Rozporządzenie 946/2004 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.172.1

Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 946/2004
z dnia 5 maja 2004 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK 

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich (1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052114,6
204 65,7
212110,8
999 97,0
0707 00 05052131,1
999131,1
0709 90 70052105,2
204 74,2
999 89,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50052 36,7
204 39,8
220 39,4
400 40,4
624 57,6
999 42,8
0805 50 10388 54,8
999 54,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90388 84,9
400127,4
404106,1
508 66,0
512 85,7
524 63,8
528 79,7
720100,3
804103,1
999 90,8
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2020/2001

(Dz.U. L 273 z 16.10.2001, str. 6). Kod "999" odpowiada "innym pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.