Rozporządzenie 943/2005 dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.159.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 943/2005
z dnia 21 czerwca 2005 r.
dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych 1 , w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 2 , w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwolenie na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt.

(2) Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na dodatki paszowe złożonych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wnioski o zezwolenie na dodatki wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4) Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 866/1999 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (NCIMB 10415) w odniesieniu do kurcząt na tucz i tuczników 3 . Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat zawierający mikroorganizmy bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy, wymienionego w załączniku I bez ograniczeń czasowych.

(6) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) w odniesieniu do niosek i indyków przeznaczonych na tucz 4 . Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(7) Rozporządzeniem (WE) nr 418/2001 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) w odniesieniu do indyków przeznaczonych na tucz. Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(8) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz 5 . Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(9) Rozporządzeniem (WE) nr 1636/1999 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) oraz endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz. Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(10) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2374/98 po raz pierwszy zezwolono na tymczasowe stosowanie preparatu enzymatycznego z 3-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 528.94) w odniesieniu do prosiąt (odstawionych od maciory) i tuczników 6 . Dla poparcia wniosku o zezwolenie na ten preparat enzymatyczny bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki zezwolenia określone w art. 3A dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego wymienionego w załączniku II bez ograniczeń czasowych.

(11) Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami wymienionymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 7 .

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 8

(uchylony)

Artykuł  2

Zezwala się na stosowanie preparatów należących do grupy "Enzymy", opisanych w załączniku II, jako dodatków w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK  I  9

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK  II  10

1Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).
2Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).
3 Dz.U. L 108 z 27.4.1999, str. 21.
4 Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.
5 Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17.
6 Dz.U. L 295 z 4.11.1998, str. 3.
7Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
8 Art. 1 uchylony przez art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2019/11 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.2.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2019 r.
9 Załącznik I uchylony przez art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr (UE) 2019/11 z dnia 3 stycznia 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.2.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2019 r.
10 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.87.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2014 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 17 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.