Rozporządzenie 787/89

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1989.85.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 787/89
z dnia 20 marca 1989 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), ostatnio zmienione przez rozporządzenie (EWG) nr 2048/88(2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 6 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78(3), ostatnio zmienionego przez rozporządzenie (EWG) nr 2050/88(4), stanowi, że fizyczne działania wynikające ze składowania oraz gdzie właściwe, przetwarzania produktów objętych skupem interwencyjnymi, które mają być finansowane w drodze typowych kwot jednolitych we Wspólnocie; należy stosować te same zasady do finansowania przez EFOGR, Sekcja Gwarancji, kosztów wynikających ze specjalnych środków przeznaczonych do zagwarantowania wykorzystania i/lub przeznaczenia do określonych celów produktów znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych, takich środków ustanowionych przez reguły wspólnotowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Koszty wynikające ze specjalnych środków zmierzających do zagwarantowania wykorzystania i/lub przeznaczenia do określonych celów produktów znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych, które przyjmowane są w ramach wspólnych organizacji rynku oraz koszty, które są ponoszone przez EFOGR, Sekcja Gwarancji finansowane są również, przy pomocy typowych kwot jednolitych dla całej Wspólnoty. Typowe kwoty ustalane są zgodnie z procedurą przewidzianą w akapicie pierwszym."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wydatków poniesionych począwszy od dnia 1 stycznia 1987 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 1989 r.

W imieniu Rady
C. ROMERO HERRERA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 13.

(2) Dz.U. L 185 z 15.7.1988, str. 1.

(3) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1.

(4) Dz.U. L 185 z 15.7.1988, str. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.