Rozporządzenie 822/2005 ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu - OpenLEX

Rozporządzenie 822/2005 ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.137.7

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 822/2005
z dnia 30 maja 2005 r.
ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 refundacja wywozowa do zbóż mająca zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku zakłóceń na rynku zbóż(2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla słodu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1766/92(3). Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3) Z powyższych postanowień wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kwota korygująca, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowana do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla słodu, została określona w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).

(3) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/t)
Kod produktówMiejsce przeznaczeniaBieżący 6I termin 7II termin 8III termin 9IV termin 10V termin 11
1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000
(EUR/t)
Kod produktówMiejsce przeznaczeniaVI termin 12VII termin 1VIII termin 2IX termin 3X termín 4XI termin 5
1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000
Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" zostały określone w

rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze

zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE)

nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.