Rozporządzenie 820/2000 w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych produktów sektora cukru z kumulacją pochodzenia WE/OCT

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.100.20

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 820/2000
z dnia 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych produktów sektora cukru z kumulacją pochodzenia WE/OCT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 91/482/EWG z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską(1), ostatnio zmienioną decyzją 97/803/WE(2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. wprowadzające środki ochronne przy przywozie z krajów i terytoriów zamorskich produktów sektora cukru z kumulacją pochodzenia WE/OCT(3), w szczególności jego art. 2 ust. 2, wraz z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2553/97 z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na przywóz dla niektórych produktów objętych kodami CN 1701, 1702, 1703 i 1704 oraz kwalifikujące jako produkty z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ(4), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 465/2000 dopuszcza kumulację pochodzenia WE/KTZ produktów objętych kodami CN 1701, 1806 10 30 i 1806 10 90 do 3.340 ton cukru w okresie ważności tego rozporządzenia. Pozwolenia na przywóz wydane zostały na 3.000 ton cukru w marcu 2000 r.

(2) Trzy wnioski o pozwolenia na przywóz, obejmujące całkowitą ilość przekraczającą dostępne saldo 340 ton, zostały przedłożone władzom krajowym w kwietniu 2000 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 465/2000.

(3) Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 465/2000 wraz z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2553/97, przewiduje, że gdy wnioski o pozwolenie obejmują roczne ilości powyżej 3.340 ton cukru, Komisja przyjmuje rozporządzenie ustalające jednolity współczynnik redukcji w celu zastosowania do przedłożonych wniosków i zawiesza składanie dalszych wniosków w roku obowiązywania tego rozporządzenia.

(4) Komisja musi odpowiednio ustalić współczynnik redukcji dla wydanych pozwoleń na przywóz oraz zawiesić składanie dalszych wniosków o pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 465/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Pozwolenia na przywóz, o które wnioskowano na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 465/2000 w dniu 7 kwietnia 2000 r. na 2.500 ton, 750 ton i 340 ton cukru objętego kodem CN 1701 99 10 wydawane są na 9,47075 % wnioskowanej ilości.

Artykuł  2

Składanie dalszych wniosków w okresie obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 465/2000 zostaje niniejszym zawieszone.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2000 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 263 z 19.9.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 329 z 29.11.1997, str. 50.

(3) Dz.U. L 56 z 1.3.2000, str. 39.

(4) Dz.U. L 349 z 19.12.1997, str. 26.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.