2 mm), długości 420 mm (+/- 1 mm) lub większej, lecz nieprzekraczającej 600 mm (+/- 1 mm), do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8528(1)0
(1) Wprowadzenie pod tą podpozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich

przepisach Wspólnoty (zob. art. 291-300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr

2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks

Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).

ZAŁĄCZNIK  II

Kod CNTARIC
ex 2932 11 0010
ex 2933 69 8010
ex 3824 90 9954
ex 3907 20 9925
ex 3911 90 9975
ex 3926 90 9975
ex 3920 91 0093
ex 3920 99 5960
ex 3926 90 9985
ex 8522 90 9844
ex 8529 90 8131
ex 8540 91 0032
ex 8543 89 9552
ex 8548 90 9039
ex 8548 90 9046

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.