Rozporządzenie 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.229.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 2  nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji 2014/145/WPZiB 3 . Środki te obejmują zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów oraz ograniczenie niektórych inwestycji, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola.

(2) Dnia 22 lipca 2014 r. Rada stwierdziła, że gdyby Rosja nie odpowiedziała na żądania zawarte w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz konkluzjach Rady z dnia 22 lipca, Rada byłaby gotowa niezwłocznie wprowadzić pakiet dalszych istotnych środków ograniczających. W związku z powyższym uznaje się za właściwe zastosowanie dodatkowych środków ograniczających, w celu zwiększenia kosztów działań Rosji podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz w celu wspierania pokojowego rozwiązania kryzysu. Środki te będą poddawane przeglądowi i mogą zostać zawieszone bądź uchylone, lub zostać uzupełnione o inne środki ograniczające, w zależności od rozwoju sytuacji na miejscu.

(3) Należy zastosować ograniczenia wywozu niektórych towarów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 4 , oraz świadczenia powiązanych usług, a także zastosować ograniczenia niektórych usług związanych z dostawą broni i sprzętu wojskowego, jeżeli państwa członkowskie nałożą embargo na takie towary. Zakaz ten nie powinien mieć wpływu na wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania, w tym dla aeronautyki i dla przemysłu kosmicznego, do użytku niewojskowego lub dla niewojskowych użytkowników końcowych.

(4) Należy również zastosować ograniczenia dotyczące sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych technologii przeznaczonych dla sektora naftowego w Rosji poprzez nałożenie wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia.

(5) 5  Należy również zastosować ograniczenia dotyczące dostępu do rynku kapitałowego wobec niektórych instytucji finansowych, z wyłączeniem instytucji o statusie międzynarodowym mających siedzibę w Rosji powołanych na mocy porozumień międzyrządowych z Rosją jako jednym z udziałowców. Inne usługi finansowe, takie jak składanie depozytów, usługi płatnicze i pożyczki na rzecz instytucji objętych niniejszym rozporządzeniem lub od tych instytucji, inne niż usługi, o których mowa w art. 5, nie są objęte tymi ograniczeniami.

(6) Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(7) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1  6

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)
"towary i technologie podwójnego zastosowania" oznaczają produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 7 ;
b)
"właściwe organy" oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku I;
c)
"pomoc techniczna" oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe, w tym werbalne formy pomocy;
d)
"usługi pośrednictwa" oznaczają:
(i)
negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub
(ii)
sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;
e)
"usługi inwestycyjne" oznaczają następujące usługi i działalność:
(i)
przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z jednym instrumentem finansowym lub większą ich liczbą;
(ii)
wykonywanie zleceń w imieniu klientów;
(iii)
zawieranie transakcji na własny rachunek;
(iv)
zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;
(v)
doradztwo inwestycyjne;
(vi)
gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;
(vii)
subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;
(viii)
wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;
f) 8
 "zbywalne papiery wartościowe" oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, w tym w postaci kryp- toaktywów, które podlegają zbyciu na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:
(i)
akcje spółek oraz inne papiery wartościowe równoważne akcjom spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwity depozytowe dotyczące akcji;
(ii)
obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;
(iii)
wszystkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych;
g)
"instrumenty rynku pieniężnego" oznaczają te rodzaje instrumentów, które są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i komercyjne papiery wartościowe, z wyłączeniem instrumentów płatniczych;
h)
"instytucja kredytowa" oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek;
i)
"terytorium Unii" oznacza terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;
j)
"centralny depozyt papierów wartościowych" oznacza osobę prawną zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 9 ;
k)
"depozyt" oznacza należność wynikającą z wpłat pozostawionych na rachunku lub z sytuacji tymczasowych w ramach normalnych operacji bankowych, które instytucja kredytowa jest zobowiązana wypłacić zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i postanowieniami umownymi, w tym depozyt terminowy i depozyt oszczędnościowy, z wyłączeniem należności w przypadku gdy:
(i)
jej istnienie może zostać potwierdzone wyłącznie przez instrument finansowy zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 10 , chyba że jest to produkt oszczędnościowy, który został poświadczony certyfikatem depozytowym wystawionym na nazwisko danej osoby i który istnieje w danym państwie członkowskim w dniu 2 lipca 2014 r.;
(ii)
jej kwota główna nie jest wypłacana w wartości nominalnej;
(iii)
jej kwota główna jest wypłacana w wartości nominalnej jedynie w ramach szczególnej gwarancji lub szczególnego uzgodnienia, udzielonych przez instytucję kredytową lub osobę trzecią;
l)
"programy obywatelstwa dla inwestorów" (lub "złote paszporty") oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich nabycie obywatelstwa w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;
m)
"programy ułatwień pobytowych dla inwestorów" (lub "złote wizy") oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich uzyskanie zezwolenia na pobyt w danym państwie członkowskim w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;
n)
"system obrotu" zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE oznacza rynek regulowany, wielostronną platformę obrotu (MTF) lub zorganizowaną platformę obrotu (OTF);
o)
"finansowanie lub pomoc finansowa" oznaczają wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji, gwarancji ubezpieczeniowych, obligacji, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, dokonywane zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej;
p)
"kraj partnerski" oznacza państwo, które stosuje zestaw środków kontroli wywozu zasadniczo równoważnych środkom określonym w niniejszym rozporządzeniu, określonym w załączniku VIII;
q)
"urządzenia łączności konsumenckiej" oznaczają urządzenia używane przez osoby prywatne, takie jak komputery osobiste i urządzenia peryferyjne (w tym dyski twarde i drukarki), telefony komórkowe, telewizory typu smart TV, urządzenia pamięciowe (pamięci USB) oraz oprogramowanie konsumenckie do wszystkich tych produktów;
r) 11
 "rosyjski przewoźnik lotniczy" oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną koncesję lub jej równoważnik wydany przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej;
s) 12
 "rating kredytowy" oznacza opinię na temat zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, wystawioną przy wykorzystaniu uznanego i zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych;
t) 13
 "działalność w zakresie ratingu kredytowego" oznacza analizę danych i informacji oraz ocenę, zatwierdzanie, wystawianie i przegląd ratingów kredytowych;
u) 14
 "sektor energetyczny" oznacza sektor obejmujący następujące rodzaje działalności, z wyjątkiem cywilnej działalności związanej z energią jądrową, takich jak projekt Paks II:
(i)
poszukiwanie, produkcję, dystrybucję w Rosji lub wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego lub stałych paliw kopalnych, rafinację paliw, skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikację;
(ii)
wytwarzanie lub dystrybucję w Rosji produktów ze stałych paliw kopalnych, produktów rafinacji ropy naftowej lub gazu; lub
(iii)
budowę obiektów lub instalację sprzętu na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej, lub świadczenie usług, dostarczanie sprzętu lub technologii na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej;
v) 15
 "dyrektywy w sprawie zamówień publicznych" oznaczają dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE 16 , 2014/24/UE 17 , 2014/25/UE 18  i 2009/81/WE 19 ;
w) 20
 "przedsiębiorstwo transportu drogowego" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, każdy podmiot lub organ, które zajmują się w celach handlowych transportem towarów wykonywanym z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów;
x) 21
 "sektor górniczo-wydobywczy" oznacza sektor obejmujący działalność związaną z lokalizowaniem, wydobyciem i przetwarzaniem materiałów nieenergetycznych oraz z gospodarowaniem nimi;
y) 22
 "podmioty krytyczne" oznaczają podmioty zdefiniowane w art. 2 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2022/2557 23 ;
z) 24
 "infrastruktura krytyczna" oznacza infrastrukturę zdefiniowaną w art. 2 lit. a) dyrektywy Rady 2008/114/WE 25  i art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2022/2557;
za) 26
 "europejska infrastruktura krytyczna" oznacza infrastrukturę zdefiniowaną w art. 2 lit. b) dyrektywy 2008/114/WE;
zb) 27
 "właściciele lub operatorzy infrastruktury krytycznej" oznaczają podmioty odpowiedzialne za inwestycje w dany składnik, system lub część infrastruktury wyznaczonej jako infrastruktura krytyczna lub europejska infrastruktura krytyczna lub za jej bieżące funkcjonowanie;
zc) 28
 »kraj partnerski w zakresie przywozu żelaza i stali« oznacza państwo, wymienione w załączniku XXXVI, stosujące zestaw środków ograniczających w odniesieniu do przywozu żelaza i stali, które są co do istoty równoważne środkom określonym w art. 3g, oraz zestaw środków kontroli przywozu, które są co do istoty równoważne środkom określonym w tym artykule;
zd) 29
 »środki finansowe« oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju świadczenia, między innymi:
(i)
gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
(ii)
depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;
(iii)
papiery wartościowe i instrumenty dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty reprezentujące papiery wartościowe, obligacje krótko- i długoterminowe, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
(iv)
odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z tytułu aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
(v)
kredyty, prawo do potrącenia, gwarancje finansowe, gwarancje należytego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;
(vi)
akredytywy, konosamenty, kwity zastawne; oraz
(vii)
dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych.
Artykuł  2  30
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania - niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
1a.  31
 Zakazuje się tranzytu przez terytorium Rosji wywożonych z Unii towarów i technologii podwójnego zastosowania, jak określono w ust. 1.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 32
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
3.  33
 Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 zakazy określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:
a)
celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;
b)
celów medycznych lub farmaceutycznych;
c)
czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;
d)
aktualizacji oprogramowania;
e)
użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;
f) 34
 (uchylona);
g)
użytku osobistego osób fizycznych podróżujących do Rosji lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. g) akapitu pierwszego, eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

3a.  35
 Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, zakaz ustanowiony w ust. 1a niniejszego artykułu nie ma zastosowania do tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii podwójnego zastosowania przeznaczonych do celów określonych w ust. 3 lit. a) -e) niniejszego artykułu.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:
a)
przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i rządem Rosji w sprawach czysto cywilnych;
b)
przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;
c) 36
 przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, takich jak projekt Paks II, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
d)
przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;
e) 37
 przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;
f)
przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego, lub samodzielnie lub wspólnie przez nie kontrolowanych;
g)
przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji;
h) 38
 przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym i prawnym, podmiotom i organom w Rosji, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.
4a.  39
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, właściwe organy mogą zezwolić na tranzyt przez terytorium Rosji towarów i technologii podwójnego zastosowania po ustaleniu, że takie towary lub technologie są przeznaczone do celów określonych w ust. 4 lit. b), c), d) i h) niniejszego artykułu.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne z tytułu umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
6. 
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
7.  40
 Podejmując decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:
(i)
użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1 lit. a)
(ii)
sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b);
(iii) 41
 sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz, lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa, są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3-6.
8. 
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2a  42
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku VII, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
1a.  43
 Zakazuje się tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku VII, wywożonych z Unii.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 44
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
3.  45
 Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:
a)
celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takich zdarzeń, lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;
b)
celów medycznych lub farmaceutycznych;
c)
czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;
d)
aktualizacji oprogramowania;
e)
użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;
f) 46
 (uchylona);
g)
użytku osobistego osób fizycznych podróżujących do Rosji lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży;

h) 47  przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.

Z wyjątkiem lit. g) akapitu pierwszego, eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

3a.  48
 Zakaz określony w ust. 1a nie ma zastosowania do tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku VII przeznaczonych do celów określonych w ust. 3 lit. a)-e).
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:
a)
przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i rządem Rosji w sprawach czysto cywilnych;
b)
przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;
c) 49
 przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, takich jak projekt Paks II, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
d)
przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;
e) 50
 przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod publiczną kontrolą lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;
f)
przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego, lub samodzielnie lub wspólnie przez nie kontrolowanych; lub
g)
przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji;
i) 51
 przeznaczone do wyłącznego użytku oraz pod pełną kontrolą wydającego zezwolenie państwa członkowskiego oraz w celu wypełnienia jego zobowiązań w zakresie konserwacji w obszarach, które są objęte długoterminową umową dzierżawy między tym państwem członkowskim a Federacją Rosyjską.
4a.  52
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1a właściwe organy mogą zezwolić na tranzyt przez terytorium Rosji towarów i technologii, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa, wymienionych w załączniku VII po ustaleniu, że takie towary lub technologie są przeznaczone do celów określonych w ust. 4 lit. b), c), d) i h).
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne z tytułu umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
6. 
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
7.  53
 Podejmując decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że
(i)
użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 2b ust. 1; lub
(ii)
sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazanie lub taki wywóz lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b); lub;
(iii) 54
 sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3-6.
8. 
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2aa  55
1.  56
 Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 57  oraz broni palnej i innej broni wymienionych w załączniku XXXV do niniejszego rozporządzenia - niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
1a.  58
 Zakazuje się tranzytu przez terytorium Rosji broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji, jak określono ust. 1, wywożonych z Unii.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, na poczet sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów lub na poczet świadczenia powiązanej pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 59
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
Artykuł  2b  60
1.  61
 W odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 i art. 2a ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania, oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku VII, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, wyłącznie po ustaleniu:
a)
takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub do łagodzenia takiego zdarzenia; lub
b)
takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są należne na mocy umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie złożono przed dniem 1 maja 2022 r.
2. 
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
3. 
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 1, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2c  62
1. 
Powiadomienia właściwego organu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 i art. 2a ust. 3, dokonuje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tych wzorach.
2. 
Wszystkie zezwolenia, o których mowa w art. 2, 2a i 2b, wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tych wzorach.
Artykuł  2d  63
1.  64
 Właściwe organy wymieniają z pozostałymi państwami członkowskimi i Komisją informacje na temat stosowania art. 2, 2a i 2b, w tym na temat wszelkich udzielonych lub odrzuconych zezwoleń oraz - w przypadku podejrzeń o wybór sądu ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy lub w innych stosownych przypadkach - wszelkich otrzymanych wniosków o udzielenie zezwolenia.

Właściwe organy wymieniają z pozostałymi państwami członkowskimi i Komisją informacje na temat egzekwowania art. 2, 2a i 2b, w tym na temat powiązanych naruszeń i kar, a także na temat najlepszych praktyk stosowanych przez krajowe organy egzekwowania prawa oraz wykrywania i ścigania nielegalnego wywozu. Ta wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.

2. 
Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystuje się wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w ust. 4.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.

3. 
Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z art. 2, 2a i 2b na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia danej decyzji.
3a.  65
 W przypadku, gdy państwo członkowskie wyda zezwolenia zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. d), art. 2a ust. 4 lit. d) i art. 3f lit. d) na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii przeznaczonych do bezpieczeństwa morskiego, informuje ono pozostałe państwa członkowskie i Komisję w ciągu dwóch tygodni od wydania zezwolenia.
4.  66
 W stosownych przypadkach i na zasadzie wzajemności Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, wymienia informacje z krajami partnerskimi w celu wspierania skuteczności środków kontroli wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz spójnego stosowania środków kontroli wywozu stosowanych przez kraje partnerskie.
Artykuł  2e  67
1. 
Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Rosją lub inwestycji w Rosji.
2. 
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:
a)
wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 26 lutego 2022 r.;
b) 68
 udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000 EUR na projekt, z którego korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii; lub
c)
udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.
3.  69
 Zakazuje się inwestowania w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, a także uczestnictwa w tych projektach lub dokonywania innego wkładu w te projekty.
4.  70
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uczestnictwo w inwestycjach w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich lub wkład w takie projekty, po ustaleniu, że takie uczestnictwo w inwestycjach lub taki wkład są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
Artykuł  2f  71
1. 
Zakazuje się nadawania lub umożliwiania, ułatwiania lub w inny sposób przyczyniania się do nadawania jakichkolwiek treści przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, takich jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, dostawcy usług internetowych, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane.
2. 
Zawiesza się wszelkie licencje i zezwolenia na nadawanie udzielone osobom prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku XV, jak również uzgodnienia dotyczące transmisji i dystrybucji zawarte z tymi osobami prawnymi, podmiotami lub organami.
3.  72
 Zakazuje się reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach wyprodukowanych lub nadawanych przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, o których mowa w ust. 1.
Artykuł  3  73
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii wymienionych w załączniku II - niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakichkolwiek sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 74
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
3. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii ani do udzielania powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do:
a) 75
 transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
b)
pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia.
4.  76
 Zakazów ustanowionych w ust. 2 nie stosuje się do dnia 20 czerwca 2024 r. do zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do ich działalności poza sektorem energetycznym w Rosji.
5.  77
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na zapewnianie ubezpieczenia lub reasekuracji po dniu 20 czerwca 2024 r. na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do ich działalności poza sektorem energetycznym w Rosji.
6. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz, udzielenie pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że:
a)
jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii; lub
b)
jest to przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.
7. 
Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.
Artykuł  3a  78
1. 
Zakazuje się:
a)
nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji;
b)
udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu;
c)
tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonymi na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym w Rosji;
d)
świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).
2. 
Zakazuje się:
a)
nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji;
b)
udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji, lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu;
c)
tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonymi na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego

i prowadzącymi działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji;

d)
świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że:
a)
jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, o ile nie jest to zabronione na mocy art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
b)
dotyczy to wyłącznie osoby prawnej, podmiotu lub organu prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego.
3a.  79
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelką działalność, o której mowa w tym przepisie, po ustaleniu, że zgodnie z art. 5aa ust. 3 lit. b) działalność taka jest niezbędna do zapewnienia realizacji przedsięwzięcia w zakresie wydobycia gazu z wód głębinowych Morza Śródziemnego, w którym to przedsięwzięciu osoba prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku XIX był udziałowcem mniejszościowym przed dniem 31 października 2017 r. i nadal nim pozo- staje, pod warunkiem że przedsięwzięcie to jest kontrolowane lub realizowane wyłącznie lub wspólnie przez osobę prawną zarejestrowaną lub utworzoną na mocy prawa państwa członkowskiego.
4. 
Dane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
5. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do działalności górniczej

i wydobywczej, która uzyskuje najwyższą wartość z produkcji któregokolwiek z materiałów wymienionych w załączniku XXX lub której głównym celem jest produkcja któregokolwiek z tych materiałów.

Artykuł  3b  80
1.  81
 Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej i skraplania gazu ziemnego, wymienionych w załączniku X, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 82
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
3. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonania do dnia 27 maja 2022 r. umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii wymienionych w załączniku X lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub świadczenie związanej z nimi pomocy technicznej lub finansowej są konieczne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia takiego zdarzenia.

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych można dokonać sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że eksporter powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych po takiej sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu, przedstawiając odpowiednie szczegółowe uzasadnienie sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu bez uprzedniego zezwolenia.

5.  83
 Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3c  84
1.  85
 Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie lub przemyśle kosmicznym, wymienionych w załączniku XI, oraz paliwa do silników odrzutowych i dodatków do paliw, wymienionych w załączniku XX, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
1a.  86
 Zakazuje się tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie lub przemyśle kosmicznym, wymienionych w załączniku XI, oraz paliw do silników odrzutowych i dodatków paliwowych wymienionych w załączniku XX, wywożonych z Unii.
2. 
Zakazuje się świadczenia usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku XI, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Rosji lub do użytku w Rosji.
3. 
Zakazuje się wykonywania któregokolwiek z następujących rodzajów działalności lub ich kombinacji: remontów, napraw, kontroli, wymiany, modyfikacji lub naprawy usterek statku powietrznego lub podzespołu, z wyjątkiem inspekcji przed lotem, związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku XI, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
4. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 87
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
5.  88
 (uchylony).
5a.  89
 (uchylony).
5b.  90
 (uchylony).
5c.  91
 (uchylony).
6.  92
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy krajowe mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wykonanie umowy leasingu finansowego statku powietrznego zawartej przed dniem 26 lutego 2022 r. po ustaleniu, że:
a)
jest to absolutnie niezbędne, aby zapewnić spłatę rat leasingowych na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu ustanowionych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, których nie obejmuje żaden ze środków ograniczających przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; oraz
b)
rosyjskiemu kontrahentowi będącemu stroną umowy nie zostaną udostępnione żadne zasoby gospodarcze, z wyjątkiem przeniesienia własności statku powietrznego po całkowitej spłacie należności z tytułu leasingu finansowego.
6a.  93
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub wywóz towarów wymienionych w części B załącznika XI lub na powiązane: pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową, po ustaleniu, że jest to niezbędne do produkcji towarów z tytanu potrzebnych w przemyśle lotniczym, dla których nie są dostępne alternatywne dostawy.
6b.  94
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na świadczenie pomocy technicznej związanej z wykorzystaniem towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że udzielenie takiej pomocy technicznej jest niezbędne do uniknięcia kolizji między satelitami lub ich niezamierzonego wejścia w atmosferę.
6c.  95
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodami CN 8517 71 00, 8517 79 00 i 9026 00 00 wymienionych w załączniku XI część B lub na pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową, które są z tym związane, po ustaleniu, że jest to niezbędne do celów medycznych lub farmaceutycznych lub do celów humanitarnych, co obejmuje m.in. dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc, lub do celów ewakuacji.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia w związku z celami medycznymi, farmaceutycznymi lub humanitarnymi zgodnie z niniejszym ustępem właściwe organy krajowe nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe przedmiotowych towarów może mieć charakter wojskowy.

6d.  96
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1a właściwe organy mogą zezwolić na tranzyt przez terytorium Rosji towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym lub kosmicznym i wymienionych w załączniku XI, a także paliwa do silników odrzutowych i dodatków do paliwa wymienionych w załączniku XX, po ustaleniu, że takie towary lub technologie są przeznaczone do celów określonych w ust. 6a, 6b i 6c niniejszego artykułu.
6e.  97
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów wymienionych w załączniku XI część B, jeżeli towary te są przeznaczone do wyłącznego użytku i pod pełną kontrolą państwa członkowskiego wydającego zezwolenie oraz w celu wypełnienia jego zobowiązań w zakresie konserwacji w obszarach, które są objęte długoterminową umową dzierżawy między tym państwem członkowskim a Federacją Rosyjską.
7.  98
 Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
8.  99
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla art. 2 ust. 4 lit. b) i art. 2a ust. 4 lit. b).
9.  100
 Zakaz, o którym mowa w ust. 4 lit. a), nie ma zastosowania do wymiany informacji mającej na celu ustanowienie norm technicznych w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1.
Artykuł  3d  101
1. 
Zabrania się lądowania na terytorium Unii, startu z terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez rosyjskich przewoźników lotniczych, w tym jako przewoźnikowi marketingowemu w ramach porozumień dotyczących wspólnej obsługi połączeń lub dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, lub wszelkim zarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym lub niezarejestrowanym w Rosji statkom powietrznym, które są własnością lub są czarterowane lub w inny sposób kontrolowane przez rosyjską osobę prawną lub fizyczną.
2. 
Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku lądowania awaryjnego lub przelotu awaryjnego.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą wyrazić zgodę na lądowanie statku powietrznego na terytorium Unii, start z niego lub przelot nad tym terytorium, pod warunkiem że te właściwe organy wcześniej stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub dowolnych innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.
4. 
Państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
5.  102
 Operatorzy statków powietrznych wykonujących nieregularne loty między Rosją a Unią, realizowane bezpośrednio lub przez państwo trzecie, przekazują właściwym organom państwa członkowskiego odlotu lub przeznaczenia, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, wszelkie istotne informacje dotyczące lotu.
6.  103
 W przypadku odmowy lotu zgłoszonego zgodnie z ust. 5, zainteresowane państwo członkowskie natychmiast informuje pozostałe państwa członkowskie, menedżera sieci oraz Komisję.
Artykuł  3e  104
1.  105
 Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 3d oraz zgodności z tym artykułem. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii, które stanowią naruszenie niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.
2. 
Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 3d.
Artykuł  3ea  106
1.  107
 Po dniu 16 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania dostępu do portów, a po dniu 29 lipca 2022 r. - dostępu do śluz na terytorium Unii wszelkim statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji, z wyjątkiem dostępu do śluz w celu opuszczenia terytorium Unii.
1a.  108
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 ma po dniu 8 kwietnia 2023 r. zastosowanie również do statków certyfikowanych przez Rosyjski Morski Rejestr Statków.
2. 
Ust. 1 stosuje się do statków, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację na banderę lub rejestr jakiegokolwiek innego państwa po dniu 24 lutego 2022 r.
3.  109
 Do celów niniejszego artykułu, z wyjątkiem ust. 1a, "statek" oznacza:
a)
statek objęty zakresem stosownych konwencji międzynarodowych;
b)
jacht, o długości 15 metrów lub większej, który nie przewozi ładunku i który przewozi nie więcej niż 12 pasażerów; lub
c)
rekreacyjną jednostkę pływającą lub skuter wodny zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE 110 .
4.  111
 Ust. 1 i 1a nie mają zastosowania w przypadku statku potrzebującego pomocy, który poszukuje miejsca schronienia, zmuszonego do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu.
5.  112
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 1a właściwe organy mogą zezwolić statkowi na dostęp do portu lub do śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dostęp jest niezbędny:
a) 113
 chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu, rudy żelaza, a także niektórych produktów chemicznych i produktów z żelaza wymienionych w załączniku XXIV;
b)
w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
c)
w celach humanitarnych;
d) 114
 transport paliwa jądrowego i innych towarów absolutnie niezbędnych do funkcjonowania potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, takich jak projekt Paks II.
e) 115
 (uchylona).
5a.  116
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić statkom, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację, na flagę lub rejestrację jakiegokolwiek innego państwa przed dniem 16 kwietnia 2022 r., na wejście do portu lub śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że:
a)
rosyjska bandera lub rejestracja była wymagana na mocy umowy; oraz
b)
taki dostęp jest niezbędny do rozładunku towarów, które są absolutnie niezbędne do realizacji projektów w zakresie energii odnawialnej w Unii, pod warunkiem że przywóz takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy niniejszego rozporządzenia.
5b.  117
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić statkowi na dostęp do portu lub do śluzy, na warunkach, jakie uznają za stosowne, pod warunkiem, że statek ten:
a)
podnosił banderę Federacji Rosyjskiej na podstawie rejestracji czarteru typu bare-boat dokonanej pierwotnie przed dniem 24 lutego 2022 r.;
b)
ponownie uzyskał prawo do podnoszenia bandery bazowego rejestru państwa członkowskiego przed dniem 31 stycznia 2023 r.; oraz
c)
nie jest własnością obywatela Rosji ani jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Federacji Rosyjskiej, ani nie jest przez nich czarterowany, eksploatowany ani w inny sposób kontrolowany.
6.  118
 Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5, 5a i 5b terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3eb  119  
1. 
Zakazuje się, od dnia 24 lipca 2023 r., udzielania dostępu do portów i śluz w Unii wszelkim statkom dokonującym - na którymkolwiek etapie podróży do portów lub śluz państwa członkowskiego - przeładunków "burta w burtę" jeżeli właściwy organ ma uzasadnione powody, by podejrzewać, że dany statek narusza zakazy określone w art. 3m ust. 1 i 2 oraz art. 3n ust. 1 i 4
2. 
Właściwy organ nie udziela dostępu, jeżeli statek nie powiadomi go z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o przeładunku "burta w burtę" dokonywanym w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej państwa członkowskiego lub w strefie 12 mil morskich od linii podstawowej wybrzeża tego państwa członkowskiego.
3. 
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku statku potrzebującego pomocy, który poszukuje miejsca schronienia, zmuszonego do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić statkowi na wejście do portu lub do śluzy na terytorium Unii na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że taki dostęp jest niezbędny do celów humanitarnych.
5. 
Po odmowie dostępu do portu zgodnie z ust. 1 i 2 właściwe organy niezwłocznie informują o tym pozostałe właściwe organy państw członkowskich. Zainteresowane państwo członkowskie niezwłocznie informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję.
6. 
Do celów ust. 1 i 2 właściwe organy wykorzystują, oprócz wszelkich krajowych systemów i informacji, zintegrowane informacje morskie dostępne w unijnym systemie wymiany informacji morskich (SafeSeaNet), ustanowionym zgodnie z dyrektywą 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 120 .
Artykuł  3ec  121  
1. 
Zakazuje się, od dnia 24 lipca 2023 r., udzielania dostępu do portów i śluz na terytorium Unii statkom, co do których właściwy organ ma uzasadnione powody, by podejrzewać, że - na którymkolwiek etapie podróży do portów lub śluz państwa członkowskiego - nielegalnie zakłócają, wyłączają lub w inny sposób dezaktywują swoje pokładowe systemy automatycznej identyfikacji z naruszeniem prawidła V/19 pkt 2.4 konwencji SOLAS podczas transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych objętych zakazami określonymi w art. 3m ust. 1 i 2 oraz w art. 3n ust. 1 i 4.
2. 
Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku statku potrzebującego pomocy, który poszukuje miejsca schronienia, zmuszonego do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić statkowi na wejście do portu lub do śluzy na terytorium Unii na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że taki dostęp jest niezbędny do celów humanitarnych.
4. 
Po odmowie dostępu do portu zgodnie z ust. 1 właściwe organy niezwłocznie informują o tym pozostałe właściwe organy państw członkowskich. Zainteresowane państwo członkowskie niezwłocznie informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję.
5. 
Do celów ust. 1 właściwe organy wykorzystują, oprócz wszelkich krajowych systemów i informacji, zintegrowane informacje morskie dostępne w unijnym systemie wymiany informacji morskich (SafeSeaNet), ustanowionym zgodnie z dyrektywą 2002/59/WE.
Artykuł  3f  122
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii żeglugi morskiej wymienionych w załączniku XVI, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, do wykorzystania w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pod banderą rosyjską.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby wszelkich sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby udzielania - bezpośrednio lub pośrednio - związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 123
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
3. 
Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa służą bezpieczeństwu morskiemu.
5.  124
 Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3g  125
1. 
Zakazuje się:
a)
bezpośredniego lub pośredniego przywozu do Unii wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli:
(i)
pochodzą one z Rosji; lub
(ii)
zostały wywiezione z Rosji;
b)
bezpośredniego lub pośredniego zakupu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, które znajdują się w Rosji lub pochodzą z Rosji;
c)
transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji do jakiegokolwiek innego kraju;
d) 126
 przywozu lub zakupu, od dnia 30 września 2023 r., bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim i zawierają wyroby z żelaza i stali pochodzące z Rosji wymienione w załączniku XVII; w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku XVII przetworzonych w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów ze stali pochodzących z Rosji o kodach CN 7207 11, 7207 12 10 lub 7224 90, zakaz ten stosuje się od dnia 1 kwietnia 2024 r. dla kodu CN 7207 11 i od dnia 1 października 2028 r. dla kodów CN 7207 12 10 i 7224 90;

Do celów stosowania niniejszej litery w momencie przywozu importerzy przedstawiają dowody potwierdzające kraj pochodzenia materiałów z żelaza i stali wykorzystanych do przetworzenia produktu w państwie trzecim, chyba że dany produkt przywieziono z kraju partnerskiego w zakresie przywozu żelaza i stali wymienionego w załączniku XXXVI;

e) 127
 świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także usług ubezpieczeniowych i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b), c) i d).
2.  128
 (uchylony).
3.  129
 (uchylony).
4.  130
 Zakazy ustanowione w ust. 1 lit. a), b), c) i e) nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7207 12 10:
a)
3 747 905 ton metrycznych między dniem 7 października 2022 r. a dniem 30 września 2023 r.;
b)
3 747 905 ton metrycznych między dniem 1 października 2023 r. a dniem 30 września 2024 r.
c) 131
 3 185 719 tony metryczne między dniem 1 października 2024 r. a dniem 30 września 2025 r.
d) 132
 2 998 324 tony metryczne między dniem 1 października 2025 r. a dniem 30 września 2026 r.
e) 133
 2 623 534 ton metrycznych między dniem 1 października 2026 r. a dniem 30 września 2027 r.
f) 134
 2 061 348 ton metrycznych między dniem 1 października 2027 r. a dniem 30 września 2028 r.
5.  135
 Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7207 11:
a)
487 202 tony metryczne między dniem 7 października 2022 r. a dniem 30 września 2023 r.;
b)
85 260 ton metrycznych między dniem 1 października 2023 r. a dniem 31 grudnia 2023 r.;
c)
48 720 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 31 marca 2024 r.
5a.  136
 Zakazy ustanowionoe w ust. 1 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7224 90:
a)
147 007 ton metrycznych między dniem 17 grudnia 2022 r. a dniem 31 grudnia 2023 r;
b)
110 255 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem

30 września 2024 r.

c) 137
 124 956 ton metrycznych między dniem 1 października 2024 r. a dniem 30 września 2025 r.
d) 138
 117 606 ton metrycznych między dniem 1 października 2025 r. a dniem 30 września 2026 r;
e) 139
 102 905 ton metrycznych między dniem 1 października 2026 r. a dniem 30 września 2027 r.
f) 140
 80 854 ton metrycznych między dniem 1 października 2027 r. a dniem 30 września 2028 r.
6.  141
 Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4, 5 i 5a zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 * .
7.  142
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na zakup, przywóz lub przekazanie towarów wymienionych w załączniku XVII na warunkach, jakie uznają za stosowne, po tym jak ustalą, że jest to niezbędne do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, takich jak projekt Paks II, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego oraz współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.
8.  143
 Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 7 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3h  144
1.  145
 Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, wymienionych w załączniku XVIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2.  146
 Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, na poczet sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów lub na poczet świadczenia powiązanej pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c)
sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2a.  147
 Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie do towarów luksusowych wymienionych w załączniku XVIII, o ile ich wartość przekracza 300 EUR za sztukę, chyba że w tym załączniku określono inaczej.
3. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.
3a.  148
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do towarów objętych kodami

CN 71130000 i CN 71140000 wymienionych w załączniku XVIII do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących z Unii lub członków ich najbliższych rodzin podróżujących z nimi, będących własnością tych osób i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

4.  149
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przekazanie lub wywóz do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.
4a.  150
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolić na sprzedaż lub dostawę statku objętego kodem CN 8901 10 00 lub 8901 90 00 lub na świadczenie, do dnia 31 grudnia 2023 r., związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej osobie prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji po ustaleniu, że:
a)
statek fizycznie znajdował się w Rosji w dniu 24 czerwca 2023 r. i jest przeznaczony do wykorzystania w Rosji;
b)
statek podnosił banderę Federacji Rosyjskiej na podstawie rejestracji czarteru typu bare-boat dokonanej pierwotnie przed dniem 24 lutego 2022 r.;
c)
osoba prawna, podmiot lub organ w Rosji nie jest wojskowym użytkownikiem końcowym i nie będzie wykorzystywać statku do celów wojskowych;
d)
sprzedaż lub dostawa nie następuje na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 269/2014 ani nie podlega środkom ograniczającym przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.
5.  151
 Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 4 i 4a w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3i  152
1. 
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji, a tym samym umożliwiają jej prowadzenie działań destabilizujących sytuację w Ukrainie, które to towary wymieniono w załączniku XXI, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przekazania lub przywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1.
3.  153
 (uchylony).
3a.  154
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do zakupów w Rosji, które są niezbędne do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich, w tym delegatur, ambasad i misji, lub do osobistego użytku obywateli państw członkowskich i członków ich najbliższej rodziny.
3aa.  155
 Właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na przywóz towarów przeznaczonych do wyłącznego osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Unii lub członków ich najbliższej rodziny, przy czym oznacza to wyłącznie dobra osobiste będące własnością tych osób i w sposób oczywisty nieprzeznaczone do sprzedaży.
3ab.  156
 Właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wjazd do Unii pojazdu objętego kodem CN 8703, nieprzeznaczonego do sprzedaży i będącego własnością obywatela państwa członkow skiego lub członka jego najbliższej rodziny, który mieszka w Rosji i wjeżdża do Unii tym pojazdem służącym mu wyłącznie do osobistego użytku.
3ac.  157
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wprowadzania do Unii pojazdów silnikowych objętych kodem CN 8703, pod warunkiem że mają tablicę rejestracyjną pojazdu dyplomatycznego i są niezbędne do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organi zacji międzynarodowych korzystających z immunitetów na mocy prawa międzynarodowego, lub do osobistego użytku ich pracowników i członków ich najbliższej rodziny;
3ad.  158
 Zakaz ustanowiony w ust. 1, nie uniemożliwia rejestracji w państwie członkowskim pojazdów znajdujących się już na terytorium Unii w dniu 19 grudnia 2023 r.
3b.  159
 (uchylony).
3ba.  160
 (uchylony).
3c.  161
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na zakup, przywóz lub przekazanie towarów wymienionych w załączniku XXI lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej i finansowej na warunkach, jakie uznają za stosowne, po tym jak ustalą, że jest to niezbędne do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, takich jak projekt Paks II, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego oraz współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.
3ca.  162
 W odniesieniu do towarów objętych kodami CN 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 i 7608 zakazów, o któ rych mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do wykonywania do dnia 20 marca 2024 r. umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. ani umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
3cb.  163
 W odniesieniu do towarów objętych kodami CN 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 i 7202 zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do wykonywania do dnia 20 grudnia 2024 r. umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. ani umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
3cc.  164
 W odniesieniu do towarów objętych kodem CN 7201 zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowa nia do przywozu, zakupu ani transportu lub powiązanej pomocy technicznej lub finansowej odnoszącej się do następujących ilości towarów:
a)
1 140 000 ton metrycznych między dniem 19 grudnia 2023 r. a dniem 31 grudnia 2024 r.;
b)
700 000 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2025 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.
3cd.  165
 W odniesieniu do towarów objętych kodem CN 7203 zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowa nia do przywozu, zakupu ani transportu lub powiązanej pomocy technicznej lub finansowej odnoszącej się do następujących ilości towarów:
a)
1 140 836 ton metrycznych między dniem 19 grudnia 2023 r. a dniem 31 grudnia 2024 r.;
b)
651 906 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2025 r. a dniem 31 grudnia 2025 r.
3d.  166
 (uchylony).
3da.  167
 Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu, lub do powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu do Unii do dnia 30 czewca 2024 r. następujących ilości:
a)
752 475 ton metrycznych towarów objętych kodem CN 2803;
b)
562 973 ton metrycznych towarów objętych kodem CN 4002.
3e.  168
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu właściwe organy mogą zezwolić na zakup, przywóz lub przekazywanie towarów objętych kodami CN 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603, wymienionych w załączniku XXI, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej i finansowej, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne do eksploatacji, konserwacji lub naprawy wagonów budapesztańskiej linii metra nr 3, które zostały dostarczone w 2018 r., w ramach wykonywania gwarancji udzielonej przez Metrowagonmash przed dniem 24 czerwca 2023 r.
4. 
Od dnia 10 lipca 2022 r. zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu ani transportu, ani do powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do przywozu, do Unii:
a)
837 570 ton metrycznych chlorku potasu objętego pozycją CN 3104 20 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku;
b)
1 577 807 ton metrycznych łącznie innych produktów wymienionych w załączniku XXI objętych pozycjami CN 3105 20, 3105 60 i 3105 90 w okresie od dnia 10 lipca danego roku do dnia 9 lipca następnego roku.
5.  169
 Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 3cc, 3cd, 3da i 4 niniejszego artykułu zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447.
6.  170
 Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3c i 3e w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3j  171

 (uchylony)

Artykuł  3k  172
1.  173
 Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, wymienionych w załączniku XXIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
1a.  174
 Zakazuje się tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii wymienionych w załączniku XXXVII, wywożonych z Unii.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
c) 175
 sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
3.  176
 (uchylony).
3a.  177
 (uchylony).
3aa.  178
 W odniesieniu do towarów objętych kodami CN wymienionymi w załączniku XXIIIA zakazów ustanowionych w ust. 1 i 2 nie stosuje się do wykonywania do dnia 20 marca 2024 r. umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
3ab.  179
 W odniesieniu do towarów objętych kodami CN wymienionymi w załączniku XXIIIB zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do wykonywania do dnia 20 czerwca 2024 r. umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. ani umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
3ac.  180
 W odniesieniu do towarów objętych kodami CN 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 i 8504 90 zakazów ustanowionych w ust. 1 i 2 nie stosuje się do wykonywania do dnia 25 maja 2024 r. umów zawartych przed dniem 24 lutego 2024 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
3b.  181
 (uchylony).
3c.  182
 (uchylony).
4. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.
5.  183
 Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii wymienionych w załączniku XXIII lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do:
a)
celów medycznych lub farmaceutycznych lub do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i udzielania związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji; lub
b)
wyłącznego użytku oraz pod pełną kontrolą wydającego zezwolenie państwa członkowskiego oraz w celu wypełnienia jego zobowiązań w zakresie konserwacji w obszarach, które są objęte długoterminową umową dzierżawy między tym państwem członkowskim a Federacją Rosyjską;
c) 184
 utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, takich jak projekt Paks II, dla dostaw prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju.
5a.  185
 Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodem CN 8417 20 lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do użytku osobistego w gospodarstwie domowym osób fizycznych.
5b.  186
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodami CN w rozdziałach 72, 84, 85 i 90, wymienionych w załączniku XXIII lub na powiązaną pomoc techniczną, powiązane usługi pośrednictwa, finansowanie lub powiązaną pomoc finansową, po ustaleniu, że jest to absolutnie niezbędne do produkcji towarów z tytanu potrzebnych w przemyśle lotniczym, dla których nie są dostępne alternatywne dostawy.
5c.  187
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1a właściwe organy mogą zezwolić na tranzyt przez terytorium Rosji towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji, wymienionych w załączniku XXXVII, po ustaleniu, że takie towary lub technologie są przeznaczone do celów określonych w ust. 5 i 5b niniejszego artykułu.
6.  188
 Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 5, 5a i 5b, właściwe organy nie udzialają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe danych towarów mogłoby mieć charakter wojskowy.
7.  189
 Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5, 5a, 5b i 5c w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3l  190
1. 
Zakazuje się wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego z siedzibą w Rosji wykonywania drogowego transportu towarów na terytorium Unii, w tym w ramach tranzytu.
1a.  191
 Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do transportu towarów na terytorium Unii przez przedsiębiorstwa transportu drogowego, wykonywanego przy użyciu przyczep lub naczep zarejestrowanych w Rosji, także wówczas, gdy te przyczepy lub naczepy są ciągnięte przez samochody ciężarowe zarejestrowane w innych państwach.
2. 
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania przez przedsiębiorstwa transportu drogowego transportu:
a)
poczty w trybie usługi powszechnej;
b)
towarów przewożonych tranzytem przez Unię między obwodem kaliningradzkim a Rosją, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy niniejszego rozporządzenia.
3.  192
 (uchylony).
3a.  193
 (uchylony).
4.  194
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 1a właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Rosji lub jakiekolwiek przedsiębiorstwo transportu drogowego, w przypadku gdy towary są przewożone przy użyciu przyczep lub naczep zarejestrowanych w Rosji, także wówczas, gdy te przyczepy lub naczepy są ciągnięte przez samochody ciężarowe zarejestrowane w innych państwach, jeżeli właściwe organy ustaliły, że taki transport jest niezbędny:
a) 195
 w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, o ile takiego transportu nie zakazano w inny sposób;
b)
w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
c)
w celach humanitarnych;
d) 196
 w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym; lub
e)
w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.
5. 
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3m  197
1. 
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.
2. 
Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1.
3. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:
a)
do dnia 5 grudnia 2022 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2709 00, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;
b)
do dnia 5 lutego 2023 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2710, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;
c)
do zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak ich właściciel nie pochodzą z Rosji;
d)
do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, która jest dostarczana z Rosji do państw członkowskich rurociągiem, do momentu kiedy Rada zdecyduje, że zastosowanie mają zakazy określone w ust. 1 i 2.
3a.  198
 Z dniem 23 czerwca 2023 r. wyłączenie przewidziane w ust. 3 lit. d) przestaje mieć zastosowanie w odniesieniu do Niemiec i Polski.
4. 
W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego, transportowana drogą morską ropa naftowa z Rosji objęta kodem CN 2709 00 może być przywożona do tego państwa członkowskiego na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa od ust. 1 i 2 do czasu wznowienia dostaw lub do momentu, od którego w odniesieniu do tego państwa członkowskiego zastosowanie będzie miała decyzja Rady, o której mowa w ust. 3 lit. d), w zależności do tego, co nastąpi wcześniej.
5. 
Od dnia 5 grudnia 2022 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić na wykonywanie do dnia 31 grudnia 2024 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.
6.  199
 Od dnia 5 lutego 2023 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Chorwacji mogą zezwolić do dnia 31 grudnia 2024 r. na zakup, przywóz lub przekazanie próżniowego oleju napędowego objętego kodem CN 2710 19 71 pochodzącego z Rosji lub wywiezionego z Rosji, pod warunkiem że spełnione są następu jące warunki:
a)
nie są dostępne żadne alternatywne dostawy próżniowego oleju napędowego; oraz
b)
co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia Chorwacja powiadomiła Komisję o powodach, dla których uważa, że powinno zostać udzielone szczególne zezwolenie, a Komisja nie zgłosiła w tym okresie sprzeciwu.
7.  200
 Towary przywożone w wyniku odstępstwa przyznanego przez właściwy organ na mocy ust. 5 lub 6, nie mogą być sprzedawane kupującym znajdującym się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Od dnia 5 lutego 2023 r. zabrania się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie odstępstwa przyznanego przez właściwy organ Bułgarii na podstawie ust. 5, do innych państw członkowskich lub do państw trzecich lub sprzedaży takich produktów ropopochodnych kupującym w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie odstępstwa od zakazu ustanowionego w akapicie drugim właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do Ukrainy niektórych produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXI, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 5, po ustaleniu, że:

a)
produkty te są przeznaczone do wyłącznego użytku wUkrainie;
b)
taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie drugim.

Na zasadzie odstępstwa od zakazu ustanowionego w akapicie drugim właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do jakiegokolwiek państwa trzeciego produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXII, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 5, w ramach kontyngentów wywozowych, o których mowa w tym załączniku, po ustaleniu, że:

a)
produkty nie mogą być składowane w Bułgarii ze względu na zarożenia z dla środowiska i bezpieczeństwa;
b)
taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie drugim.

Bułgaria informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

8.  201
 Zakazuje się przekazywania lub transportu ropy naftowej dostarczonej rurociągiem do państw członkowskich, o której mowa w ust. 3 lit. d), do innych państw członkowskich lub państw trzecich lub jej sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Wszelkie wysyłki i pojemniki z taką ropą naftową muszą być wyraźnie oznaczane jako "REBCO: zakaz eksportu".

Od dnia 5 lutego 2023 r., w przypadku gdy ropa naftowa była dostarczana do państwa członkowskiego rurociągiem, o czym mowa w ust. 3 lit. d), zakazuje się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 otrzymanych z takiej ropy naftowej innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, oraz ich sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

W drodze czasowego odstępstwa zakazy, o których mowa w akapicie trzecim, mają zastosowanie od dnia 5 grudnia 2024 r. do przywozu i przekazywania do Czech oraz do sprzedaży nabywcom w Czechach produktów ropopochodnych otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona ropociągiem do innego państwa członkowskiego, o czym mowa w ust. 3 lit. d). Jeśli Czechom będą udostępnione alternatywne dostawy takich produktów ropopochodnych przed ta datą, Rada zakończy to tymczasowe odstępstwo. W okresie do 5 grudnia 2024 r. wolumeny takich produktów ropopochodnych przywożonych do Czech z innych państw członkowskich nie mogą przekraczać średnich wolumenów przywożonych do Czech z tych innych państw członkowskich w tym samym okresie w ciągu poprzednich pięciu lat.

Od dnia 5 lutego 2023 r., na zasadzie odstępstwa od zakazów, o których mowa w akapicie trzecim, właściwe organy Węgier i Słowacji mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do Ukrainy niektórych produktów ropopochodnych wymienionych

w załączniku XXXI, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 3 lit. d), po ustaleniu, że:

a)
produkty te są przeznaczone do wyłącznego użytku w Ukrainie;
b)
taka sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie trzecim.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

9. 
Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupów w Rosji towarów wymienionych w załączniku XXV, które są wymagane do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy w Rosji lub projektów humanitarnych w Rosji.
10. 
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji nie później niż do dnia 8 czerwca 2022 r., a następnie co trzy miesiące ilości ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 przywożonej rurociągiem, czym mowa w ust. 3 lit. d). Takie dane liczbowe dotyczące wywozu muszą być przedstawione w podziale na rurociągi. W przypadku gdy do danego śródlądowego państwa członkowskiego zastosowanie ma nadzwyczajne czasowe odstępstwo, o którym mowa w ust. 4, to państwo członkowskie co trzy miesiące informuje Komisję o wielkościach dostaw transportowanej drogą morską ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, którą przywozi ono z Rosji, tak długo, jak długo obowiązuje to odstępstwo.

W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r., o którym mowa w ust. 8 akapit czwarty, państwa członkowskie co trzy miesiące informują Komisję o wywożonych przez nie do Czech wielkościach dostaw produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem i o której mowa w ust. 3 lit. d).

11.  202
 Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy informują w terminie dwóch tygodni właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, znajdują się, mają siedzibę lub są zarejestrowane o wszelkich transakcjach zakupu, przywozu lub przekazania do Unii kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji. Sprawozdania te powinny zawierać informacje o ilościach.

Dane państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji informacje otrzymane zgodnie z poprzednim akapitem.

12.  203
 Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 11 Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania środków dotyczących kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji, nie później niż 18 czerwca 2023 r.
Artykuł  3n  204
1.  205
 Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej, związanych z handlem z państwami trzecimi ropą naftową lub produktami ropopochodnymi, wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, a także związanych z pośredniczeniem w zakresie takiej ropy lub takich produktów ropopochodnych lub transportem, w tym w drodze przeładunku "burta w burtę" takiej ropy naftowej lub takich produktów ropopochodnych.
2.  206
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów do:
a)
dnia 5 grudnia 2022 r., w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00;
b)
dnia 5 lutego 2023 r., w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710.
3.  207
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty roszczeń ubezpieczeniowych po dniu 5 grudnia 2022 r. w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 lub po dniu 5 lutego 2023 r. w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r., pod warunkiem że ochrona ubezpieczeniowa ustała przed upływem odpowiedniego terminu.
4.  208
 Zakazuje się handlu z państwami trzecimi ropą naftową objętą kodem CN 2709 00 od dnia 5 grudnia 2022 r. lub produktami ropopochodnymi objętymi kodem CN 2710 od dnia 5 lutego 2023 r., wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, a także pośredniczenia w zakresie takiej ropy naftowej lyb takich produktów ropopochodnych, lub transportu, w tym w drodze przeładunku "burta w burtę", takiej ropy naftowej lub takich produktów ropopochodnych.
5.  209
 Zakaz ustanowiony w ust. 4 niniejszego artykułu stosuje się od dnia wejścia w życie pierwszej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB zgodnie z jej art. 4p ust. 9 lit. a).

Od daty wejścia w życie każdej kolejnej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB, zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, przez okres 90 dni, do transportu produktów wymienionych w załączniku XXV do niniejszego rozporządzenia, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, ani do świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem, pod warunkiem że:

a)
transport lub świadczenie pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z transportem morskim odbywa się na podstawie umowy zawartej przed tą datą wejścia w życie każdej kolejnej decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB; oraz
b)
cena zakupu za baryłkę nie przekroczyła ceny określonej w załączniku XXVIII do niniejszego rozporządzenia w dniu zawarcia tej umowy.
6.  210
 Zakazów ustanowionych w ust. 1 i 4 nie stosuje się:
a)
od dnia 5 grudnia 2022 r. - w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, a od dnia 5 lutego 2023 r. - w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, pod warunkiem że cena zakupu za baryłkę takich produktów nie przekracza ceny określonej w załączniku XXVIII;
b)
w odniesieniu do ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wysyłka rozpoczyna się w Rosji lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak i ich właściciel nie pochodzą z Rosji;
c)
do transportu lub pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem produktów wymienionych w załączniku XXIX do wymienionych w nim państw trzecich, przez okres określony w tym załączniku.
d)
od dnia 5 grudnia 2022 r. - w odniesieniu do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, która pochodzi z Rosji lub została wywieziona z Rosji, zakupionej po cenie wyższej od ceny określonej w załączniku XXVIII i załadowanej na statek w porcie załadunku przed dniem 5 grudnia 2022 r. i wyładowanej w ostatecznym porcie przeznaczenia przed dniem 19 stycznia 2023 r.
e) 211
 od dnia 5 lutego 2023 r. - w odniesieniu do produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, zakupionych po cenie wyższej niż odpowiednia cena określona w załączniku XXVIII, załadowanych na statek w porcie załadunku przed dniem 5 lutego 2023 r. i rozładowanych w porcie przeznaczenia przed dniem 1 kwietnia 2023 r.
6a.  212
 Stosując ust. 4 i ust. 6 lit. a) w odniesieniu do rosyjskiej ropy naftowej lub rosyjskich produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, załadowanych na dzień 20 lutego 2024 r., usługodawcy niemający dostępu do ceny nabycia takich produktów za baryłkę określonej w załączniku XXVIII gromadzą szczegółowe informacje o cenach dotyczące kosztów dodatkowych przekazane przez podmioty w dalszej części łańcucha dostaw w ramach handlu rosyjską ropą naftową lub rosyjskimi produktami ropopochodnymi. Takie szczegółowe informacje o cenach są przekazywane kontrahentom i właściwym organom, na ich wniosek, do celów weryfikacji zgodności z niniejszym artykułem.
7.  213
 W przypadku gdy po wejściu w życie decyzji Rady zmieniającej załącznik XI do decyzji 2014/512/WPZiB statek transportował rosyjską ropę naftową lub rosyjskie produkty ropopochodne, o których mowa w ust. 4, a podmiot odpowiedzialny za transport wiedział lub miał uzasadnione powody, by podejrzewać, że dana ropa naftowa lub dane produkty ropopochodne zostały zakupione po cenie wyższej od ceny określonej w załączniku XXVIII do niniejszego rozporządzenia w dniu zawarcia umowy dotyczącej takiego zakupu, zakazuje się świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, związanych z transportem tym statkiem ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które pochodzącą z Rosji lub są wywożone z Rosji i o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, przez okres 90 dni od daty rozładunku ładunku zakupionego po cenie wyższej od pułapu cenowego.
8.  214
 (uchylony).
9.  215
 Zakazów ustanowionych w ust. 1 i 4 nie stosuje się do transportu lub pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanej z transportem koniecznych do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważny i istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takiego zdarzenia, bądź też reagowania na klęski żywiołowe, pod warunkiem że właściwy organ krajowy został powiadomiony natychmiast po ustaleniu, że doszło do takiego zdarzenia.
10.  216
 Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o wykrytych przypadkach naruszenia lub obejścia zakazów ustanowionych w niniejszym artykule.

Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności tego środka.

11. 
( 217   218  Funkcjonowanie mechanizmu pułapu cenowego, w tym załącznik XXVIII, a także zakazy przewidziane w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, są poddawane przeglądowi do połowy marca 2023 r., a następnie co 2 miesiące.

W przeglądzie uwzględnia się skuteczność tego środka w kategoriach jego oczekiwanych rezultatów, jego wdrażania, międzynarodowego przestrzegania tego mechanizmu i nieformalnego przyłączania się do niego oraz jego potencjalnego wpływu na Unię i jej państwa członkowskie. W przeglądzie uwzględnia się także rozwój sytuacji na rynku, w tym ewentualne zakłócenia.

Aby zrealizować cele pułapu cenowego, w tym jego zdolność do obniżenia dochodów Rosji ze sprzedaży ropy naftowej, pułap cenowy powinien wynosić przynajmniej 5 % mniej niż średnia rynkowa cena rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych obliczona na podstawie danych przekazanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną.

12.  219
 Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy informują w terminie dwóch tygodni właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, znajdują się, mają siedzibę lub są zarejestrowane o wszelkich transakcjach zakupu lub przekazania do państw trzecich kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji. Sprawozdania te powinny zawierać informacje o ilościach.

Dane państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji informacje otrzymane zgodnie z poprzednim akapitem.

13.  220
 Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 12 Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania środków dotyczących kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji, nie później niż 18 czerwca 2023 r.
Artykuł  3na  221

Aby ułatwić wdrożenie i egzekwowanie art. 3m i 3n, Komisja i państwa członkowskie okresowo wymieniają się informacjami w celu dalszego identyfikowania statków i podmiotów będących przedmiotem zainteresowania, które stosują praktykę lub praktyki mające na celu obejście zakazów podczas transportu rosyjskiej ropy naftowej i rosyjskich produktów ropopochodnych.

Informacje otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się wyłącznie w celu, w jakim o nie wystąpiono.

Artykuł  3o  222
1. 
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota wymienionego w załączniku XXVI, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii lub do jakiegokolwiek państwa trzeciego po dniu 22 lipca 2022 r.
2. 
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w załączniku XXVI, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim z wykorzystaniem produktów zakazanych w ust. 1.
3. 
Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio,

złota wymienionego w załączniku XXVII, jeżeli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do Unii po dniu 22 lipca 2022 r.

4. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1, 2 i 3;
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przywozu lub przekazania tych towarów lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazu ustanowionego w ust. 1, 2 i 3.
5. 
Zakazy ustanowione w ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do złota niezbędnego

do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych, placówek konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

6. 
Zakaz ustanowiony w ust. 3 nie ma zastosowania do towarów wymienionych w załączniku XXVII do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Unii lub członków ich najbliższych rodzin podróżujących z nimi, będącej własnością tych osób i nieprzeznaczonej do sprzedaży.
7. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 3, właściwe organy mogą zezwolić na przekazywanie lub przywóz dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia, w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.
Artykuł  3p  223
1. 
Od dnia 1 stycznia 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, diamentów i produktów zawierających w sobie diamenty, wymienionych w częściach A, B i C załącznika XXXVIIIA, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji do Unii lub do dowolnego państwa trzeciego.
2. 
Od dnia 1 stycznia 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, diamentów i produktów zawierających w sobie diamenty, wymienionych w częściach A, B i C załącznika XXXVIIIA, dowolnego pochodzenia, jeżeli ich tranzyt odbywał się przez terytorium Rosji.
3. 
Od dnia 1 marca 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w części A załącznika XXXVIIIA, jeżeli są one przetwarzane w państwie trzecim, składających się z pochodzących z Rosji lub wywiezionych z Rosji diamentów o wadze co najmniej 1,0 karata.
4. 
Od dnia 1 września 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w częściach A, B i C załącznika XXXVIIIA, jeżeli są one przetwarzane w państwie trzecim, składających się z pochodzących z Rosji lub wywiezionych z Rosji diamentów o wadze co najmniej 0,5 karata lub 0,1 grama, lub zawierających w sobie takie diamenty.
5. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1-4, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazów ustanowionych w ust. 1-4;
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1-4, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przywozu lub przekazania tych towarów lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazów ustanowionych w ust. 1-4.
6. 
Zakazów ustanowionych w ust. 1-4 nie stosuje się do towarów wymienionych w części C załącznika XXXVIIIA przeznaczonych do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Unii lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi, będących własnością tych osób i nieprzeznaczonych do sprzedaży.
7. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1-4 właściwe organy mogą zezwolić na przekazywanie lub przywóz dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.
8. 
Do celów ust. 3 i 4 towary oznaczone kodami CN 7102 31 00 i 7102 10 00, które zostają przywiezione do Unii, zostają niezwłocznie przekazane do weryfikacji, wraz z dokumentacją poświadczającą ich pochodzenie, orga nowi określonemu w załączniku XXXVIIIB. Państwo członkowskie, w którym towary zostały wprowadzone na obszar celny Unii, zapewnia ich przekazanie organowi określonemu w załączniku XXXVIIIB. W tym celu może być przy znany tranzyt celny. Jeżeli taki tranzyt celny zostanie przyznany, weryfikacja przewidziana w niniejszym ustępie zos taje zawieszona do czasu dostarczenia tych towarów do organu określonego w załączniku XXXVIIIB. Importer jest odpowiedzialny za odpowiedni przepływ tych towarów i koszty takiego przepływu.
9. 
Wszelkie weryfikacje wymagane na podstawie ust. 8 przeprowadza się zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 * , które ma zastosowanie odpowiednio.
10. 
Do celów ust. 3 i 4 w momencie przywozu importerzy przedstawiają dowód poświadczający kraj pochodzenia diamentów lub produktów zawierających diamenty używanych jako wkład do przetwarzania produktu w państwie trzecim.

Od dnia 1 września 2024 r. dowody poświadczające identyfikowalność obejmują odpowiednie zaświadczanie stwierdzające, że diamenty te nie zostały wydobyte, przetworzone ani wyprodukowane w Rosji.

Artykuł  3q  224
1. 
Zakazuje się jakimkolwiek obywatelom jednego z państw członkowskich, osobom fizycznym przebywającym w jednym z państw członkowskich oraz osobom prawnym, podmiotom lub organom ustanowionym w Unii sprzedaży lub przeniesienia własności w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, zbiornikowców przeznaczonych do transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, objętych kodem HS ex 8901 20, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, pod miotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż lub przeniesienie własności w inny sposób zbiornikowców przeznaczonych do transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, objętych kodem HS ex 8901 20.
3. 
Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, właściwe organy nie udzielają zezwolenia na sprzedaż lub przeniesienie własności w inny sposób na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione powody, by sądzić, że zbiornikowiec ten mógłby zostać wykorzystany - lub zostać powrotnie wywieziony w celu wykorzystania - do transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, pochodzących z Rosji lub wywożonych z Rosji w celu przywozu do Unii z naruszeniem art. 3m lub związanych z transportem do państw trzecich, których cena zakupu za baryłkę przekroczyła cenę określoną w załączniku XXVIII.
4. 
O każdej sprzedaży lub każdym innym uzgodnieniu dotyczącym przeniesienia własności przez obywatela jednego z państw członkowskich, osobę fizyczną przebywającą w jednym z państw członkowskich oraz osobę prawną, podmiot lub organ ustanowiony w Unii do dowolnego państwa trzeciego zbiornikowców przeznaczonych do transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, objętych kodem HS ex 8901 20, z wyjątkiem sprzedaży lub przeniesienia własności w inny sposób zakazanego na podstawie ust. 1, powia damia się niezwłocznie właściwe organy państwa członkowskiego, którego właściciel zbiornikowca jest obywatelem lub w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Powiadomienie przeznaczone dla właściwego organu zawiera co najmniej następujące informacje: tożsamość sprzedającego i kupującego oraz, w stosownych przypadkach, dokumenty założycielskie sprzedającego i kupującego, w tym strukturę udziałów i kierownictwo; numer identyfikacyjny zbiornikowca w IMO; oraz sygnał wywoławczy zbiornikowca.

5. 
O każdej sprzedaży lub każdym przeniesieniu własności w inny sposób zbiornikowców, o których mowa w ust. 1 i 4, po dniu 5 grudnia 2022 r. i przed dniem 19 grudnia 2023 r. powiadamia się właściwe organy przed dniem 20 lutego 2024 r.
6. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 i o każdym otrzymanym powiadomieniu dokonanym na podstawie ust. 4 i 5 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia lub otrzymania powiadomienia.";
Artykuł  4
1. 
Zakazuje się:
a) 225
 udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, pomocy technicznej i usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia 226  lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;
b) 227
 udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń lub gwarancji kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub z przeznaczeniem do wykorzystania w Rosji;
c) 228
 (uchylona);
d) 229
 (uchylona).
2.  230
 Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla pomocy w zakresie:
a)
przywozu, zakupu lub transportu związanego z: (i) dostarczaniem części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii; lub (ii) wykonywaniem umów zawartych przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów; lub
b)
przywozu, dostaw, przekazywania lub wywozu części zamiennych i usług niezbędnych do utrzymania, naprawy i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w Unii.
2a.  231
 Zakazów określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej, związanych z następującymi operacjami:
a)
sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości hydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana, oraz nie przekracza całkowitej masy 800 kg dla pojedynczej operacji wystrzelenia lub satelity;
b)
przywozem, zakupem lub transportem niesymetrycznej dimetylohydrazyny (CAS 57-14-7);
c)
sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem monometylo-hydrazyny (CAS 60-34-4), o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy ilości monometylohydrazyny, która jest dostosowana do operacji wystrzelenia lub wystrzeliwania lub do satelit, na potrzeby których jest udzielana,

w zakresie, w jakim substancje wymienione w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu przeznaczone są do korzystania z wyrzutni obsługiwanych przez europejskie podmioty zajmujące się wystrzeliwaniem obiektów w przestrzeń kosmiczną, do korzystania z operacji wystrzelenia w ramach europejskich programów kosmicznych lub do napędzania satelitów przez europejskich producentów satelitów.

2aa.  232
 Zakazów, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie stosuje się do udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem oraz przywozem, zakupem lub transportem hydrazyny (CAS 302-01-2) w stężeniach równych lub przekraczających 70 %, o ile wspomniana pomoc techniczna, finansowanie lub pomoc finansowa dotyczy hydrazyny przeznaczonej na:
a)
testy i lot modułu ExoMars Descent w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami każdego etapu tej misji, nieprzekraczającej łącznej masy 5 000 kg w całym okresie trwania misji; lub
b)
lot modułu ExoMars Carrier w ramach misji ExoMars 2020, w wielkości obliczonej zgodnie z potrzebami lotu, nieprzekraczającej łącznej masy 300 kg.
2b.  233
 Udzielanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej związanych z operacjami, o których mowa w ust. 2a i 2aa, wymaga uprzedniego zezwolenia właściwych organów.

Osoby ubiegające się o zezwolenie dostarczają właściwym organom wszystkie stosowne wymagane informacje.

Właściwe organy informują Komisję o wszystkich udzielonych zezwoleniach.

3.  234
 Zezwolenia wydanego przez właściwy organ wymaga się dla zapewniania:
a)
pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z produktami wymienionymi w załączniku II oraz dostarczenia, wytwarzania, konserwacji i użytkowania takich produktów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub - jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego - na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie;
b)
finansowania lub pomocy finansowej związanej z produktami, o których mowa w załączniku II, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub - jeżeli taka pomoc dotyczy produktów do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego - na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w jakimkolwiek innym państwie.

W należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych, o których mowa w art. 3 ust. 5, świadczenie usług, o których mowa w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane bez uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem że usługodawca powiadomi o tym właściwy organ w ciągu pięciu dni roboczych od świadczenia usług.

4.  235
 W przypadku gdy wymagane jest zezwolenie zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, art. 3, a w szczególności jego ust. 2 i 5, stosuje się odpowiednio.
Artykuł  5 236
1. 
Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 90 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. lub które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 12 września 2014 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r., lub jakimikolwiek zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:
a)
znaczącą instytucję kredytową lub inną znaczącą instytucję, która ma wyraźne uprawnienie do wspierania konkurencyjności gospodarki rosyjskiej, jej dywersyfikacji i zachęcania do inwestycji, z siedzibą w Rosji i która w ponad 50 % stanowi własność publiczną lub podlega kontroli publicznej w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r., wymienioną w załączniku III; lub
b)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku III; lub
c)
osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub który wymieniono w załączniku III.
2. 
Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:
a)
jakąkolwiek znaczącą instytucję kredytową lub inną instytucję pozostającą w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną w okresie od dnia 26 lutego 2022 r. lub każdą inną instytucję kredytową odgrywająca znaczącą rolę we wspieraniu działalności Rosji, jej rządu lub banku centralnego i mającą siedzibę w Rosji, wymienioną w załączniku XII; lub
b)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XII; lub
c)
osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.
3. 
Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane w okresie po dniu 12 września 2014 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r., lub jakimikolwiek zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:
a)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w załączniku V, z wyjątkiem osób prawnych, podmiotów lub organów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej;
b)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub które w ponad 50 % stanowią własność publiczną, których łączną kwotę aktywów szacuje się na ponad 1 bln RUB i których szacowane przychody w co najmniej 50 % pochodzą ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, wymienione w załączniku VI;
c)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu wymienionego w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub
d)
osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.
4. 
Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 12 kwietnia 2022 r. przez:
a)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną i w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny pozostają w innych istotnych stosunkach gospodarczych, wymienione w załączniku XIII; lub
b)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIII; lub
c)
osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.
5.  237
 Zakazuje się notowania na giełdzie i świadczenia usług od dnia 12 kwietnia 2022 r. i dopuszczenia do obrotu giełdowego z dniem 29 stycznia 2023 r., w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii, w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę w Rosji i które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.
6.  238
 Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania lub przystępowania do jakichkolwiek uzgodnień służących udzielaniu:
1
(i)
nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lub 3, po dniu 12 września 2014 r. do dnia 26 lutego 2022 r.; lub
1
(ii)
wszelkich nowych pożyczek lub kredytów jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1, 2, 3 lub 4, po dniu 26 lutego 2022 r.

Zakazu tego nie stosuje się do:

a)
pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów wywozowych lub przywozowych, pod warunkiem że właściwy organ krajowy powiadomiono w terminie trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki lub kredytu; lub
b)
pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania awaryjnego, aby umożliwić spełnienie kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych z siedzibą w Unii, stanowiących w ponad 50 % własność dowolnego podmiotu, o którym mowa w załączniku III, pod warunkiem że właściwy organ krajowy powiadomiono w terminie w trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki lub kredytu.
7.  239
 Zakazu ustanowionego w ust. 6 nie stosuje się do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy zawartej przed dniem 26 lutego 2022 r., o ile spełnione są następujące warunki:
a)
wszystkie warunki takich wypłat środków lub płatności:
2
(i)
zostały uzgodnione przed dniem 26 lutego 2022 r.; oraz
2
(ii)
nie zostały zmienione w tym dniu ani po tej dacie;
b)
przed dniem 26 lutego 2022 r. określono umowny termin zapadalności, w którym ma nastąpić całkowita spłata wszystkich udostępnionych środków finansowych oraz wygaśnięcie wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w ramach umowy;
c)
w momencie jej zawarcia umowa nie naruszała zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu w obowiązującym wówczas brzmieniu; oraz
d)
właściwy organ krajowy został powiadomiony w ciągu trzech miesięcy od daty wypłaty środków lub płatności.

Warunki wypłat środków i płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.

Artykuł  5a  240
1. 
Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego wyemitowanymi po dniu 9 marca 2022 r. przez:
a)
Rosję i jej rząd; lub
b)
Bank Centralny Rosji; lub
c)
osobę prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b).
2.  241
 Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania lub przystępowania do jakichkolwiek uzgodnień służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1, po dniu 23 lutego 2022 r.

Zakazu tego nie stosuje się do pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów wywozowych lub przywozowych, pod warunkiem że właściwy organ krajowy powiadomiono w terminie trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki lub kredytu.

3.  242
 Zakazu ustanowionego w ust. 2 nie stosuje się do wypłat środków ani płatności dokonanych w ramach umowy zawartej przed dniem 23 lutego 2022 r., o ile spełnione są następujące warunki:
a)
wszystkie warunki takich wypłat środków lub płatności:
2
(i)
zostały uzgodnione przed dniem 23 lutego 2022 r.; oraz
2
(ii)
nie zostały zmienione w tym dniu ani po tej dacie;
b)
przed dniem 23 lutego 2022 r. określono umowny termin zapadalności, w którym ma nastąpić całkowita spłata wszystkich udostępnionych środków finansowych oraz wygaśnięcie wszystkich zobowiązań, praw i obowiązków w ramach umowy; oraz
c)
właściwy organ krajowy został powiadomiony w ciągu trzech miesięcy od daty wypłaty środków lub płatności.

Warunki wypłat środków i płatności, o których mowa w lit. a), obejmują postanowienia dotyczące: długości okresu spłaty w odniesieniu do każdej wypłaty środków lub płatności, stosowanej stopy procentowej lub metody obliczania stopy procentowej, a także maksymalnej kwoty.

4.  243
 Zabrania się wszelkich transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Rosji, w tym transakcji z jakąkolwiek osobą prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierownictwem Banku Centralnego Rosji, takich jak Fundusz Narodowego Dobrobytu.
4a.  244
 Niezależnie od mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, w tym Europejski Bank Centralny, krajowe banki centralne, podmioty sektora finansowego zdefiniowane w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 245 , zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zdefiniowane w art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE 246 , centralne depozyty papierów wartościowych zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz kontrahenci centralni zdefiniowani w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 247  przekazują nie później niż 2 tygodnie po dniu 27 kwietnia 2023 r. właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę i równocześnie Komisji, informacje o aktywach i rezerwach, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, które posiadają, kontrolują lub których są kontrahentami. Informacje te są aktualizowane co 3 miesiące i obejmują one co najmniej następujące elementy:
a)
dane identyfikacyjne osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu będącego właścicielem lub posiadaczem takich aktywów i rezerw lub kontrolującego takie aktywa i rezerwy, w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz numer identyfikacyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej;
b)
kwotę lub wartość rynkową tych aktywów i rezerw na dzień przekazania informacji i na dzień immobilizacji;
c)
rodzaje aktywów i rezerw w podziale na kategorie określone w art. 1 lit. g) ppkt (i)-(vii) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 248 , a także kryptoaktywa i inne odpowiednie kategorie oraz dodatkową kategorię odpowiadającą zasobom gospodarczym w rozumieniu art. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 269/2014. W odniesieniu do każdej z tych kategorii oraz jeżeli są dostępne, należy wskazać odpowiednie cechy, takie jak: ilość, lokalizacja, waluta, termin zapadalności i warunki umowy między podmiotem przekazującym informacje a właścicielem aktywów.
4b.  249
 W przypadku gdy przekazująca informacje osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ stwierdzi nadzwyczajną i nieprzewidzianą stratę lub szkodę w aktywach i rezerwach, o których mowa w ust. 4a, natychmiast informuje o tym właściwy organ danego państwa członkowskiego i równocześnie przekazuje te informacje Komisji.
4c.  250
 Państwa członkowskie, a także osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy objęte obowiązkiem przekazywania informacji określonym w ust. 4a współpracują z Komisją przy weryfikacji informacji otrzymanych na podstawie tego ustępu. Komisja może zażądać wszelkich dodatkowych informacji, których potrzebuje do przeprowadzenia takiej weryfikacji. Jeżeli takie żądanie jest skierowane do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, Komisja przekazuje je równocześnie właściwemu organowi danego państwa członkowskiego. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się właściwym organom danego państwa członkowskiego.
4d.  251
 Wszelkie informacje przekazane Komisji i właściwym organom państw członkowskich lub otrzymane przez Komisję i właściwe organy państw członkowskich zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystywane są przez Komisję i właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów, do których zostały przekazane lub otrzymane.
4e.  252
 Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 253  i (UE) 2018/1725 254  oraz jedynie w zakresie niezbędnym do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi i z Komisją w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.
5.  255
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej całej Unii lub danego państwa członkowskiego.
6.  256
 Dane państwo członkowskie niezwłocznie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy ust. 5.
7.  257
 Ust. 4 nie ma zastosowania do transakcji w ramach zarządzania bilansem związanych z aktywami i rezerwami Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej, lub związanych z aktywami i rezerwami wszelkich osób prawnych, podmiotówlub organów działających w imieniu lub pod kierownictwem Banku Centralnego Rosji, takimi jak Fundusz Narodowego Dobrobytu, przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2022 r. lub po tym dniu.
8.  258
 Od dnia 15 lutego 2024 r. i tak długo, jak utrzymane zostaną środki ograniczające określone w ust. 4, centralne depozyty papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przechowujące aktywa i rezerwy, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, o łącznej wartości przekraczającej 1 mln EUR, stosują następujące zasady dotyczące sald gotówkowych przyrastających wyłącznie w wyniku obowiązywania tych środków ograniczających:
a)
te salda gotówkowe są wykazywane i zarządzane oddzielnie;
b)
przychody przyrastające z tytułu sald gotówkowych, o których mowa w lit. a), od dnia 15 lutego 2024 r., lub generowane przez te salda są rejestrowane oddzielnie na rachunkach finansowych centralnych depozytów papierów wartościowych;
c)
bez uszczerbku dla ust. 9 i 10 zyskami netto określonymi w odniesieniu do przychodów, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu, zgodnie z prawem krajowym, w tym poprzez odliczenie wszelkich stosownych wydatków, które wiążą się z zarządzaniem immobilizowanymi aktywami i z zarządzaniem ryzykiem dotyczącym immobilizowanych aktywów lub wynikają z takiego zarządzania, oraz po odliczeniu podatku od osób prawnych na podstawie ogólnego systemu danego państwa członkowskiego, nie można dysponować, dokonując ich dystrybucji w postaci dywidend lub w dowolnej innej formie przynoszącej korzyści udziałowcom lub osobie trzeciej. Zakaz ten nie ma zastosowania do zysków netto niestanowiących wkładu finansowego, o którym mowa w ust. 9.
9.  259
 Zyski netto, o których mowa w ust. 8 lit. c), podlegają obowiązkowi wniesienia wkładu finansowego na rzecz Unii przez centralne depozyty papierów wartościowych.

Stawkę wkładu finansowego określa się na poziomie 98,5 % tych zysków netto.

Komisja wzywa, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046( * ), odpowiednie centralne depozyty papierów wartościowych do wnoszenia wkładów finansowych dwa razy w roku na podstawie śródrocznego raportu finansowego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego artykułu. Ostateczne kwoty należnego wkładu finansowego są określane przez Komisję corocznie na podstawie wymaganych ustawowo zbadanych sprawozdań finansowych za rok N po ich udostępnieniu w roku N+1. Jeżeli ostateczna roczna kwota wkładu finansowego należnego za rok N jest niższa od sumy kwot płatności półrocznych dokonanych za rok N, różnicę odlicza się od następnej płatności na rzecz Unii należnej od centralnych depozytów papierów wartościowych w roku N+1, w tym od płatności półrocznych i od przekazów kwot tymczasowo zatrzymanych zgodnie z ust. 10 akapit ostatni. Kwota należna od centralnych depozytów papierów wartościowych wynikająca z rozliczenia na podstawie poprzedniego zdania nie może być niższa niż zero.

Komisja dwa razy w roku informuje Radę o kwotach przekazywanych przez centralne depozyty papierów wartościowych.

10.  260
a)
Centralne depozyty papierów wartościowych mogą tymczasowo zatrzymać kwotę nieprzekraczającą 10 % wkładu finansowego ("kwoty tymczasowo zatrzymane"), która pozostaje należna Unii.
b)
Jeżeli odsetek, o którym mowa w lit. a), nie jest wystarczający w świetle wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem, centralny depozyt papierów wartościowych może wystąpić do krajowego organu nadzoru, wyznaczonego zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, z wnioskiem o zatrzymywanie dodatkowego odsetka należnego wkładu finansowego. Krajowy organ nadzoru prowadzi konsultacje z Komisją i, w stosownych przypadkach, z Europejskim Bankiem Centralnym i podejmuje odpowiednią decyzję. Krajowy organ nadzoru może zatwierdzić zatrzymanie dodatkowego odsetka dopiero po ustaleniu, że jest to absolutnie niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem ze względu na skutki wojny w Ukrainie w odniesieniu do aktywów przechowywanych przez centralne depozyty papierów wartościowych. Jeżeli krajowy organ nadzoru zatwierdził dodatkowy odsetek, odsetek ten staje się ostateczny w odniesieniu do tego roku budżetowego, chyba że w ciągu pięciu dni od powiadomienia Komisja zdecyduje, że dodatkowy odsetek nie spełnia warunków określonych w niniejszym akapicie. Komisja może określić niższy dodatkowy odsetek stanowiący maksymalny dodatkowy odsetek, który krajowy organ nadzoru może zatwierdzić. W przypadku gdy w powiadomieniu skierowanym do Komisji krajowy organ nadzoru powołuje się na sytuację nadzwyczajną, Komisja podejmuje decyzję w ciągu 24 godzin od takiego powiadomienia. W celu podjęcia decyzji na podstawie niniejszego akapitu Komisja prowadzi konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym. Komisja niezwłocznie informuje Radę o każdej decyzji krajowego organu nadzoru o zatrzymaniu dodatkowego odsetka na podstawie niniejszej litery.
c)
W przypadku gdy Komisja uzna, że dodatkowy odsetek, o którym mowa w lit. b), nie jest już absolutnie niezbędny do spełnienia wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem ze względu na skutki wojny w Ukrainie w odniesieniu do aktywów znajdujących się w posiadaniu centralnych depozytów papierów wartościowych, Komisja, po konsultacji z krajowym organem nadzoru oraz, w stosownych przypadkach, z Europejskim Bankiem Centralnym, podejmuje decyzję o zmniejszeniu takiego dodatkowego odsetka. Komisja może przyjąć decyzję na podstawie niniejszej litery nie wcześniej niż cztery miesiące po tym, jak decyzja krajowego organu nadzoru o zatrzymaniu dodatkowego odsetka stała się ostateczna. Komisja opiera swoją decyzję się ona na najnowszych dostępnych informacjach.
d)
Kwoty tymczasowo zatrzymane przez centralny depozyt papierów wartościowych zgodnie z niniejszym ustępem są wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków, ryzyk i strat poniesionych przez niego w związku z wojną w Ukrainie w odniesieniu do aktywów znajdujących się w posiadaniu tego centralnego depozytu papierów wartościowych i tylko w zakresie, w jakim takie wydatki, ryzyka i straty nie mogą być pokryte z zasobów wewnętrznych centralnego depozytu papierów wartościowych w momencie ich powstania. Kwoty tymczasowo zatrzymane, które wykorzystano zgodnie z niniejszą literą, przestają być należne Unii. Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym ustępem wykorzystuje się wyłącznie w celach, w jakich je przekazano lub otrzymano.
e)
Jeżeli kwot tymczasowo zatrzymanych nie wykorzystano w ciągu pięciu lat do celu, o którym mowa w lit. c), krajowy organ nadzoru, po konsultacji z Komisją i, w stosownych przypadkach, Europejskim Bankiem Centralnym, ustala, czy te kwoty lub ich część są nadal potrzebne do spełnienia wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem, ze względu na skutki wojny w Ukrainie w odniesieniu do aktywów przechowywanych przez centralne depozyty papierów wartościowych. Krajowy organ nadzoru niezwłocznie powiadamia Komisję o swojej decyzji w sprawie ustaleń dotyczących tych kwot oraz o okresie, przez jaki kwoty te mogą nadal pozostać zatrzymane. Decyzja krajowego organu nadzoru staje się ostateczna, chyba że w ciągu pięciu dni od powiadomienia Komisja zdecyduje, że warunki określone w niniejszej literze nie są spełnione. W tym celu Komisja przeprowadza konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym. Kwoty, które nie są już zatrzymywane, przekazuje się Unii.
f)
Centralne depozyty papierów wartościowych przekazują Unii wszystkie pozostałe niewykorzystane kwoty tymczasowo zatrzymane najpóźniej z chwilą zniesienia środków ograniczających na podstawie niniejszego artykułu. Krajowy organ nadzoru, po konsultacji z Komisją i, w stosownych przypadkach, Europejskim Bankiem Centralnym, może podjąć decyzję o zatrzymaniu następnie tych kwot, jeżeli te kwoty lub ich część są nadal potrzebne do spełnienia wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem ze względu na skutki wojny w Ukrainie w odniesieniu do aktywów przechowywanych przez centralne depozyty papierów wartościowych. Decyzja krajowego organu nadzoru staje się ostateczna, chyba że w ciągu pięciu dni od powiadomienia Komisja zdecyduje, że warunki określone w niniejszym akapicie nie są spełnione. W tym celu Komisja przeprowadza konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym. Kwoty, które nie są już zatrzymywane, przekazuje się Unii.
11.  261
 Centralne depozyty papierów wartościowych, o których mowa w ust. 8, przedkładają Komisji i swoim właściwym organom krajowym, zgodnie z przepisami określonymi w akcie, o którym mowa w ust. 13, śródroczne raporty finansowe i zbadane roczne sprawozdania finansowe.

Do dnia 30 czerwca każdego roku zgłaszają one również łączne kwoty, które pozostają tymczasowo zatrzymane na dzień 31 grudnia poprzedniego roku zgodnie z ust. 10, kwoty tymczasowo zatrzymane, które wykorzystano zgodnie z ust. 10 akapit trzeci podczas poprzedniego roku, oraz kwoty tymczasowo zatrzymane, które należy przekazać Unii zgodnie z ust. 10 akapity czwarty i piąty.

12.  262
 Odpowiednie centralne depozyty papierów wartościowych w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz przyznają niezbędne prawa i dostęp wymagane dla właściwego urzędnika zatwierdzającego, dla Prokuratury Europejskiej (EPPO) w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 263 , dla Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Trybunału Obrachunkowego oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich organów krajowych, aby mogli oni w pełni wykonywać swoje odnośne uprawnienia. W przypadku OLAF-u takie prawa obejmują prawa do prowadzenia dochodzeń, w tym również kontroli na miejscu i inspekcji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 264 .
13.  265
 Komisja jest uprawniona do przyjmowania rozporządzeń, w drodze aktów wykonawczych, określających szczegółowe zasady dotyczące sprawozdawczości wobec Komisji i właściwego organu krajowego, jak przewidziano w ust. 11, oraz wykonywania operacji po stronie dochodów, takich jak płatności centralnych depozytów papierów wartościowych oraz określenie ostatecznych kwot wkładów finansowych. Zasady te mogą, w stosownych przypadkach, uzupełniać przepisy horyzontalne dotyczące operacji po stronie dochodów określone w rozporządzeniu (UE, Euratom) 2018/1046, aby uwzględnić szczególne cechy wkładu finansowego. W tym celu Komisja przeprowadza konsultacje z odpowiednimi krajowymi organami nadzoru.
14.  266
 Kwoty wkładu finansowego wpłacanego do budżetu Unii wykorzystuje się w celu wsparcia Ukrainy za pośrednictwem unijnych instrumentów wydatkowania wymienionych w załączniku XLI. Załącznik XLI podlega corocznemu przeglądowi, po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2025 r., i może zostać zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Rady przyjętym na wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji.

Kwoty wykorzystane na instrumenty wydatkowania finansowane z budżetu Unii stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

Artykuł  5aa  267
1. 
Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji z:
a)
osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny utrzymują inne istotne stosunki gospodarcze, zgodnie z wykazem w załączniku XIX;
b)
osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIX; lub
c)
osobą prawną, podmiotem lub organem działającymi w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.
1a.  268
 Zakazuje się od dnia 22 października 2022 r. zajmowania stanowisk w organach zarządzających jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1.
1b.  269
 Zakazuje się od dnia 16 stycznia 2023 r. zajmowania stanowisk w organach zarządzających:
a)
osoby prawnej, podmiotu lub organu mających siedzibę w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny pozostają w innych istotnych stosunkach gospodarczych;
b)
osoby prawnej, podmiotu lub organu mających siedzibę w Rosji, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c)
osoby prawnej, podmiotu lub organu, mających siedzibę w Rosji

i działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

Zakaz ten nie ma zastosowania do osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do których stosuje się ust. 1a.

1c.  270
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić

na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że ta osoba prawna, ten podmiot lub ten organ są:

a)
spółką joint venture lub podobnym porozumieniem prawnym obejmującym osobą prawną podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1b, i zawartym przez osobą prawną, podmiot lub organ zarejestrowane lub utworzone na mocy prawa państwa członkowskiego przed dniem 17 grudnia 2022 r., lub
b)
osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w ust. 1b, mającymi siedzibę w Rosji przed dniem 17 grudnia 2022 r. i które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.
1d.  271
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że zajmowanie takiego stanowiska jest niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii.
1e.  272
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że dana osoba prawna, dany podmiot lub dany organ uczestniczą w tranzycie przez Rosję ropy naftowej pochodzącej z państwa trzeciego lub że zajmowanie takiego stanowiska wiąże się z działaniami, które nie są zakazane na mocy art. 3m i 3n.
2.  273
 (uchylony).
2a.  274
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część A, na podstawie umów wykonanych przed dniem 15 maja 2022 r.
2b.  275
 (uchylony).
2c.  276
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część B, na podstawie umów wykonanych przed dniem 8 stycznia 2023 r.
2d.  277
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 18 marca 2023 r. umów zawartych z osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w załączniku XIX część C, przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
2e.  278
 Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część C, na podstawie umów wykonanych przed dniem 18 marca 2023 r.
3.  279
 O ile poniższych transakcji nie zakazano w inny sposób, zakazu ustanowionego w ust. 1 nie stosuje się do:
a) 280
 transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Bałkanów Zachodnich;
aa) 281
 o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n - transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję;
b)
transakcji związanych z projektami w sektorze energii poza Rosją, w których osoba prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku XIX są udziałowcami lub akcjonariuszami mniejszościowymi;
c) 282
 (uchylona);
d) 283
 transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 31 grudnia 2024 r., spółki joint venture lub podobnego porozumienia prawnego, utworzonych lub zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;
e) 284
 transakcji związanych ze świadczeniem usług łączności elektronicznej, usług ośrodków przetwarzania danych oraz świadczeniem usług i dostarczaniem urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, ich utrzymania, bezpieczeństwa, w tym zapewniania zapór sieciowych, oraz usług centrów obsługi telefonicznej, na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku XIX;
f) 285
 transakcji, które są niezbędne do zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
g) 286
 transakcji, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim, a także do uznania lub wykonania orzeczenia sądowego lub orzeczenia arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim, jeżeli takie transakcje są zgodne z celami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 269/2014;
h) 287
 (uchylona);
3a.  288
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na transakcje, które są absolutnie niezbędne do zbycia do dnia 31 grudnia 2024 r. przez podmioty, o których mowa w ust. 1, lub ich jednostki zależne w Unii udziałów w osobach prawnych, podmiotach lub organach mających siedzibę w Unii i do wycofania się z nich.
4.  289
 Na zasadzie odstępstwa od procedury określonej w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 290  i w art. 21 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 291 wycofuje się uznanie przez Unię Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków na mocy rozporządzenia (WE) nr 391/2009 i dyrektywy (UE) 2016/1629.
5.  292
 Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1c, 1d, 1e i 3a w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  5b  293
1.  294
 Zakazuje się przyjmowania jakichkolwiek depozytów od obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, od osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji lub od osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę poza Unią i w przypadku których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów tej osoby fizycznej lub prawnej, tego podmiotu lub organu na instytucję kredytową przekracza 100 000 EUR.
2.  295
 Zakazuje się świadczenia usług, których przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na rzecz obywateli Rosji lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.
2a.  296
 Wprowadza się zakaz od dnia 18 stycznia 2024 r., zgodnie z którym obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio, być właścicielami osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego i świadczących usługi, o których mowa w ust. 2., nie mogą sprawować kontroli nad tymi osobami prawnymi, podmiotami lub organami ani nie mogą zajmować jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających tych osób prawnych, podmiotów lub organów.
3.  297
 Ust. 1, 2 i 2a nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
4.  298
 (uchylony).
Artykuł  5c  299
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie takiej usługi jest:
a)
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5b ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionego honorarium lub dokonanie zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;
d)
niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odnośny właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub
e)
niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej;
f) 300
 niezbędne do prowadzenia niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Rosją.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b), c) lub e) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  5d  301
1.  302
 Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów jest:
a)
niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przemieszczenie pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub
b)
niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  5e  303
1. 
Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.
2.  304
 Ust. 1 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
Artykuł  5f  305
1.  306
 Zakazuje się sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w dowolnej walucie urzędowej państwa członkowskiego wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub denominowanych w dowolnej innej walucie wyemitowanych po dniu 6 sierpnia 2023 r., lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji.
2.  307
 Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
Artykuł  5g  308
1. 
Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej instytucje kredytowe:
a)
nie później niż w dniu 27 maja 2022 r. dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, lub Komisji wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji lub osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów;
aa) 309
 dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, lub Komisji, nie później niż do dnia 27 maja 2023 r., wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez osoby prawne, podmioty lub organy mające siedzibę poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów.
b)
dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, informacje na temat depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego lub prawo pobytu w państwie członkowskim za pośrednictwem programu obywatelstwa dla inwestorów lub programu ułatwień pobytowych dla inwestorów.
Artykuł  5h  310
1. 
Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XIV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.
2. 
W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku XIV, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.
Artykuł  5i  311
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego do Rosji lub na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na rzecz rządu i banku centralnego Rosji, lub do użytku w Rosji.
2. 
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, pod warunkiem że taka sprzedaż, takie dostarczanie, takie przekazywanie lub taki wywóz są niezbędne do:
a)
osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Rosji lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub
b)
oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.
Artykuł  5j  312
1.  313
 Zakazuje się świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego na rzecz lub w odniesieniu do jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.
2. 
Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się udostępniania jakichkolwiek usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.
3. 
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.
Artykuł  5k  314
1.  315
 Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a)
obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b)
osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c)
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
a) 316
 eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie bezpieczeństwa tego potencjału, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, takich jak projekt Paks II, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
b)
współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
c)
dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
d)
funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
e) 317
 o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n, zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
f) 318
 (uchylona).
3. 
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
4. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r.
Artykuł  5l  319
1. 
Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 320 , na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.
2. 
Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:
a)
celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe;
b)
programów fitosanitarnych i weterynaryjnych;
c)
współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych oraz w ramach umowy dotyczącej międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego;
d) 321
 eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie bezpieczeństwa tego potencjału, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, takich jak projekt Paks II, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
e)
mobilności osób i kontaktów międzyludzkich;
f)
programów w dziedzinie klimatu i środowiska, z wyjątkiem wsparcia w kontekście badań naukowych i innowacji;
g)
funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.
Artykuł  5m  322
1. 
Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są:
a)
obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;
b)
osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
c)
osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b);
d)
osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w lit. a), b) lub c);
e)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).
2. 
Od dnia 5 lipca 2022 r. zakazuje się działania w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
4.  323
 Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ustanawiającym trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem jest obywatel państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii albo osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na dalsze świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, po dniu 5 lipca 2022 r.:
a)
w celu dokończenia do dnia 5 września 2022 r. operacji absolutnie niezbędnych do rozwiązania umów, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem że takie operacje rozpoczęto przed dniem 11 maja 2022 r.; lub
b)
z innych powodów, pod warunkiem że usługodawcy nie akceptują bezpośrednio ani pośrednio żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych od osób, o których mowa w ust. 1, nie udostępniają im takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych, ani w żaden inny sposób nie zapewniają tym osobom korzyści z aktywów ulokowanych w truście.
6. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:
a)
do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;
b)
na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji; lub
c)
do funkcjonowania trustów, których celem jest administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi, polisami ubezpieczeniowymi lub programami akcji pracowniczych, organizacjami charytatywnymi, amatorskimi klubami sportowymi oraz środkami finansowymi dla małoletnich lub osób dorosłych szczególnej troski.
7. 
Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5 lub 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.
Artykuł  5n  324
1. 
Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego, lub doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, lub usług w zakresie public relations na rzecz:
a)
rządu Rosji; lub
b)
osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.
2. 
Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług architektonicznych

i inżynieryjnych, usług doradztwa prawnego i usług doradztwa informatycznego na rzecz:

a)
rządu Rosji; lub
b)
osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.
2a.  325
 Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług w zakresie badania rynku i badania opinii publicznej, usług w zakresie badań i analiz technicznych oraz usług reklamowych na rzecz:
a)
rządu Rosji; lub
b)
osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.
2b.  326
 Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu lub dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz oprogramowania do projektowania przemysłowego i produkcji przemysłowej, wymienionych w załączniku XXXIX, na rzecz:
a)
rządu Rosji; lub
b)
osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.
3.  327
 (uchylony).
3a.  328
 Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i usługami, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 2b, w celu ich świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz rządu Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i usługami, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 2b, w celu ich świadczenia lub w celu świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz rządu Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.
4.  329
 (uchylony).
4a.  330
 (uchylony).
4b.  331
 Ust. 2b nie ma zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu lub dostarczenia oprogramowania, które jest absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 20 marca 2024 r. umów, które są niezgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
5. 
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do korzystania z prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz z prawa do skutecznego środka odwoławczego.
6. 
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim, a także do uznania lub wykonania orzeczenia sądowego lub orzeczenia arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim, pod warunkiem, że takie świadczenie usług jest zgodne z celami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 269/2014.
7.  332
 Ust. 1, 2, 2a i 2b nie mają zastosowania do dnia 20 czerwca 2024 r. do sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu lub świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo kraju partnerskiego wymienionego w załączniku VIII lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.
8.  333
 Ust. 2, 2a i 2b nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu lub świadczenia usług niezbędnych w kontekście stanów zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe.
9.  334
 (uchylony).
9a.  335
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że usługi te są absolutnie niezbędne do utworzenia, certyfikacji lub oceny zapory sieciowej, która:
a)
pozbawia umieszczone w wykazie w załączniku I do rozporządzenia 269/2014 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy kontroli nad aktywami nieumieszczonych w wykazie osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, które to osoby prawne, podmioty lub organy są własnością tych pierwszych lub są przez nie kontrolowane; oraz
b)
zapewnia, aby na rzecz umieszczonych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie narastały żadne dalsze środki finansowe ani zasoby gospodarcze.
9b.  336
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 2b właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tym ustępie, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że usługi te są niezbędne, by umożliwić obywatelom rosyjskim wnoszenie wkładu w międzynarodowe projekty z zakresu otwartego oprogramowania.
10.  337
 Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2, 2a, 2b i 3a właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie sprzedaży, dostawy, przekazywania, wywozu lub świadczenia usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:
a)
do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, wtym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;
b)
na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio wspierają demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji;
c)
do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii

i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;

d)
do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii oraz zakupu, przywozu lub transportu do Unii tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu lub rudy żelaza;
e)
do zapewnienia ciągłej eksploatacji infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, które mają krytyczne znaczenie dla ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa środowiska;
f) 338
 do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, takich jak projekt Paks II, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
g)
do zapewnienia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej niezbędnych do eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, usług komunikacji elektronicznej w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii.
h) 339
 do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo kraju partnerskiego wymienionego w załączniku VIII lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.
11.  340
 Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 9a, 9b i 10 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  5o  341
1. 
Od dnia 27 marca 2023 r. zakazuje się obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji zajmowania jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających właścicieli lub operatorów infrastruktury krytycznej, europejskiej infrastruktury krytycznej i podmiotów krytycznych.
2. 
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.
Artykuł  5p  342
1. 
Zakazuje się udostępniania zdolności magazynowania zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 343  w instalacjach magazynowych zdefiniowanych w art. 2 pkt 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE 344 , z wyjątkiem instalacji skroplonego gazu ziemnego używanego do magazynowania skroplonego gazu ziemnego:
a)
obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;
b)
osobom prawnym, podmiotom lub organom, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c)
osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.
2.  345
 (uchylony).
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na udostępnienie zdolności magazynowania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii.
4. 
Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  5q  346  
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2, 2a, 3f i 3k właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie, wywóz lub tranzyt przez Rosję towarów i technologii, o których mowa w tych artykułach, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług, lub finansowania lub pomocy finansowej, na potrzeby eksploatacji i konserwacji rurociągów Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego (CPC) i powiązanej infrastruktury niezbędnej do transportu towarów objętych kodem CN 2709 00 pochodzących z Kazachstanu, które są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że:
a)
taka sprzedaż, dostawa, przekazanie, wywóz lub tranzyt przez Rosję lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług i finansowania lub pomocy finansowej są niezbędne do eksploatacji, podstawowej konserwacji, naprawy lub wymiany elementów rurociągu CPC i powiązanej infrastruktury;
b)
rodzaj towarów, technologii i pomocy objętych wnioskiem nie wykracza poza rodzaj towarów i technologii uprzednio wywożonych z Unii lub pomoc uprzednio udzielaną przez Unię, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo kraju partnerskiego wymienionego w załączniku VII do Rosji na potrzeby eksploatacji, podstawowej konserwacji, naprawy lub wymiany elementów rurociągu CPC i powiązanej infrastruktury, oraz powiązanej pomocy;
c)
wnioskowane ilości są współmierne do ilości wykorzystywanych do eksploatacji, podstawowej konserwacji, naprawy lub wymiany elementów rurociągu CPC i powiązanej infrastruktury; oraz
d)
takie towary będą dostarczane przez osoby fizyczne lub prawne objęte art. 13 wyłącznie do celów końcowego wykorzystania w ramach eksploatacji, podstawowej konserwacji, naprawy lub wymiany elementów rurociągu CPC i powiązanej infrastruktury.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 5n właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług audytorskich, usług inżynieryjnych, usług doradztwa prawnego, usług badań i analiz technicznych na potrzeby eksploatacji i konserwacji rurociągów CPC i powiązanej infrastruktury niezbędnej do transportu towarów objętych kodem CN 2709 00 pochodzących z Kazachstanu, które są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że:
a)
świadczenie tych usług jest niezbędne do eksploatacji, podstawowej konserwacji, naprawy lub wymiany elementów rurociągu CPC i powiązanej infrastruktury; oraz
b)
usługi takie są świadczone przez osobę fizyczną lub prawną podlegającą przepisom art. 13.
3. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 i 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
4. 
Przy udzielaniu zezwolenia na mocy ust. 1 i 2 właściwy organ wymaga przedstawienia certyfikatu użytkownika końcowego oraz przedkładania regularnych i szczegółowych sprawozdań potwierdzających, że w trakcie odnośnych prac żadne takie towary, technologie ani usługi nie zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Może też nakładać dodatkowe warunki, zgodnie z ust. 1.
Artykuł  5r  347
1. 
Osoby prawne, podmioty i organy z siedzibą w Unii, w których ponad 40 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do:
a)
osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Rosji;
b)
obywatela rosyjskiego; lub
c)
osoby fizycznej zamieszkałej w Rosji,

od dnia 1 maja 2024 r. powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, w terminie dwóch tygodni od końca każdego kwartału, o wszelkich przekazach środków finansowych przekraczających 100 000 EUR, których dokonali w danym kwartale poza terytorium Unii, bezpośrednio lub pośrednio, w ramach jednej lub kilku operacji.

2. 
Niezależnie od mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej od 1 lipca 2024 r. instytucje kredytowe i finansowe przekazują właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, w terminie dwóch tygodni od końca każdego półrocza, informacje o wszystkich przekazach środków finansowych poza Unię, których łączna kwota w ciągu tego półrocza przekroczyła 100 000 EUR, zainicjowanych przez nie, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1.
3. 
Państwa członkowskie oceniają informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 i 2 w celu zidentyfikowania transakcji, podmiotów i sektorów działalności, które wskazują na poważne ryzyko naruszenia lub obejścia przepisów niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń Rady (UE) nr 269/2014, (UE) nr 692/2014 *  lub (UE) 2022/263 *  lub decyzji Rady 2014/145/WPZiB * , 2014/386/WPZiB * , 2014/512/WPZiB lub (WPZiB) 2022/266 * , lub wykorzystania środków finansowych do celów niezgodnych z tymi przepisami, oraz regularnie informują się wzajemnie oraz Komisję o swoich ustaleniach.
4. 
Na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich na podstawie ust. 3 Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania środków przewidzianych w niniejszym artykule nie później niż do dnia 20 grudnia 2024 r.
Artykuł  6  348
1. 
Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:
a) 349
 zezwoleń wydanych lub odrzuconych na mocy niniejszego rozporządzenia;
b)
informacji otrzymanych na mocy art. 5g;
c)
naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe;
d) 350
 wykrytych przypadków naruszenia lub obejścia oraz prób naruszenia lub obejścia zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w tym poprzez wykorzystanie kryptoaktywów.
2. 
Państwa członkowskie natychmiast przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności środków określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Artykuł  6a  351  
1. 
Dane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu odrzuconym na podstawie art. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p i 12b w terminie dwóch tygodni od takiej odmowy zezwolenia.
2. 
Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z art. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p i 12b na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji.
Artykuł  6b  352  
1. 
Zgodnie z zasadą poufności komunikacji między adwokatami a ich klientami zagwarantowaną w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, bez uszczerbku dla zasad dotyczących poufności informacji będących w posiadaniu organów sądowych, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a)
dostarczają wszelkie informacje, które mogą ułatwić wprowadzanie niniejszego rozporządzenia, właściwym organom państw członkowskich, w których te osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w terminie dwóch tygodni od otrzymania takich informacji; oraz
b)
współpracują z właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.
1a.  353
 Do celów ust. 1 poufność komunikacji między prawnikami a ich klientami obejmuje poufność komunikatów związanych z poradami prawnymi udzielanymi przez innych certyfikowanych specjalistów, którzy są uprawnieni na mocy prawa krajowego do reprezentowania swoich klientów w postępowaniu sądowym, o ile taka porada prawna jest świadczona w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym.
2. 
Dane państwo członkowskie przekazuje Komisji wszelkie istotne informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 w terminie jednego miesiąca od ich otrzymania. Dane państwo członkowskie może przekazać takie informacje w formie zanonimizowanej, jeśli organ prowadzący postępowanie przygotowawcze lub organ sądowy uznał, że informacje te są objęte tajemnicą w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego w procesie karnym lub postępowania karnego.
3. 
Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się państwom członkowskim.
4.  354
 Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.
Artykuł  7  355

Komisja jest uprawniona do zmiany załączników I i IX na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł  7a  356  

Komisja jest uprawniona do zmiany:

a)
załącznika XXVIII, zgodnie z decyzjami Rady zmieniającymi decyzję 2014/512/WPZiB w celu zaktualizowania cen uzgodnionych przez koalicję na rzecz pułapu cenowego; oraz
b)
załącznika XXIX, zgodnie z decyzjami Rady zmieniającymi decyzję 2014/512/WPZiB w celu zaktualizowania wykazu wyłączonych projektów energetycznych na podstawie obiektywnych kryteriów kwalifikowalności uzgodnionych przez koalicję na rzecz pułapu cenowego.
Artykuł  8
1.  357
 Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.
2. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.
Artykuł  9
1. 
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku I. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku I.
2. 
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3. 
W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia, poinformowania Komisji lub innej formy przekazywania informacji do Komisji, wykorzystywane mają być w tym celu adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku I.
Artykuł  10

Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  11  358
1. 
Nie zaspokaja się jakichkolwiek roszczeń w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczeń odszkodowawczych lub wszelkich innych roszczeń tego rodzaju, takich jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub zapłatę zobowiązań, gwarancji lub odszkodowań, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowań finansowych w jakiejkolwiek formie - jeżeli zostały one wniesione przez:
a) 359
 osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do tych osób, podmiotów lub organów;
b)
wszelkie inne rosyjskie osoby, podmioty lub organy;
c)
wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu którejkolwiek z osób lub któregokolwiek z podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.
2. 
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.
3. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Artykuł  12  360

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  12a  361
1. 
Komisja przetwarza dane osobowe w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Zadania te obejmują przetwarzanie informacji na temat depozytów oraz informacji o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.
2.  362
 Do celów niniejszego rozporządzenia Komisja zostaje wyznaczona jako "administrator" w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w odniesieniu do czynności przetwarzania niezbędnych do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1.
3.  363
 Właściwe organy państw członkowskich, w tym organy egzekwowania prawa, organy celne w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 364 , właściwe organy w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 575/2013, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 365  i dyrektywy 2014/65/UE, a także administratorzy rejestrów urzędowych, w których zarejestrowane są osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, a także nieruchomości lub ruchomości, niezwłocznie przetwarzają i wymieniają informacje, w tym dane osobowe, oraz, jeśli to konieczne, informacje, o których mowa w art. 6b ust. 1, z innymi właściwymi organami ich państwa członkowskiego, innych państw członkowskich i Komisją, gdy takie przetwarzanie i wymiana danych są niezbędne do wykonywania zadań organu przetwarzającego lub organu otrzymującego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności gdy wykryją przypadki lub próby naruszenia lub obejścia zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Przepis ten nie narusza zasad dotyczących poufności informacji będących w posiadaniu organów sądowych.
4.  366
 Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 367  i (UE) 2018/1725 368  oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi i z Komisją w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  12b  369
1.  370
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h i 3k właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę lub przekazanie towarów i technologii wymienionych w załącznikach II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX i XXIII do niniejszego rozporządzenia oraz w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821, a także na sprzedaż, udzielenie licencji lub przekazanie w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także na przyznanie praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub praw do ponownego wykorzystywania takich materiałów lub informacji, związanych z towarami i technologiami, o których mowa powyżej, do dnia 30 czerwca 2024 r., w przypadku gdy taka sprzedaż, taka dostawa lub takie przekazanie, udzielenie licencji, przyznanie praw dostępu lub praw do ponownego wykorzystania są absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:
a)
przedmiotowe towary i technologie są własnością obywatela państwa członkowskiego lub są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub są własnością osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są kontrolowane - samodzielnie lub wspólnie - przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; oraz
b)
właściwe organy podejmujące decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia nie mają uzasadnionych podstaw, by sądzić, że przedmiotowe towary mogą być przeznaczone dla wojskowego użytkownika końcowego lub mieć końcowe zastosowanie wojskowe w Rosji; oraz
c)
przedmiotowe towary i technologie znajdowały się fizycznie w Rosji przed wejściem w życie odpowiednich zakazów ustanowionych w art. 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h lub 3k w odniesieniu do tych towarów i technologii.
1a.  371
 Na zasadzie odstępstwa od art. 3 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę lub przekazanie towarów i technologii wymienionych w załączniku II do dnia 30 września 2024 r., jeżeli taka sprzedaż, dostawa lub przekazanie są absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji ze spółki joint venture zarejestrowanej lub utworzonej na mocy prawa państwa członkowskiego przed dniem 24 lutego 2022 r. z udziałem rosyjskiej osoby prawnej, podmiotu lub organu i eksploatującej infrastrukturę gazociągową między Rosją a państwami trzecimi.
2.  372
 Na zasadzie odstępstwa od art. 3g i 3i właściwe organy mogą zezwolić na przywóz lub przekazanie towarów wymienionych w załącznikach XVII i XXI do dnia 30 czerwca 2024 r., w przypadku gdy taki przywóz lub takie przekazanie są absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:
a)
przedmiotowe towary są własnością obywatela państwa członkowskiego lub są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub są własnością osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są kontrolowane - samodzielnie lub wspólnie - przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; oraz
b)
przedmiotowe towary znajdowały się fizycznie w Rosji przed wejściem w życie odpowiednich zakazów ustanowionych w art. 3g i 3i w odniesieniu do tych towarów.
2a.  373
 Na zasadzie odstępstwa od art. 5n właściwe organy mogą zezwolić na dalsze świadczenie usług w nim wymienionych do dnia 31 lipca 2024 r., w przypadku gdy takie świadczenie usług jest absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:
a)
usługi takie są świadczone na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów w związku z wycofaniem się z inwestycji i świadczone są wyłącznie z korzyścią dla nich; oraz
b)
właściwe organy podejmujące decyzje w sprawie wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia nie mają uzasadnionych podstaw, by przypuszczać, że usługi te mogłyby być bezpośrednio lub pośrednio świadczone na rzecz rządu Rosji lub wojskowego użytkownika końcowego lub że ich zastosowanie końcowe w Rosji może mogłoby charakter wojskowy.
2b.  374
 Na zasadzie odstępstwa od art. 5n ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie, do dnia 31 marca 2024 r., usług doradztwa prawnego wymaganych prawnie do zakończenia sprzedaży lub przeniesienia praw własności do osoby prawnej, podmiotu lub jednostki z siedzibą w Unii, które to prawa są bezpośrednio lub pośrednio własnością osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.
3.  375
 Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1, 1a, 2, 2a lub 2b w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
4. 
Wszystkie zezwolenia, o których mowa w ust. 1, udzielone w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku VII oraz w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzoru C określonego w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tym wzorze.
Artykuł  12c  376
1. 
Właściwe organy wymieniają się z pozostałymi państwami członkowskimi i Komisją informacjami na temat pozwoleń udzielanych na podstawie art. 12b ust. 1 w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku VII oraz w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821. Ta wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.
2. 
Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystywane są wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w art. 2d ust. 4.
3. 
Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym.
4. 
Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.
Artykuł  12d  377

Zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu nie stosuje się do świadczenia usług pilotowych, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo morskie.

Artykuł  12e  378
1. 
Na potrzeby zakazów przywozu towarów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu właściwe organy celne mogą zwolnić towary fizycznie znajdujące się w Unii, jak przewidziano w art. 5 pkt 26 unijnego kodeksu celnego 379 , pod warunkiem że zostały one przedstawione organom celnym zgodnie z art. 134 unijnego kodeksu celnego przed wejściem w życie lub datą rozpoczęcia stosowania odpowiednich zakazów przywozu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.
2. 
Zezwala się na wszystkie kroki proceduralne niezbędne do zwolnienia odpowiednich towarów, o którym mowa w ust. 1 i 5, zgodnie z unijnym kodeksem celnym.
3. 
Organy celne nie zezwalają na zwolnienie towarów, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by podejrzewać obchodzenie przepisów, oraz nie zezwalają na powrotny wywóz danych towarów do Rosji.
4. 
Płatności związane z takimi towarami muszą być zgodne z przepisami i celami niniejszego rozporządzenia, w szczególności z zakazem zakupu, oraz z rozporządzeniem (UE) nr 269/2014.
5. 
Towary fizycznie znajdujące się w Unii i przedstawione organom celnym przed dniem 26 lutego 2023 r., które zatrzymano na podstawie niniejszego rozporządzenia, mogą zostać zwolnione przez organy celne na warunkach przewidzianych w ust. 1, 2, 3 i 4.
Artykuł  12f  380  
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wymienionych w załączniku XXXIII - niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii - na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w państwie trzecim wymienionym w załączniku określonym w tym załączniku.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w określonym państwie trzecim;
b)
udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na poczet sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu tych towarów i technologii lub na poczet świadczenia powiązanej pomocy technicznej, powiązanych usług pośrednictwa lub innych powiązanych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w określonym państwie trzecim;
c)
sprzedaży, udzielania licencji lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej lub tajemnic przedsiębiorstwa, a także przyznawania praw dostępu do wszelkich materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, oraz dostarczania, wytwarzania, konserwacji i użytkowania tych towarów i technologii, lub praw do ponownego wykorzystywania takich materiałów lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w określonym państwie trzecim.
3. 
Załącznik XXXIII obejmuje wyłącznie wrażliwe towary i technologie podwójnego zastosowania lub towary i technologie mogące przyczynić się do zwiększenia potencjału militarnego, technologicznego lub przemysłowego Rosji lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa w sposób wzmacniający jej zdolność do prowadzenia wojny, których wywóz do Rosji jest zabroniony na mocy niniejszego rozporządzenia i w odniesieniu do których istnieje wysokie i stałe ryzyko sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu z państw trzecich do Rosji po ich sprzedaży, dostawie, przekazaniu lub wywozie z Unii. W załączniku XXXIII w odniesieniu do poszczególnych pozycji umieszczonych w wykazie towarów lub technologii określa się państwa trzecie, do których ich sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz jest zakazany. Załącznik XXXIII obejmuje wyłącznie państwa trzecie, co do których Rada stwierdziła, że w sposób systematyczny o zdecydowany nie zapobiegają sprzedaży, dostawom, przekazaniu lub wywozowi do Rosji towarów i technologii wymienionych w tym załączniku wywożonych z Unii, pomimo wcześniejszego zaangażowania i pomocy Unii dla przedmiotowego kraju.
4. 
Jeżeli sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów lub technologii wymienionych w załączniku XXXIII na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do użytku w Rosji nie są zakazane na mocy niektórych zwolnień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, ich sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w określonym państwie trzecim nie są zakazane, o ile spełnione są te same warunki mające zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia do wywozu do Rosji lub do wykorzystania w Rosji.
5. 
Jeżeli sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów lub technologii wymienionych w załączniku XXXIII na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do użytku w Rosji mogą zostać zatwierdzone przez właściwe organy zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, ich sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w określonym państwie trzecim mogą zostać dopuszczone przez właściwe organy na tych samych warunkach, które mają zastosowanie do odstępstw dotyczących wywozu do Rosji lub do użytku w Rosji.
Artykuł  12g  381
1. 
Przy sprzedaży, dostawie, przekazywaniu lub wywozie do państwa trzeciego, z wyjątkiem krajów partnerskich wymienionych w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, towarów lub technologii wymienionych w załącznikach XI, XX i XXXV do niniejszego rozporządzenia, produktów o wspólnym wysokim priorytecie wymienionych w załączniku XL do niniejszego rozporządzenia, lub broni palnej i amunicji wymienionej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 258/2012, eksporterzy od dnia 20 marca 2024 r. zakazują w umowie powrotnego wywozu do Rosji i powrotnego wywozu w celu wykorzystania w Rosji.
2. 
Ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. do dnia 20 grudnia 2024 r. lub do daty ich wygaśnięcia, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.
3. 
Stosując ust. 1, eksporterzy zapewniają, aby umowa z kontrahentem z państwa trzeciego zawierała odpowiednie środki zaradcze w przypadku naruszenia zobowiązania umownego zawartego zgodnie z ust. 1.
4. 
Jeżeli kontrahent z państwa trzeciego narusza którekolwiek z zobowiązań umownych zawartych zgodnie z ust. 1, eksporterzy informują o tym właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, zaraz po otrzymaniu informacji o naruszeniu.
5. 
Państwa członkowskie informują siebie wzajemnie oraz Komisję o wykrytych przypadkach naruszenia lub obejścia zobowiązania umownego zawartego zgodnie z ust. 1.
Artykuł  13

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a)
na terytorium Unii;
b)
na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;
c)
do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;
d)
do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;
e)
do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.
Artykuł  14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2014 r.
W imieniu Rady
S. GOZI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  382

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który należy wysyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-res trictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

ZAŁĄCZNIK  II  383

Wykaz produktów, o których mowa w art. 3

Kod CNOpis
7304 11 00Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej
7304 19 10Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)
7304 19 30Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)
7304 19 90Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)
7304 22 00Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu
7304 23 00Rura płuczkowa żelazna lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)
7304 29 10Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)
7304 29 30Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)
7304 29 90Rury okładzinowe i przewody rurowe żelazne lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów z żeliwa)
7305 11 00Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie łukiem krytym
7305 12 00Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, żelazne lub ze stali, spawane wzdłużnie (z wyjątkiem produktów spawanych wzdłużnie łukiem krytym)
7305 19 00Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali (z wyjątkiem wyrobów spawanych wzdłużnie)
7305 20 00Rury okładzinowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których średnica zewnętrzna przekracza 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali
7306 11Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm
7306 19Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)
7306 21 00Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm
7306 29 00Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa)
8207 13 00Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi ze spiekanych węglików metali lub cermetali
8207 19 10Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, z częściami roboczymi z diamentu lub z diamentów spiekanych
8413 50Pompy wyporowo-tłokowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych
8413 60Obrotowe pompy wyporowe do cieczy, napędzane mechanicznie, o maksymalnym przepływie powyżej 18 m3/godzinę i maksymalnym ciśnieniu wylotowym powyżej 40 bar, specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych
8413 82 00Podnośniki do cieczy (z wyjątkiem pomp)
8413 92 00Części podnośników do cieczy, niesklasyfikowane w innym miejscu
8430 49 00Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, do wiercenia w ziemi lub wydobywania minerałów lub rud, bez własnego napędu i niehydrauliczne (z wyjątkiem maszyn do drążenia tuneli i narzędzi obsługiwanych ręcznie)
ex 8431 39 00Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycją 8428
ex 8431 43 00Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi podpozycją 8430 41 lub 8430 49
ex 8431 49Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami wykorzystywanymi na polach roponośnych, objętymi pozycjami 8426, 8429 i 8430
8705 20 00Samojezdne wieże wiertnicze
8905 20 00Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne
8905 90 10Pełnomorskie latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i inne jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji (z wyjątkiem pogłębiarek, pływających lub podwodnych platform wiertniczych lub produkcyjnych; statków rybackich i okrętów wojennych)

ZAŁĄCZNIK  III  384

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a

1.
SBERBANK
2.
VTB BANK
3.
GAZPROMBANK
4.
VNESHECONOMBANK (VEB)
5.
ROSSELKHOZBANK

ZAŁĄCZNIK  IV  385

Niniejszy załącznik zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które są wojskowymi użytkownikami końcowymi, stanowią część rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego lub mają powiązania handlowe lub inne powiązania z rosyjskim sektorem obronności i bezpieczeństwa lub w inny sposób go wspierają. Te osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy przyczyniają się do zwiększenia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa. Należą do nich osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z państw trzecich innych niż Rosja. Umieszczenie ich w niniejszym załącznika nie pociąga za sobą jakiegokolwiek przypisania odpowiedzialności za ich działania jurysdykcji, w której prowadzą działalność.

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 7, art. 2a ust. 7 i art. 2b ust. 1
1.
JSC Sirius (Rosja)
2.
OJSC Stankoinstrument (Rosja)
3.
OAO JSC Chemcomposite (Rosja)
4.
JSC Kalashnikov (Rosja)
5.
JSC Tula Arms Plant (Rosja)
6.
NPK Technologii Maschinostrojenija (Rosja)
7.
OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rosja)
8.
OAO Almaz Antey (Rosja)
9.
OAO NPO Bazalt (Rosja)
10.
Admiralty Shipyard JSC (Rosja)
11.
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Rosja)
12.
Argut OOO (Rosja)
13.
Communication center of the Ministry of Defense (Rosja)
14.
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Rosja)
15.
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Rosja)
16.
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Rosja)
17.
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Rosja)
18.
Foreign Intelligence Service (SVR) (Rosja)
19.
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Rosja)
20.
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Rosja)
21.
Irkut Corporation (Rosja)
22.
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Rosja)
23.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Rosja)
24.
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Rosja)
25.
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Rosja)
26.
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Autonomiczna Republika Krymu, nielegalnie zaanektowana przez Rosję)
27.
JSC Rocket and Space Centre - Progress (Rosja)
28.
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Rosja)
29.
Kazan Helicopter Plant PJSC (Rosja)
30.
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Rosja)
31.
Ministry of Defence RF (Rosja)
32.
Moscow Institute of Physics and Technology (Rosja)
33.
NPO High Precision Systems JSC (Rosja)
34.
NPO Splav JSC (Rosja)
35.
OPK Oboronprom (Rosja)
36.
PJSC Beriev Aircraft Company (Rosja)
37.
PJSC Irkut Corporation (Rosja)
38.
PJSC Kazan Helicopters (Rosja)
39.
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Rosja)
40.
Promtech-Dubna, JSC (Rosja)
41.
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Rosja)
42.
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Rosja)
43.
Rapart Services LLC (Rosja)
44.
Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rosja)
45.
Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rosja)
46.
Rostekh - Azimuth (Rosja)
47.
Russian Aircraft Corporation MiG (Rosja)
48.
Russian Helicopters JSC (Rosja)
49.
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rosja)
50.
Sukhoi Aviation JSC (Rosja)
51.
Sukhoi Civil Aircraft (Rosja)
52.
Tactical Missiles Corporation JSC (Rosja)
53.
Tupolev JSC (Rosja)
54.
UEC-Saturn (Rosja)
55.
United Aircraft Corporation (Rosja)
56.
JSC AeroKompozit (Rosja)
57.
United Engine Corporation (Rosja)
58.
UEC-Aviadvigatel JSC (Rosja)
59.
United Instrument Manufacturing Corporation (Rosja)
60.
United Shipbuilding Corporation (Rosja)
61.
JSC PO Sevmash (Rosja)
62.
Krasnoye Sormovo Shipyard (Rosja)
63.
Severnaya Shipyard (Rosja)
64.
Shipyard Yantar (Rosja)
65.
UralVagonZavod (Rosja)
66.
Baikal Electronics (Rosja)
67.
Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Rosja)
68.
Central Research and Development Institute Tsiklon (Rosja)
69.
Crocus Nano Electronics (Rosja)
70.
Dalzavod Ship-Repair Center (Rosja)
71.
Elara (Rosja)
72.
Electronic Computing and Information Systems (Rosja)
73.
ELPROM (Rosja)
74.
Engineering Center Ltd. (Rosja)
75.
Forss Technology Ltd. (Rosja)
76.
Integral SPB (Rosja)
77.
JSC Element (Rosja)
78.
JSC Pella-Mash (Rosja)
79.
JSC Shipyard Vympel (Rosja)
80.
Kranark LLC (Rosja)
81.
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rosja)
82.
LLC Center (Rosja)
83.
MCST Lebedev (Rosja)
84.
Miass Machine-Building Factory (Rosja)
85.
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Rosja)
86.
MPI VOLNA (Rosja)
87.
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Rosja)
88.
Nerpa Shipyard (Rosja)
89.
NM-Tekh (Rosja)
90.
Novorossiysk Shipyard JSC (Rosja)
91.
NPO Electronic Systems (Rosja)
92.
NPP Istok (Rosja)
93.
NTC Metrotek (Rosja)
94.
OAO GosNIIkhimanalit (Rosja)
95.
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rosja)
96.
OJSC TSRY (Rosja)
97.
OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rosja)
98.
OOO Planar (Rosja)
99.
OOO Sertal (Rosja)
100.
Photon Pro LLC (Rosja)
101.
PJSC Zvezda (Rosja)
102.
Amur Shipbuilding Factory PJSC (Rosja)
103.
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Rosja)
104.
AO Kronshtadt (Rosja)
105.
Avant Space LLC (Rosja)
106.
Production Association Strela (Rosja)
107.
Radioavtomatika (Rosja)
108.
Research Center Module (Rosja)
109.
Robin Trade Limited (Rosja)
110.
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Rosja)
111.
Rubin Sever Design Bureau (Rosja)
112.
Russian Space Systems (Rosja)
113.
Rybinsk Shipyard Engineering (Rosja)
114.
Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Rosja)
115.
Scientific-Research Institute of Electronics (Rosja)
116.
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Rosja)
117.
Scientific Research Institute NII Submikron (Rosja)
118.
Sergey IONOV (Rosja)
119.
Serniya Engineering (Rosja)
120.
Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Rosja)
121.
Ship Maintenance Center Zvezdochka (Rosja)
122.
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Rosja)
123.
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Rosja)
124.
State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rosja)
125.
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Rosja)
126.
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Rosja)
127.
UAB Pella-Fjord (Rosja)
128.
United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard" (Rosja)
129.
United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard" (Rosja)
130.
United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau" (Rosja)
131.
United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory" (Rosja)
132.
United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC" (Rosja)
133.
United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka" (Rosja)
134.
United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar" (Rosja)
135.
United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega" (Rosja)
136.
United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard" (Rosja)
137.
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Rosja)
138.
Urals Project Design Bureau Detal (Rosja)
139.
Vega Pilot Plant (Rosja)
140.
Vertikal LLC (Rosja)
141.
Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rosja)
142.
VTK Ltd (Rosja)
143.
Yaroslavl Shipbuilding Factory (Rosja)
144.
ZAO Elmiks-VS (Rosja)
145.
ZAO Sparta (Rosja)
146.
ZAO Svyaz Inzhiniring (Rosja)
147.
46th TSNII Central Scientific Research Institute (Rosja)
148.
Alagir Resistor Factory (Rosja)
149.
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Rosja)
150.
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Rosja)
151.
Almaz JSC (Rosja)
152.
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Rosja)
153.
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Rosja)
154.
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Rosja)
155.
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Rosja)
156.
Electrosignal JSC (Rosja)
157.
Energiya JSC (Rosja)
158.
Engineering Center Moselectronproekt (Rosja)
159.
Etalon Scientific and Production Association (Rosja)
160.
Evgeny Krayushin (Rosja)
161.
Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Rosja)
162.
Ineko LLC (Rosja)
163.
Informakustika JSC (Rosja)
164.
Institute of High Energy Physics (Rosja)
165.
Institute of Theoretical and Experimental Physics (Rosja)
166.
Inteltech PJSC (Rosja)
167.
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Rosja)
168.
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Rosja)
169.
Kulon Scientific-Research Institute JSC (Rosja)
170.
Lutch Design Office JSC (Rosja)
171.
Meteor Plant JSC (Rosja)
172.
Moscow Communications Research Institute JSC (Rosja)
173.
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Rosja)
174.
NPO Elektromechaniki JSC (Rosja)
175.
Omsk Production Union Irtysh JSC (Rosja)
176.
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Rosja)
177.
Optron, JSC (Rosja)
178.
Pella Shipyard OJSC (Rosja)
179.
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Rosja)
180.
Pskov Distance Communications Equipment Plant (Rosja)
181.
Radiozavod JSC (Rosja)
182.
Razryad JSC (Rosja)
183.
Research Production Association Mars (Rosja)
184.
Ryazan Radio-Plant (Rosja)
185.
Scientific Production Center Vigstar JSC (Rosja)
186.
Scientific Production Enterprise "Radiosviaz" (Rosja)
187.
Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Rosja)
188.
Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Rosja)
189.
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rosja)
190.
Scientific-Production Enterprise "Kant" (Rosja)
191.
Scientific-Production Enterprise "Svyaz" (Rosja)
192.
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Rosja)
193.
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Rosja)
194.
Scientific-Production Enterprise Volna (Rosja)
195.
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Rosja)
196.
Scientific-Research Institute "Argon" (Rosja)
197.
Scientific-Research Institute and Factory Platan (Rosja)
198.
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Rosja)
199.
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Rosja)
200.
Special Design Bureau Salute JSC (Rosja)
201.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute" (Rosja)
202.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toro- ropov" (Rosja)
203.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT" (Rosja)
204.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel" (Rosja)
205.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Rosja)
206.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Rosja)
207.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Rosja)
208.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Rosja)
209.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Rosja)
210.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Rosja)
211.
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Rosja)
212.
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design" (Rosja)
213.
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Rosja)
214.
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Rosja)
215.
Tactical Missile Company, NPO Lightning (Rosja)
216.
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot" (Rosja)
217.
Tactical Missile Company, PJSC "MBDB »ISKRA«" (Rosja)
218.
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Rosja)
219.
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Rosja)
220.
Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation" (Rosja)
221.
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Rosja)
222.
Tactical Missile Corporation, AO GNPP "Region" (Rosja)
223.
Tactical Missile Corporation, AO TMKB "Soyuz" (Rosja)
224.
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Rosja)
225.
Tactical Missile Corporation, Concern "MPO - Gidropribor" (Rosja)
226.
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS" (Rosja)
227.
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Rosja)
228.
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Rosja)
229.
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Rosja)
230.
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Rosja)
231.
Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Rosja)
232.
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Rosja)
233.
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Rosja)
234.
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal" (Rosja)
235.
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Rosja)
236.
Tambov Plant (TZ) "October" (Rosja)
237.
United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (Rosja)
238.
United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard" (Rosja)
239.
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Rosja)
240.
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Rosja)
241.
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Rosja)
242.
Rosatomflot (Rosja)
243.
Lyulki Experimental-Design Bureau (Rosja)
244.
Lyulki Science and Technology Center (Rosja)
245.
AO Aviaagregat (Rosja)
246.
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Rosja)
247.
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rosja)
248.
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Rosja)
249.
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Rosja)
250.
Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS) (Rosja)
251.
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Rosja)
252.
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Rosja)
253.
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Rosja)
254.
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Rosja)
255.
Joint Stock Company 766 UPTK (Rosja)
256.
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Rosja)
257.
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rosja)
258.
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Rosja)
259.
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rosja)
260.
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Rosja)
261.
JSC NII Steel (Rosja)
262.
Joint Stock Company Remdizel (Rosja)
263.
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Rosja)
264.
Joint Stock Company STAR (Rosja)
265.
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Rosja)
266.
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Rosja)
267.
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Rosja)
268.
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Rosja)
269.
Lytkarino Machine-Building Plant (Rosja)
270.
Moscow Aviation Institute (Rosja)
271.
Moscow Institute of Thermal Technology (Rosja)
272.
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Rosja)
273.
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Rosja)
274.
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Rosja)
275.
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Rosja)
276.
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Rosja)
277.
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Rosja)
278.
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Rosja)
279.
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Rosja)
280.
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Rosja)
281.
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Rosja)
282.
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Rosja)
283.
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rosja)
284.
Salute Gas Turbine Research and Production Center (Rosja)
285.
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Rosja)
286.
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Rosja)
287.
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Rosja)
288.
Software Research Institute (Rosja)
289.
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (Miasto Sewastopol, nielegalnie zaanektowane przez Rosję)
290.
Tula Arms Plant (Rosja)
291.
Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rosja)
292.
Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Rosja)
293.
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Rosja)
294.
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Rosja)
295.
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rosja)
296.
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rosja)
297.
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rosja)
298.
UEC-Perm Engines, JSC (Rosja)
299.
Ural Works of Civil Aviation, JSC (Rosja)
300.
Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC (Rosja)
301.
"Aeropribor-Voskhod", JSC (Rosja)
302.
Aerospace Equipment Corporation, JSC (Rosja)
303.
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Rosja)
304.
Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Rosja)
305.
Afanasyev Technomac, JSC (Rosja)
306.
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Rosja)
307.
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Rosja)
308.
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Rosja)
309.
Joint Stock Company Eleron (Rosja)
310.
AO Rubin (Rosja)
311.
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Rosja)
312.
Branch of PAO II - Aviastar (Rosja)
313.
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rosja)
314.
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Rosja)
315.
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Rosja)
316.
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Rosja)
317.
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Rosja)
318.
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rosja)
319.
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Rosja)
320.
Joint Stok Company Microtechnology (Rosja)
321.
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Rosja)
322.
Joint Stock Company Radiopribor (Rosja)
323.
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Rosja)
324.
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Rosja)
325.
Joint Stock Company Rychag (Rosja)
326.
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Rosja)
327.
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V.I. Shimko (Rosja)
328.
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Rosja)
329.
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Rosja)
330.
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rosja)
331.
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Rosja)
332.
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Rosja)
333.
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Rosja)
334.
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Rosja)
335.
Public Joint Stock Company Techpribor (Rosja)
336.
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Rosja)
337.
V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rosja)
338.
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Rosja)
339.
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Rosja)
340.
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Rosja)
341.
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rosja)
342.
Irkutsk Aviation Plant (Rosja)
343.
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Rosja)
344.
Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (Rosja)
345.
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Rosja)
346.
Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor (Rosja)
347.
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Rosja)
348.
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Rosja)
349.
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Rosja)
350.
Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rosja)
351.
Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Rosja)
352.
Kalyazinsky Machine Building Factory - Branch of RSK MiG (Rosja)
353.
Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rosja)
354.
NPP Start (Rosja)
355.
OAO Radiofizika (Rosja)
356.
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Rosja)
357.
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Rosja)
358.
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Rosja)
359.
Radio Technical Institute Named After A. L. Mints (Rosja)
360.
Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rosja)
361.
Shvabe JSC (Rosja)
362.
Special Technological Center LLC (Rosja)
363.
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Rosja)
364.
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Rosja)
365.
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Rosja)
366.
Strategic Control Posts Corporation (Rosja)
367.
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rosja)
368.
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Rosja)
369.
Voentelecom JSC (Rosja)
370.
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Rosja)
371.
Ak Bars Holding (Rosja)
372.
Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rosja)
373.
Systems of Biological Synthesis LLC (Rosja)
374.
Borisfen, JSC (Rosja)
375.
Barnaul cartridge plant, JSC (Rosja)
376.
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Rosja)
377.
Bryansk Automobile Plant, JSC (Rosja)
378.
Burevestnik Central Research Institute, JSC (Rosja)
379.
Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Rosja)
380.
Arsenal Machine-building plant, OJSC (Rosja)
381.
Central Design Bureau of Automatics, JSC (Rosja)
382.
Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Rosja)
383.
Zavod Elecon, JSC (Rosja)
384.
VMP "Avitec", JSC (Rosja)
385.
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Rosja)
386.
Tulatochmash, JSC (Rosja)
387.
PJSC "I.S. Brook" INEUM (Rosja)
388.
SPE "Krasnoznamenets", JSC (Rosja)
389.
SPA Pribor Named After S.S. Golembiovsky, SC (Rosja)
390.
SPA "Impuls", JSC (Rosja)
391.
RusBITech (Rosja)
392.
ROTOR 43 (Rosja)
393.
Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rosja)
394.
RATEP, JSC (Rosja)
395.
PLAZ (Rosja)
396.
OKB "Technika" (Rosja)
397.
Ocean Chips (Rosja)
398.
Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Rosja)
399.
Angstrem JSC (Rosja)
400.
NPCAP (Rosja)
401.
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Rosja)
402.
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Rosja)
403.
Novator DB (Rosja)
404.
NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (Rosja)
405.
NII Stali JSC (Rosja)
406.
Nevskoe Design Bureau, JSC (Rosja)
407.
Neva Electronica JSC (Rosja)
408.
ENICS (Rosja)
409.
The JSC Makeyev Design Bureau (Rosja)
410.
KURGANPRIBOR, JSC (Rosja)
411.
Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Rosja)
412.
Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Rosja)
413.
Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Rosja)
414.
Videoglaz Project (Rosja)
415.
Innovative Underwater Technologies, LLC (Rosja)
416.
Ulyanovsk Mechanical Plant (Rosja)
417.
All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Rosja)
418.
PJSC "Scientific and Production Association »Almaz«" named after Academician A.A. Raspletin" (Rosja)
419.
Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Rosja)
420.
Concern Oceanpribor, JSC (Rosja)
421.
JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Rosja)
422.
JSC Elektronstandart Pribor (Rosja)
423.
JSC "Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov" (Rosja)
424.
Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Rosja)
425.
Special Technology Centre Limited Liability Company (Rosja)
426.
Vest Ost Limited Liability (Rosja)
427.
Trade-Component LLC (Rosja)
428.
Radiant Electronic Components JSC (Rosja)
429.
JSC ICC Milandr (Rosja)
430.
SMT iLogic LLC (Rosja)
431.
Device Consulting (Rosja)
432.
Concern Radio-Electronic Technologies (Rosja)
433.
Technodinamika, JSC (Rosja)
434.
OOO "UNITEK" (Rosja)
435.
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Rosja)
436.
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Rosja)
437.
Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)
438.
Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)
439.
Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)
440.
Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)
441.
Paravar Pars Company (Iran)
442.
Qods Aviation Industries (Iran)
443.
Shahed Aviation Industries (Iran)
444.
Concern Morinformsystem-Agat (Rosja)
445.
AO Papilon (Rosja)
446.
IT-Papillon OOO (Rosja)
447.
OOO Adis (Rosja)
448.
Papilon Systems Limited Liability Company (Rosja)
449.
Advanced Research Foundation (Rosja)
450.
Federal Service for Military-Technical Cooperation (Rosja)
451.
Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Rosja)
452.
Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Rosja)
453.
Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Rosja)
454.
Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Rosja)
455.
Joint Stock Company Concern Avtomatika (Rosja)
456.
Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rosja)
457.
Joint Stock Company Design Center Soyuz (Rosja)
458.
Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Rosja)
459.
Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Rosja)
460.
Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Rosja)
461.
Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Rosja)
462.
Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Rosja)
463.
Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Rosja)
464.
Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Rosja)
465.
Joint Stock Company Production Association Sever (Rosja)
466.
Joint Stock Company Research Center ELINS (Rosja)
467.
Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Rosja)
468.
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Rosja)
469.
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Rosja)
470.
Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rosja)
471.
Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rosja)
472.
Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rosja)
473.
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Rosja)
474.
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Rosja)
475.
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Rosja)
476.
Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Rosja)
477.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Rosja)
478.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Rosja)
479.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Rosja)
480.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Rosja)
481.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Rosja)
482.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Rosja)
483.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Rosja)
484.
Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Rosja)
485.
Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Rosja)
486.
Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Rosja)
487.
Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Rosja)
488.
Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Rosja)
489.
Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rosja)
490.
Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Rosja)
491.
KAMAZ Publicly Traded Company (Rosja)
492.
Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rosja)
493.
Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Rosja)
494.
Limited Liability Company RSBGroup (Rosja)
495.
Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Rosja)
496.
Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Rosja)
497.
Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Rosja)
498.
Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Rosja)
499.
Public Joint Stock Company Megafon (Rosja)
500.
Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Rosja)
501.
Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Rosja)
502.
RT-Inform Limited Liability Company (Rosja)
503.
Skolkovo Foundation (Rosja)
504.
Skolkovo Institute of Science and Technology (Rosja)
505.
State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Rosja)
506.
Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Rosja)
507.
VMK Limited Liability Company (Rosja)
508.
TESTKOMPLEKT LLC (Rosja)
509.
Radiopriborsnab LLC (Rosja)
510.
CJSC Radiotekhkomplekt (Rosja)
511.
Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Chiny)
512.
Tordan Industry Limited (Hong Kong, Chiny)
513.
Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Chiny)
514.
JSC NICEVT (Rosja)
515.
A-CONTRAKT (Rosja)
516.
JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Rosja)
517.
Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Rosja)
518.
Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Rosja)
519.
Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rosja)
520.
LLC Rezonit (Rosja)
521.
ZAO Promelektronika (Rosja)
522.
TD Promelektronika LLC (Rosja)
523.
Tako LLC (Armenia)
524.
Art Logistics LLC (Rosja)
525.
GFK Logistics LLC (Rosja)
526.
Novastream Limited (Rosja)
527.
SKS Elektron Broker (Rosja)
528.
Trust Logistics (Rosja)
529.
Trust Logistics LLC (Rosja)
530.
Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)
531.
GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)
532.
I Jet Global DMCC (Syria)
533.
I Jet Global DMCC (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
534.
Success Aviation Services FZC (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
535.
LLC CST (Zala Aero Group) (Rosja)
536.
Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)
537.
Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rosja)
538.
Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Rosja)
539.
Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Rosja) 540. Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Rosja)
541.
Informtest Firm Limited Liability Company (Rosja)
542.
Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rosja)
543.
Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rosja)
544.
Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Rosja)
545.
Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rosja)
546.
Joint Stock Company Dux (Rosja)
547.
Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rosja)
548.
Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Rosja)
549.
Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Rosja)
550.
Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rosja)
551.
Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rosja)
552.
Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rosja)
553.
Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rosja)
554.
Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rosja)
555.
Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rosja)
556.
Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Rosja)
557.
Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Rosja)
558.
Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Rosja)
559.
Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Rosja)
560.
Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Rosja)
561.
Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Rosja)
562.
Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Rosja)
563.
Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Rosja)
564.
Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Rosja)
565.
Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Rosja)
566.
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Rosja)
567.
Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Rosja)
568.
Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Rosja)
569.
Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Rosja)
570.
Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Rosja)
571.
Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Rosja)
572.
Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Rosja)
573.
Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Rosja)
574.
Joint Stock Company Vodtranspribor (Rosja)
575.
Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Rosja)
576.
Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Rosja)
577.
Machine Building Group Limited Liability Company (Rosja)
578.
Military Industrial Company Limited Liability Company (Rosja)
579.
Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Rosja)
580.
Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rosja)
581.
Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rosja)
582.
Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rosja)
583.
Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rosja)
584.
Public Joint Stock Company Rostvertol (Rosja)
585.
Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Rosja)
586.
Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Rosja)
587.
United Machine Building Group Limited Liability Company (Rosja)
588.
Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Rosja)
589.
VXI-Systems Limited Liability Company (Rosja)
590.
LLC Yadro (Rosja)
591.
Perm Powder Plant (Rosja)
592.
RPA Kazan Machine Building Plant (Rosja)
593.
Proton JSC (Rosja)
594.
Grant Instrument (Rosja)
595.
Streloy (Rosja)
596.
LLC Research and Production Enterprise Itelma (Rosja)
597.
TTK Kammarket LLC (Rosja)
598.
JSC Kompel (Rosja)
599.
LLC MBR-AVIA (Rosja)
600.
LLC NeoTech (Rosja)
601.
JSC Sozvezdie Concern (Rosja)
602.
Serov Machine-Building Plant JSC (Rosja)
603.
Aeroscan LLC (Rosja)
604.
STC Orion LLC (Rosja)
605.
Technical Center Windeq LLC (Rosja)
606.
OrelMetallPolimer LLC (Rosja)
607.
OMP LLC (Rosja)
608.
Spetstehnotreyd LLC (Rosja)
609.
BIC-inform (Rosja)
610.
Spel LLC (Rosja)
611.
Alfakomponent LLC (Rosja)
612.
ID Solution LLC (Rosja)
613.
Inelso LLC (Rosja)
614.
Elitan Trade LLC (Rosja)
615.
Hartis Dv LLV (Rosja)
616.
SFT LLC (Rosja)
617.
Kami Group LLC (Rosja)
618.
AGT Systems LLC (Rosja)
619.
Entep LLC (Rosja)
620.
Mvizion LLC (Uzbekistan)
621.
Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Rosja)
622.
Deflog Technologies PTE LTD (Singapur)
623.
JSC VNIIR Progress (Rosja)
624.
Si2 Microsystems Pvt Ltd (Indie)
625.
Spark TT (Rosja)
626.
Euro Asia Cargo (Private) Ltd. (Sri Lanka)
627.
Ultran Electronic Components LLC (Rosja)
628.
RG Solutions Limited (Hong Kong, Chiny)
629.
JSC SEZ Alabuga (Rosja)
630.
LLC Alabuga Development (Rosja)
631.
AO Geomir (Rosja)
632.
OOO Albatross (Rosja)
633.
AO SET-1 (Rosja)
634.
OOO Alabuga Volokno (Rosja)
635.
SuperCam (Rosja)
636.
AviatestAero (Rosja)
637.
Conex Doo Beograd-Stari Grad (Serbia)
638.
Guangzhou Ausay Technology Co Limited (Chiny)
639.
Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd (Chiny)
640.
Yilufa Electronics Ltd. (Chiny)
641.
TOO Elem Group (Kazachstan)
642.
Thai IT Hardware Co., Ltd (Tajlandia)
643.
Yildiz Ģip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Turcja)
644.
LLC Fregat (Rosja)
645.
IC Specpostavka (Rosja)
646.
Nordlase LLC (Rosja)
647.
Leningrad Laser Systems (Rosja)
648.
LLS Mark (Rosja)
649.
OOO Staut (Rosja).

ZAŁĄCZNIK  V  386

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ZAŁĄCZNIK  VI  387

Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ZAŁĄCZNIK  VII  388

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 2b ust. 1

Część A

Do niniejszego załącznika mają zastosowanie uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje zawarte w załączniku Ido rozporządzenia (UE) 2021/821 z wyjątkiem "Części I -Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje, uwagi ogólne do załącznika I, pkt 2.".

Definicje terminów stosowanych we wspólnym wykazie uzbrojenia (CML) Unii Europejskiej (2020/C 85/01) mają zastosowanie do niniejszego załącznika.

Nie naruszając przepisów art. 12 niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające co najmniej jeden komponent wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 2a i 2b niniejszego rozporządzenia. Kategoria I - Elektronika

X.A.I.001 Urządzenia i podzespoły elektroniczne.

a. "mikroukłady mikroprocesorowe", "mikroukłady mikrokomputerowe"

i mikroukłady do mikrosterowników posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

1. prędkość eksploatacyjną co najmniej 5 gigaflopsów i jednostkę arytmetyczno-logiczną z szyną dostępu na co najmniej 32 bity;

2. częstotliwość zegara powyżej 25 MHz; lub

3. więcej niż jedną szynę danych albo rozkazów albo szeregowy port komunikacji zapewniający bezpośrednie zewnętrzne połączenie między równoległym "mikroukładem mikroprocesorowym", o prędkości transmisji danych 2,5 MB/s;

b. następujące układy scalone pamięci:

1. elektronicznie wymazywalne programowane pamięci tylko do odczytu (EEPROM) o pojemności:

a. przekraczającej 16 Mbit na pakiet dla typów pamięci flash; lub

b. przekraczającej jedną z następujących wartości granicznych dla wszystkich pozostałych typów EEPROM:

1. powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

2. powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 80 ns;

2. pamięci statyczne o dostępie swobodnym (SRAM) o pojemności:

a. powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

b. powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 25 ns;

c. przetworniki analogowo-cyfrowe posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

1. rozdzielczość 8 bitów lub większa, lecz mniej niż 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 200 megapróbek na sekundę (MSPS);

2. rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 105 mega próbek/sek. (MSPS);

3. rozdzielczość powyżej 12 bitów lecz równa lub mniejsza niż 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 10 megapróbek na sekundę (MSPS); lub

4. rozdzielczość ponad 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 2,5 megapróbek na sekundę (MSPS);

d. programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne posiadające maksymalną liczbę asynchronicznych cyfrowych wejść/wyjść wynoszącą między 200 a 700; e. procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadające nominalny czas realizacji dla 1 024 punktowej zespolonej transformaty FFT poniżej 1 ms;

f. wykonywane na zamówienie układy scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzętu, w którym będzie zastosowany dany układ scalony, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. posiadające ponad 144 końcówek; lub

2. typowe "podstawowe opóźnienie przechodzenia sygnału przez bramkę" mniejsze niż 0,4 ns;

g. następujące 'elektroniczne urządzenia próżniowe' o fali bieżącej, fali impulsowej lub ciągłej:

1. sprzężone urządzenia wnękowe lub ich pochodne;

2. urządzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, składanymi lub w kształcie serpentyny lub ich pochodne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a. "chwilowa szerokość pasma" równa co najmniej połowie oktawy i średnia moc (wyrażona wkW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,2; lub

b. "chwilowa szerokość pasma" mniejsza niż połowa oktawy;

i średnia moc (wyrażona wkW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,4; h. elastyczne falowody przeznaczone do użytku na częstotliwościach przewyższających 40 GHz;

i. urządzenia wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne oraz szumiące powierzchniowo (płytkie) fale akustyczne spełniające którekolwiek

z poniższych kryteriów:

1. częstotliwość nośna powyżej 1 GHz; lub

2. częstotliwość nośna równa lub większa niż 1 GHz; oraz

a. "tłumienie pasma bocznego częstotliwości" powyżej 55 dB;

b. iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w ps, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100; lub

c. opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 ps;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.I.001.i 'łlumenie pasma bocznego częstotliwości' oznacza maksymalną wartość tłumienia wyszczególnioną na arkuszu danych.

j. 'ogniwa', takie jak:

1. 'ogniwa pierwotne' o 'gęstości energii' nie większej niż 550 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

2. 'ogniwa wtórne' o 'gęstości energii' nie większej niż 350 Wh/kg

w temperaturze 293 K (20 °C);

Uwaga: PozycjaX.A.1.001J nie obejmuje kontrolą baterii, w tym również baterii pojedynczych.

Uwagi techniczne:

1. Do celów pozycji X.A.I.001.j. gęstość energii (Wh/kg) otrzymuje się, mnożąc napięcie znamionowe przez pojemność znamionową

w amperogodzinach (Ah) i dzieląc powyższe przez masę w kilogramach. Jeżeli pojemność znamionowa nie jest podana, gęstość energii otrzymuje się przez podniesienie napięcia znamionowego do kwadratu, a następnie pomnożenie przez czas rozładowania wyrażony w godzinach oraz podzielenie przez obciążenie rozładowania wyrażone w omach i całkowitą masę ogniwa wyrażoną w kilogramach.

2. Do celów pozycji X.A.I.001.j 'ogniwo' definiuje się jako urządzenie elektrochemiczne zawierające elektrody dodatnie i ujemne oraz elektrolit i będące źródłem energii elektrycznej. Jest to podstawowy element składowy baterii.

3. Do celów pozycji X.A.I.001.j.1 'ogniwo pierwotne' jest 'ogniwem', które nie jest przeznaczone do ładowania z jakiegokolwiek innego źródła.

4. Do celów pozycji X.A.I.001.j.2 'ogniwo wtórne' jest 'ogniwem', które jest przeznaczone do ładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej. k. "nadprzewodzące" elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne ładowanie i rozładowanie w czasie mniejszym niż jedna minuta, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

Uwaga: Pozycja X.A.1.001.k. nie obejmuje kontrolą elektromagnesów ani cewek "nadprzewodzących" zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w medycynie.

1. maksymalna energia dostarczona podczas rozładowania podzielona przez czas rozładowania powyżej 500 kJ na minutę;

2. średnica wewnętrzna uzwojenia prądowego cewki wynosi powyżej 250 mm; oraz

3. zostały dostosowane do indukcji magnetycznej powyżej 8 T lub posiadają "całkowitą gęstość prądu" w uzwojeniu powyżej 300 A/mm2;

l. układy lub systemy magazynowania energii elektromagnetycznej zawierające podzespoły wykonane z materiałów "nadprzewodzących", specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej "temperatury krytycznej" co najmniej jednego z elementów "nadprzewodzących" i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. częstotliwości robocze powyżej 1 MHz;

2. gęstość zmagazynowanej energii wynosząca co najmniej 1 MJ/m3; oraz 3. czas wyładowania poniżej 1 ms;

m. tyratrony wodorowe/wodorowo izotopowe o konstrukcji ceramiczno- metalowej i prądzie szczytowym 500 A lub większym;

n. ceramiczne filtry częstotliwości;

o. ogniwa słoneczne, zespoły ogniwo-łącznik-szkło osłonowe (CIC), panele słoneczne i baterie słoneczne, które są "klasy kosmicznej" i nie są objęte kontrolą według pozycji 3A001.e.4 389 ;

p. potencjometry cermetowe.

X.A.I.002 "Zespoły elektroniczne", moduły i sprzęt ogólnego przeznaczenia.

a. elektroniczne urządzenia testowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b. urządzenia do cyfrowego zapisu na taśmie magnetycznej posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania spiralnego;

2. złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 120 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania za pomocą głowicy stałej; lub

3. "klasy kosmicznej";

c. urządzenia posiadające złącza komunikacyjne o szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s, umożliwiające przekształcanie cyfrowych rejestratorów obrazów na taśmie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;

d. niemodularne oscyloskopy analogowe o szerokości pasma 1 GHz lub większej;

e. systemy modularnych oscyloskopów analogowych posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. procesor o szerokości pasma 1 GHz lub większej; lub

2. moduły wtykowe o indywidualnej szerokości pasma 4 GHz lub większej;

f. analogowe oscyloskopy próbkujące do analizy powtarzających się zjawisk o efektywnej szerokości pasma większej niż 4 GHz;

g. cyfrowe oscyloskopy i rejestratory stanów przejściowych, wykorzystujące techniki przetwarzania analogowo-cyfrowego, umożliwiające przechowywanie stanów przejściowych poprzez sekwencyjne próbkowanie jednostkowych sygnałów wejściowych w kolejnych odstępach czasu mniejszych niż 1 ns (ponad 1 giga próbek na sekundę (GSPS)), digitalizując z rozdzielczością 8 bitów lub większa i przechowując co najmniej 256 próbek. Uwaga: Pozycja X.A.1.002 obejmuje kontrolą następujące specjalnie zaprojektowane podzespoły do analogowych oscyloskopów:

1. jednostki typu plug-in;

2. wzmacniacze zewnętrzne;

3. przedwzmacniacze;

4. przyrządy do pobierania próbek;

5. lampy elektronopromieniowe.

X.A.I.003 Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a. przemienniki częstotliwości oraz ich specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b. spektrometry masowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. cała aparatura rentgenowska FXR lub podzespoły systemów impulsowych zaprojektowanych zjej wykorzystaniem, w tym generatory Marxa, sieci pulsacyjne o wysokiej mocy, wysokonapięciowe kondensatory i wyzwalacze;

d. wzmacniacze impulsowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e. następujące urządzenia elektroniczne do generowania opóźnienia czasowego lub pomiaru przedziałów czasowych:

1. cyfrowe generatory opóźnienia czasowego o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 ps lub więcej; lub

2. wielokanałowe (z trzema lub więcej kanałami) lub modularne liczniki przedziału czasowego i urządzenia chronometryczne o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 ps lub więcej;

f. instrumenty analityczne w zakresie chromatografii i spektometrii.

X.B.I.001 Następujące urządzenia do produkcji elektronicznych podzespołów lub materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich:

a. urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 390  lub X.A.I.001;

b. następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i "zespołów elektronicznych" oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w produkcji innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1. następujący sprzęt do przetwarzania materiałów do produkcji urządzeń i podzespołów wymienionych w pozycji X.B.I.001.b:

Uwaga: Pozycja X.B.1.001 nie obejmuje kontrolą rur kwarcowych, wykładzin piecowych, łopatek, łodzi (z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych łodzi klatkowych), bełkotek, kaset lub tygli specjalnie zaprojektowanych do urządzeń przetwórczych objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001.b.1.

a. urządzenia do produkcji krzemu polikrystalicznego i materiałów objętych kontrolą według pozycji 3C001 391 ;

b. urządzenia specjalnie zaprojektowane do oczyszczania lub przetwarzania materiałów półprzewodnikowych III/V i II/VI objętych kontrolą według pozycji 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 lub 3C005 392 , z wyjątkiem wyciągarek kryształów, dla których zob. X.B.I.001.b.1.c poniżej;

c. następujące wyciągarki kryształów i piece:

Uwaga: X.B.1.001.b.1.c nie obejmuje kontrolą pieców dyfuzy jnych i utleniających.

1. urządzenia do wyżarzania lub rekrystalizacji, inne niż piece stałotemperaturowe, wykorzystujące wysokie szybkości transferu energii, zdolne do przetwarzania płytek półprzewodnikowych z szybkością przekraczającą 0,005 m2 na minutę;

2. pullery do wyciągania kryształów 'sterowane programem zapisanym w pamięci' i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

a. wielokrotne ładowanie bez wymiany tygla;

b. zdolność do pracy przy ciśnieniach powyżej 2,5 x 105 Pa; lub

c. zdolność do ciągnięcia kryształów o średnicy przekraczającej 100 mm; d. urządzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych 'sterowane programem zapisanym w pamięci' posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. zdolność do wytwarzania warstwy krzemu o równomiernej grubości z dokładnością poniżej ±2,5 % na odcinku o długości 200 mm lub większej;

2. zdolność do wytwarzania warstwy dowolnego materiału innego niż krzem o równomiernej grubości płytki

półprzewodnikowej z dokładnością co najmniej ±3,5 %; lub

3. rotacja poszczególnych płytek podczas przetwarzania;

e. sprzęt wykorzystujący wiązkę molekularną do wytwarzania warstw epitaksjalnych;

f. sprzęt wzmacniany magnetycznie do 'rozpylania jonowego' ze 'specjalnie zaprojektowanymi' blokadami ładunkowymi, zdolny do przenoszenia płytek w izolowanym środowisku próżniowym;

g. sprzęt specjalnie zaprojektowany do implantacji jonów, dyfuzji wzmocnionej jonami lub fotowzmocnionej, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. zdolność do wytwarzania wzorów;

2. energia wiązki (napięcie przyspieszające) powyżej 200 keV; 3. zoptymalizowanie do działania przy energii wiązki (napięciach przyspieszających) poniżej 10 keV; lub

4. zdolność do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzane "podłoże";

h. następujące urządzenia 'sterowane programem zapisanym w pamięci' do selektywnego usuwania (trawienia) za pomocą suchych metod anizotropowych (np. za pomocą plazmy):

1. 'typy do serii' posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a. wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej; lub

b. ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa;

2. 'typy do pojedynczych płytek' posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a. wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej;

b. ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa; lub c. podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta- kaseta i load-lock

Uwagi:

1. 'Typy do serii' odnoszą się do maszyn, które nie są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. Takie maszyny mogą przetwarzać co najmniej dwie płytki jednocześnie przy wspólnych parametrach procesu (np. moc wzakresie fal radiowych, temperatura, rodzaj gazu trawiącego, szybkość przepływu).

2. 'Typy do pojedynczych płytek' odnosi się do maszyn, które są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. maszyny te mogą wykorzystywać techniki automatycznego podawania płytek do załadowywania pojedynczej płytki do urządzeń do przetwarzania. Definicja obejmuje urządzenia, które mogą ładować i przetwarzać kilka płytek, ale w przypadku których parametry trawienia, np. moc znamionowa w zakresie fal radiowych lub punkt końcowy, można określić niezależnie dla każdej pojedynczej płytki. i. urządzenia do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), np. CVD intensyfikowane za pomocą plazmy (PECVD) lub CVD wzmacniane fotowoltaicznie, do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, do osadzania tlenków, azotków, metali lub krzemu multikrystalicznego, posiadające jedną z następujących właściwości:

1. urządzenia do chemicznego osadzania z fazy gazowej działające poniżej 105 Pa; lub

2. urządzenia PECVD pracujące poniżej 60 Pa lub wyposażone w automatyczne podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwaga: Pozycja X.B.I.00l.b.l.i nie obejmuje kontrolą systemów niskociśnieniowego chemicznego osadzania z fazy gazowej (LPCVD) ani urządzeń reaktywnych do 'rozpylania jonowego'.

j. systemy wiązek elektronów specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wytwarzania masek lub przetwarzania urządzeń półprzewodnikowych, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. odchylenie wiązki elektrostatycznej;

2. profilowany, niegaussowski profil wiązki;

3. prędkość przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej

3 MHz; 4. dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów; lub

5. dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym "od celu do wiązki" (target-to-beam) 1 pm lub większa;

Uwaga: Pozycja X.B.1.001.b.1j nie obejmuje kontrolą systemów naparowywania elektronowego ani skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia.

k. następujące urządzenia do wykańczania powierzchni podczas obróbki płytek półprzewodnikowych:

1. specjalnie zaprojektowane urządzenia do obróbki odwrotnej strony płytek cieńszych niż 100 pm, a następnie ich oddzielania; lub

2. specjalnie zaprojektowane urządzenia do osiągania nierówności powierzchni czynnej przetworzonej płytki o wartości dwa sigma nie większej niż 2 pm, całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.k nie obejmuje kontrolą urządzeń do jednostronnego docierania i polerowania do wykańczania powierzchni płytek. l. urządzenia łączące, które obejmują wspólne pojedyncze lub złożone komory próżniowe specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia integracji wszelkich urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001 w kompletny system;

m. urządzenia 'sterowane programem zapisanym w pamięci' wykorzystujące "lasery" do naprawy lub przycinania "monolitycznych układów scalonych", posiadające jedną z niżej wymienionych cech:

1. dokładność pozycjonowania mniejsza niż ±1 pm; lub

2. rozmiar plamki (szerokość szczeliny) poniżej 3 pm;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001.b.1 'Rozpylane jonowe' jest procesem powlekania, w którym naładowane dodatnio jony są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (materiał powłokowy). Energia kinetyczna padających jonów jest wystarczająca do wyrwania atomów z powierzchni materiału powłokowego i osadzenia ich na powierzchni podłoża. (Uwaga: Rozpylanie jonowe za pomocą triody, magnetronowe i reakcyjne, które jest wykorzystywane do zwiększania przyczepności powłoki i wydajności osadzania jest zwykłą modyfikacją procesu). 2. następujące maski, podłoża, urządzenia do wytwarzania masek i urządzenia do przenoszenia obrazu do produkcji urządzeń i podzespołów wyszczególnionych w pozycji X.B.I.001:

Uwaga: Termin maski odnosi się do masek stosowanych w litografii elektronowej, litografii rentgenowskiej i litografii ultrafioletowej, a także zwykłej fotolitografii w świetle ultrafioletowym i widzialnym.

a. gotowe maski, siatki i wzory do nich, z wyjątkiem:

1. gotowych masek lub siatek do produkcji obwodów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 393 ; lub

2. masek lub siatek spełniające oba poniższe kryteria:

a. ich konstrukcja opiera się na geometrii 2,5 pm lub większej; oraz

b. projekt nie zawiera szczególnych cech umożliwiających zmianę zamierzonego zastosowania za pomocą urządzeń produkcyjnych lub "oprogramowania";

b. następujące podłoża maski:

1. "podłoża" pokryte twardą powierzchnią (np. chromem, krzemem, molibdenem) (np. szkło, kwarc, szafiry) do przygotowania masek o wymiarach przekraczających 125 mm x 125 mm; lub

2. podłoża specjalnie zaprojektowane do masek rentgenowskich;

c. sprzęt, inny niż komputery ogólnego przeznaczenia, specjalnie zaprojektowany do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych;

d. następujące maszyny lub sprzęt do produkcji masek lub siatek:

1. fotooptyczne kamery typu step-and-repeat zdolne do wytwarzania matryc o wymiarach większych niż 100 mm x 100 mm lub zdolne do pojedynczej ekspozycji większej niż 6 mm x 6 mm w płaszczyźnie obrazu (tj. ogniskowej) lub zdolne do wytwarzania szerokości linii poniżej 2,5 pm w substancji fotolitograficznej na "podłożu";

2. urządzenia do wytwarzania masek lub siatek, wykorzystujące litografię jonową lub "laserową", zdolne do wytwarzania linii o szerokości poniżej 2,5 pm; lub 3. urządzenia lub uchwyty do zmiany masek lub siatek lub do dodawania membran w celu usunięcia usterek;

Uwaga: PozycjeX.B.I.001.b.2.d.1 i b.2.d.2 nie obejmują kontrolą urządzeń do wytwarzania masek przy użyciu metod fotooptycznych, które były dostępne na rynku przed dniem 1 stycznia 1980 r., lub o wydajności nie wyższej niż takie urządzenia.

e. urządzenia 'sterowane programem zapisanym w pamięci' do kontroli masek, siatek lub membran o:

1. rozdzielczości 0,25 pm lub większej; oraz

2. dokładności 0,75 pm lub większej na odcinku o jednej lub dwóch współrzędnych wynoszącym co najmniej 63,5 mm;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.e nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów. f. urządzenia pozycjonujące i naświetlające do produkcji płytek przy użyciu metod fotooptycznych lub rentgenowskich, np. sprzęt litograficzny, w tym zarówno sprzęt do przenoszenia obrazów poprzez projekcję, jak i metodę step-and-repeat (bezpośrednie działanie na płytkę) lub sprzęt skanujący (skaner), zdolny do wykonywania którejkolwiek z następujących funkcji:

Uwaga: PozycjaX.B.1.001.b.2.f nie obejmuje kontrolą fotooptycznych urządzeń kontaktowych i zbliżeniowych do pozycjonowania i naświetlania masek lub przenoszenia obrazów kontaktowych.

1. wytwarzanie wzoru o wielkości mniejszej niż 2,5 pm;

2. pozycjonowanie z dokładnością większą niż ±0,25 pm (3 sigma);

3. nakładanie maszyna-maszyna nie lepsze niż ±0,3 pm; lub

4. źródło światła o długości fali krótszej niż 400 nm;

g. wiązka elektronów, wiązka jonów lub urządzenia rentgenowskie do przenoszenia obrazów za pomocą projekcji zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 pm;

Uwaga: Wprzypadku systemów skupioneej wiązki odchylaneej (systemy z bezpośrednim zapisem), zob. X.B.I.001.b.1.j. h. urządzenia wykorzystujące "lasery" do bezpośredniego zapisu na płytkach, zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 pm;

3. następujące urządzenia do montażu układów scalonych:

a. urządzenie do mocowania płytki 'sterowane programem zapisanym w pamięci' posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. specjalnie zaprojektowane dla "hybrydowych układów scalonych";

2. skok pozycjonowania stolika X-Y przekracza 37,5 x 37,5 mm; oraz

3. dokładność umiejscowienia w płaszczyźnie X-Y jest mniejsza niż ±10 pm;

b. urządzenia 'sterowane programem zapisanym w pamięci' do tworzenia wielu połączeń w jednej operacji (np. urządzenia łączące beam lead, urządzenia łączące nośniki układów scalonych, urządzenia łączące taśmą);

c. półautomatyczne lub automatyczne zgrzewarki na gorąco, w których nasadka jest podgrzewana lokalnie do temperatury wyższej niż korpus opakowania, specjalnie zaprojektowane do ceramicznych pakietów mikroukładów objętych kontrolą według pozycji 3A001 1 i których przepustowość wynosi co najmniej jedno opakowanie na minutę;

1 Odniesienie do załącznika I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.3 nie obejmuje kontrolą spawarek punktowych oporowych o ogólnym przeznaczeniu.

4. filtry do pomieszczeń czystych zdolne do zapewnienia powietrza zawierającego nie więcej niż 10 cząstek o wielkości 0,3 pm na 0,02832 m3 oraz materiały filtrujące do nich.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001 'sterowanie programem zapisanym w pamięci' oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być 'sterowane programem zapisanym w pamięci' niezależnie od tego, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.I.002 Urządzenia do kontroli lub testowania elektronicznych podzespołów i materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a. urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 394  lub X.A.I.001;

b. następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i "zespołów elektronicznych" oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: PozycjaX.B.I.002.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w kontroli lub testowaniu innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1. urządzenia kontrolne 'sterowane programem zapisanym w pamięci'

do automatycznego wykrywania usterek, błędów lub zanieczyszczeń o wielkości 0,6 pm lub mniejszej, w lub na przetworzonych płytkach i podłożach, innych niż płytki obwodów drukowanych lub układy scalone, wykorzystujące techniki uzyskiwania obrazów optycznych do porównywania wzorów;

Uwaga: Pozycja X.B.1.002.b.1 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

2. następujące specjalnie zaprojektowane urządzenia pomiarowe i analityczne 'sterowane programem zapisanym w pamięci':

a. specjalnie zaprojektowane do pomiaru zawartości tlenu lub węgla w materiałach półprzewodnikowych;

b. urządzenia do pomiaru szerokości linii z rozdzielczością 1 pm lub większą; c. specjalnie zaprojektowane instrumenty do pomiaru płaskości, umożliwiające pomiar odchyleń 10 pm lub mniejszych

z rozdzielczością 1 pm lub większą;

3. sprzęt do sondowania płytek 'sterowany programem zapisanym w pamięci' posiadający którąkolwiek z następujących cech:

a. dokładność pozycjonowania większa niż 3,5 pm;

b. zdolność do testowania urządzeń posiadających więcej niż 68 zacisków; lub

c. zdolność do testowania przy częstotliwości powyżej 1 GHz;

4. następujące urządzenia testowe:

a. urządzenia 'sterowane programem zapisanym w pamięci' specjalnie zaprojektowane do testowania dyskretnych elementów półprzewodnikowych i nieobudowanych matryc, zdolne do testowania przy częstotliwościach powyżej

18 GHz;

Uwaga techniczna: Dyskretne urządzenia półprzewodnikowe obejmują fotokomórki i ogniwa słoneczne. b. urządzenia 'sterowane programem zapisanym w pamięci' specjalnie zaprojektowany do testowania układów scalonych i ich "zespołów elektronicznych", zdolne do testowania funkcjonalnego:

1. przy 'szybkości wzorca' przekraczającej 20 MHz; lub

2. przy 'szybkości wzorca' przekraczającej 10 MHz, ale

nieprzekraczającej 20 MHz i zdolne do testowania pakietów liczących ponad 68 terminali;

Uwagi: Pozycja X.B.I.002.b.4.b. nie obejmuje kontrolą urządzeń testujących specjalnie zaprojektowanego do testowania:

1. pamięci

2. zespołów elektronicznych lub klasy "zespołów elektronicznych" do zastosowań domowych albo rozrywkowych; oraz

3. elektronicznych podzespołów, "elektronicznych zespołów"

i układów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 395  lub X.A.I.001, pod warunkiem że takie urządzenia testowe nie zawierają urządzeń obliczeniowych z "możliwością programowania przez użytkownika".

Uwaga techniczna: Do celów tej pozycji X.B.I.002.b.4.b 'szybkość wzorca', określona jestjako maksymalna częstotliwość operacji cyfrowych testera. Jest ona zatem równoważna największej szybkości przesyłania danych, z jaką tester może działać w trybie niemultipleksowym. Jest również określana jako prędkość testowania, maksymalna częstotliwość cyfrowa lub maksymalna prędkość cyfrowa.

c. urządzenia specjalnie zaprojektowane do określania wydajności układów płaszczyzn ogniskowych dla długości fal powyżej 1 200 nm wykorzystujące pomiary 'sterowane programem zapisanym w pamięci' lub ocenę wspomaganą komputerowo i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. przy skanowaniu plamek świetlnych o średnicy mniejszej niż 0,12 mm;

2. zaprojektowane do pomiaru parametrów fotoczułości oraz do oceny odpowiedzi częstotliwościowej, funkcji przenoszenia modulacji, jednolitości reakcji lub szumu; lub

3. zaprojektowane do oceny zestawów zdolnych do tworzenia obrazów o ponad 32 x 32 elementach liniowych; 5. systemy do testowania wiązką elektronów zaprojektowane do pracy przy napięciu 3 keV lub niższym lub systemy z wiązką "laserową" do bezkontaktowego sondowania zasilanych urządzeń

półprzewodnikowych, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a. zdolność stroboskopowa z wygaszaniem wiązki lub strobowaniem detektora;

b. spektrometr elektronowy do pomiarów napięcia o rozdzielczości poniżej 0,5 V; lub

c. elektryczne przyrządy badawcze do analizy wydajności układów scalonych;

Uwaga: PozycjaX.B.I.002.b.5 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do bezstykowego sondowania zasilanego urządzenia półprzewodnikowego.

6. wielofunkcyjne systemy zogniskowanych wiązek jonów 'sterowane programem zapisanym w pamięci', specjalnie zaprojektowane do produkcji, naprawy, analizy układu fizycznego i testowania masek lub urządzeń półprzewodnikowych i posiadające jedną z następujących cech:

a. dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym "od celu do wiązki" (target-to-beam) 1 pm lub większa; lub

b. dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów;

7. systemy do pomiaru cząstek stałych wykorzystujące "lasery" zaprojektowane do pomiaru wielkości cząstek i ich stężenia w powietrzu, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a. zdolność do pomiaru cząstek o wielkości 0,2 pm lub mniejszych przy natężeniu przepływu 0,02832 m3 na minutę lub większym;

oraz

b. zdolność do scharakteryzowania czystego powietrza klasy 10 lub lepszej.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.1.002 'sterowanie programem zapisanym wpamięci' oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być 'sterowane programem zapisanym w pamięci' niezależnie od tego, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.I.003 Urządzenia do produkcji płytek obwodów drukowanych (PCB) oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty i akcesoria:

a. sprzęt do obróbki folii;

b. sprzęt do powlekania maski lutowniczej; c. sprzęt do ploterów fotograficznych;

d. sprzęt do galwanizacji lub osadzania galwanicznego;

e. komory i prasy próżniowe;

f. laminatory walcowe;

g. sprzęt do strojenia; lub

h. sprzęt do wytrawiania.

X.B.I.004 Sprzęt do zautomatyzowanej kontroli optycznej do testowania płytek obwodów drukowanych (PCB), oparty na czujnikach optycznych lub elektrycznych, zdolny do wykrywania następujących wad jakościowych:

a. odległość, powierzchnia, objętość lub wysokość;

b. billboarding;

c. komponenty (obecność, brak, odwrócenie, przesunięcie, biegunowość lub pochylenie);

d. lutowanie (mostkowanie, niewystarczające połączenia lutowane);

e. wyprowadzenia (niewystarczająca ilość pasty, podnoszenie);

f. efekt nagrobkowy lub g. połączenia elektryczne (zwarcia, przerwy, rezystancja, pojemność, moc, wydajność sieci).

X.C.I.001 Materiały fotorezystywne pozytywowe zaprojektowane do litografii półprzewodnikowej, specjalnie wyregulowanej (zoptymalizowanej) do stosowania w zakresie długości fali od 193 do 370 nm;

X.C.I.002 Chemikalia i materiały w rodzaju stosowanych do produkcji płytek obwodów drukowanych (PCB), takie jak:

a. Podłoża kompozytowe PCB wykonane z włókna szklanego lub bawełny (np. FR-4,FR-2, FR-6, CEM-1 iG-10 itp.);

b. Wielowarstwowe podłoża PCB, zawierające co najmniej jedną warstwę jednego z następujących materiałów:

1. aluminium;

2. politetrafluoroetylen (PTFE); lub

3. materiały ceramiczne (np. tlenek glinu, tlenek tytanu itp.);

c. substancje chemiczne do wytrawiania;

1. chlorek żelaza(III) (7705-08-0);

2. chlorek miedzi (7447-39-4);

3. nadsiarczan amonu (7727-54-0); 4. nadsiarczan sodu (7775-27-1); lub

5. Preparaty chemiczne specjalnie zaprojektowane do wytrawiania i zawierające którekolwiek z substancji chemicznych objętych pozycjami od X.C.I.002.c.1 do X.C.I.002.c.4.

Uwaga: PozycjaX.C.I.002.c nie obejmujekontrolą "mieszanin chemicznych" zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w pozycji X.C.I.002.c, w którym żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny.

d. Folia miedziana o minimalnej czystości 95 % i grubości mniejszej niż 100 pm;

e. Następujące substancje polimerowe i wykonane z nich folie o grubości mniejszej niż 0,5 mm:

1. poliimidy aromatyczne;

2. paryleny;

3. benzocyklobuteny (BCB); lub

4. polibenzoksazole. X.D.I.001 "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 i X.B.I.002; lub "oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane do "użytkowania" urządzeń objętych kontrolą według pozycji 3B001.g i 3B001.h 396 .

X.D.I.002 "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane do testowania, "rozwoju" lub "produkcji" płyt obwodów drukowanych (PCB).

X.E.I.001 "Technologia" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" urządzeń lub

podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 lub X.B.I.002 lub materiały objęte kontrolą według pozycji X.C.I.001.

X.E.I.002 "Technologie" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" płytek obwodów drukowanych (PCB).

Kategoria II - Komputery

Uwaga: Kategoria II nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.II.001 Komputery, "zespoły elektroniczne" i towarzyszący im sprzęt, nieobjęte kontrolą według pozycji 4A001 lub 4A003 397 , oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich.

Uwaga: Poziom kontroli " komputerów cyfrowych" i towarzyszącego im sprzętu opisany w pozycji X.A.II.001 Wynika z poziomu kontroli innego sprzętu lub systemów, pod warunkiem że:

a. "komputery cyfrowe" lub towarzyszący im sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla działania innego sprzętu lub systemów;

b. "komputery cyfrowe" lub towarzyszący im sprzęt nie są "elementem o podstawowym znaczeniu" innego sprzętu lub systemów; oraz

N.B.1: Poziom kontroli sprzętu do "przetwarzania sygnałów " lub "wzmacniania obrazów", specjalnie zaprojektowanego do innego sprzętu i ograniczonego funkcjonalnie do wymogów pracy tego sprzętu wynika z poziomu kontroli innego sprzętu,