Rozporządzenie 886/2004 dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.168.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 886/2004
z dnia 4 marca 2004 r.
dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, polityki konkurencji, rolnictwa, środowiska i stosunków zewnętrznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji(1), a w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji(2), a w szczególności jego art. 57 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W odniesieniu do niektórych aktów, które pozostają ważne po 1 maja 2004 r. i wymagają dostosowania ze względu na przystąpienie, niezbędne dostosowania nie zostały uwzględnione w Akcie Przystąpienia z 2003 r. lub zostały uwzględnione, ale wymagają dalszych dostosowań. Wszystkie te dostosowania muszą być przyjęte przed przystąpieniem, aby były stosowane od dnia przystąpienia.

(2) Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia podobne dostosowania mają być przyjęte przez Komisję we wszystkich przypadkach, w których Komisja przyjęła początkowy akt.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia Komisji (WE) nr 1474/2000(3), (WE) nr 1477/2000(4), (WE) nr 1520/2000(5), (WE) nr 1488/2001(6), (WE) nr 76/2002(7), (WE) nr 349/2003(8) i (WE) nr 358/ 2003(9), jak również decyzje Komisji 2000/657/ WE(10), 2002/602/EWWiS(11), 1469/2002/EWWiS(12) i 2003/122/WE(13).

(4) Należy uchylić decyzję Komisji 2003/450/EC z dnia 18 czerwca 2003 r. uznającą przepisy w Republice Czeskiej dotyczące zwalczania Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. jako równoważne przepisom wspólnotowym(14),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Rozporządzenia (WE) nr 1474/2000, (WE) nr 1477/2000, (WE) nr 1520/2000, (WE) nr 1488/2001, (WE) nr 76/2002, (WE) nr 349/2003 (WE) i (WE) nr 358/2003 oraz decyzje 2000/657/WE, 2002/602/EWWiS, 1469/2002/EWWiS i 2003/122/WE zostają zmienione w sposób określony w Załączniku.

Artykuł 2

Decyzja 2003/450/WE traci moc.

Artykuł  3

Rozporządzenie wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 4 marca 2004

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17.

(2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(3) Dz.U. L 171 z 11.7.2000, str. 11.

(4) Dz.U. L 171 z 11.7.2000, str. 44. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1446/2002 (Dz.U. L 213 z 9.8.2002, str. 3).

(5) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 740/2003 (Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 12).

(6) Dz.U. L 196 z 20.7.2001, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1914/2003 (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 27).

(7) Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 3. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(8) Dz.U. L 51 z 26.2.2003, str. 3.

(9) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 8.

(10) Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 44. Decyzja zmieniona decyzją 2003/508/WE (Dz.U. L 174 z 12.7.2003, str. 10).

(11) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 38. Decyzja zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 57/2004 (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 1).

(12) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 1.

(13) Dz.U. L 49 z 22.2.2003, str. 15.

(14) Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 42.

ZAŁĄCZNIK 

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

Środki spożywcze

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. określające zredukowane wielkości składników rolnych i ceł dodatkowych stosowanych od dnia 1 lipca 2000 r. w przywozie do Wspólnoty niektórych towarów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 na mocy Umowy przejściowej między Unią Europejską a Izraelem.

a) W załączniku I tytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - MELLÉKLET I - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I".

b) W załączniku I podtytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"Elementos agrícolas (por 100 kilogramas de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

grafika

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100 kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)".

c) W załączniku I i załączniku II tytuł nad pierwszą tabelą (CZĘŚĆ 1) zostaje zmieniony jak następuje:

"PARTE 1 - ČÁST 1 - DEL 1 - TEIL 1 - 1. OSA - ΜΕΡΟΣ 1 - PART 1 - PARTIE 1 - PARTE 1 - 1. DAĻA - 1 DALIS - 1. RÉSZ - PARTI 1 - DEEL 1 - CZĘŚĆ 1 - PARTE 1 - ČASŤ 1 - DEL 1 - OSA 1 - DEL 1".

d) W załączniku I i załączniku II odniesienie w tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmienione jak następuje:

"Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod".

e) W załączniku I i załączniku II odniesienie (*) do tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmienione jak następuje:

"(*) Véase la parte 2 - Viz část 2 - Se del 2 - Siehe Teil 2 - Vaata 2. osa - Βλέπε μέρος 2 - See Part 2 - Voir partie 2 - Cfr. parte 2 - Skatīt 2. daļu - žr. 2 dalį - Lásd a 2. részt - Ara Parti 2 - Zie deel 2 - Zobacz Część 2 - Ver parte 2 - Pozri časť 2 - Glej del 2 - Katso osa 2 - Se del 2".

f) W załączniku I i załączniku II odniesienie (**) do tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmienione jak następuje:

"(**) Véase la parte 3 - Viz část 3 - Se del 3 - Siehe Teil 3 - Vaata 3. osa - Βλέπε μέρος 3 - See Part 3 - Voir partie 3 - Cfr. parte 3 - Skatīt 3. daļu - žr. 3 dalį - Lásd a 3. részt - Ara Parti 3 - Zie deel 3 - Zobacz Część 3 - Ver parte 3 - Pozri časť 3 - Glej del 3 - Katso osa 3 - Se del 3".

g) W załączniku I przypis (1) do tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmieniony jak następuje:

"(1) Por 100 kg de boniatoís, etc. o de maíz escurridos. - Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. - Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. - Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. - 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. - Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγι σμένου. - Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. - Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. - Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. - Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. - 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. - Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. - Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. - Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. - Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. - Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. - Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. - Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. - 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. - Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.".

h) W załączniku I przypis (2) do tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmieniony jak następuje:

"(2) Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. - Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. - Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. - Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. - Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. - Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. - Preparations for infant use, containing milk and products from milk. - Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. - Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. - Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. - Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. - Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. - Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-halib u derivattivi mill-ħalib. - Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. - Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. - Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. - Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. - Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. - Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. - Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.".

i) W załączniku I i załączniku II tytuł nad drugą tabelą (CZĘŚĆ 2) zostaje zmieniony jak następuje:

"PARTE 2 - ČÁST 2 - DEL 2 - TEIL 2 - 2. OSA - ΜΕΡΟΣ 2 - PART 2 - PARTIE 2 - PARTE 2 - 2. DAĻA - 2 DALIS - 2. RÉSZ - PARTI 2 - DEEL 2 - CZĘŚĆ 2 - PARTE 2 - ČASŤ 2 - DEL 2 - OSA 2 - DEL 2".

j) W załączniku I odniesienie w tabeli do CZĘŚCI 2 i CZĘŚCI 3 zostaje zmienione jak następuje:

"Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

grafika

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod".

k) W załączniku I i załączniku II tytuł nad trzecią tabelą (CZĘŚĆ 3) zostaje zmieniony jak następuje:

"PARTE 3 - ČÁST 3 - DEL 3 - TEIL 3 - 3. OSA - ΜΕΡΟΣ 3 - PART 3 - PARTIE 3 - PARTE 3 - 3. DAĻA - 3 DALIS - 3. RÉSZ - PARTI 3 - DEEL 3 - CZĘŚĆ 3 - PARTE 3 - ČASŤ 3 - DEL 3 - OSA 3 - DEL 3".

l) W załączniku II tytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II".

m) W załączniku II podtytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/ M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

grafika

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100 kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta’ dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (ghal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)".

n) W załączniku II odniesienie w pierwszej tabeli do CZĘŚCI 2 i CZĘŚCI 3 zostaje zmienione jak następuje:

"Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos".

PL L 168/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2004

o) W załączniku II odniesienie w drugiej tabeli do CZĘŚCI 2 i CZĘŚCI 3 zostaje zmienione jak następuje:

"Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos".

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. ustanawiające zredukowane elementy rolne i dodatkowe opłaty celne obowiązujące od dnia 1 lipca 2000 r. na przywóz do Wspólnoty towarów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 w ramach Układów Europejskich.

a) W załączniku IX tytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"ANEXO IX - PŘÍLOHA IX - BILAG IX - ANHANG IX - IX LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ANNEX IX - ANNEXE IX - ALLEGATO IX - IX PIELIKUMS - IX PRIEDAS - IX. MELLÉKLET - ANNESS IX - BIJLAGE IX - ZAŁĄCZNIK IX - ANEXO IX - PRÍLOHA IX - PRILOGA IX - LIITE IX - BILAGA IX".

b) W załączniku IX podtytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"Elementos agrícolas reducidos (EAR) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, a partir del 1 de julio de 2000, a las importaciones en la Comunidad procedentes de Rumania

Snížené zemědělské komponenty (EAR) (za 100 kg čisté hmotnosti), které budou vybírány od 1. července 2000 u dovozů z Rumunska do Společenství

Nedsatte landbrugselementer (EAR) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes fra 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Rumænien til Fællesskabet

Ermäßigte Agrarteilbeträge (EAR) (je 100 kg Nettogewicht), die ab 1. Juli 2000 für Einfuhren aus Rumänien in die Gemeinschaft gelten

Impordil Rumeeniast ühendusse 1. juulist 2000. a. rakendatavad vähendatud põllumajanduslikud komponendid (EAR) (100 kg netokaalu kohta)

grafika

Reduced agricultural components (EAR) (per 100 kg net weight) to be levied, from 1 July 2000 on importation into the Community from Romania

Éléments agricoles réduits (EAR) (par 100 kilogrammes poids net) applicables, à partir du 1er juillet 2000, à l'importation dans la Communauté en provenance de Roumanie

Elementi agricoli ridotti (EAR) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania

Samazinātās lauksaimniecības komponentes (EAR) (uz 100 kg tīrsvara), ar ko apliek Rumānijas importu Kopienā no 2000. gada 1. jūlija

Sumažinti žemės ūkio komponentai (EAR) (100 kg neto svorio), apmokestinami nuo 2000 m. liepos 1 d. importuojant į Bendriją iš Rumunijos

A Romániából a Közösségbe történő behozatalokra 2000. július 1-jétől alkalmazandó csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek (EAR) (100 kg nettó tömegre)

Jinġabar id-dazju fuq komponenti agrikoli mnaqqsa (EAR) (kull 100 kg piż nett) mill-1 Lulju 2000 ma’ limportazzjoni tagħhom fil-Komunita’ mir-Rumanija

Verlaagde agrarische elementen (EAR) (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit Roemenië, te heffen vanaf 1 juli 2000

Zredukowane komponenty rolne (na 100 kg wagi netto) pobierane od 1 lipca 2000 w imporcie z Rumunii do Wspólnoty

Elementos agrícolas reduzidos (EAR) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis, a partir de 1 de Julho de 2000, à importação para a Comunidade proveniente da Roménia

Znížené poľnohospodárske zložky (EAR) (na 100 kg netto hmotnosti) budú vymeriavané od 1. júla 2000 na dovoz z Rumunska do spoločenstva

Znižane kmetijske komponente (EAR) (na 100 kg neto mase), ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu v Skupnost iz Romunije

Romaniasta peräisin olevaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (EAR) (100 nettopainokilolta)

Minskade jordbruksbeståndsdelar (EAR) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import till gemenskapen från Rumänien från och med den 1 juli 2000".

c) W załączniku IX tytuł nad pierwszą tabelą (CZĘŚĆ 1) zostaje zmieniony jak następuje:

"PARTE 1 - ČÁST 1 - DEL 1 - TEIL 1 - 1. OSA - ΜΕΡΟΣ 1 - PART 1 - PARTIE 1 - PARTE 1 - 1. DAĻA - 1 DALIS - 1. RÉSZ - PARTI 1 - DEEL 1 - CZĘŚĆ 1 - PARTE 1 - ČASŤ 1 - DEL 1 - OSA 1 - DEL 1"

d) W załączniku IX odniesienie w tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmienione jak następuje:

"Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod".

e) W załączniku IX odniesienie (*) do tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmienione jak następuje:

"(*) Véase la parte 2 - Viz část 2 - Se del 2 - Siehe Teil 2 - Vaata 2. osa - Βλέπε μέρος 2 - See Part 2 - Voir partie 2 - Cfr. parte 2 - Skatīt 2. daļu - žr. 2 dalį - Lásd a 2. részt - Ara Parti 2 - Zie deel 2 - Zobacz Część 2 - Ver parte 2 - Pozri čast’ 2 - Glej del 2 - Katso osa 2 - Se del 2".

f) W załączniku IX przypis (1) do tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmieniony jak następuje:

"(1) De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. - Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. - Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. - Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. - Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. - Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. - Sucrose content less than 70 % by weight. - Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. - Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. - Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. - Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. - 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. - Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. - Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. - Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. - Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. - Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. - Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. - Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. - Innehållet av sackaros mindre än 70 %.".

g) W załączniku IX tytuł nad drugą tabelą (CZĘŚĆ 2) zostaje zmieniony jak następuje:

"PARTE 2 - ČÁST 2 - DEL 2 - TEIL 2 - 2. OSA - ΜΕΡΟΣ 2 - PART 2 - PARTIE 2 - PARTE 2 - 2. DAĻA - 2 DALIS - 2. RÉSZ - PARTI 2 - DEEL 2 - CZĘŚĆ 2 - PARTE 2 - ČASŤ 2 - DEL 2 - OSA 2 - DEL 2".

h) W załączniku IX odniesienie w tabeli do CZĘŚCI 2 zostaje zmienione jak następuje:

"Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

grafika

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod".

i) W załączniku X tytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"ANEXO X - PŘÍLOHA X - BILAG X - ANHANG X - X LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - ANNEX X - ANNEXE X - ALLEGATO X - X PIELIKUMS - X PRIEDAS - X. MELLÉKLET - ANNESS X - BIJLAGE X - ZAŁĄCZNIK X - ANEXO X - PRÍLOHA X - PRILOGA X - LIITE X - BILAGA X".

j) W załączniku X podtytuł zostaje zmieniony jak następuje:

"Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables a las importaciones en la Comunidad procedentes de Rumania a partir del 1 de julio de 2000

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti) vybírané při dovozu z Rumunska do Společenství od 1. července 2000

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes fra 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Rumænien til Fællesskabet

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und Mehl (AD F/M) (je 100 kg Nettogewicht), die ab 1. Juli 2000 für Einfuhren aus Rumänien in die Gemeinschaft gelten

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta), mis on rakendatavad impordil Rumeeniast ühendusse alates 1. juulist 2000. a.

grafika

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kg net weight) applicable on importation into the Community from Romania from 1 July 2000

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net) applicables à l'importation dans la Communauté en provenance de Roumanie, à partir du 1er juillet 2000

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Romania

Papildu nodevu apjoms cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kg tīrsvara), kas piemērojams Rumānijas importam Kopienā no 2000. gada 1. jūlija

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100 kg neto svorio), taikoma nuo 2000 m. liepos 1 d. importuojant į Bendriją iš Rumunijos

A Romániából a Közösségbe behozott cukorra és lisztre 2000. július 1-jétől alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta’ dazji addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull 100 kg piż nett) applikabbli ma’ l-importazzjoni fil Komunita’ mir-Rumanija mill-1 ta’ Lulju 2000

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit Roemenië, vanaf 1 juli 2000

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto) stosowane w imporcie z Rumunii do Wspólnoty od 1 lipca 2000

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação na Comunidade proveniente da Roménia, a partir

de 1 de Julho de 2000

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kg netto hmotnosti) uplatniteľné na dovoz z Rumunska do spoločenstva od 1. júla 2000

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kg neto mase), ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu v Skupnost iz Romunije

Romaniasta peräisin olevan sokerin (AD S/Z) ja jauhon (AD F/M) tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavien lisätullien määrät (100 nettopainokilolta)

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import till gemenskapen från Rumänien från och med den 1 juli 2000".

k) W załączniku X tytuł nad pierwszą tabelą (CZĘŚĆ 1) zostaje zmieniony jak następuje:

"PARTE 1 - ČÁST 1 - DEL 1 - TEIL 1 - 1. OSA - ΜΕΡΟΣ 1 - PART 1 - PARTIE 1 - PARTE 1 - 1. DAĻA - 1 DALIS - 1. RÉSZ - PARTI 1 - DEEL 1 - CZĘŚĆ 1 - PARTE 1 - ČASŤ 1 - DEL 1 - OSA 1 - DEL 1".

l) W załączniku X odniesienie w tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmienione jak następuje:

"Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codiċe NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodici KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod".

m) W załączniku X odniesienie (*) do tabeli do CZĘŚCI 1 zostaje zmienione jak następuje:

"(*) Véase la parte 2 - Viz část 2 - Se del 2 - Siehe Teil 2 - Vaata 2. osa - Βλέπε μέρος 2 - See Part 2 - Voir partie 2 - Cfr. parte 2 - Skatīt 2. daļu - žr. 2 dalį - Lásd a 2. részt - Ara Parti 2 - Zie deel 2 - Zobacz Część 2 - Ver parte 2 - Pozri časť 2 - Glej del 2 - Katso osa 2 - Se del 2".

n) W załączniku X odniesienie w pierwszej tabeli do CZĘŚCI 2 zostaje zmienione jak następuje:

"Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

PL 1.5.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 168/23

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos".

o) W załączniku X odniesienie w drugiej tabeli do CZĘŚCI 2 zostaje zmienione jak następuje:

"Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos".

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji.

W art. 6a ust. 2 pomiędzy zapisem dla Hiszpanii i Danii dodaje się:

"- práva převedena zpět na majitele ...";

a pomiędzy zapisem dla Niemiec i Grecji:

"- ... omanikule tagastatud õigused";

a pomiędzy zapisem dla Włoch i Niderlandów:

"- tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam ...

- teisės grąžintos atgal turėtojui ...

- A jogok ...-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

- drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq ...";

a pomiędzy zapisem dla Niderlandów i Portugalii:

"- uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi ...";

a pomiędzy zapisem dla Portugalii i Finlandii:

"- práva prenesené späť na držiteľa ...

- Pravice, prenesene nazaj na imetnika ...".

4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do obejmowania pewnych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustaleniami dotyczącymi uszlachetniania czynnego bez uprzedniego badania warunków gospodarczych.

a) W art. 9 ust. 4 ostatnie zdanie w akapicie pierwszym zostaje zmienione jak następuje:

"Numer jest poprzedzony następującymi literami odpowiadającymi Państwu Członkowskiemu wydającemu dokument: »BE« dla Belgii, »CZ« dla Czech, »DK« dla Danii, »DE« dla Niemiec, »EE« dla Estonii, »GR« dla Grecji, »ES« dla Hiszpanii, »FR« dla Francji, »IE« dla Irlandii, »IT« dla Włoch, »CY« dla Cypru, »LV« dla Łotwy, »LT« dla Litwy, »LU« dla Luksemburga, »HU« dla Węgier, »MT« dla Malty, »NL« dla Niderlandów, »AT« dla Austrii, »PL« dla Polski, »PT« dla Portugalii, »SI« dla Słowenii, »SK« dla Słowacji, »FI« dla Finlandii, »SE« dla Szwecji, »UK« dla Zjednoczonego Królestwa.".

b) W art. 14 ust. 1 lista zaczynająca się od "Solicitud de" i kończąca się "förordning (EG) nr 1488/2001" zostaje zmieniona jak następuje:

"- Solicitud de segunda autorización prevista por [...] para la admisión del producto de código NC [...] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

- Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

- Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra ... med henblik på henførsel af produktet ... (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

- Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von ..., zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes ... gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

- ... taotlus toote, mille CN kood on ..., lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

- Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

- Application by ... for a second authorisation for the placement of the product ... [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

- Demande de deuxième autorisation envisagée par ... pour le placement de produit de code NC ... conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

- Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da ... per l'iscrizione del prodotto del codice NC ... ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

- Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai ... [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

- Antroji ... paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas ... pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/ 2001 1 straipsnio 2 dalį

- Kérelem ... részéről a(z) ... termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/ 2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

- Applikazjoni minn... għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott... [niżżel il-kodici KN] skond l- Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

- Aanvraag voor een tweede vergunning van ... voor de plaatsing van het product met GN-code ... overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

- Wniosek składany przez ... o drugie upoważnienie na objęcie produktu... (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

- Pedido de segunda autorização previsto por ... para a colocação do produto do código NC ... em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

- Použitie pri ... pre druhé schválenie umiestnenia výrobku ... [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

- Vlogo za drugo dovoljenje predložil ... zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako ... (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

- Toinen lupahakemus, jonka tekee ..., tuotteen, jonka CN-koodi on ..., saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

- En andra tillståndsansökan planeras av ... för aktiv förädling av en produkt med KN-kod ... enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.".

c) W art. 14 ust. 2 lista zaczynająca się od "Por una cantidad" i kończąca się "kvantitet på ... kg" zostaje zmieniona jak następuje:

"- Por una cantidad de ... kg

- Za kg

- For ... kg

- Für eine Menge von ... kg

- Kogusele ... kg

- Για ποσότητα ... Κg

- For ... kg

- Pour une quantité de ... kg

- Per una quantità di ... kg

- Par ... kg

- ... kg

- kg-ra

- Għal ... kg

- Voor een hoeveelheid van ... kg

- Na ... kg

- Para uma quantidade de ... kg

- Pre ... kg

- Za ... kg

- Määrälle ... kg

- För en kvantitet på ... kg".

d) W art. 14 ust. 5 lista zaczynająca się od "Nueva fecha" i kończąca się "sista giltighetsdag ..." zostaje zmieniona jak następuje:

"- Nueva fecha de fin de validez: ...

- Nové datum konce platnosti: ...

- Ny udløbsdato ...

- Neues Ende der Gültigkeitsdauer: ...

- Uus kehtivusaeg: ...

- Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος ...

- New expiry date: ...

- Nouvelle date de fin de validité le ...

- Nuova data di scadenza della validità: ...

- Jaunais derīguma termiņš: ...

- Nauja galiojimo pabaigos data ...

- Az érvényesség lejártának új időpontja

- Data ġdida meta jiskadi

- Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: ...

- Nowa data ważności: ...

- Nova data de termo de validade: ...

- Nový dátum trvanlivosti: ...

- Novi datum poteka veljavnosti: ...

- Uusi voimassaolon päättymispäivä on ...

- Ny sista giltighetsdag ...".

e) W art. 15 ust. 2 pomiędzy zapisem dla Hiszpanii i Danii dodaje się:

"- Práva převedena zpět na majitele ...";

and, between the German and Greek entries:

"- [kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused";

and, between the Italian and Dutch entries:

"- ... (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

- Teisės grąžinamos atgal sąvininkui ... (data)

- A jogok ... -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

- Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq ... [data]";

and, between the Dutch and Portuguese entries:

"- Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu ...(data)";

and, between the Portuguese and Finnish entries:

"- Práva prenesené na držiteľa ... [dňa]

- Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne ...".

POLITYKA KONKURENCJI

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym.

Do art. 11 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 11a

Zakazu w art. 81 ust. 1 Traktatu nie stosuje się do porozumień istniejących w dniu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz porozumień które, ze względu na przystąpienie, wchodzą w zakres art. 81 ust. 1, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty przystąpienia są zmienione w taki sposób, że spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.".

ROLNICTWO

Przepisy fitosanitarne

Decyzja Komisji 2003/122/WE z dnia 21 lutego 2003 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do podejmowania decyzji na podstawie dyrektywy 1999/105/WE w sprawie leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w państwach trzecich.

W Załączniku skreśla się następujące zapisy:

"Republika CzeskaAbies alba MillSISS, St
Acer plantanoides L.SISS, St
Acer pseudoplatanus L.SISS, St
Betula pendula Roth.SISS, St
Betula pubescens Ehrh.SISS, St
Fagus sylvatica L.SISS, St
Fraxinus excelsior L.SISS, St
Larix decidua Mill.SISS, St
Larix kaempferi Carr.SISS, St
Picea abies Karst.SISS, St
Pinus sylvestris L.SISS, St
Quercus cerris L.SISS, St
Quercus petraea Liebl.SISS, St
Quercus robur L.SISS, St
Quercus rubra L.SISS, St
Robinia pseudoacacia L.SISS, St
Tilia cordata Mill.SISS, St
Tilia platyphyllos Scop.SISS, St
EstoniaPicea abies Karst.SISS, St
WęgryAcer plantanoides L.SISS, St
Acer pseudoplatanus L.SISS, St
Alnus glutinosa Gaertn.SISS, St
Betula pendula Roth.SISS, St
Carpinus betulus L.SISS, St
Castanea sativa Mill.SISS, St
Fagus sylvatica L.SISS, St
Fraxinus excelsior L.SISS, St
Larix decidua Mill.SISS, St
Pinus sylvestris L.SISS, St
Populus alba L.SISS, St
Populus x canescens Sm.SISS, St
Populus nigra L.SISS, St
Populus tremula L.SISS, St
Prunus avium L.SISS, St
Quercus cerris L.SISS, St
Quercus petraea Liebl.SISS, St
Quercus robur L.SISS, St
Quercus rubra L.SISS, St
Robinia pseudoacacia L.SISS, St
Tilia cordata Mill.SISS, St
Tilia platyphyllos Scop.SISS, St
ŁotwaPicea abies Karst.SISS, St
LitwaPicea abies Karst.SISS, St
PolskaAbies alba Mill.SISS, St
Acer plantanoides L.SISS, St
Acer pseudoplatanus L.SISS, St
Alnus incana Moench.SISS, St
Betula pendula Roth.SISS, St
Betula pubescens Ehrh.SISS, St
Carpinus betulus L.SISS, St
Larix decidua Mill.SISS, St
Larix kaempferi Carr.SISS, St
Picea abies Karst.SISS, St
Pinus sylvestris L.SISS, St
Prunus avium L.SISS, St
Quercus cerris L.SISS, St
Quercus petraea Liebl.SISS, St
Quercus robur L.SISS, St
Quercus rubra L.SISS, St
Robinia pseudoacacia L.SISS, St
Tilia cordata Mill.SISS, St
Tilia platyphyllos Scop.SISS, St
Słowacja Abies alba Mill.SISS, St
Acer plantanoides L.SISS, St
Betula pendula Roth.SISS, St
Fagus sylvatica L.SISS, St
Larix decidua Mill.SISS, St
Picea abies Karst.SISS, St
Prunus avium L.SISS, St
Quercus petraea Liebl.SISS, St
Quercus robur L.SISS, St
Quercus rubra L.SISS, St
Robinia pseudoacacia L.SISS, St
Tilia platyphyllos Scop.SISS, St
Słowenia Abies alba Mill.SISS, St
Acer plantanoides L.SISS, St
Acer pseudoplatanus L.SISS, St
Alnus incana Moench.SISS, St
Betula pendula Roth.SISS, St
Carpinus betulus L.SISS, St
Fagus sylvatica L.SISS, St
Larix decidua Mill.SISS, St
Pinus nigra ArnoldSISS, St
Pinus sylvestris L.SISS, St
Quercus cerris L.SISS, St
Quercus petraea Liebl.SISS, St
Quercus robur L.SISS, St
Quercus rubra L.SISS, St
Robinia pseudoacacia L.SISS, St
Tilia cordata Mill.SISS, St
Tilia platyphyllos Scop.SISS, St"

ŚRODOWISKO NATURALNE

1. Decyzja Komisji nr 2000/657/WE z dnia 16 października 2000 r. w sprawie przyjęcia decyzji w sprawie wspólnotowego przywozu odnośnie niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2455/92 dotyczącego wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych.

W załączniku I tekst w polu tekstowym przed tabelami zostaje zmieniony jak następuje:

"PAŃSTWO: Wspólnota Europejska

(Państwa Członkowskie: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo)"

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory.

a) W Załączniku, w tabeli "Okazy gatunków wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97, których wprowadzanie do Wspólnoty jest zawieszone", skreśla się z listy "Kraje pochodzenia" następujący kraj:

"- Litwa"

b) W Załączniku, w tabeli "Okazy gatunków wymienionych w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97, których wprowadzanie do Wspólnoty jest zawieszone", skreśla się następujące zapisy w podtytule "FLORA, Orchidaceae":

"Cephalanthera damasonium,

Dactylorhiza fuchsii,

Dactylorhiza maculata,

Gymnadenia conopsea,

Ophrys apifera,

Ophrys scolopax,

Orchis militaris,

Serapias lingua,"

oraz skreśla się następujące kraje z listy "Krajów pochodzenia" w odniesieniu do gatunków wymienionych poniżej:

Flora, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:"Republika Czeska"
Flora, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:"Estonia", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Barlia robertiana:"Malta"
Flora, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:"Łotwa", "Litwa", "Polska", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:"Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:"Polska", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:"Litwa", "Polska"
Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:"Polska"
Flora, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:"Republika Czeska", "Węgry"
Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera:"Republika Czeska", "Węgry", "Łotwa", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:"Węgry"
Flora, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:"Malta"
Flora, Orchidaceae, Orchis coriophora:"Polska"
Flora, Orchidaceae, Orchis italica:"Malta"
Flora, Orchidaceae, Orchis morio:"Estonia", "Litwa", "Polska", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Orchis pallens:"Węgry", "Polska", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Orchis papilionacea:"Słowenia"
Flora, Orchidaceae, Orchis purpurea:"Polska", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Orchis simia:"Słowenia"
Flora, Orchidaceae, Orchis tridentata:"Republika Czeska", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Orchis ustulata:"Estonia", "Łotwa", "Litwa", "Polska", "Słowacja"
Flora, Orchidaceae, Serapias vomeracea:"Malta"
Flora, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:"Republika Czeska", "Polska"

a zapis "FLORA, Orchidaceae, Orchis mascula" zostaje zmieniony jak następuje:

"Orchis masculadziki/hodowlanywszystkieAlbaniab"

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi importowanymi wyrobami z żelaza i stali objętymi Traktatami EWWiS i WE, pochodzącymi z niektórych państw trzecich.

Pomiędzy art. 4 i art. 5 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 4a

W odniesieniu do dopuszczenia od 1 maja 2004 r. do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji wyrobów stalowych objętych niniejszym rozporządzeniem Komisji i wysłanych przed dniem 1 maja 2004 r., nie wymaga się dokumentu nadzoru, pod warunkiem że towary zostały wysłane przed 1 maja 2004 r. Wymagane jest przedstawienie konosamentu lub innego dokumentu przewozowego uznanego za równoważny przez organy wspólnotowe oraz potwierdzającego datę załadunku.".

2. Decyzja Komisji 2000/602/EWWiS z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej.

Pomiędzy art. 7 i art. 8 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 7a

W odniesieniu do dopuszczenia od 1 maja 2004 r. do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji wyrobów stalowych objętych niniejszą decyzją Komisji, wymaga się pozwolenia na przywóz, nawet jeśli wyroby stalowe zostały wysłane przed tą datą. Jeżeli wyroby stalowe zostały wysłane do nowego Państwa Członkowskiego przed dniem 1 maja 2004 r., pozwolenie na przywóz jest wydawane automatycznie bez ograniczeń ilościowych na podstawie przedstawionego konosamentu lub innego dokumentu przewozowego uznanego za równoważny przez wspólnotowe urzędy ds. pozwoleń oraz potwierdzającego datę załadunku i po zatwierdzeniu przez urząd Komisji odpowiedzialny za zarządzanie pozwoleniami (SIGL). Wyroby stalowe wysłane do nowego Państwa Członkowskiego w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie podlegają szczególnym zasadom dotyczącym ograniczeń ilościowych określonych w niniejszej decyzji Komisji.".

3. Decyzja Rady 2000/602/EWWiSz dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Kazachstanu.

a) Pomiędzy art. 7 i art. 8 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 7a

W odniesieniu do dopuszczenia od 1 maja 2004 r. do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji wyrobów stalowych objętych niniejszą decyzją Komisji, wymaga się pozwolenia na przywóz, nawet jeśli wyroby stalowe zostały wysłane przed tą datą. Jeżeli wyroby stalowe zostały wysłane do nowego Państwa Członkowskiego przed dniem 1 maja 2004 r., licencja importowa jest przyznawana automatycznie bez ograniczeń ilościowych na podstawie przedstawionego konosamentu lub innego dokumentu przewozowego uznanego za równoważny przez wspólnotowe urzędy ds. pozwoleń oraz potwierdzającego datę załadunku i po zatwierdzeniu przez urząd Komisji odpowiedzialny za zarządzanie pozwoleniami (SIGL). Wyroby stalowe wywiezione do nowego Państwa Członkowskiego w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie podlegają szczególnym zasadom dotyczącym ograniczeń ilościowych określonych w niniejszej decyzji Komisji.".

b) Artykuł 18 ust. 6 w załączniku II, Część III zostaje zmieniony jak następuje:

"6. Wyżej wymieniony numer składa się z następujących elementów:

dwie litery określające kraj wywozu, na przykład: KZ = Republika Kazachstanu;

dwie litery określające Państwo Członkowskie planowanego przeznaczenia jak poniżej:

BE = Belgia

CZ = Republika Czeska

DK = Dania

DE = Niemcy

EE = Estonia

EL = Grecja

ES = Hiszpania

FR = Francja

IE = Irlandia

IT = Włochy

CY = Cypr

LV = Łotwa

LT = Litwa

LU = Luksemburg

HU = Węgry

MT = Malta

NL = Niderlandy

AT = Austria

PL = Polska

PT = Portugalia

SI = Słowenia

SK = Słowacja

FI = Finlandia

SE = Szwecja

GB = Zjednoczone Królestwo,

jednocyfrowy numer określający rok kontyngentowy odpowiadający ostatniej liczbie w danym roku, np. ’2’ dla roku 2002,

dwucyfrowy numer określający urząd wystawiający w kraju wywozu,

pięciocyfrowy numer kolejno od 00001 do 99999 przyznawany określonemu Państwu Członkowskiemu przeznaczenia.".

c) W załączniku II tytuł listy właściwych władz krajowych zostaje zmieniony jak następuje:

"LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA’ L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER".

d) Na listę właściwych władz krajowych do załącznika II dodaje się, pomiędzy zapisami dla Hiszpanii i Danii, następujące zapisy:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133".

pomiędzy zapisami dla Niemiec i Grecji:

"EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660".

pomiędzy zapisami dla Włoch i Luksemburga:

"KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV - 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01 104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974".

pomiędzy zapisami dla Luksemburga i Austrii:

"MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25 690 299,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25 690 299".

pomiędzy zapisami dla Austrii i Portugalii:

"POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22".

pomiędzy zapisami dla Portugalii i Finlandii:

"SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919".

PL L 168/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.