Rozporządzenie 837/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.250.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 837/2010
z dnia 23 września 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów(1), w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

po konsultacji z zainteresowanymi państwami,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja otrzymała odpowiedź od Liberii na swój pisemny wniosek w sprawie potwierdzenia na piśmie, że niektóre odpady wymienione w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, których wywóz nie jest zakazany na mocy art. 36 wymienionego aktu prawnego, mogą być wywożone z Unii Europejskiej w celu poddania ich odzyskowi w tym państwie oraz w sprawie informacji od tego państwa na

temat ewentualnych przeprowadzanych przez to państwo procedur kontrolnych. Komisja otrzymała też dalsze informacje dotyczące Andory, Chin, Chorwacji i Indii. W związku z tym, aby uwzględnić powyższe informacje, załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1418/2007(2) powinien zostać zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie czternastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.

ZAŁĄCZNIK 

(1) Wpis dotyczący Andory otrzymuje brzmienie:

"Andora

(a)(b)(c)(d)
wszystkie odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006"

(2) Wpis dotyczący Chin otrzymuje brzmienie:

"Chiny

(a)(b)(c)(d)
W odniesieniu do B1010:W odniesieniu do B1010:
- metale szlachetne (z wyjątkiem złota, platyny)- metale szlachetne (złoto, platyna)
- złom molibdenu- złom żelaza i stali
- złom kobaltu- złom miedziany
- złom manganu- złom niklu
- złom indu- złom aluminium
- złom toru- złom cynku
- złom pierwiastków ziem rzadkich- złom cyny
- złom wolframu
- złom chromu- złom tantalu
- złom magnezu
- złom bizmutu
- złom tytanu
- złom cyrkonu
- złom germanu
- złom wanadu
- złom hafnu, niobu, renu i galu
B1020-B1040
B1050
B1060
B1070
B1080-B1100
B1115
W odniesieniu do B1120: wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do B1120: metale przejściowe, tylko zawierające > 10 % V2O5, z wyłączeniem odpadów katalizatorów (zużyte katalizatory, ciecze stosowane jako katalizatory lub inne katalizatory) z wykazu A
B1130-B1200
B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
W odniesieniu do B2010: wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do B2010: odpady miki
B2020
W odniesieniu do B2030: wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do B2030: tylko złom węglika wolframu
B2040
B2060-B2130
W odniesieniu do B3010: odpady żywicy utwardzonej lub produktów kondensacyjnych:W odniesieniu do B3010 - wszystkie pozostałe odpady, pod warunkiem że są termoplastyczne
- żywice mocznikowo-formaldehydowe
- żywice melaminowo-formaldehydowe
- żywice epoksydowe
- żywice alkidowe
B3020
W odniesieniu do B3030 - wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do B3030:
- odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej
- odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
- odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szar-panką rozwłóknioną) włókien chemicznych
B3035
W odniesieniu do B3040 - wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do B3040: tylko kauczuk niewulkanizowany
B3050
B3060-B3070
W odniesieniu do B3080 - wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do B3080: tylko kauczuk niewulkanizowany
B3090-B4030
W odniesieniu do GB040 - wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do GB040 - tylko żużel konwertorowy z wytopu miedzi zawierający > 10 % miedzi
GC010
W odniesieniu do GC020 - wszystkie pozostałe odpadyW odniesieniu do GC020 - tylko odpady kabli i przewodów oraz złom z silników elektrycznych
GC030
GC050-GG040
GH013
GN010-GN030"

(3) Wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie:

"Chorwacja

(a)(b)(c)(d)
wszystkie odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006"

(4) Wpis dotyczący Indii otrzymuje brzmienie:

"Indie

(a)(b)(c)(d)
wszystkie odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006"

(5) Po wpisie dotyczącym Libanu dodaje się następujący wpis:

"Liberia

(a)(b)(c)(d)
B3020"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.