Rozporządzenie 780/2010 zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.233.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 780/2010
z dnia 2 września 2010 r.
zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Thüringer Leberwurst (ChOG))

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Niemiec w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Thüringer Leberwurst", zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2400/96(2) zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2206/2003(3).

(2) Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez uczynienie obowiązkowym stosowanie jelita naturalnego zamiast osłonek sztucznych oraz poprzez rozszerzenie rodzajów opakowania, w szczególności dzięki stosowaniu plastikowych słoików. Jest to lepiej dostosowane do realiów rynkowych i preferencji konsumentów oraz stwarza możliwość wykorzystania istniejącego potencjału rynkowego.

(3) Komisja przeanalizowała przedmiotowe zmiany i stwierdziła, że są uzasadnione. W związku z tym, że są to zmiany nieznaczne, Komisja może je zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Thüringer Leberwurst", które wymieniono w załączniku I.

Artykuł  2

Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11.

(3) Dz.U. L 330 z 18.12.2003, s. 13.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Thüringer Leberwurst" wprowadza się następujące zmiany: W pkt "4.2. Opis" ostatnie zdanie w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:

"Nadzienie kiełbasy jest wkładane do naturalnego jelita, np. jelita lub pęcherza wieprzowego, jelita wołowego lub, w przypadku pakowania w konserwy, do szklanych słoików lub innych pojemników, z wyjątkiem osłonek sztucznych.".

ZAŁĄCZNIK  II

JEDNOLITY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

"THÜRINGER LEBERWURST"

Nr WE: DE-PGI-0105-0222-02.02.2009

ChOG (X) ChNP ()

1. Nazwa

"Thüringer Leberwurst"

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Niemcy

3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu

Klasa 1.2. Produkty mięsne

3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1

Jest to kiełbasa typu wątrobianka, będąca wyrobem rzemieślniczym, o smaku pikantnym, sprzedawana w stanie świeżym bądź w konserwach. Jej głównym składnikiem jest świeża wątroba. Znajdujący się w niej tłuszcz pochodzi z pozbawionej skóry słoniny oraz boczku. Nadzienie kiełbasy jest wkładane do naturalnego jelita, np. jelita lub pęcherza wieprzowego, jelita wołowego lub, w przypadku pakowania w konserwy, do szklanych słoików lub innych pojemników, z wyjątkiem osłonek sztucznych.

Skład:

mięso wieprzowe, wątroba wieprzowa, sól do peklowania, smażona cebula, mieszanka przyprawowa (w szczególności mielony pieprz i majeranek z Turyngii), aromat wędzonki.

3.3. Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

-

3.4. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)

-

3.5. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Cały proces produkcji ma miejsce w wyznaczonym obszarze geograficznym.

3.6. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.

-

3.7. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania

-

4. Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Turyngia

5. Związek z obszarem geograficznym

5.1. Specyfika obszaru geograficznego

Tradycja "Thüringer Leberwurst" sięga w Turyngii wielu stuleci. Jest to prawdopodobnie wyrób o historii tak długiej, jak długa jest historia handlu wędlinami w Turyngii. Jest to wyrób wciąż obecny na bardzo popularnych świńskich jarmarkach w tym regionie, który konsumuje się w stanie świeżym ze słoika. Stanowi produkt znajdujący się w ofercie handlowej każdego nieomal producenta wędlin i kiełbas w Turyngii. Cechy charakterystyczne nazwy pozostały niezmienione, gdyż nazwa ta była wyłącznie używana w byłej NRD do oznaczania pochodzenia geograficznego.

5.2. Specyfika produktu

Kiełbasy z Turyngii, do których od niepamiętnych czasów należy "Thüringer Leberwurst", cieszą się w Niemczech i poza ich granicami doskonałą reputacją od ponad 200 lat. "Thüringer Leberwurst" należy do najbardziej poszukiwanych kiełbas w Turyngii.

5.3. Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG)

Renoma "Thüringer Leberwurst" zbudowana jest na umiejętnościach i doświadczeniu producentów wędlin z Turyngii oraz na recepturze przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

Markenblatt tom 20 z 16.5.2008, część 7a-bb, s. 33363

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/148

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.