Rozporządzenie 897/75 w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1975.106.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 897/75
z dnia 18 marca 1975 r.
w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

wskutek nieprzystąpienia Norwegii do Wspólnot Europejskich, Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii powinien zostać zawarty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii zostaje niniejszym zawarty w imieniu Wspólnoty.

Tekst Protokołu załączony jest do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Protokołu określonego w art. 1 oraz udzielenia jej niezbędnych pełnomocnictw w celu zobowiązania Wspólnoty(1).

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1975 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 1975 r.

W imieniu Rady
R. RYAN
Przewodniczący

______

(1) Data podpisania niniejszego Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.