Rozporządzenie 859/96 w sprawie częściowego zwrotu ceł przywozowych zapłaconych za niektóre towary przywiezione z Norwegii w 1995 r. w ramach umów w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, dotyczących niektórych produktów rolnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.116.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 859/96
z dnia 10 maja 1996 r.
w sprawie częściowego zwrotu ceł przywozowych zapłaconych za niektóre towary przywiezione z Norwegii w 1995 r. w ramach umów w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, dotyczących niektórych produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 95/582/WE z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie zawarcia umów w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, dotyczących niektórych produktów rolnych(1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w dniu 20 grudnia 1995 r. został ustalony kontyngent taryfowy na ser serwatkowy z Norwegii, z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.; pełne stawki ceł przywozowych lub opłat zastosowano w 1995 r. na przywóz tego sera do Wspólnoty; maksymalne granice kontyngentu taryfowego zostały nieprzekroczone; powinna być odpowiednio ustanowiona procedura umożliwiająca otrzymanie przez określone podmioty gospodarcze zwrotów wynikających z różnicy między opłatami i cłami faktycznie zapłaconymi a należnościami ustalonymi w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1600/95 z dnia 30 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących przywozu i otwierania kontyngentów taryfowych na mleko i przetwory mleczne(2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 694/96(3);

ustalenia dotyczące obliczania refundacji powinny być ustanowione mając na uwadze fakt, że od dnia 1 lutego 1995 r. wartość ecu stosowana do wspólnej polityki rolnej została dostosowana, a od dnia 1 lipca 1995 r. opłaty zostały zamienione na cła przywozowe;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1.
Różnica między cłem przywozowym ustalonym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1600/95 a opłatą lub cłem przywozowym faktycznie zapłaconym w chwili przywozu jest zwracana w przypadku przywozu sera serwatkowego z Norwegii, który miał miejsce między dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 1995 r., na podstawie świadectwa przywozowego i zgłoszenia o dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu w odniesieniu do przedmiotowego przywozu.
2.
Wnioski o refundacje muszą być złożone w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
1.
Różnica określona w art. 1 jest obliczana na podstawie cła przywozowego faktycznie zapłaconego w walucie krajowej i cła przywozowego ustalonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1600/95 zamienionego na walutę krajową z wykorzystaniem kursu przeliczeniowego stosowanego w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu.
2.
W przypadku przywozu, który miał miejsce między dniem 1 a dniem 31 stycznia 1995 r., cło przywozowe ustalone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1600/95 jest dzielone przez 1,207509.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 327 z 30.12.1995, str. 17.

(2) Dz.U. L 151 z 1.7.1995, str. 12.

(3) Dz.U. L 97 z 18.4.1996, str. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.