Rozporządzenie 951/2005 ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.160.19

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 951/2005
z dnia 22 czerwca 2005 r.
ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001(2), ustanawia zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2) W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego gospodarczo wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniającej granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3) Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy dbać, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu i z powodu sezonowości wywozów owoców i warzyw należy ustalić ilości przewidziane dla każdego produktu, na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87(3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty łatwo się psują.

(4) W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację lub tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzenia do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5) Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu.

(6) Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7) Pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie klasy ekstra I i II według wspólnych norm jakości mogą obecnie podlegać znaczącym gospodarczo wywozom.

(8) Aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i uwzględniając strukturę wywozów ze Wspólnoty, należy ustalić refundacje wywozowe zgodnie z systemami A1 i B.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
W odniesieniu do systemu A 1 - stawki refundacji, okres składania wniosków o refundację i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku. W odniesieniu do systemu B - indykatywne stawki refundacji, okres składania wniosków o pozwolenia i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku.
2.
Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000(4), nie są wliczane do kwalifikujących się ilości, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003, str. 1).

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17).

ZAŁĄCZNIK 1

Refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

Kod produktu(1)Miejsce przeznaczenia(2)System A1

Okres składania wniosków: 24.6.2005-8.9.2005

System B

Okres składania wniosków o pozwolenia: 1.7.2005-15.9.2005

Stawka refundacji (EUR/t netto)Przewidziane ilości (t)Indykatywna stawka refundacji (EUR/t netto)Przewidziane ilości (t)
0702 00 00 9100F0835351.874
0805 10 20 9100A003838615
0806 10 10 9100A0025256.627
0808 10 80 9100F09, F04363619.233
0809 30 10 9100F0313139.708
0809 30 90 9100
(1) Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366

z 24.12.1987, str. 1).

(2) Kody miejsc przeznaczenia serii »A« są określone w załączniku II do rozporządzenia

(EWG) nr 3846/87.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr

2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
F03: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Szwajcarii.
F04: Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan, Papua-

Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna,

Meksyk, Kostaryka.

F08: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Bułgarii.
F09: Następujące miejsca przeznaczenia:
- Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Rumunia, Albania, Bośnia i

Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia i

Czarnogóra (w łącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji

1244 Rady Bezpeiczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.),

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa,

Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska,

Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubaj,

Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen,

Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador

i Kolumbia,

- kraje i terytoria Afryki, z wyłączeniem Republiki Południowej Afryki,
- miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr

800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).

1 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1078/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zawierającego sprostowanie nin. rozporządzenia (Dz.U.UE.L.05.177.3).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.