Rozporządzenie 801/71 upoważniające Państwa Członkowskie do podjęcia środków stanowiących odstępstwo od niektórych wymagań dotyczących norm jakości w odniesieniu do wywozu do państw trzecich świeżych kwiatów ciętych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1971.88.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 801/71 KOMISJI
z dnia 19 kwietnia 1971 r.
upoważniające Państwa Członkowskie do podjęcia środków stanowiących odstępstwo od niektórych wymagań dotyczących norm jakości w odniesieniu do wywozu do państw trzecich świeżych kwiatów ciętych 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą;

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/68 z dnia 27 lutego 1968 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnych liści (1);

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 316/68 z dnia 12 marca 1968 r. ustalające normy jakości dla świeżych kwiatów ciętych i świeżych liści ozdobnych (2), w szczególności jego art. 2 ust. 2;

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 316/68 Państwa Członkowskie mogą być upoważnione do podjęcia środków stanowiących odstępstwo od wymagań dotyczących norm jakości w celu umożliwienia eksporterom spełnienia wymogów handlowych niektórych państw trzecich 2 ;

przepisy w zakresie norm jakości dotyczących konfekcjonowania kwiatów ciętych nie pozwalają spełnić we wszystkich przypadkach wymogów handlowych niektórych państw trzecich; te wymogi handlowe mają charakter stabilny i trwały; Państwa Członkowskie powinny być upoważnione do ich spełnienia sine die;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 3

Państwa Członkowskie są upoważnione, w odniesieniu do wywozu kwiatów ciętych do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, do przyjęcia środków stanowiących odstępstwo od przepisów tytułu VI lit. A załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 316/68.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia19 kwietnia 1971 r.

W imieniu Komisji
Franco M. MALFATTI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 55 z 2.03.1968, str. 1.

(2) Dz.U. L 71 z 21.03.1968, str. 8.

1 Tytuł zmieniony przez sprostowanie z dnia 20 kwietnia 1971 r. (Dz.U.UE.L.71.88.7/1).
2 Motyw zmieniony przez sprostowanie z dnia 20 kwietnia 1971 r. (Dz.U.UE.L.71.88.7/1).
3 Art. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 20 kwietnia 1971 r. (Dz.U.UE.L.71.88.7/1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.