Rozporządzenie 978/2011 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, bifenylu, kaptanu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, ditiokarbaminianów, epoksykonazolu, etefonu, flutriafolu, fluksapyroksadu, izopyrazamu, propamokarbu, pyraklostrobiny, pirymetanilu i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.258.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 978/2011
z dnia 3 października 2011 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, bifenylu, kaptanu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, ditiokarbaminianów, epoksykonazolu, etefonu, flutriafolu, fluksapyroksadu, izopyrazamu, propamokarbu, pyraklostrobiny, pirymetanilu i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG(1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) acetamiprydu, kaptanu, ditiokarbaminianów, etefonu, pyraklostrobiny i pirymetanilu zostały określone w załączniku II i w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości bifenylu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, epoksykonazolu, flutriafolu, izopyrazamu, propamokarbu i spirotetramatu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP fluksapyroksadu nie zostały dotąd określone w żadnym z załączników do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, stosowano zatem wartość wzorcową 0,01 mg/kg.

(2) W ramach procedury, zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(2), złożono wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 o zmianę obowiązujących NDP w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną acetamipryd w przypadku śliwek, melonów, fig, kalafiora, innych kapustnych kwitnących (z wyjątkiem brokułów), sałaty, endywii, rukoli, liści i pędów kapustnych, fasoli i grochu (w strąkach), grochu (bez strąków), karczochów kulistych, suchych fasoli i grochu, nasion rzepaku i pszenicy.

(3) W odniesieniu do kaptanu taki wniosek złożono w przypadku moreli, brzoskwiń i śliwek. W odniesieniu do cymoksanilu taki wniosek złożono w przypadku szpinaku. W odniesieniu do chlorantraniliprolu wniosek ten złożono w przypadku kalafiora i innych kapustnych kwitnących oraz fasoli w strąkach. W odniesieniu do dichlorpropu-P wniosek tak złożono w przypadku pomarańczy oraz nerki i wątroby, uwzględniając istniejące zastosowania w przypadku zbóż oraz traw przeznaczonych do karmienia przeżuwaczy. Co się tyczy cyflufenamidu, złożono wniosek dotyczący stosowania go w przypadku jabłek, gruszek, winogron stołowych i do produkcji wina, ogórków, cukinii i melona. Jeśli chodzi o difenokonazol, wniosek taki złożono w przypadku boćwiny, karczochów kulistych, brokułów, karczochów i truskawek. Odnośnie do dimetomorfu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku pomarańczy, endywii, rzeżuchy, gorycznika wiosennego, gorczycy sarepskiej, liści i pędów kapustnych. W odniesieniu do ditiokarbaminianów taki wniosek złożono w przypadku rzodkiewki. W odniesieniu do epoksykonazolu wniosek tak złożono w przypadku niektórych zbóż oraz nerki i mleka, uwzględniając zastosowania w przypadku zbóż przeznaczonych do karmienia przeżuwaczy. W odniesieniu do spirotetramatu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku ziół. Jeśli chodzi o propamokarb, wniosek taki złożono w przypadku pora, szpinaku, cykorii warzywnej i roszpunki warzywnej. Odnośnie do pyraklostrobiny wniosek ten złożono w przypadku owoców cytrusowych, orzeszków ziemnych, nasion bawełny, siemienia lnu, maku, ziaren sezamu, nasion rzepaku, nasion gorczycy, rokosza barwierskiego, ogórecznika, lnicznika właściwego, rącznika pospolitego, ziaren słonecznika i ziaren soi. W odniesieniu do pirymetanilu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku sałaty i endywii.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wniosek odnośnie do acetamiprydu w przypadku owoców ziarnkowych, winogron stołowych i do produkcji wina, truskawek, borówek amerykańskich, cebuli, pomidorów, bakłażanów, brokułów, kapusty głowiastej, szpinaku, selera i nasion bawełny. Dozwolone stosowanie acetamiprydu w przypadku tych upraw w Stanach Zjednoczonych prowadzi do wyższych poziomów pozostałości niż NDP określone w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005. Aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych produktów, konieczne są wyższe NDP.

(5) Jeśli chodzi o chlorantraniliprol, wniosek taki został złożony, aby podnieść obecne NDP w przypadku pomarańczy z Brazylii i Południowej Afryki, winogron stołowych i do produkcji wina oraz rzodkiewki ze Stanów Zjednoczonych oraz owoców leśnych, borówek amerykańskich i żurawiny z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Odnośnie do tej samej substancji czynnej wniosek ten złożono, aby podnieść obecne NDP w przypadku ryżu oraz mięsa, wątroby, nerki i mleka przeżuwaczy oraz w przypadku jaj pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, uwzględniając istniejące stosowania w przypadku produktów przeznaczonych do karmienia danych zwierząt. Odnośnie do flutriafolu wniosek taki złożono, aby podnieść obecny NDP w przypadku ziaren soi ze Stanów Zjednoczonych. Odnośnie do izopyrazamu złożono wniosek, aby podnieść obecny NDP w przypadku bananów z Ameryki Środkowej. Jeśli chodzi o fluksapyroksad, wniosek taki złożono, aby podnieść obecne NDP w przypadku owoców ziarnkowych, owoców pestkowych (wiśni i czereśni, brzoskwiń, śliwek, moreli i nektaryn), ziemniaków, innych warzyw korzeniowych, warzyw bulwiastych, kukurydzy cukrowej, warzyw kapustnych, warzyw liściowych i świeżych ziół, fasoli i grochu w strąkach lub bez strąków, nasion roślin strączkowych (suchych), nasion oleistych, zbóż (pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy i sorgo) i buraka cukrowego oraz w przypadku tłuszczu, wątroby, jaj i mleka ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii, uwzględniając stosowanie w przypadku zbóż przeznaczonych do karmienia zwierząt służących do produkcji żywności. We wszystkich tych przypadkach konieczne są wyższe NDP w celu uniknięcia barier handlowych dla przywozu danych produktów.

(6) Odnośnie do etefonu ostatnio przedłożone dane, które wymagają dalszej oceny, usprawiedliwiają przedłużenie daty wygaśnięcia dla NDP w przypadku oliwek stołowych i nasion bawełny.

(7) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(8) Komisja otrzymała informacje od Niemiec oraz od Europejskiego Stowarzyszenia ds. Przypraw dotyczące pozostałości bifenylu w przypadku gałki muszkatołowej i muszkatołowca korzennego, które przekraczają obecnie ustanowione NDP. Niemcy stwierdziły, że z powodu wszechobecności bifenylu pochodzącego z nieznanych źródeł niemożliwa jest produkcja gałki muszkatołowej i muszkatołowca korzennego zgodnego z NDP dla bifenylu. Niemcy złożyły wniosek zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmian odnośnych NDP, jak i sprawozdanie z oceny.

(9) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej "Urząd") dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP(3). Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(10) W uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że w odniesieniu do stosowania acetamiprydu w przypadku melonów i grochu w strąkach i bez strąków dane nie uzasadniały w wystarczającym stopniu wnioskowanych NDP. Odnośnie do acetamiprydu w przypadku endywii Urząd, na podstawie propozycji zawartej w sprawozdaniu z oceny, zalecił obniżenie NDP, aby zapobiec przekroczeniu ostrej dawki referencyjnej. Odnośnie do chlorantraniliprolu Urząd stwierdził, że jeśli chodzi o stosowanie w przypadku pomarańcz i ryżu, dane nie uzasadniały w wystarczającym stopniu wnioskowanych NDP. W przypadku winogron stołowych i do produkcji wina Urząd stwierdził, że NDP są już ustalone na poziomie odpowiadającym aktualnie dozwolonemu stosowaniu. Jeśli chodzi o dimetomorf w przypadku endywii, Urząd stwierdził, że istnieją obawy co do krótkoterminowego pobrania dla wnioskowanych NDP i zalecił utrzymanie NDP na obecnym poziomie. Odnośnie do propamokarbu Urząd stwierdził, że jeśli chodzi o stosowanie w przypadku roszpunki warzywnej, dane nie uzasadniały w wystarczającym stopniu wnioskowanych NDP. W przypadku szpinaku i pora Urząd stwierdził, że istnieją obawy co do krótkoterminowego pobrania dla wnioskowanych NDP i zalecił utrzymanie NDP na obecnym poziomie. Odnośnie do pyraklostrobiny Urząd stwierdził, że jeśli chodzi o stosowanie w przypadku grejpfrutów, cytryn, limonek i mandarynek, dane nie uzasadniały w wystarczającym stopniu wnioskowanych NDP. W przypadku ziaren słonecznika i soi Urząd stwierdził, że NDP są już ustalone na poziomie odpowiadającym przewidzianemu dozwolonemu stosowaniu. Odnośnie do fluksapyroksadu Urząd stwierdził, że jeśli chodzi o stosowanie w przypadku wiśni i czereśni oraz bawełny, dane nie uzasadniały w wystarczającym stopniu wnioskowanych NDP. W przypadku ziemniaków Urząd stwierdził, że NDP są już ustalone na poziomie odpowiadającym aktualnie dozwolonemu stosowaniu.

(11) W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku narażenia na wymienione substancje przez całe życie w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku skrajnie dużej konsumpcji danych produktów, nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD).

(12) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(13) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 października 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3) Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej http://www.efsa.europa.eu:

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for acetamiprid in various commodities. EFSA Journal

2010; 8(11):1898 [60 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for acetamiprid in flowering brassica and figs. EFSA Journal 2011; 9(5):2166 [27 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for biphenyl in nutmeg and mace. EFSA Journal 2010; 9(5):2160 [26 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain stone fruits.EFSA Journal 2011; 9(4):2151 [31 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for chlorantraniliprole in various crops and in products of animal origin. EFSA Journal 2011; 9(3):2099 [45 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for cyflufenamid in various crops. EFSA Journal 2011; 9(5):1933 [35 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRL for cymoxanil in spinach. EFSA Journal 2011; 9(3):2093 [26 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRL for dichlorprop-P in kidney, liver and oranges. EFSA Journal 2011; 9(5):2155 [34 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for difenoconazole in beet leaves (chard), globe artichokes, broccoli, cardoons and strawberries. EFSA Journal 2011; 9(5):2153 [32 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for dimethomorph in various commodities. EFSA Journal 2011; 9(5):2165 [35 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (mancozeb) in radishes. EFSA Journal 2011; 9(3):2108 [28 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRL for epoxiconazole in various cereals. EFSA Journal 2011; 9(3):2095 [33 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRL for flutriafole in soya bean. EFSA Journal 2010; 8(3):1587 [28 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Setting of new MRLs for fluxapyroxad (BAS 700 F) in various commodities of plant and animal origin. EFSA Journal 2011; 9(6):2196 [68 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRL for isopyrazam in bananas. EFSA Journal 2011; 9(4):2134 [29 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for propamocarb in leek, spinach, witloof and lamb's lettuce. EFSA Journal 2011; 9(3):2094 [28 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2011; 9(3):2120 [41 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for pyrimethanil in lettuce and scarole. EFSA Journal 2011; 9(4):2148 [24 s.].

Uzasadniona opinia EFSA: Modification of the existing MRLs for spirotetramat in herbs. EFSA Journal 2011; 9(4):2132 [30 s.].

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

(1) a) w załączniku II kolumny dotyczące acetamiprydu, kaptanu, ditiokarbaminianów i pyraklostrobiny otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

grafika

b) Przypis dotyczący NDP odnośnie do etefonu w przypadku oliwek stołowych otrzymuje brzmienie:

"NDP będzie obowiązywać do 1 lipca 2012 r., do czasu przedłożenia i oceny dodatkowych badań pozostałości"

c) Przypis dotyczący NDP odnośnie do etefonu w przypadku nasion bawełny otrzymuje brzmienie:

"NDP będzie obowiązywać do 1 lipca 2012 r., do czasu przedłożenia i oceny dodatkowego badania metabolizmu"

(2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A wprowadza się następujące zmiany:

(i) Kolumny dotyczące bifenylu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, epoksykonazolu, flutriafolu, izopyrazamu, propamokarbu, pirymetanilu i spirotetramatu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

grafika

(ii) Dodaje się następującą kolumnę dla fluksapyroksadu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

grafika

b) w części B kolumny dotyczące acetamiprydu i pyraklostrobiny otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.