Rozporządzenie 927/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.272.14

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 927/2010
z dnia 15 października 2010 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007(2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że należność celna przywozowa na produkty oznaczone kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002, ex 1005 inne niż ziarna hybrydowe oraz ex 1007 inne niż hybrydy do siewu, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej na takie produkty w przywozie, powiększonej o 55 %, minus cena importowa CIF stosowana wobec danej przesyłki. Należności te nie mogą jednak przekroczyć konwencyjnej stawki celnej określonej na podstawie Nomenklatury Scalonej.

(2) Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przywozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe CIF ustanawiane są regularnie dla produktów określonych w tym ustępie.

(3) Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010, ceną do obliczania należności przywozowej produktów oznaczonych kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 i 1007 00 90 jest dzienna reprezentatywna cena CIF w przywozie ustalona w sposób określony w art. 5 wspomnianego rozporządzenia.

(4) Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od dnia 16 października 2010 r., mające zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych ustaleń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Od dnia 16 października 2010 r. należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ustala się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie czynników określonych w załączniku II.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2010 r.
W imieniu Komisji, z upoważnienia Przewodniczącego
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 1

Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mające zastosowanie od dnia 19 października 2010 r.

Kod CNWyszczególnienie towarówNależność przywozowa(1) (EUR/t)
1001 10 00PSZENICA twarda wysokiej jakości0,00
średniej jakości0,00
niskiej jakości0,00
1001 90 91PSZENICA zwyczajna, do siewu0,00
ex 1001 90 99PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu0,00
1002 00 00ŻYTO0,00
1005 10 90KUKURYDZA siewna, inna niż hybryda0,00
1005 90 00KUKURYDZA, inna niż do siewu(2)0,00
1007 00 90Ziarno SORGO, inne niż hybryda do siewu0,00
(1) W przypadku towarów przywożonych do Unii przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski, zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 642/2010, importer może skorzystać z obniżki należności celnych o:

- 3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym lub na Morzu Czarnym,

- 2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.

ZAŁĄCZNIK  II 2

Czynniki uwzględnione przy obliczaniu należności ustalonych w załączniku I

15.10.2010

1) Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:

(EUR/t)
Pszenica zwyczajna(1)KukurydzaPszenica twarda wysokiej jakościPszenica twarda średniej jakości(2)Pszenica twarda niskiej jakości(3)Jęczmień
GiełdaMinnéapolisChicago----
Notowanie207,19147,91----
Cena FOB USA--203,13193,13173,13109,31
Premia za Zatokę-17,02----
Premia za Wielkie Jeziora20,14-----
(1) Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

(2) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

(3) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

2) Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:

Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska-Rotterdam: 19,34 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora-Rotterdam: 47,73 EUR/t

1 Załącznik I zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 934/2010 z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.273.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2010 r.
2 Załącznik II zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 934/2010 z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.273.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2010 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.