Rozporządzenie 884/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do okresu karencji dla dodatku paszowego "Monteban" należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.265.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 884/2010
z dnia 7 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do okresu karencji dla dodatku paszowego "Monteban" należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano możliwość zmiany zezwolenia na dany dodatek paszowy na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd").

(3) Stosowanie narazyny (Monteban) u kurczaków przeznaczonych do tuczu (kurcząt rzeźnych) zostało zatwierdzone na 10 lat rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczącym zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego "Monteban", należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych(2).

(4) Posiadacz zezwolenia złożył wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie tego dodatku w celu skrócenia okresu karencji przed ubojem - z jednego dnia do zero dni. Posiadacz zezwolenia przedłożył odpowiednie dane na poparcie swojego wniosku.

(5) Urząd w opinii z dnia 10 marca 2010 r. uznał, że stosowanie dodatku Monteban u kurcząt rzeźnych w maksymalnych proponowanych dawkach oraz bez stosowania okresu karencji jest bezpieczne dla konsumentów, w związku z czym wniosek o skrócenie okresu karencji z jednego dnia do zero dni można przyjąć(3).

(6) Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1464/2004.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W dziewiątej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1464/2004 - "Pozostałe przepisy" - skreśla się zdanie "Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2) Dz.U. L 270 z 18.8.2004, s. 8.

(3) EFSA Journal 2010; 8(3):1549.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.