Rozporządzenie 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.134.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy 1

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi 2 ,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 24 marca 2006 r. Rada Europejska wyraziła ubolewanie nad niedotrzymaniem przez władze białoruskie zobowiązań podjętych na forum OBWE w zakresie wyborów demokratycznych, uznała, że podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w dniu 19 marca 2006 r. doszło do istotnych uchybień; i potępiła działania władz białoruskich podjęte tego samego dnia polegające na aresztowaniu uczestników demonstracji pokojowej korzystających z przysługującego im prawa do wolności zgromadzeń w celu zaprotestowania przeciwko sposobowi przeprowadzenia wyborów prezydenckich. W związku z tym Rada Europejska zdecydowała, że należy zastosować środki ograniczające wobec osób, które są odpowiedzialne za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych.

(2) W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada zdecydowała przyjąć środki ograniczające skierowane przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, przywódcom oraz urzędnikom białoruskim odpowiedzialnym za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych i prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka, jak również za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. Osoby te należy objąć zakazem wydawania wiz oraz ewentualnymi dalszymi ukierunkowanymi środkami.

(3) Wspólne stanowisko 2006/362/WPZiB stanowi, że należy zamrozić fundusze i zasoby gospodarcze prezydenta Aleksandra Łukaszenki i niektórych białoruskich urzędników wskazanych w tym celu.

(4) Środki te są objęte zakresem Traktatu, a zatem, mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich, do ich realizacji we Wspólnocie niezbędny jest akt prawa wspólnotowego. Do celów niniejszego rozporządzenia, należy przyjąć, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w Traktacie.

(5) Państwa członkowskie powinny określić zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia. Przewidziane sankcje powinny być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające.

(6) W celu zapewnienia, że środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są skuteczne, rozporządzenie to powinno wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1)
"fundusze" oznaczają aktywa finansowe i każdego rodzaju korzyści, w tym między innymi:
a)
gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
b)
depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;
c)
papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, świadectwa papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty pochodne;
d)
odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
e)
kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;
f)
akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;
g)
dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych.
2)
"zamrożenie funduszy" oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom funduszy, przenoszeniu funduszy, ich zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z tych funduszy, w tym również zarządzanie portfelem.
3)
"zasoby gospodarcze" oznaczają aktywa każdego rodzaju, materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług.
4)
"zamrożenie zasobów gospodarczych" oznacza zapobieganie wykorzystaniu zasobów gospodarczych do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym - choć nie tylko - poprzez sprzedaż, wynajem lub ich obciążenie.
5) 3
 "terytorium Wspólnoty" obejmuje terytoria państw członkowskich, w tym ich przestrzeń powietrzną, do których ma zastosowanie traktat, na warunkach ustalonych w traktacie.
6) 4
 "pomoc techniczna" oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem i konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy.
7) 5
 'białoruski przewoźnik lotniczy' oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencję na prowadzenie działalności lub jej odpowiednik wydane przez właściwe organy Białorusi;
8) 6
 'towary i technologie podwójnego zastosowania' oznaczają produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009( 7 )
9) 8
 'usługi inwestycyjne' oznaczają następujące usługi i działalność:
(i)
przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednego instrumentu finansowego lub większej ich liczby;
(ii)
wykonywanie zleceń w imieniu klientów;
(iii)
dokonywanie transakcji na własny rachunek;
(iv)
zarządzanie portfelem;
(v)
doradztwo inwestycyjne;
(vi)
gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;
(vii)
subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;
(viii)
wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;
10) 9
 "zbywalne papiery wartościowe" oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, w tym w postaci kryptoaktywów, które są zbywalne na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:
(i)
akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, udziałom w spółkach osobowych lub w innych podmiotach oraz kwity depozytowe dotyczące akcji lub udziałów;
(ii)
obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;
(iii)
wszelkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych;
11) 10
 'instrumenty rynku pieniężnego' oznaczają te rodzaje instrumentów, które są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, takie jak bony skarbowe, świadectwa depozytowe i papiery dłużna przedsiębiorstw, z wyłączeniem instrumentów płatniczych;
12) 11
 'instytucja kredytowa' oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu od klientów depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek;
13) 12
 "usługi pośrednictwa" oznaczają:
(i)
negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostarczania towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub
(ii)
sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;
14) 13
 "podmiot prawa publicznego" oznacza przedsiębiorstwo, inne niż instytucja kredytowa, z siedzibą na Białorusi, pozostające w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną, począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r.";
15) 14
 "roszczenie" oznacza każde roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w dniu lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności obejmujące:
(i)
roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;
(ii)
roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;
(iii)
roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;
(iv)
powództwo wzajemne;
(v)
roszczenie o uznanie lub wykonanie - łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur - wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;
16) 15
 "umowa lub transakcja" oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą jedną lub większą liczbę umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji "umowa" obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie powiązane postanowienia, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane.
17) 16
 "finansowanie lub pomoc finansowa" oznaczają wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji, gwarancji ubezpieczeniowych, obligacji, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej.
18) 17
 "kraj partnerski" oznacza kraj, który stosuje zestaw środków kontroli wywozu zasadniczo równoważnych środkom określonym w niniejszym rozporządzeniu wymienionym w załączniku Vb.
19) 18
 "urządzenia łączności konsumenckiej" oznaczają urządzenia używane przez osoby prywatne, takie jak komputery osobiste i urządzenia peryferyjne (w tym dyski twarde i drukarki), telefony komórkowe, telewizory typu smart TV, urządzenia pamięciowe (pamięci USB) oraz oprogramowanie konsumenckie do tych urządzeń.
20) 19
 "centralny depozyt papierów wartościowych" oznacza osobę prawną zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 20 ;
21) 21
 "depozyt" oznacza należność wynikającą z wpłat pozostawionych na rachunku lub z sytuacji tymczasowych w ramach normalnych operacji bankowych, którą instytucja kredytowa jest zobowiązana wypłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umownymi, w tym depozyt terminowy i depozyt oszczędnościowy, z wyłączeniem należności w przypadku gdy:
(i)
jej istnienie może zostać potwierdzone wyłącznie przez instrument finansowy zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 22 , chyba że jest to produkt oszczędnościowy, który został poświadczony imiennym certyfikatem depozytowym i który istniał w danym państwie członkowskim w dniu 2 lipca 2014 r.;
(ii)
jej kwota główna nie jest wypłacana w wartości nominalnej;
(iii)
jej kwota główna jest wypłacana w wartości nominalnej jedynie w ramach szczególnej gwarancji lub szczególnego uzgodnienia, udzielonych przez instytucję kredytową lub osobę trzecią;
22) 23
 "programy obywatelstwa dla inwestorów" (lub "złote paszporty") oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich nabycie obywatelstwa w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;
23) 24
 "programy ułatwień pobytowych dla inwestorów" (lub "złote wizy") oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich uzyskanie zezwolenia na pobyt w danym państwie członkowskim w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;
24) 25
 "system obrotu" zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE oznacza rynek regulowany, wielostronną platformę obrotu lub zorganizowaną platformę obrotu;
25. 26
 "przedsiębiorstwo transportu drogowego" oznacza osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów.
Artykuł  1a 27
1. 
Zakazuje się:
a)
sprzedaży, dostaw, przekazywania lub eksportu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, wyszczególnionego w załączniku III - niezależnie od tego, czy pochodzi on z Unii - osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi;
b)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).
2. 
ust. 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów, czasowo eksportowanych na Białoruś wyłącznie do ich użytku osobistego przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), personel Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów lub pracowników organizacji humanitarnych i organizacji rozwojowych oraz osoby powiązane..
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, właściwe organy w państwach członkowskich wymienione w załączniku II mogą zezwolić na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub eksport sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, na warunkach, które uznają za właściwe, jeśli ustalą, że sprzęt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych.
4.  28
 (uchylony).
5.  29
 (uchylony).
6.  30
 (uchylony).
Artykuł  1b 31
1. 
Zakazuje się:
a)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkim osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej 32  (zwanym dalej "wspólnym wykazem uzbrojenia") lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;
b)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkim osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych, wymienionym w załączniku III;
c)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załączniku III, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby wszelkiej sprzedaży, wszelkich dostaw, wszelkiego przekazywania lub eksportu takich produktów, lub na potrzeby jakiegokolwiek udzielania związanej z tym pomocy technicznej wszelkim osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi;
d)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)-c).
2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 zakazy, o których mowa w tym ustępie, nie mają zastosowania do:
a)
nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do wewnętrznych represji, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego ONZ i Unii lub w ramach prowadzonych przez UE lub ONZ operacji zarządzania kryzysowego; lub
b)
pojazdów niebojowch, które zostały wyposażone w materiały zapewniające ochronę przed pociskami balistycznymi, przeznaczonymi wyłącznie do wykorzystania na Białorusi przez personel Unii i jej państw członkowskich w celach ochronnych; pod warunkiem że ich dostarczenie zostało najpierw zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronie internetowej wymienionej w załączniku II.
3. 
ust. 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo eksportowanych na Białoruś wyłącznie do ich użytku osobistego przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), personel Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów lub pracowników organizacji humanitarnych i organizacji rozwojowych oraz osoby powiązane.
4.  33
 (uchylony).
5.  34
 (uchylony).
6.  35
 (uchylony).
Artykuł  1ba  36  
1. 
Bez uszczerbku dla art. 1a niniejszego rozporządzenia zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 37 , a także broni palnej i innej broni wymienionych w załączniku XVI do niniejszego rozporządzenia - niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i używaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi; lub
b)
zapewniania finansowania lub udzielania pomocy finansowej w związku z towarami, o których mowa w ust. 1, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów lub na świadczenie związanych z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
Artykuł  1c  38
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub eksportu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, technologii lub oprogramowania określonych w załączniku IV, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi, chyba że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, udzielił uprzednio zezwolenia.
2. 
Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, nie udzielają zezwolenia na podstawie ust. 1, jeżeli mają uzasadnione podstawy, aby ustalić, że dany sprzęt, technologia lub oprogramowanie byłyby wykorzystane do represji przez białoruski rząd, białoruskie organy publiczne, przedsiębiorstwa lub agencje, lub przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub podmiot działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.
3. 
Załącznik IV obejmuje sprzęt, technologie lub oprogramowanie przeznaczone głównie do wykorzystania przy monitorowaniu lub przechwytywaniu komunikacji internetowej lub telefonicznej.
4. 
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.
Artykuł  1d  39
1. 
O ile właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, nie udzielił uprzednio zezwolenia zgodnie z art. 1c ust. 2, zakazuje się:
a)
świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem określonymi w załączniku IV, lub związanych z instalacją, dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem sprzętu i technologii określonych w załączniku IV, lub z dostarczaniem, instalacją, użytkowaniem lub aktualizacją jakiegokolwiek oprogramowania określonego w załączniku IV, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi;
b)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem określonymi w załączniku IV, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi;
c)
świadczenia jakichkolwiek usług jakiegokolwiek rodzaju w zakresie monitorowania lub przechwytywania komunikacji internetowej lub telefonicznej, na rzecz lub na bezpośrednią lub pośrednią korzyść białoruskiego rządu, białoruskich organów publicznych, przedsiębiorstw lub agencji, lub jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu działających w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.
2. 
Do celów ust. 1 lit. c) "usługi w zakresie monitorowania lub przechwytywania komunikacji internetowej lub tele- fonicznej" oznaczają te usługi, które umożliwiają - w szczególności przy użyciu sprzętu, technologii lub oprogramowania określonych w załączniku IV - dostęp do przychodzących i wychodzących przekazów telekomunikacyjnych podmiotu, a także powiązanych z telefonią danych, oraz ich dostarczanie w celu ich ekstrakcji, dekodowania, zapisu, przetwarzania, analizy i przechowywania, lub jakiekolwiek inne powiązane działania.
Artykuł  1e  40
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania - niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi; lub
b)
zapewniania finansowania lub udzielania pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanych z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
3. 
Bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 zakazy określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania lub związanego z tym świadczenia pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:
a)
celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;
b)
celów medycznych lub farmaceutycznych;
c)
czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;
d)
aktualizacji oprogramowania;
e)
użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej; lub
f)
użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi pracy będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem akapitu pierwszego lit. f) eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone w ramach odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu i bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:
a)
przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i białoruskim rządem w sprawach czysto cywilnych;
b)
przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;
c)
przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
d)
przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;
e)
przeznaczone dla cywilnych, niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod kontrolą publiczną lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;
f)
przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ;
g)
przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji; lub
h)
przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym i prawnym, podmiotom i organom na Białorusi, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu i bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
6. 
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
7. 
W toku podejmowania decyzji dotyczących wniosków o zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:
(i)
użytkownikiem końcowym może być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku V lub że zastosowanie końcowe towarów może mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 1fa ust. 1 lit. a); lub
(ii)
sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz lub związana z tym pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b).
8. 
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  1f  41
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wymienionych w załączniku Va, które mogą się przyczynić do wzmocnienia wojskowego i technologicznego Białorusi lub rozwoju jej sektora obrony i bezpieczeństwa - niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
2. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi; lub
b)
zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami określonymi w ust. 1 na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanych z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
3. 
Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub związanego z tym świadczenia pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:
a)
celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;
b)
celów medycznych lub farmaceutycznych;
c)
czasowego wywozu produktów przeznaczonych do użytku przez media informacyjne;
d)
aktualizacji oprogramowania;
e)
użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej; lub
f)
użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś lub podróżujących z nimi członków ich najbliższej rodziny, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi pracy będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem akapitu pierwszego lit. f) eksporter deklaruje w zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone w ramach odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, oraz powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wywozu.

4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są:
a)
przeznaczone do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i białoruskim rządem w sprawach czysto cywilnych;
b)
przeznaczone do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;
c)
przeznaczone do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
d)
przeznaczone do celów bezpieczeństwa morskiego;
e)
przeznaczone dla cywilnych niedostępnych publicznie sieci łączności elektronicznej, które nie są własnością podmiotu znajdującego się pod kontrolą publiczną lub będącego w ponad 50 % własnością publiczną;
f)
przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ;
g)
przeznaczone dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji; lub
h)
przeznaczone do zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym i prawnym, podmiotom i organom na Białorusi, z wyjątkiem jej rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd.
4a. 
Bez uszczerbku dla ust. 4 lit. e) i na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są przeznaczone do zakończenia - w terminie do dnia 6 lutego 2024 r. - umów i operacji, które trwają w dniu 5 sierpnia 2023 r. i które są niezbędne do świadczenia cywilnych usług telekomunikacyjnych na rzecz białoruskiej ludności cywilnej.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
5a. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodami CN 8536 69, 8536 90, 8541 30 i 8541 60, wymienionych w załączniku Va, do dnia 6 lutego 2024 r. lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przetwarzania tych towarów na Białorusi przez spółkę joint venture, w której przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii ma udział większościowy w dniu 5 sierpnia 2023 r., do celów późniejszego przywozu do Unii, a następnie produkcji w Unii towarów przeznaczonych do wykorzystania w sektorze opieki zdrowotnej lub sektorze farmaceutycznym lub w sektorze badań i rozwoju.
6. 
Wszystkie zezwolenia wymagane na podstawie niniejszego artykułu są udzielane przez właściwe organy zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.
7. 
W toku podejmowania decyzji dotyczących wniosków o zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:
(i)
użytkownikiem końcowym może być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku V lub że zastosowanie końcowe towarów może mieć charakter wojskowy, chyba że sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej są dozwolone na podstawie art. 1fa ust. 1; lub
(ii)
sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla lotnictwa lub przemysłu kosmicznego, chyba że taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz lub związana z tym pomoc techniczna lub finansowa są dozwolone na podstawie ust. 4 lit. b).
8. 
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  1fa  42  
1. 
W odniesieniu do podmiotów wymienionych w załączniku V, na zasadzie odstępstwa od art. 1e ust. 1 i 2 oraz art. 1f ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku Va lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej wyłącznie po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są:
a)
niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia; lub
b)
należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o takie zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
2. 
Zezwoleń wymaganych na podstawie niniejszego artykułu udzielają właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenia takie są ważne w całej Unii.
3. 
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 1, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  1fb  43  
1. 
Powiadomienia właściwego organu, o którym mowa w art. 1e ust. 3 i art. 1f ust. 3, dokonuje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku Vc i w porządku przedstawionym w tych wzorach.
2. 
Wszystkie zezwolenia, o których mowa w art. 1e i 1f, wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku Vc i w porządku przedstawionym w tych wzorach.
Artykuł  1fc  44  
1. 
Właściwe organy wymieniają z innymi państwami członkowskimi i Komisją informacje na temat udzielonych zezwoleń i decyzji odmownych na podstawie art. 1e, 1f i 1fa. Taka wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.
2. 
Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystywane są wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w ust. 4. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.
3. 
Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z art. 1e, 1f lub 1fa na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji.
4. 
W stosownych przypadkach i na zasadzie wzajemności Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, wymienia informacje z krajami partnerskimi w celu wspierania skuteczności środków kontroli wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz spójnego stosowania środków kontroli wywozu stosowanych przez kraje partnerskie.
Artykuł  1g  45
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub eksportu towarów wymienionych w załączniku VI - niezależnie od tego, czy takie towary pochodzą z Unii - na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
1a.  46
 Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami w ust. 1.
2.  47
 Załącznik VI obejmuje towary wykorzystywane do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych.
3.  48
 (uchylony).
Artykuł  1h  49
1. 
Zakazuje się:
a)
przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, produktów mineralnych wymienionych w załączniku VII, jeżeli produkty te:
(i)
pochodzą z Białorusi; lub
(ii)
zostały wywiezione z Białorusi;
b)
zakupu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów mineralnych wymienionych w załączniku VII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;
c)
transportu produktów mineralnych wymienionych w załączniku VII, jeżeli produkty te pochodzą z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;
d)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także zapewniania ubezpieczenia i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).
2. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupu na Białorusi produktów mineralnych wymienionych w załączniku VII, które są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy na Białorusi lub projektów humanitarnych na Białorusi.
3. 
(uchylony).
4. 
Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla swobody tranzytu przez Białoruś produktów mineralnych wymienionych w załączniku VII, które pochodzą z państwa trzeciego.
Artykuł  1i  50
1. 
Zakazuje się importu, nabywania lub przekazywania z Białorusi, bezpośrednio lub pośrednio, produktów zawierających chlorek potasu ("potas") wymienionych w załączniku VIII, niezależnie od tego, czy pochodzą z Białorusi.
1a.  51
 Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami w ust. 1.
2.  52
 (uchylony).
Artykuł  1j  53

Zakazuje się zakupu, sprzedaży, świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, których termin zapadalności przekracza 90 dni i które zostały wyemitowane po dniu 29 czerwca 2021 r. przez:

a)
Republikę Białorusi, jej rząd, jej organy publiczne, podmioty prawa publicznego lub agencje publiczne;
b)
znaczącą instytucję kredytową z siedzibą na Białorusi, pozostającą w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną, począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r., wymienioną w załączniku IX;
c)
osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego artykułu; lub
d)
osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierownictwem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego artykułu.
Artykuł  1ja  54  
1. 
Zakazane są transakcje związane z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Białorusi, w tym transakcje z wszelkimi osobami prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu Banku Centralnego Białorusi lub pod jego kierunkiem.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej Unii jako całości lub zainteresowanego państwa członkowskiego.
3. 
Zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na podstawie ust. 2.
Artykuł  1jb  55  

Od dnia 12 kwietnia 2022 r. zakazuje się dopuszczania do obrotu giełdowego i świadczenia usług w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.

Artykuł  1k  56
1.  57
 Zakazuje się dokonywania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek uzgodnień służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 90 dni, lub uczestnictwa w takich uzgodnieniach, bezpośrednio lub pośrednio, po dniu 29 czerwca 2021 r., na rzecz:
a)
Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych;
b)
znaczącej instytucji kredytowej z siedzibą na Białorusi, pozostającej w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną, począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r., wymienionej w załączniku IX;
c)
osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą poza Unią, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub
d)
osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu działających w imieniu lub pod kierownictwem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.
2. 
Zakaz nie ma zastosowania do pożyczek ani kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów nieobjętego zakazem importu lub eksportu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów eksportu lub importu.
3. 
Właściwy organ państwa członkowskiego może również, na warunkach, jakie uzna za stosowne, zezwolić na udzielenie pożyczek lub kredytów, o których mowa w ust. 1, lub na uczestnictwo w nich, jeżeli właściwy organ ustalił, że:
(i)
dane działania mają na celu udzielenie wsparcia na rzecz ludności cywilnej Białorusi, takiego jak pomoc humanitarna, projekty środowiskowe i bezpieczeństwo jądrowe, lub pożyczka lub kredyt są niezbędne do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych dotyczących rezerwy obowiązkowej lub podobnych wymogów, aby spełnić kryteria wypłacalności i płynności dla podmiotów finansowych na Białorusi, w których instytucje finansowe z Unii mają większościowy udział; oraz
(ii)
dane działania nie wiążą się z udostępnieniem funduszy ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, lub na ich korzyść.

Stosując warunki zgodnie z ppkt (i), (ii) i (iii), właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi celu danych działań i uczestniczących w nich stron.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

4.  58
 (uchylony).
Artykuł  1l  59
1. 
Zakazuje się zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz:
(i) 60
 Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych; lub
(ii)
jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, jakiegokolwiek podmiotu lub organu działających w imieniu lub pod kierownictwem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ppkt (i).
2. 
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do zapewniania osobom, podmiotom lub organom białoruskim ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy ubezpieczone ryzyko znajduje się w Unii, ani do zapewniania ubezpieczenia białoruskim misjom dyplomatycznym lub konsularnym w Unii.
3.  61
 (uchylony).
Artykuł  1m  62

Zakazuje się udziału, świadomie i umyślnie, w działaniach, których celem lub skutkiem, bezpośrednim lub pośrednim, jest ominięcie zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  1n  63

W uzupełnieniu do zakazów ustanowionych w art. 1k, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI):

a)
nie może dokonywać jakichkolwiek wypłat lub płatności na podstawie jakichkolwiek istniejących umów zawartych między Republiką Białorusi lub jakimikolwiek organem władzy publicznej tego państwa a EBI, lub w związku z takimi umowami; oraz
b)
zawiesza wszystkie istniejące umowy dotyczące usług pomocy technicznej związanych z projektami finansowanymi na podstawie umów, o których mowa w lit. a), mających na celu pośrednie lub bezpośrednie przysporzenie korzyści Republice Białorusi lub jakiemukolwiek organowi władzy publicznej tego państwa., które mają być wykonywane na Białorusi.
Artykuł  1o  64  
1. 
Zakazuje się:
a)
przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, jeżeli:
(i)
pochodzą z Białorusi; lub
(ii)
są przedmiotem wywozu z Białorusi;
b)
nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;
c)
transportu produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;
d)
świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrenio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).
2. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
Artykuł  1p  65  
1. 
Zakazuje się:
a)
przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, jeżeli:
(i)
pochodzą z Białorusi; lub
(ii)
są przedmiotem wywozu z Białorusi;
b)
nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;
c)
transportu wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;
d)
świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).
2. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
Artykuł  1q  66  
1. 
Zakazuje się:
a)
przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, jeżeli:
(i)
pochodzą z Białorusi; lub
(ii)
są przedmiotem wywozu z Białorusi;
b)
nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi:
c)
transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;
d)
świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).
2. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czewca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
Artykuł  1r  67  
1. 
Zakazuje się:
a)
przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, jeżeli:
(i)
pochodzą z Białorusi; lub
(ii)
są przedmiotem wywozu z Białorusi;
b)
nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;
c)
transportu wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;
d)
świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).
2. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
Artykuł  1s  68  
1. 
Zakazuje się:
a)
sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, maszyn wymienionych w załączniku XIV - niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii - jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi;
b)
świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a).
2. 
Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu maszyn, o których mowa w ust. 1 lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:
a)
celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;
b)
celów medycznych lub farmaceutycznych;
c)
czasowego użytku przez media informacyjne;
d)
aktualizacji oprogramowania;
e)
użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;
f)
zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Białorusi, z wyjątkiem białoruskiego rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd; lub
g)
użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. f) i g), eksporter deklaruje w swoim zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, i powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od tego pierwszego wywozu.

3. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
Artykuł  1sa  69  
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie lub przemyśle kosmicznym wymienionych w załączniku XVII - niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
2. 
Zakazuje się świadczenia usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku XVII, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
3. 
Zakazuje się wykonywania któregokolwiek z następujących rodzajów działalności lub ich kombinacji: remontów, napraw, kontroli, wymiany, modyfikacji lub naprawy usterek statku powietrznego lub podzespołu, z wyjątkiem inspekcji przed lotem, związanych z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku XVII, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
4. 
Zakazuje się:
a)
świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, oraz w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi; lub
b)
zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanych z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi.
5. 
Zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 4 września 2023 r. umów zawartych przed dniem 5 sierpnia 2023 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.
6. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy krajowe mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wykonanie umowy leasingu finansowego statku powietrznego zawartej przed dniem 5 sierpnia 2023 r. po ustaleniu, że:
a)
jest to absolutnie niezbędne, aby zapewnić spłatę rat leasingowych na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, których nie obejmuje żaden ze środków ograniczających przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu; oraz
b)
białoruskiemu kontrahentowi będącemu stroną umowy nie zostaną udostępnione żadne zasoby gospodarcze, z wyjątkiem przeniesienia własności statku powietrznego po całkowitej spłacie należności z tytułu leasingu finansowego.
7. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodami CN 8517 71 00, 8517 79 00 i 9026 00 00 wymienionych w załączniku XVII lub na związane z tym pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową, po ustaleniu, że jest to niezbędne do celów medycznych lub farmaceutycznych lub do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielania związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia w związku z celami medycznymi, farmaceutycznymi lub humanitarnymi zgodnie z niniejszym ustępem właściwe organy krajowe nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe przedmiotowych towarów może mieć charakter wojskowy.

8. 
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
9. 
Zakaz ustanowiony w ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla art. 1e ust. 4 lit. b) i art. 1f ust. 4 lit. b).
10. 
Zakaz ustanowiony w ust. 4 lit. a) nie ma zastosowania do wymiany informacji mającej na celu ustanowienie norm technicznych w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do towarów i technologii, o których mowa w ust. 1.
Artykuł  1t  70  
1.
Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Białorusią lub inwestycji na Białorusi.
2.
Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do:
a)
wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 10 marca 2022 r.;
b)
udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000 EUR na projekt na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii lub
c)
udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.
Artykuł  1u  71  
1.
Zakazuje się przyjmowania depozytów od obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, jeżeli łączna wartość depozytów danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu przekracza 100 000 EUR na instytucję kredytową.
2.
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
3.
Ust. 1 nie ma zastosowania do depozytów, które są niezbędne do niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Białorusią.
Artykuł  1v  72  
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 1u ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:
a)
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5u ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;
c)
niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub
d)
niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.
2.
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b) i d) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  1w  73  
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 1u ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:
a)
niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub
b)
niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność na Białorusi.
2.
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.
Artykuł  1x  74  
1.
Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.
2.
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.
Artykuł  1y  75  
1. 76
 Zakazuje się sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.
2.
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.
Artykuł  1z  77  

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej instytucje kredytowe:

a)
najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, lub Komisji wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli białoruskich lub osoby fizyczne zamieszkałe na Białorusi lub osoby prawne, podmioty lub organy mające siedzibę na Białorusi. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów;
b)
dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, informacje na temat depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli białoruskich lub osoby fizyczne zamieszkałe na Białorusi, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego lub prawo pobytu w państwie członkowskim w ramach programu obywatelstwa dla inwestorów lub programu ułatwień pobytowych dla inwestorów.
Artykuł  1za  78  
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytku na Białorusi.
2. 
Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, o ile taka sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są niezbędne do:
a)
osobistego użytku osób fizycznych podróżujących na Białoruś lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub
b)
oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.
Artykuł  1zb  79  
1. 
Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XV.
2. 
W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w załączniku XV, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XV.
Artykuł  1zc  80  
1. 
Zakazuje się wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego mającym siedzibę na Białorusi dokonywania przewozu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu.
2. 
Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do przedsiębiorstw transportu drogowego przewożących przesyłki pocztowe w ramach świadczenia usługi powszechnej.
3. 
Do dnia 16 kwietnia 2022 r. zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do transportu towarów, który rozpoczęto przed dniem 9 kwietnia 2022 r., pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:
a)
znajdował się na terytorium Unii już w dniu 9 kwietnia 2022 r.; lub
b)
musi przedostać się tranzytem przez terytorium Unii, aby powrócić na Białoruś.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na transport towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego mające siedzibę na Białorusi, w przypadku gdy ustaliły one, że taki transport jest niezbędny do:
a)
zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym rafinowanych produktów ropopochodnych, a także tytanu, glinu, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;
b)
zakupu, przywozu lub transportu produktów leczniczych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgonie z niniejszym rozporządzeniem;
c)
celów pomocy humanitarnej; lub
d)
funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich na Białorusi, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych na Białorusi posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym.
5. 
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.
Artykuł  2 81
1. 
Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, we faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów określonych w załączniku I.
2. 
Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych wymienionym w załączniku I osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom ani na ich rzecz.
3. 
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. 
Załącznik I zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów oraz organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) decyzji Rady 2012/645/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi 82  zostały uznane przez Radę za odpowiedzialne za przypadki poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
5. 
Załącznik I zawiera również wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów oraz organów, które zgodnie z art. 4 ust.1 lit. b) decyzji Rady 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
6. 
( 83 ) Załącznik I zawiera również wykaz:
a)
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) decyzji 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za organizujące lub wspomagające działania reżimu Łukaszenki ułatwiające:
(i)
nielegalne przekraczanie granic zewnętrznych państwa członkowskiego; lub
(ii)
przekazywanie towarów zabronionych lub nielegalne przekazywanie towarów objętych ograniczeniami, w tym towarów niebezpiecznych, na terytorium państwa członkowskiego; oraz
b)
osób prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) decyzji 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za osoby prawne, podmioty lub organy, które są własnością osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w akapicie pierwszym, lub które są przez nie kontrolowane.
Artykuł  2a 84

Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy nie ponoszą za swoje działania odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli nie wiedziały i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  2b 85
1. 
W załączniku I wymienia się powody umieszczenia danych osób, podmiotów i organów w wykazie.
2. 
Załącznik I zawiera również informacje, o ile są dostępne, niezbędne do zidentyfikowania odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów. W przypadku osób fizycznych, takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, o ile jest znany, a także funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów i organów, takie informacje mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.
Artykuł  3 86
1.  87
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą wyrazić zgodę na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, lub udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są:
a)
niezbędne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby którejkolwiek z osób wymienionych w załączniku I oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z za żywnością, najmem lub kredytem hipotecznym, lekami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi oraz opłatami za usługi komunalne;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;
d) 88
 przeznaczone wyłącznie:
(i)
na cele humanitarne, w tym wykonywanie lotów w celu ewakuacji lub repatriacji osób, lub na potrzeby inicjatyw zapewniających wsparcie dla ofiar klęsk żywiołowych, jądrowych lub chemicznych;
(ii)
na potrzeby wykonywania lotów w ramach międzynarodowych procedur adopcyjnych;
(iii)
na potrzeby wykonywania lotów wymaganych do udziału w spotkaniach służących znalezieniu rozwiązania kryzysu na Białorusi lub promowaniu politycznych celów środków ograniczających; lub
(iv)
awaryjne lądowanie, odlot lub przelot wykonywany przez unijnego przewoźnika lotniczego
e)
niezbędne do zajęcia się krytycznymi i jasno określonymi kwestiami bezpieczeństwa lotniczego, po uprzednich konsultacjach z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.
2. 
W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, o ile dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia poinformowało pozostałe państwa członkowskie i Komisję o powodach, które jego zdaniem uzasadniają udzielenie określonego zezwolenia.
3. 
Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 lub ust. 2.
Artykuł  3a  89
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1, właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a)
fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w art. 2, umieszczono w wykazie w załączniku I, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub po tym dniu;
b)
fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych taką decyzją lub uznanych za zasadne w takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;
c)
decyzja nie została wydana na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu umieszczonych w wykazie w załączniku I; oraz
d)
uznanie decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  4
1. 
Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do księgowania na zamrożonych rachunkach:
a)
odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub
b)
płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych rachunków przepisami niniejszego rozporządzenia,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal art. 2 ust. 1.

2. 
Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody do księgowania przez instytucje finansowe lub kredytowe w UE wpływów na zamrożonych rachunkach, jeżeli instytucje te otrzymały fundusze przekazane przez strony trzecie na rachunki osób, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe wpływy na takie rachunki zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwe organy o takich transakcjach.
Artykuł  4a 90

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymieniony w załączniku I jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ bądź zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostały wymienione w wykazie, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

(i)
właściwy organ ustalił, że płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio przeznaczona dla osoby, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I oraz
(ii)
dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia.
Artykuł  4b 91

W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że są one niezbędne dla oficjalnych celów misji dyplomatycznych lub konsularnych lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł  5 92
1. 
Bez uszczerbku dla zasad obowiązujących w zakresie sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a)
niezwłocznie dostarczają właściwym organom, wskazanym na wymienionych w załączniku II stronach internetowych, w państwie, w którym zamieszkują lub mają siedzibę, wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje o rachunkach i kwotach zamrożonych zgodnie z art. 2, oraz przekazują takie informacje Komisji bezpośrednio lub pośrednio; oraz
b)
współpracują z właściwymi organami wskazanymi na wymienionych w załączniku II stronach internetowych w zakresie weryfikacji tych informacji.
2. 
Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.
Artykuł  6

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych dokonane w dobrej wierze, w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkuje odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu lub organu wykonującego je, lub jego dyrektorów lub pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek niedbalstwa.

Artykuł  7  93  
1.
Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie inne dostępne im odpowiednie informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące:
a)
zezwoleń wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia;
b)
informacji otrzymanych na mocy art. 1z;
c)
naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
2.
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im odpowiednie informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.
3.
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
Artykuł  8 94

Komisja jest upoważniona do zmiany załączników II i Vc na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

Artykuł  8a 95
1.  96
 W przypadku podjęcia przez Radę decyzji o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2 ust. 1, wprowadzane są stosowne zmiany w załączniku I.
2. 
O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio - gdy adres jest znany - lub w drodze ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.
3. 
W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i informuje o rezultacie daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.
4.  97
 Wykazy w załączniku I regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy, poddawane są przeglądowi.
Artykuł  8b  98
1. 
Zabrania się wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez białoruskich przewoźników lotniczych, w tym występujących w charakterze przewoźnika umownego w ramach umów w sprawie dzielenia oznaczeń linii lub porozumień dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, lądowania na terytorium Unii, startu z terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii.
2. 
Ust. 1 nie stosuje się w przypadku lądowania awaryjnego lub przelotu awaryjnego.
Artykuł  8c  99
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 8b właściwe organy państw członkowskich wymienione w załączniku II mogą wydać zgodę na lądowanie statku powietrznego na terytorium Unii, jego start z terytorium Unii lub przelot nad terytorium Unii, pod warunkiem że te właściwe organy stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub wszelkich innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.
2. 
Dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdej zgodzie wydanej na podstawie ust. 1.
Artykuł  8ca  100  
1.
Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i jej państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 2 ust. 2 i art. 8b niniejszego rozporządzenia i zgodności z tymi artykułami. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii lub nad terytorium Białorusi, które to działania stanowią naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.
2.
Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 8b.
Artykuł  8d  101
1. 
Nie zaspokaja się żadnych roszczeń w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczeń odszkodowawczych lub jakichkolwiek innych roszczeń tego rodzaju, takich jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczenia, zwłaszcza gwarancji finansowych lub zabezpieczenia finansowego w dowolnej formie - jeżeli zostały one wniesione przez:
a)
wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I;
b) 102
 podmioty, o których mowa w art. 1j, 1k, 1 l, 1zb, lub podmioty wymienione w załącznikach V, IX i XV;
c)
jakiekolwiek inne osoby, podmioty lub organy białoruskie, w tym rząd białoruski;
d)
jakiekolwiek osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu jednej z osób lub jednego z podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.
2. 
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.
3. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do sądowej kontroli zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Artykuł  8e  103
1. 
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") przetwarzają dane osobowe, które są niezbędne do realizacji ich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:
a)
w przypadku Rady: przygotowywanie i wprowadzanie zmian w załączniku I;
b)
w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywanie zmian w załączniku I;
c)
w przypadku Komisji:
(i)
uwzględnianie treści załącznika I w publicznie dostępnym elektronicznym skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów podlegających unijnym sankcjom finansowym oraz na publicznie dostępnej interaktywnej mapie sankcji;
(ii) 104
 przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych funduszy, informacje o depozytach i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.
2. 
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać w stosownych przypadkach odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących wydanych wobec takich osób lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika I.
3. 
Do celów niniejszego rozporządzenia Radę, Komisję i Wysokiego Przedstawiciela wyznacza się jako "administra- tora" w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 105  w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
Artykuł  9
1.  106
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednie sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują także odpowiednie środki konfiskaty dochodów z takich naruszeń.
2. 
Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i informują ją o wszelkich późniejszych zmianach.
Artykuł  9a 107
1. 
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 oraz art. 5, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku II.
2. 
Do dnia 31 lipca 2008 r. państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o wyznaczonych przez siebie właściwych organach, podając ich dane teleadresowe, a także niezwłocznie informują Komisję o wszelkich później-szych zmianach w tym zakresie.
Artykuł  9b 108

Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby jej powiadamiania, informowania lub pozostałej korespondencji z Komisją w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.

Artykuł  10

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

na terytorium Wspólnoty, włącznie z jej przestrzenią powietrzną;
na pokładzie wszystkich samolotów lub statków podlegających jurysdykcji państw członkowskich;
do wszelkich osób fizycznych na lub poza terytorium Wspólnoty, będących obywatelami państw członkowskich;
do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na podstawie prawa państwa członkowskiego;
do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów w odniesieniu do wszelkich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub w części, w ramach Wspólnoty.
Artykuł  11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2006 r.
W imieniu Rady
Franz MORAK
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  109

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 ust. 1

A.
Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1
Nazwisko i imię (transliteracja ang. z jęz. białoruskiego) (transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)Nazwisko i imię (pisownia białoruska) (pisownia rosyjska)Informacje umożliwiające identyfikacjęPrzyczyny umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1.Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich

NAUMOV

Улядзімір Ynag3iMipaBi4 НАВУМАУ

Владимир Владимирович наумов

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; były szef służby bezpieczeństwa prezydenta

Data urodzenia:

7.2.1956

Miejsce urodzenia: Smoleńsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Nie podjął działań w celu rozwiązania sprawy niewyjaśnionych zaginięć Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Były minister spraw wewnętrznych, jak również były szef służby bezpieczeństwa prezydenta. Jako minister spraw wewnętrznych był odpowiedzialny za represje wobec pokojowych demonstracji aż do odejścia na emeryturę 6 kwietnia 2009 r. z powodów zdrowotnych. Otrzymał od administracji prezydenta rezydencję w mikrorejonie Mińska Drozdy, w której mieszka nomenklatura. W październiku 2014 r. otrzymał od prezydenta Łukaszenki order III stopnia "za zasługi".24.9.2004
2.Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich

PAVLICHENKO (Dmitriy

Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмгтрый Валер'евiч ПАУЛ1ЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Stanowisko(a): Były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR)

Dowódca jednostki OMON

Data urodzenia: 1966

Miejsce urodzenia: Witebsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internai Affairs 'Honour', 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Płeć: mężczyzna

Odegrał kluczową rolę w niewyjaśnionych zaginięciach Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW).

Biznesmen, przewodniczący "Honoru", stowarzyszenia weteranów sił specjalnych MSW przy MSW.

Został zidentyfikowany jako dowódca jednostki OMON podczas brutalnych represji wobec demonstrantów, które miały miejsce na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r.

24.9.2004
3.Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

BiKTap Уладзiмiравiч

ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Stanowisko(a): Były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi

Data urodzenia:

26.5.1958

Miejsce urodzenia: Sołtaniszki, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Płeć: mężczyzna

Były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi. Ponosi odpowiedzialność za niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Szejman pozostaje specjalnym doradcą prezydenta.

Nadal pozostaje wpływowym i aktywnym członkiem reżimu Łukaszenki.

24.9.2004
4.lury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

lury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрий Леaнiдaвiч С1ВАКАУ, овакоу

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; były zastępca szefa administracji prezydenta

Data urodzenia:

5.8.1946

Miejsce urodzenia: Onor, obwód sachaliński, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Adres: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs 'Honour', 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Płeć: mężczyzna

Ukartował niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999-2000. Były minister turystyki i sportu, były minister spraw wewnętrznych i były zastępca szefa administracji prezydenta.24.9.2004
5.Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрий

ХaджьIмуpaтaвiч

КАРАЕУ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; generał broni milicji (siły policyjne); doradca prezydenta Republiki Białorusi - inspektor w obwodzie grodzieńskim

Data urodzenia:

21.6.1966

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, były ZSRR (obecnie Władykaukaz, Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Jako były minister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.2.10.2020
Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi - inspektor w obwodzie grodzieńskim.
6.Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

feiian.'Sh Ap[<aii3i>cT>iq KA3AKEBH

reHHaguň ApKajihCBHM KA3AKEBWM

Stanowisko(a): były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych;

wiceminister spraw wewnętrznych - szef milicji kryminalnej, pułkownik milicji (siły policyjne)

Data urodzenia:

14.2.1975

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceminister spraw wewnętrznych. Nadal sprawuje urząd szefa milicji kryminalnej.

2.10.2020
7.Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr)

Petrovich BARSUKOV

AjiiiKcaiuip HiimpoBAi BAPCyKOy

AjjcKcaiuip IlempoBHM BAPCyKOB

Stanowisko(a): były wiceminister spraw wewnętrznych; generał broni milicji (siły policyjne);

doradca prezydenta Republiki Białorusi - inspektor w obwodzie mińskim

Data urodzenia:

29.4.1965

Miejsce urodzenia: rejon wietecki (Wietka), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi - inspektor w obwodzie mińskim.

2.10.2020
8.Siarhei Mikalaevich

KHAMENKA

Sergei Nikolaevich

KHOMENKO

Сяргей Мiкaлaевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич

ХОМЕНКО

Stanowisko(a): Były wiceminister spraw wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Minister sprawiedliwości

Jako były wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania2.10.2020
Data urodzenia:

21.9.1966

Miejsce urodzenia: Jasynuwata, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako minister sprawiedliwości.

9.Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

lOpMU rcnan.'scisin

HA3APAHKA

K)pnu reiiiiadhCBHM

HA3APEHKO

Stanowisko(a): były wiceminister spraw wewnętrznych, były dowódca oddziałów wewnętrznych;

pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych, szef policji bezpieczeństwa publicznego, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia:

17.4.1976

Miejsce urodzenia: Słonim, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) i dowódca oddziałów wewnętrznych MSW jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW, w szczególności oddziały wewnętrzne pod jego dowództwem, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych i szef policji bezpieczeństwa publicznego.

2.10.2020
10.Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКАУ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Stanowisko(a): były zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych

Data urodzenia:

18.3.1967

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW, w szczególności oddziały wewnętrzne pod jego dowództwem, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Dekretem Aleksandra Łukaszenki został przeniesiony do rezerwy wojskowej w marcu 2022 r. Ma prawo nosić mundur wojskowy i dystynkcje.

2.10.2020
11.Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr)

Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер'евiч БЫКАУ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Stanowisko(a): pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych, były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR), podpułkownik

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły SOBR po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych.

2.10.2020
12.Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЛПЕЯЕУ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Stanowisko(a): szef Departamentu

Bezpieczeństwa i Ochrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia:

14.10.1975

Miejsce urodzenia: miejscowość Rublewsk, rejon kruhelski, obwód mohylewski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) jest zaangażowany w kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności w arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również w zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.2.10.2020
13.Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich

BALABA

Дзмітрьій

Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Stanowisko(a): szef OMON ("oddział policji do zadań specjalnych"), Komitet Wykonawczy miasta Mińsk

Data urodzenia:

1.6.1972

Miejsce urodzenia: miejscowość Gorodiłowo, obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef sił OMON w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Mińsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.2.10.2020
14.Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОУ

Иван

Владимирович КУБРАКОВ

Stanowisko(a): były szef głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk;

minister spraw wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia:

5.5.1975

Miejsce urodzenia: miejscowość Malinowka, obwód mohylewski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez policję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako minister spraw wewnętrznych.

2.10.2020
15.Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Stanowisko(a): były szef wydziału policji w rejonie Maskouskim, Mińsk;

zastępca szefa wydziału policji miasta Mińsk, szef policji kryminalnej

Płeć: mężczyzna

Jako były szef wydziału policji w rejonie Maskouskim w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako zastępca szefa wydziału policji miasta Mińsk i szef policji kryminalnej.

2.10.2020
16.Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч

АЛЯШКЕВ1Ч

Александр Михайлович

АЛЕШКЕВИЧ

Stanowisko(a): Były pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku, szef policji kryminalnej

Szef departamentu spraw wewnętrznych dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku i szef policji kryminalnej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef departamentu spraw wewnętrznych dla rejonu Leninskiego w Mińsku.

2.10.2020
17.Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Stanowisko(a): pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku i szef policji bezpieczeństwa publicznego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki i służy jako pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku; szef policji bezpieczeństwa publicznego

2.10.2020
18.Aliaksandr Paulavich

VASILIEU

Alexander Pavlovich

VASILIEV

Аляксандр Паyлавiч

ВАСШЬЕУ

Александр Павлович

ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): Były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego

Komendant Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Data urodzenia:

24.3.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako Komendant Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2.10.2020
19.Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОУСК1

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Stanowisko(a): Były pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji kryminalnej

Szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego

Data urodzenia:

26.7.1977

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji kryminalnej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego.

2.10.2020
20.Anatol Anatolievich

VASILIEU

Anatoli Anatolievich

VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСШЬЕУ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego rejonu homelskiego w obwodzie homelskim, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Były zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji bezpieczeństwa publicznego, były wiceprzewodniczący Komisji Śledczej

Data urodzenia:

26.1.1972

Miejsce urodzenia: Homel, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji bezpieczeństwa publicznego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego; szef policji bezpieczeństwa publicznego.

2.10.2020
21.Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich

ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Stanowisko(a): Były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk

Jako były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego i generał dywizji milicji był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.2.10.2020
Data urodzenia:

22.12.1971

Miejsce urodzenia: Kopyl, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk.
22.Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАУСК1

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Stanowisko(a): były szef OMON ("oddział policji do zadań specjalnych") w Witebsku

Data urodzenia:

20.9.1975

Płeć: mężczyzna

Jako były dowódca sił OMON w Witebsku był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Witebsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.2.10.2020
23.Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Mixaiji ДАМАРНАЦК1

Михаил

ДОМАР- НАЦКИЙ

Stanowisko(a): szef OMON ("oddział policji do zadań specjalnych") w Homlu

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Homlu jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Homlu po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.2.10.2020
24.Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

MaKciM MIXOBI4

Максим

МИХОВИЧ

Stanowisko(a): szef OMON ("oddział policji do zadań specjalnych") w Brześciu, podpułkownik

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Brześciu jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Brześciu po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.2.10.2020
25.Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovich MATKIN

Алег yjag3iMipaei4 МАТК1Н

Олег

Владимирович МАТКИН

Stanowisko(a): szef Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Płeć: mężczyzna

Jako szef Departamentu ds. Więziennictwa, który zarządza ośrodkami zatrzymania podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, obywateli przebywających w tych ośrodkach zatrzymania po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represjonowanie uczestników pokojowych protestów.2.10.2020
26.Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

1ван Юр'евiч САКАЛОУСК1

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Stanowisko(a): dyrektor ośrodka zatrzymania Akrestina w Mińsku

Płeć: mężczyzna

Jako dyrektor ośrodka zatrzymania Akrestina w Mińsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, obywateli przebywających w tym ośrodku zatrzymania po wyborach prezydenckich w 2020 r.2.10.2020
27.Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Ваяерьй Паулавіч

ВАКУЛЬЧЬІК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Stanowisko(a): były przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB);

były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa;

doradca prezydenta Republiki Białorusi - inspektor w obwodzie brzeskim

Data urodzenia:

19.6.1964

Miejsce urodzenia: Radostów, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi - inspektor w obwodzie brzeskim.

2.10.2020
28.Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich

TEREBOV

Сяргей Яугенавіч ЦЕРАБАУ

Сергей

Евгеньевич

ТЕРЕБОВ

Stanowisko(a): pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Data urodzenia: 1972

Miejsce urodzenia: Borysów, były ZSRR (obecnie

Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.2.10.2020
29.Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich

REUTSKY

Дзмітрьій

Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Komitetu

Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.2.10.2020
30.Uladzimir Viktaravich

KALACH

Vladimir Viktorovich

KALACH

Уладзімір Віктаравіч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Doradca prezydenta Republiki Białorusi - inspektor w obwodzie mińskim

Płeć: mężczyzna

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Republiki Białorusi - inspektor w obwodzie mińskim.

2.10.2020
31.Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевіч ЧАРНЫШОУ

Олег Анатольевич

ЧЕРНЫШЁВ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Wiceprzewodniczący prezydium Krajowej Akademii Nauk

Płeć: mężczyzna

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceprzewodniczący prezydium Krajowej Akademii Nauk.

2.10.2020
32.Aliaksandr Uladzimiravich

KANYUK

Alexander (Alexandr)

Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Stanowisko(a): były prokurator generalny Republiki Białorusi;

ambasador Republiki Białorusi w Armenii

Data urodzenia:

11.7.1960

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie

Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były prokurator generalny był odpowiedzialny za częste wykorzystywanie postępowań karnych do dyskwalifikowania kandydatów opozycji przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i do uniemożliwiania przystępowania do Rady Koordynacyjnej, która została powołana do życia przez opozycję w celu zakwestionowania wyniku tych wyborów.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako ambasador Białorusi w Armenii.

2.10.2020
33.Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лідзія Міхайлауна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Stanowisko(a): Była przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

29.1.1953

Miejsce urodzenia: Słuck, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako była przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) była odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.2.10.2020
CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zapewniała również, aby członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.
34.Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Bag3iM ДзмiтрьIевiч 1ПАТАУ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Centralnej

Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

30.10.1964

Miejsce urodzenia: Kołomyja, obwód iwanofrankiwski, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
35.Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеуна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна

ДМУХАЙЛО

Stanowisko(a): była sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

1.7.1971

Płeć: kobieta

Jako była sekretarz CKW była odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
36.Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Ап.ир:)й Анатольевiч

ГУРЖЬ1

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

10.10.1975

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
37.Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідауна ДАРАШЛНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 1976

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
38.Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich

KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОУСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

3.1.1969

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
39.Sviatlana Piatrouna

KATSUBA

Svetlana Petrovna

KATSUBO

Святлана Пятроуна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Stanowisko(a): przewodnicząca wydziału Nauk Społeczno- Humanistycznych i Prawnych Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, była członkini Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

6.8.1959

Miejsce urodzenia: Podolsk, obwód odeski, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Jako członkini kolegium CKW była odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako przewodnicząca wydziału Nauk Społeczno-Humanistycznych i Prawnych Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego.

2.10.2020
40.Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

21.7.1957

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
41.Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Irap Анатольевiч ПЛЫШЭУСК1

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Stanowisko(a): dyrektor zarządzający OOO Bergia Group, były członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

19.2.1979

Miejsce urodzenia: Lubań, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzn

Jako członek kolegium CKW był odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako dyrektor zarządzający OOO Bergia Group.

2.10.2020
42.Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еуна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Stanowisko(a): była członkini Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

26.9.1970

Płeć: kobieta

Jako była członkini kolegium CKW była odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
43.Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леaнiдaвiч СЛ1ЖЭУСК1

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Stanowisko(a): szef Departamentu Prawnego Stałego Komitetu Związku Rosji i Białorusi, były członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

16.8.1972

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW był odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef Departamentu Prawnego Stałego Komitetu Związku Rosji i Białorusi.

2.10.2020
44.Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

1рына Аляксандрауна ЦЭЛ1КАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Stanowisko(a): była członkini Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia:

2.11.1976

Miejsce urodzenia: Żłobin, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako członkini kolegium CKW była odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020
45.Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рьігоравіч ЯУКАШЯНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Stanowisko(a): prezydent Republiki Białorusi

Data urodzenia:

30.8.1954

Miejsce urodzenia: osiedle Kopyś, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezydent Białorusi, któremu podlegają organy państwa, jest odpowiedzialny za brutalne represje dokonywane przez aparat państwowy przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i po nich, w szczególności za odrzucenie kluczowych kandydatów opozycji, arbitralne aresztowania oraz brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.6.11.2020
46.Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Stanowisko(a): Były doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego, członek Rady Bezpieczeństwa

Przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi

Data urodzenia:

28.11.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Osobisty numer identyfikacyjny: 3281175A014PB8

Jako były doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego i członek Rady Bezpieczeństwa, a także jako osoba sprawująca nieformalny nadzór nad białoruskimi siłami bezpieczeństwa był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi. Piastując to stanowisko, na które został mianowany w dniu 26 lutego 2021 r., ponosi odpowiedzialność za złe traktowanie przez działaczy Narodowego Komitetu Olimpijskiego lekkoatletki Krysciny Cimanouskiej podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 r.

6.11.2020
47.Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Stanowisko(a): szef administracji prezydenta

Data urodzenia:

14.1.1963

Miejsce urodzenia: miejscowość Stolica, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef administracji prezydenta ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. W związku z tym wspiera reżim Łukaszenki, w tym w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r.6.11.2020
48.Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван

Станіслававіч

Т)РТ)ЛЬ

Иван

Станиславович

ТЕРТЕЛЬ

Stanowisko(a): przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), były przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej

Data urodzenia:

8.9.1966

Miejsce urodzenia: miejscowość Przewałka, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) oraz jako osoba uprzednio piastująca stanowisko przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.6.11.2020
49.Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬШК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Stanowisko(a): Były szef Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Szef administracji dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data urodzenia:

29.5.1964

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz

Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020
Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef administracji dla rejonu Leninskiego w Mińsku.
50.Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

1ван Данiлавiч НАСКЕВ1Ч

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Stanowisko(a): Były przewodniczący Komisji Śledczej

Członek rezerwowy Komisji Śledczej

Data urodzenia:

25.3.1970

Miejsce urodzenia: miejscowość Tereblicze, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komisji Śledczej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako członek rezerwowy Komisji Śledczej.

6.11.2020
51.Aliaksey Aliaksandravich

VOLKAU

Alexei Alexandrovich

VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАУ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Stanowisko(a): były pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej; obecnie przewodniczący Państwowego Komitetu Ekspertyz Sądowych

Data urodzenia:

7.9.1973

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.6.11.2020
52.Siarhei Yakaulevich

AZEMSHA

Sergei Yakovlevich

AZEMSHA

Сяргей Якаулевіч

АЗЕМША

Сергей Яковлевич

АЗЕМША

Stanowisko(a): zastępca przewodniczącego

Komisji Śledczej

Data urodzenia:

17.7.1974

Miejsce urodzenia: Rzeczyca, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.6.11.2020
53.Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komisji Śledczej

Data urodzenia:

1.8.1973

Miejsce urodzenia: Brześć, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceprzewodniczący Komisji Śledczej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.6.11.2020
54.Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрзй 10рсв1ч ПАУЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Stanowisko(a): szef Centrum Operacyjno- Analitycznego

Data urodzenia:

1.8.1971

Płeć: mężczyzna

Jako szef Centrum Operacyjno-Analitycznego ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za stosowanie przerywania połączeń z sieciami telekomunikacyjnymi jako narzędzia represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.6.11.2020
55.Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

1гар IeaHaei4 БУЗОУСК1

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Stanowisko(a): wiceminister informacji

Data urodzenia:

10.7.1972

Miejsce urodzenia: miejscowość Koszelewo, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceminister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.6.11.2020
56.Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna

EISMONT

Наталля

Мжалаеуна АЙСМАНТ

Наталья

Николаевна

ЧИСМОНТ

Stanowisko(a): sekretarz prasowy prezydenta Białorusi

Data urodzenia:

16.2.1984

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie

Białoruś)

Nazwisko panieńskie: Kirsanova (pisownia rosyjska: KupcaHOBa) lub Selyun (pisownia rosyjska: CenroH)

Płeć: kobieta

Jako sekretarz prasowy prezydenta Białorusi ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialna za koordynowanie jego działalności w mediach, w tym redagowanie oświadczeń i organizowanie publicznych wystąpień. W związku z tym wspiera reżim Łukaszenki, w tym w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r. W szczególności przyczyniła się do poważnego naruszenia demokracji i praworządności na Białorusi poprzez wystosowane po wyborach prezydenckich w 2020 r. publiczne oświadczenia broniące prezydenta i krytykujące działaczy opozycyjnych oraz pokojowych demonstrantów.6.11.2020
57.Siarhei Yaugenavich

ZUBKOU

Sergei Yevgenevich

ZUBKOV

Сяргей Яyreнавiч

ЗУБКОУ

Сергей Евгеньевич

ЗУБКОВ

Stanowisko(a): dowódca jednostki "Alfa"

Data urodzenia:

21.8.1975

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił jednostki "Alfa" jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez te siły po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.6.11.2020
58.Andrei Aliakseevich

RAUKOU

Andrei Alexeyevich

RAVKOV

А|шр:>й Аляксеевiч РАУКОУ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Stanowisko(a): były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa

ambasador Republiki Białorusi w Azerbejdżanie

Data urodzenia:

25.6.1967

Miejsce urodzenia: miejscowość Rewiaki, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa miał bliskie powiązania z prezydentem i był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako ambasador Białorusi w Azerbejdżanie.

6.11.2020
59.Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich

MIKLASHEVICH

Петр 11ятр()|йч М1КЛАШАВ1Ч

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Stanowisko(a): prezes Trybunału Konstytucyjnego Republiki Białorusi

Data urodzenia:

18.10.1954

Miejsce urodzenia: obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego jest odpowiedzialny za decyzję przyjętą przez ten trybunał 25 sierpnia 2020 r., na mocy której zalegalizowano nieuczciwe wybory. W związku z tym popierał on i ułatwiał działania w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy przeciwko pokojowym demonstrantom i dziennikarzom, jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenie demokracji i praworządności na Białorusi.6.11.2020
60.Anatol Aliaksandravich

SIVAK

Anatoli Alexandrovich

SIVAK

Анатоль

Аляксандравiч

С1ВАК

Stanowisko(a): wicepremier; były przewodniczący Komitetu Wykonawczego miasta Mińsk

Data urodzenia:

19.7.1962

Jako były przewodniczący Komitetu Wykonawczego miasta Mińsk był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległy mu lokalny aparat władzy w Mińsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak17.12.2020
Анатолий

Александрович СИВАК

Miejsce urodzenia: Zawojt, rejon narowelski, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy. Wielokrotnie publicznie krytykował pokojowe protesty na Białorusi.

Obecnie jako wicepremier nadal popiera reżim Łukaszenki.

61.Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч .'ІЙСМАНТ

Иван Михайлович ЧИСМОІІТ

Stanowisko(a): prezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi, szef Biełteleradyjokampaniji

Data urodzenia:

20.1.1977

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie propagandy państwowej w mediach publicznych i nieustannie popiera reżim Łukaszenki. Obejmuje to wykorzystywanie kanałów radiowo-telewizyjnych do popierania utrzymania władzy przez prezydenta, pomimo nieuczciwych wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r., a następnie wielokrotnego brutalnego tłumienia pokojowych i legalnych protestów.

Ejsmant publicznie krytykował pokojowe protesty i odmówił relacjonowania ich w mediach. Zwolnił także strajkujących pracowników Biełteleradyjokampaniji, którą zarządza, czyli jest odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka.

17.12.2020
62.Uladzimir Stsiapanavich

KARANIK

Vladimir Stepanovich

KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Stanowisko(a): gubernator obwodu grodzieńskiego; były minister zdrowia

Data urodzenia:

30.11.1973

Miejsce urodzenia: Grodno (były ZSRR, obecnie

Białoruś)

Płeć: mężczyzna

W związku z pełnioną wcześniej funkcją ministra zdrowia był odpowiedzialny za wykorzystywanie służby zdrowia do represji wobec pokojowych demonstrantów, w tym używanie karetek do transportowania demonstrantów potrzebujących opieki medycznej do izolatoriów zamiast do szpitali. Wielokrotnie publicznie krytykował pokojowe protesty na Białorusi, w jednym przypadku oskarżył demonstranta o znajdowanie się pod wpływem środka odurzającego.

Obecnie, zajmując wysokie stanowisko gubernatora obwodu grodzieńskiego, nadal popiera reżim Łukaszenki.

17.12.2020
63.Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля 1ванауна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Stanowisko(a): przewodnicząca Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Data urodzenia:

25.9.1960

Miejsce urodzenia: Połock, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako przewodnicząca Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi odpowiedzialna jest za popieranie decyzji prezydenta w obszarze polityki wewnętrznej. Jest także odpowiedzialna za zorganizowanie nieuczciwych wyborów, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r. Publicznie broniła brutalnego traktowania pokojowych demonstrantów przez aparat bezpieczeństwa.17.12.2020
64.Pavel Mikalaevich

LIOHKI

Pavel Nikolaevich

LIOHKI

Павел Мiкалаевiч

ЛЁГК1

Павел Николаевич

ЛЁГКИЙ

Stanowisko(a): radca-minister ambasady Białorusi w Moskwie (Rosja), były pierwszy wiceminister informacji

Data urodzenia:

30.5.1972

Miejsce urodzenia: Baranowicze, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy wiceminister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako radca-minister ambasady Białorusi w Moskwie.

17.12.2020
65.Ihar Uladzimiravich

LUTSKY

Igor Vladimirovich

LUTSKY

1гар Уладзiмiравiч ЛУЦК1

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Stanowisko(a): wiceszef administracji prezydenckiej, były minister informacji

Data urodzenia:

31.10.1972

Miejsce urodzenia: Stolin, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były minister informacji był odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceprzewodniczący administracji prezydenckiej.

17.12.2020
66.Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Ап.ир:)й Iванавiч

ШВЕД

Андрей

Иванович ШВЕД

Stanowisko(a): prokurator generalny Republiki Białorusi

Data urodzenia:

21.4.1973

Miejsce urodzenia: Hłuszkawicze, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prokurator generalny jest odpowiedzialny za trwające represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, a w szczególności za wszczęcie szeregu postępowań karnych przeciwko pokojowym demonstrantom, liderom opozycji i dziennikarzom po wyborach prezydenckich w 2020 r. Publicznie groził także karami uczestnikom "nielegalnych zgromadzeń".17.12.2020
67.Genadz Andreevich

BOGDAN

Gennady Andreievich

BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич

БОГДАН

Stanowisko(a): były zastępca szefa Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi

Data urodzenia:

8.1.1977

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi nadzorował działanie wielu przedsiębiorstw. Podlegająca mu jednostka zapewniała wsparcie finansowe, rzeczowe, techniczne, społeczne, gospodarskie i medyczne aparatowi państwowemu i władzom republiki. Ma bliskie powiązania z prezydentem i nadal popiera reżim Łukaszenki.17.12.2020
68.Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich

BURMISTROV

1гар Паулавiч БУРМ1СТРАУ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Stanowisko(a): były szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia:

30.9.1968

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu oddziały wewnętrzne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Został przeniesiony do rezerwy. Ma prawo nosić mundur i oznaki wojskowe.

17.12.2020
69.Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich

DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Stanowisko(a): wiceszef Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej w obwodzie witebskim, były starszy inspektor do spraw specjalnych w Departamencie Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej

Data urodzenia:

8.6.1990

Płeć: mężczyzna

Jako starszy inspektor do spraw specjalnych w Departamencie Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie dochodzeń przeciwko liderom i działaczom opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceszef Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej w obwodzie witebskim.

17.12.2020
70.Aleh Heorhievich KARAZIEI Oleg Georgevich KARAZEIАлег reoprieei4 КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Stanowisko(a): Były szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Profesor nadzwyczajny Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia:

1.1.1979

Miejsce urodzenia: obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako profesor nadzwyczajny Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

17.12.2020
71.Dzmitry Aliaksandravich

KURYAN

Dmitry Alexandrovich

KURYAN

Дзмггрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Stanowisko(a): zastępca szefa milicji publicznej akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pułkownik policji, były zastępca szefa Departamentu Głównego i były szef Departamentu Ścigania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia:

3.10.1974

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa Departamentu Głównego i były szef Departamentu Ścigania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako zastępca szefa milicji publicznej akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz zachowuje stopień pułkownika policji.

17.12.2020
72.Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr)

Henrihovich TURCHIN

AjiiiKcaiuip renphixaisAi

TyPWH

AjicKcaiuip renpuxoBui TVPHMH

Stanowisko(a): przewodniczący Obwodowego Mińskiego Komitetu Wykonawczego

Data urodzenia:

2.7.1975

Miejsce urodzenia: Nowogródek, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Obwodowego Mińskiego Komitetu Wykonawczego jest odpowiedzialny za nadzór nad lokalną administracją, w tym nad szeregiem komitetów. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.17.12.2020
73.Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich

SHUMILIN

Дзмггрый Мiкалаевiч

ШУМ1Л1Н

Дмитрий Николаевич

ШУМИЛИН

Stanowisko(a): zastępca szefa Dyrekcji ds. Ochrony Ładu i Porządku oraz Prewencji, były wiceszef Departamentu ds. Wydarzeń Masowych GUVD (Główny Departament Spraw Wewnętrznych) w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk

Data urodzenia:

26.7.1977

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa Departamentu ds. Wydarzeń Masowych GUVD w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez lokalny aparat po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, w tym tortury, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Udokumentowano, że osobiście uczestniczył w bezprawnym zatrzymywaniu pokojowych demonstrantów.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako zastępca szefa Dyrekcji ds. Ochrony Ładu i Porządku oraz Prewencji GUVD (Główny Departament Spraw Wewnętrznych) w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk.

17.12.2020
74.Vital Ivanavich STASIUKEVICH Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICHВіталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧStanowisko(a): zastępca szefa policji bezpieczeństwa publicznego w Grodnie

Data urodzenia:

5.3.1976

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie

Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa policji bezpieczeństwa publicznego w Grodnie jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował bezprawne zatrzymania pokojowych demonstrantów.

17.12.2020
75.Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Stanowisko(a): wiceszef Policji Kryminalnej głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk, były pułkownik policji, były szef wydziału policji w rejonie sowieckim w Mińsku

Data urodzenia:

23.7.1979

Płeć: mężczyzna

Jako szef wydziału policji w rejonie sowieckim w Mińsku był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował torturowanie bezprawnie zatrzymanych demonstrantów i brał w nim udział.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceszef Policji Kryminalnej głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk.

17.12.2020
76.Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich

PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч

ПРНГАРА

Вадим Сергеевич

ПРИГАРА

Stanowisko(a): podpułkownik policji, szef rejonowego wydziału policji w Mołodecznie

Data urodzenia:

31.10.1980

Płeć: mężczyzna

Jako szef rejonowego wydziału policji w Mołodecznie jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował bicie bezprawnie zatrzymanych demonstrantów. Wiele razy wypowiadał się obraźliwe o demonstrantach w środkach masowego przekazu.

17.12.2020
77.Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар IeaHaei4 СТАН1СЛАУЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Stanowisko(a): Były zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Pierwszy zastępca szefa Centrum Studiów Zaawansowanych i Specjalistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia:

27.1.1971

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku i szef policji bezpieczeństwa publicznego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował zatrzymania pokojowych demonstrantów oraz bicie bezprawnie zatrzymanych osób.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca szefa Centrum Studiów Zaawansowanych i Specjalistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

17.12.2020
78.Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Stanowisko(a): prezes sądu dla rejonu centralnego w Mińsku, były prezes sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku

Data urodzenia:

16.5.1988

Płeć: mężczyzna

Jako były prezes sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku był odpowiedzialny za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków na dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i opieranie się na zeznaniach fałszywych świadków.

Odegrał zasadniczą rolę w nakładaniu grzywien oraz zatrzymywaniu demonstrantów, dziennikarzy i przywódców opozycji po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako prezes sądu dla rejonu centralnego w Mińsku.

17.12.2020
79.Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich

LAHUNOVICH

Ап.ир:)й Аляксандравiч ЛАГУНОВ1Ч Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧStanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Homlu

Płeć: mężczyzna

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Homlu jest odpowiedzialny za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony. Jest zatem odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.17.12.2020
80.Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васшьеуна Л1ТВ1НА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Lenińskiego w Mohylewie

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Lenińskiego w Mohylewie jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Siarhieja Cichanouskiego - działacza opozycyjnego i męża kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020
81.Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna

SHABUNYA

Вжгормя

Валер'еуна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu

Centralnego w Mińsku

Data urodzenia:

27.2.1974

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Siarhieja Dyleuskiego - członka Rady Koordynacyjnej i przywódcy komitetu strajkowego. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020
82.Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna

ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЬ1ВЩА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu

Kastrycznickiego w Mińsku

Data urodzenia:

9.4.1990

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020
83.Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna

DEDKOVA

Наталля Анатольеуна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu

Partyzanskiego w Mińsku

Data urodzenia:

2.12.1979

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Partyzanskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie przywódcy Rady Koordynacyjnej Maryji Kalesnikawej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020
84.Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna

FEDOROVA

Марина Аркадзьеуна фЕДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu

Sawieckiego w Mińsku

Data urodzenia:

11.9.1965

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020
85.Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславауна

ГУСТЫР

Юлия Чеславовна

ГУСТЫР

Stanowisko(a): prawnik w biurze pomocy prawnej rejonu październikowego w Mińsku; była sędzia sądu dla rejonu centralnego w Mińsku

Data urodzenia:

14.1.1984

Płeć: kobieta

Jako była sędzia sądu dla rejonu centralnego w Mińsku była odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Wiktara Babaryki - kandydata opozycji na prezydenta. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako prawnik w biurze pomocy prawnej rejonu październikowego w Mińsku.

17.12.2020
86.Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена [Цмафееупа НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu

Zawodzkiego w Mińsku

Data urodzenia:

26.11.1974

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Zawodzkiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020
87.Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч

ШАКУЦ1Н

Александр Васильевич ШАКУТИН

Stanowisko(a): biznesmen; prezes zarządu spółki Amkodor holding, udziałowiec spółek SV Maschinen GmbH, UAB EM System, Anulatrans SIA, Amkodor-Centr, OOO Iskamed, OOO PMI Inżiniring

Data urodzenia:

12.1.1959

Miejsce urodzenia: Bolszoje Babino, rejon orszański, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje budownictwo, budowę maszyn, rolnictwo i inne sektory.

Uważany jest za jedną z osób, które odniosły największe korzyści z prywatyzacji podczas prezydentury Łukaszenki. Jest także byłym członkiem prezydium prołukaszenkowskiego stowarzyszenia publicznego pod nazwą "Biełaja Ruś" i byłym członkiem Rady Rozwoju Przedsiębiorczości w Republice Białorusi.

W lipcu 2020 r. publicznie potępił protesty opozycji na Białorusi, wspierając tym samym politykę represji stosowanych przez reżim Łukaszenki wobec uczestników pokojowych protestów, demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Nadal prowadzi działalność gospodarczą na Białorusi.

17.12.2020
88.Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI Nikolay Nikolaevich VOROBEYМiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич

ВОРОБЕЙ

Stanowisko(a): Biznesmen, współwłaściciel

Bremino Group

Data urodzenia:

4.5.1963

Miejsce urodzenia: Ukraińska SRR (obecnie

Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi, a jego działalność obejmuje ropę naftową, transport węgla, bankowość i inne sektory.

Jest współwłaścicielem Bremino Group - spółki, która korzystała z ulg podatkowych i innych form wsparcia ze strony białoruskiej administracji. Jego przedsiębiorstwu BelKazTrans przyznano wyłączne prawo do transferu węgla przez Białoruś.

W grudniu 2020 r. przekazał część swoich aktywów swoim bliskim wspólnikom. Według doniesień mediów nadal kontroluje przedsiębiorstwa Interservice oraz Oil Bitumen Plant. Utrzymuje działalność gospodarczą i bliskie stosunki z władzami Białorusi, a Łukaszence dał dwa luksusowe samochody. Ma również interesy gospodarcze na Ukrainie i w Rosji.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020
89.Natallia Mikhailauna

BUHUK

Natalia Mikhailovna

BUGUK

Наталля Мiхайлауна БУГУК

Наталья Михайловна

БУГУК

Stanowisko: sędzia sądu miejskiego w Mińsku, była sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data urodzenia:

19.12.1989

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako była sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Kaciaryny Bachwaławej (Andrejewej) i Darji Czulcowej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako sędzia sądu miejskiego w Mińsku.

21.6.2021
90.Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееуна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Stanowisko: prokurator w prokuraturze miejskiej w Mińsku, była zastępczyni prokuratora w sądzie dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data urodzenia:

12.03.1998

Miejsce urodzenia:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako była zastępczyni prokuratora w sądzie dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku reprezentowała reżim Łukaszenki w umotywowanych politycznie sprawach przeciwko dziennikarzom, działaczom i demonstrantom. W szczególności, ścigała dziennikarki Kaciarynę Bachwaławą (Andrejewą) i Darję Czulcową za nagrywanie pokojowych demonstracji, opierając się na bezpodstawnych oskarżeniach o "spisek" i "naruszanie porządku publicznego". Ścigała również członków białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego np. za udział w pokojowych demonstracjach i składanie hołdu zamordowanemu demonstrantowi Aliaksandrowi Tarajkouskiemu. Ustawicznie zwracała się do sędziego o wydanie kar długotrwałego pozbawienia wolności.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako prokurator w prokuraturze w Mińsku.

21.6.2021
91.Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

1гар Вiκтаравiч КУРЫЛОВ1Ч,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku w departamencie komisji śledczej

Data ur.:

26.09.1990

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku był zaangażowany w przygotowanie umotywowanej politycznie sprawy karnej przeciwko dziennikarkom Kaciarynie Bachwalawej (Andrejewej) i Darii Czulcowej. Dziennikarki, które nagrywały pokojowe demonstracje, zostały oskarżone o naruszenia porządku publicznego i skazane na dwa lata pozbawienia wolności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
92.Siarhei Viktaravich

SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiκтаравiч ШАЦ1ЛА

Сергей Викторович ШАТИЛО

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.:

13.08.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie demonstrantów, w szczególności za skazanie Natallii Hersche, Dzmitryja Halki i Dzmitryja Karatkewicza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
93.Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасы Ваальеуна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.:

15.10.1992

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie członka Rady Koordynacyjnej Dzmitryja Kruka, jak również przeciw personelowi medycznemu i starszym obywatelom. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano opieranie się na oświadczeniach anonimowych świadków.21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
94.Mariya Viachaslavauna

YAROKHINA

Maria Viacheslavovna

YEROKHINA

Марыя Вячаславауна

ЯРОХ1НА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.:

04.07.1987

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy związkowych, sportowców i demonstrantów, w szczególności za skazanie dziennikarza Uładzimira Hrydzina.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
95.Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna

BLIZNIUK

Юлiя Аляксандрауна

БЛ1ЗНЮК

Юлия Александровна

БЛИЗНЮК

wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.:

23.09.1971

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Arcioma Chwaszczeuskiego, Arcioma Sauczuka i Maksima Pauliuszczyka. Osoby te uważane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
96.Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасы Дзмггрыеуна КУЛ1К

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.:

28.07.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie Aliaksandra Zacharewicza, uważanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
97.Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Макам Леанiдавiч ТРУСЕВ1Ч

Максим Леонидович

ТРУСЕВИЧ

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.:

12.08.1989

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
98.Tatsiana Yaraslavauna

MATYL

Tatiana Yaroslavovna

MOTYL

Тацяна Яраславауна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku

Data ur.:

20.01.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie polityka opozycji Mikałaja Statkewicza i dziennikarza Aleksandra Borozenki. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
99.Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich

RUDENKO

Аляксандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Александр Анатольевич РУДЕНКО

wiceprzewodniczący sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.:

01.12.1981

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodniczący i sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie starszego i niepełnosprawnego demonstranta na karę grzywny, jak również za skazanie Ludmiły Kazak - prawniczki Marii Kalesnikawej, białoruskiej przywódczyni opozycji. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
100.Aliaksandr Aliaksandravich

VOUK

Aleksandr Aleksandrovich

VOLK

Аляксандр Аляκсандравiч ВОУК

Александр Александрович ВОЛК

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.:

01.08.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie sióstr Anastasii i Wiktorii Mironcew, uważanych za więźniarki polityczne przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
101.Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееуна

НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.:

14.02.1991

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów i dziennikarzy, w szczególności za skazanie Sofii Malaszewicz i Tichona Kliukacza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
102.Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславауна ЗАПАСН1К

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

wiceprzewodnicząca sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.:

28.03.1982

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca i sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Władisława Zenewicza, Olgi Pawłowej, Olgi Kłaskowskiej, Wiktara Baruszki, Sergeja Ratkewicza, Alekseja Charwinskiego, Andreja Chrenkowa, studenta Wiktora Aktistowa i nieletniego Maksima Babicza. Wszystkie te osoby uznane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
103.Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Макам Юрайи фшатау

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

sędzia sądu miejskiego w Lidzie

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu miejskiego w Lidzie jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działacza Witolda Aszuroka, uznanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
104.Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович

ГРУШКО

Stanowisko: wiceprezes sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu, były sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu

Data ur.:

24.01.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy, uznawanych za więźniów politycznych, oraz nieletnich.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Obecnie pełni funkcję wiceprezesa sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu.

21.6.2021
105.Dzmitry lurevich HARA

Dmitry lurevich GORA

Дзмгтрый Юрайи ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

przewodniczący komisji śledczej Białorusi (mianowany 11 marca 2021 r.)

były zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi (do 11 marca 2021 r.)

Data ur.:

04.05.1970

Jako zastępca prokuratora generalnego do marca 2021 r. jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw pokojowym demonstrantom, członkom opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom.21.6.2021
Miejsce ur.: Tbilisi, była Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Gruzja)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komisji międzyrządowej powołanej przez biuro prokuratora generalnego w celu prowadzenia postępowań przygotowawczych w związku z zażaleniami obywateli dotyczącymi nadużycia władzy przez funkcjonariuszy organów ścigania, jest odpowiedzialny za niepodejmowanie działań przez tę instytucję, jako że nie jest znana żadna sprawa związana z takimi postępowaniami przygotowawczymi, pomimo wniosków o zapoczątkowanie takich spraw karnych, zawierających zażalenia dotyczące użycia przemocy, złego traktowania i tortur.

Od marca 2021 r. jest przewodniczącym komisji śledczej Białorusi. Jako osoba piastująca tę funkcję jest odpowiedzialny za ściganie obrońców praw człowieka i uczestników pokojowych demonstracji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
106.Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich

STUK

Аляксей Канстанцінавіч СТУК

Алексей Константинович СТУК

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi

Data ur.: 1959

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Jest odpowiedzialny za zacieśnienie kontroli przez biuro prokuratora nad działaniami obywateli w miejscowościach i miejscach pracy i odpowiada za nakładanie nadmiernej odpowiedzialności prawnej na uczestników pokojowych demonstracji. Oświadczył publicznie, że biuro prokuratora generalnego będzie działać na rzecz zidentyfikowania "nielegalnych" stowarzyszeń obywatelskich i zwalczać ich działalność.21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
107.Genadz losifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi, doradca państwowy ds. sprawiedliwości 3. klasy Data ur.:

22.03.1964

Miejsce ur.: Oshmyany, Hrodna region (Oszmiana, obwód grodzieński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Był również zamieszany we wszczęcie umotywowanych politycznie postępowań karnych przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu - działaczowi opozycji i mężowi kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
108.Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеуна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна

ЛЮБЕЦКАЯ

członkini Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, przewodnicząca Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.:

03.06.1971

Miejsce ur.: były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako przewodnicząca komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialna za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.21.6.2021
109.Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich

YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч

ЯГОРАУ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.:

16.12.1969

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.21.6.2021
Miejsce ur.: Novosokolniki, Pskov region (Nowosokolniki, obwód pskowski), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

110.Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр 1 layjiaisiM АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.:

06.03.1964

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.21.6.2021
Miejsce ur.: Kobrin, Brest Region/ Oblast, (Kobryń, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

111.Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мжалаетач МУКАВОЗЧЫК

Андрей Николаевич МУКОВОЗЧИК

obserwator polityczny "Belarus Today" ("Sovietskaia Belarus - Belarus Segodnya")

Data ur.:

13.06.1963

Miejsce ur.: Novosibirsk (Nowosybirsk) były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu Łukaszenki publikującym w "Belarus Today"", oficjalnej gazecie administracji prezydenta. W jego artykułach demokratyczna opozycja i społeczeństwo obywatelskie są regularnie opisywane w sposób negatywny i urągliwy, z wykorzystaniem zafałszowanych informacji. Jest jednym z głównych źródeł propagandy państwowej, wspierającej i usprawiedliwiającej represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.21.6.2021
Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: MP 3413113 oraz MP 2387911

W maju 2020 r. otrzymał nagrodę "Golden Pen" ("Złote Pióro") od prorządowej organizacji Belarusian Union of Journalists (Białoruski Związek Dziennikarzy). W grudniu 2020 r. otrzymał nagrodę "Golden Letter" ("Złota Litera") od przedstawicieli Ministerstwa Informacji Białorusi. W styczniu 2021 r. Łukaszenko podpisał dekret przyznający Mukawozczykowi medal "For labour merits" ("Za zasługi w pracy").

Mukawozczyk osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

112.Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich

GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Stanowisko(a): Wiceprezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi (Belteleradio Company)

Data urodzenia:

5.11.1983

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Tel. (biuro): +375 (17) 369-90-15

Jako wiceprezes Belteleradiocompany (radio i telewizji państwowej), autor i gospodarz cotygodniowego propagandowego programu telewizyjnego "Glavnyy efir", chętnie dostarczał białoruskiej publiczności fałszywych informacji o wynikach wyborów, protestach, represjach popełnianych przez władze państwowe i działaniach reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za sposób, w jaki telewizja państwowa przedstawia informacje o sytuacji w kraju, udzielając tym samym wsparcia władzom, w tym Łukaszence.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021
113.Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович

ДАВЫДЬКО

członek Izby Reprezentantów, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Mediów przewodniczący białoruskiej organizacji politycznej Belaya Rus

Data ur.:

29.09.1955

Jako przewodniczący jednej z głównych prołukaszenkowskich organizacji Belaya Rus (Biełaja Rus), jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu. Udzielając wsparcia Łukaszence, często posługiwał się językiem podburzającym do nienawiści i zachęcał do przemocy aparatu państwowego wobec pokojowych demonstrantów.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021
Miejsce ur.: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, (wieś Popówka, Sienno, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Nr paszportu: MP2156098

114.Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna

CHEMODANOVA

Вольга Мжалаеуна ЧАМАДАНАВА

Ольга Николаевна

ЧЕМОДАНОВА

Stanowisko(a): Była sekretarz prasowa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi

Naczelnik Głównej Dyrekcji ds. Ideologii i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska

Data urodzenia:

13.10.1977

Miejsce urodzenia: region miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: pułkownik

Paszport: MC1405076

Będąc w przeszłości najważniejszą osobą ds. mediów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi, odgrywała kluczową rolę w przeinaczaniu i naginaniu faktów o użyciu siły wobec demonstrantów, jak również w rozpowszechnianiu o nich fałszywych informacji. Groziła pokojowym demonstrantom i nieustannie uzasadniała używanie wobec nich przemocy.

Jako że była częścią aparatu bezpieczeństwa i przemawiała w jego imieniu, wspiera reżim Łukaszenki.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako naczelnik Głównej Dyrekcji ds. Ideologii i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska.

21.6.2021
115.Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Іванавіч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych

Data ur.:

21.11.1964/ 1965

Miejsce ur.: Kletsk, Minsk Region (Kleck, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Jako prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych jest odpowiedzialny za sankcje stosowane wobec studentów za uczestnictwo w pokojowych demonstracjach, obejmujące wydalenie ich z uniwersytetu.

Niektóre z tych sankcji zostały zastosowane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w demonstracjach i strajkach.

21.6.2021
Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Adres poczty elektronicznej: skriba_s@bseu.by

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.
116.Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich

RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБН1КОВ1Ч Сергей Петрович РУБНИКОВИЧrektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Data ur.: 1974

Miejsce ur.: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, (Szarkowszczyzna, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Aleksandra Łukaszenkę, jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021
117.Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляксандр reHag3eei4

БАХАНОВ1Ч

Александр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Stanowisko(a): pierwszy wiceminister edukacji, były rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego

Data urodzenia: 1972 r.

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Jako rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Alaksandra Łukaszenkę, był odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach. W styczniu 2023 r. został mianowany pierwszym wiceministrem edukacji Republiki Białorusi.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021
118.Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA)Jako rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA) jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach.21.6.2021
Data ur.:

20.11.1962

Miejsce ur.: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, (Rakuszewa, obwód mohylewski) były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

119.Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich

RYZHENKOV

Макам Уладз1м1рав1ч

РЫЖАНКОУ

Максим Владимирович

РЫЖЕНКОВ

pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta

Data ur.:

19.06.1972

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. Podczas ponaddwudziestoletniej kariery w białoruskiej służbie cywilnej zajmował szereg stanowisk, w tym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w różnych ambasadach. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.21.6.2021
120.Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich

LUKASHENKO

Дзмгтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

biznesmen, prezes Prezydenckiego Klubu Sportowego

Data ur.:

23.03.1980

Miejsce ur.: Mogilev/ Mahiliou (Mohylew), były ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Dzmitryj Łukaszenka to biznesmen i syn Aleksandra Łukaszenki. Od 2005 r. jest prezesem państwowo-publicznego stowarzyszenia "Prezydencki Klub Sportowy", w 2020 r. został ponownie wybrany na to stanowisko. Za pośrednictwem tego stowarzyszenia prowadzi interesy i kontroluje szereg przedsiębiorstw. Był obecny na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.21.6.2021
121.Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еуна

ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна

ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Stanowisko(a): Bizneswoman, dyrektor galerii sztuki

Data urodzenia:

29.10.1979

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

4291079A047PB1

Lilija Łukaszenko to żona Wiktara Łukaszenki i synowa Aleksandra Łukaszenki. Była blisko powiązana z szeregiem ważnych przedsiębiorstw, które osiągają korzyści z reżimu Łukaszenki, w tym z przedsiębiorstwami takimi jak Dana Holdings / Dana Astra oraz koncern Belkhudozhpromysly. Wraz z mężem Wiktarem Łukaszenką była obecna na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r.

Obecnie jest dyrektorem galerii sztuki "Art Chaos". Jej działalność gospodarcza jest promowana przez media powiązane z reżimem.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021
122.Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер^ч 1ВАНКОВ1Ч

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

dyrektor generalny OJSC "MAZ"

Data ur.: 1971

Miejsce ur.: Novopolotsk (Nowopołock), Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako dyrektor generalny OJSC "MAZ" Waljeryj Iwankowicz ponosi odpowiedzialność za przetrzymywanie pracowników MAZ przez siły bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa oraz za wydalenie z pracy pracowników MAZ, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach przeciwko reżimowi. Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Został mianowany przez Łukaszenkę na stanowisko członka komisji zajmującej się opracowywaniem zmian do białoruskiej konstytucji. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021
123.Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яyгенавiч

ШАТРОУ

Александр

Евгеньевич ШАТРОВ

Stanowisko(a): biznesmen, udziałowiec i były dyrektor generalny spółki Synesis LLC

Data urodzenia:

9.11.1978

Miejsce urodzenia: były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie, białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3091178A002VF5

Jako były szef i były akcjonariusz większościowy Synesis LLC Aliaksandr Szatrou był odpowiedzialny za decyzję tego przedsiębiorstwa o zapewnieniu białoruskim władzom platformy monitoringu (Kipod), która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo, i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Przyczynia się zatem do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej przez aparat państwowy. Synesis twierdzi, że przestała zapewniać białoruskim władzom platformę monitoringu Kipod, ale według doniesień ByPOL państwowe służby bezpieczeństwa nadal wykorzystują tę platformę.

Synesis jest jedną ze spółek mających siedzibę w parku technologicznym Hi-Tech Park utworzonym dekretem Aleksandra Łukaszenki; z tego względu korzysta z wielu ulg, m.in. zwolnień z podatku dochodowego, VAT, podatku od działalności offshore, cła itd.

Synesis LLC i jej jednostka zależna Panoptes osiągały korzyści z udziału w państwowym systemie monitorowania bezpieczeństwa. Inne przedsiębiorstwa, których właścicielem lub współwłaścicielem był Szatrou, takie jak BelBet i Synesis Sport, również osiągają korzyści z zamówień rządowych.

Składał publiczne oświadczenia, w których krytykował osoby protestujące przeciwko reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Nadal jest udziałowcem Synesis LLC.

21.6.2021
124.Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich

TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Stanowisko(a): Biznesmen, właściciel BelGlobalStart, współwłaściciel VIBEL, były prezes Białoruskiej Federacji Tenisa

Data urodzenia:

7.01.1961

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Siarhei Tsiatseryn jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje dystrybucję napojów alkoholowych (za pośrednictwem przedsiębiorstwa "BelGlobalStart"), produktów spożywczych i mebli. Należy do najbliższego otoczenia Łukaszenki.

W 2019 r. BelGlobalStartuzyskał pozwolenie na rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego centrum biznesowego naprzeciw pałacu prezydenckiego w Mińsku. Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa VIBEL, które sprzedaje reklamy w wielu kanałach białoruskiej telewizji państwowej. Był prezesem Białoruskiej Federacji Tenisa i byłym doradcą Łukaszenki do spraw sportu.

21.6.2021
125.Mikhail Safarbekovich GUTSERIEVМикаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВStanowisko(a): biznesmen, udziałowiec i prezes zarządu spółki Slavkali prezes zarządu i udziałowiec spółek: JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt Grad

członek zarządu i udziałowiec spółki JSC NKNeftisa

Data urodzenia:

9.3.1958

Miejsce urodzenia: Akmolinsk (Akmolińsk), były ZSRR (obecnie Astana (Kazachstan))

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Michaił Gucerjew jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, mającym interesy gospodarcze na Białorusi w sektorach energii, potasu, hotelarsko-gastronomicznym i innych. Jest wieloletnim znajomym Aleksandra Łukaszenki i dzięki temu powiązaniu zgromadził znaczne bogactwo i zdobył wpływy wśród elity politycznej na Białorusi. "Safmar", przedsiębiorstwo, które było kontrolowane przez Gucerjewa, było jedynym rosyjskim koncernem naftowym, który kontynuował dostarczanie białoruskim rafineriom ropy podczas kryzysu energetycznego między Białorusią a Rosją na początku 2020 r.

Gucerjew wspierał również Łukaszenkę w sporach z Rosją dotyczących dostaw ropy. Guceriew był prezesem zarządu i udziałowcem spółki "Slavkali", które buduje kopalnię i zakład przetwarzania chlorku potasu Neżinskij na terenie starobińskiego złoża soli potasu koło Lubania. To największa inwestycja na Białorusi, o wartości 2 mld USD. Łukaszenko obiecał Gucerjewowi, że, aby go uhonorować, zmieni nazwę Lubania na Gucerjewsk.

Jego pozostała działalność na Białorusi obejmowała też stacje paliw i magazyny ropy naftowej, a także hotel, centrum biznesowe i terminal lotniczy w Mińsku. Łukaszenko stanął w obronie Gucerjewa, po tym jak w Rosji wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Łukaszenko podziękował również Gucerjewowi za wkłady finansowe na rzecz organizacji charytatywnych i za zainwestowanie miliardów dolarów na Białorusi. Według doniesień Gucerjew ofiarował Łukaszence luksusowe prezenty.

Gucerjew oświadczył również, że jest właścicielem rezydencji, która faktycznie należy do Łukaszenki, a tym samym krył go, kiedy dziennikarze rozpoczęli dochodzenie w sprawie majątku Łukaszenki. Gucerjew wziął udział w potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki 23 września 2020 r. W październiku 2020 r. Łukaszenka i Gucerjew pojawili się na otwarciu cerkwi prawosławnej, którą Gucerjew sponsorował.

Zgodnie z doniesieniami mediów, kiedy w sierpniu 2020 r. zwolniono strajkujących pracowników białoruskich mediów państwowych, aby ich zastąpić, na pokładzie samolotu należącego do Gucerjewa przewieziono na Białoruś rosyjskich pracowników mediów, którzy następnie zostali zakwaterowani w hotelu Minsk Renaissance należącym do Gucerjewa. Gucarjew wspomagał zakup tomografów komputerowych dla Białorusi podczas kryzysu związanego z COVID-19. Gucerjew osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021
126.Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей IeaHaei4 АЛЕКС1Н

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

biznesmen, współwłaściciel Bremino Group

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Aleksej Aleksin jest jednym z czołowych biznesmenów na Białorusi, jego działalność obejmuje sektory ropy naftowej i energii, nieruchomości, rozwoju, logistyki, tytoniu, handlu detalicznego, finansów i inne. Ma ścisłe powiązania z Aleksandrem Łukaszenką oraz jego synem i byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Wiktarem Łukaszenką. Działa w ruchu rowerzystów na Białorusi; pasję tę dzieli z Wiktarem Łukaszenką. Jego przedsiębiorstwo posiada nieruchomość w kompleksie "Alexandria 2" (obwód mohylewski), znanym jako "rezydencja prezydencka", w której często bywa Łukaszenka.21.6.2021
Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa Bremino Group - inicjatora i współadministratora projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych oraz innych korzyści. Aleksin i pozostali właściciele Bremino Gropu otrzymali wsparcie od Wiktara Łukaszenki.
Przedsiębiorstwom "Inter Tobacco" i "Energo-Oil", które należą do Aleksina i członków jego bliskiej rodziny, przyznano wyłączne przywileje przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę; otrzymały one także wsparcie państwowe na utworzenie kiosków Tabakierka. Aleksin był prawdopodobnie zaangażowany w założenie pierwszej zatwierdzonej przez rząd prywatnej firmy wojskowej na Białorusi "GardServis", którą podejrzewa się o powiązania z białoruskim aparatem bezpieczeństwa. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.
127.Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr)

Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч

ЗАЙЦАУ

Александр Николаевич

ЗАЙЦЕВ

Stanowisko(a): Biznesmen, współwłaściciel Bremino Group i Sohra Group

Data urodzenia:

22.11.1976

Miejsce urodzenia: Ruzhany (Różana), obwód brzeski, Białoruś (dawny ZSRR)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Alaksandr Zajcau jest byłym asystentem Wiktara Łukaszenki (syna Aleksandra Łukaszenki, a zarazem jego byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego). Dzięki dostępowi do rodziny Łukaszenki uzyskuje lukratywne kontrakty dla swoich przedsiębiorstw. Był również ściśle powiązany z Sohra Group, której przyznano prawo eksportu do państw Zatoki Perskiej i państw afrykańskich produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe (traktory, ciężarówki). Jest również współwłaścicielem i prezesem rady uczestników Bremino Group. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych, i innych korzyści. Zajcau wraz z pozostałymi właścicielami Bremino Group otrzymał wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021
128.Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

1ван Бранiслававiч

МЫСЛ1ЦК1

Иван Брониславович

МЫСЛИЦКИЙ

pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Data ur.:

23.10.1976

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. - jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.21.6.2021
Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Iwan Myslicki jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

129.Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiкалаевiч БЕЛЯКОУ

Олег Николаевич БЕЛЯКОВ

Stanowisko: szef departamentu prac ideologicznych i wsparcia kadrowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi, były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, był odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. - jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef departamentu prac ideologicznych i wsparcia kadrowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi.

21.6.2021
130.Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich

MANDRIK

ynag3icnaý AnMKceeBiq

MAHHPMK

BnagucnaB AneKceeBuq

MAHHPMK

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.:

04.07.1971

Miejsce ur.:

Nr krajowego dokumentu tożsamości:

3040771A125PB2; Nr paszportu: MP3810311

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. - jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.21.6.2021
Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

131.Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Aнgрэn MikanaeBÌH

HAMnmA

AHgpeft HuKonaeBUH

HAWnWHA

Stanowisko: szef departamentu wsparcia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi, były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia:

01.7.1974

Miejsce urodzenia:

Paszport: KH2133825

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, był odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. - jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury. Za pracę jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w grudniu 2020 r. otrzymał prezydencki order za służbę ojczyźnie i tym samym osiągnął korzyści z reżimu Łukaszenki.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef Departamentu Wsparcia Logistycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi.

21.6.2021
132.Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich

LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч

ЛАШЧЫНОУСК1

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.:

12.05.1963

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. - jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.21.6.2021
Jako osoba sprawująca w przeszłości tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach i za stosowane tam środki represyjne, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

133.Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладз1м1рауна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

szefowa Dyrekcji

ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie

ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.:

20.04.1972

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szefowa Dyrekcji ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialna za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. - jej działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.21.6.2021
Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

134.Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich

STREBKOV

Дзмгтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОУ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

naczelnik więzienia nr 8

w Żodzinie

Data ur.:

19.03.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik więzienia nr 8 w Żodzinie jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku zatrzymań oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym więzieniu - w tym w stanowiącym jego część ośrodku zatrzymań tymczasowych - po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
135.Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яуген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич

ШАПЕТЬКО

naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina

Data ur.:

30.03.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
136.Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

1гар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.:

21.01.1980

Miejsce ur.: Gomel Region/ Oblast (obwód homelski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.21.6.2021
Wywierał presję na personel medyczny, aby zwalniać lekarzy wspierających demonstrantów. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet "Jej prawa" wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

137.Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.:

12.05.1980

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.21.6.2021
Według zeznań świadków między 9 a 12 sierpnia 2020 r. miały miejsce przypadki brutalnego pobicia niektórych kobiet przetrzymywanych w tym ośrodku. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet "Jej prawa" wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

138.Uladzimir losifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.:

21.08.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet "Jej prawa" wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
139.Aliaksandr Uladzimiravich

VASILIUK

Alexander (Alexandr)

Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч

ВАС1ЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

szef zespołu śledczego Komisji Śledczej

Data ur.:

08.05.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, w tym białoruskiej przywódczyni opozycji Marii Kalesnikawej, którą organizacje broniące praw człowieka uznają za więźniarkę polityczną. Jest również odpowiedzialny za zatrzymanie wielu przedstawicieli mediów opozycyjnych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
140.Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яуген Анатольевiч АРХ1РЭЕУ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

szef Głównego Departamentu Śledczego, Biuro Centralne Komisji Śledczej

Data ur.:

01.07.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Głównego Departamentu Śledczego w Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za wszczynanie i prowadzenie politycznie umotywowanych postępowań karnych, w szczególności przeciwko członkom opozycyjnej Rady Koordynacyjnej i innym demonstrantom. Postępowania te służą zastraszeniu demonstrantów, a także penalizowaniu udziału w pokojowych demonstracjach.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
141.Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich

KOVRYZHKIN

Аляксей Iгаравiч

КАУРЫЖК1Н

Алексей Игоревич КОВРИЖКИН

szef zespołu śledczego,,

Główny Departament Śledczy, Komisja Śledcza

Data ur.:

03.11.1981

Miejsce ur.: Bobruisk (Bobrujsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków sztabu wyborczego Wiktara Babaryki i członków Rady Koordynacyjnej, w tym prawnika Maksima Znaka, którego organizacje broniące praw człowieka uznają za więźnia politycznego.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
142.Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr)

Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмгтрыев1ч

АГАфОНАУ

Александр Дмитриевич

АГАФОНОВ

pierwszy zastępca szefa Głównego Departamentu Śledczego, Komisja Śledcza

Data ur.:

13.03.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa w Głównym Departamencie Śledczym Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań wobec Siarhieja Cichanouskiego - opozycjonisty i męża kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej - oraz innych działaczy politycznych, w tym Mikałaja Statkiewicza i Zmićra Kazłoua. Siarhiej Cichanouski, Zmicier Kazłou i Mikałaj Statkiewicz zostali uznani za więźniów politycznych przez białoruską organizację broniącą praw człowieka "Wiasna".21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
143.Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich

BYCHEK

Канстанщн фёдаравiч

БЫЧАК

Константин Фёдорович

БЫЧЕК

naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB

Data ur.:

20.09.1985

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB Kanstancin Byczak nadzorował umotywowane politycznie dochodzenie w sprawie kandydata na urząd prezydenta Wiktara Babaryki. Kandydatura Wiktara Babaryki została odrzucona przez Centralną Komisję Wyborczą. Podstawą tej decyzji było sprawozdanie sporządzone przez KGB oraz oficjalne telewizyjne wystąpienia Kanstancina Byczaka, w których twierdził on, że Wiktar Babaryka jest winny prania pieniędzy, choć dochodzenie jeszcze się toczyło.21.6.2021
26 października 2020 r. Kanstancin Byczak w rządowej telewizji próbował zastraszyć pokojowych demonstrantów, oświadczając, że ich działania zostaną uznane za akty terroryzmu.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

144.Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Stanowisko(a): Były szef komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Pierwszy zastępca szefa dyrekcji spraw wewnętrznych regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodna

Jako były naczelnik wydziału spraw wewnętrznych w administracji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku Andrej Bakacz był odpowiedzialny za działania sił policyjnych należących do tego dystryktu i za wydarzenia, które miały miejsce na posterunku policji. Podczas pełnienia przez niego funkcji21.6.2021
Data urodzenia:

19.11.1983

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

naczelnika pokojowi demonstranci w Mińsku padali ofiarą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania na podległym mu posterunku policji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca szefa dyrekcji spraw wewnętrznych regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodna.

145.Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich

POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

szef komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.:

25.06.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef dyrekcji spraw wewnętrznych w administracji rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za przeprowadzone przez siły policyjne w tym rejonie represje wobec pokojowych demonstrantów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za złe traktowanie, w tym torturowanie, pokojowych demonstrantów, którzy zostali zatrzymani na podległym mu posterunku policji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
146.Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч

ЗАХВЩЭВН

Александр Александрович

ЗАХВИЦЕВИЧ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego

w Mińsku

Data ur.:

01.01.1977

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku nadzoruje policję bezpieczeństwa publicznego i jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie Frunzenskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów21.6.2021
Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

w tym rejonie. Funkcjonariusze podlegający Alaksandrowi Zachwicewiczowi stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest on zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

147.Siarhei Uladzimiravich

USHAKOU

Sergei Vladimirovich

USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч

УШАКОУ

Сергей Владимирович

УШАКОВ

Stanowisko(a): szef i były zastępca szefa komendy policji rejonu frunzeńskiego w Mińsku

Data urodzenia:

22.8.1980

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu frunzeńskiego w Mińsku nadzorujący policję kryminalną był odpowiedzialny za czyny swoich podwładnych, zwłaszcza za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie frunzeńskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Funkcjonariusze bezpośrednio mu podlegający stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Obecnie pełni funkcję szefa komendy policji rejonu frunzeńskiego w Mińsku.

21.6.2021
148.Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровіч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.:

26.03.1973

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku nadzorujący policję bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Pierszamajskim po wyborach prezydenckich w 2020 r., oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Przykładem może być brutalne potraktowanie Maksima Haroszina, właściciela kwiaciarni, który został aresztowany za to, że rozdawał kwiaty uczestniczkom Marszu Kobiet 13 października 2020 r. Siarhiej Arciomienka wywierał presję na obywateli, by odwieść ich od udziału w pokojowych manifestacjach.21.6.2021
Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
149.Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Міхайлавіч

РЫДЗЕЦК1

Александр Михайлович

РИДЕЦКИЙ

były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku, szef Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Państwowej Komisji Analizy Sądowej

Data ur.:

14.08.1978

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Kastrycznickim po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
150.Dzmitry lauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich

BURDIUK

Дзмітрьй Яугеньевіч

БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego, były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.:

31.01.1980

Miejsce ur.: Obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku Dzmitryj Burdziuk był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby w tym rejonie po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Kastrycznickiego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3310180C009PB7

Numer paszportu: MP3567896

151.Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вггаль Вiтальевiч КАП1ЛЕВ1Ч

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.:

26.11.1988

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania komendy policji rejonu Leninskiego. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.

Wital Kapilewicz jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021
152.Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

К1рыл Сганiслававiч К1СЛОУ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.:

02.01.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku Kirył Kisłou jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie tego posterunku policji. Jest także odpowiedzialny za masowe represje wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób, którym poddawali ich jego podwładni.

Kirył Kisłou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021
153.Siarhei Aliaksandravich

VAREIKA

Sergey Aleksandrovich

VAREIKO

Сяргей Аляκсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Александрович ВАРЕЙКО

szef komendy policji rejonu Maskouskiego, były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.:

01.02.1980

Miejsce ur.:

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Zawodzkiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.21.6.2021
Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

21 grudnia 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Maskouskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

154.Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей феліксавіч ДУБАВІК

Сергей Феликсович ДУБОВИК

zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego

Data ur.:

01.02.1974

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego Siarhiej Dubawik jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Leninskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.21.6.2021
Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

155.Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляксандр Мечьіслававіч

АНДРЫЕУСК1

Александр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego

w Mińsku

Data ur.:

29.04.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunsenskiego w Mińsku Alaksandr Andryjeuski jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Frunzenskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymani musieli godzinami klęczeć z pochyloną głową, byli brutalnie bici, rażeni taserem.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
156.Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вггаль Мiхайлавiч

МАКРЫЦК1

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku (do 17 grudnia 2020 r.). Od 17 grudnia 2020 r. szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.:

17.02.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby przetrzymywani w placówkach tej komendy policji po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. Wital Makrycki został awansowany na stanowisko szefa komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
157.Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich

VRUBLEVSKII

Яуген Аляκсеевiч

УРУБЛЕУСК1

Евгений Алексеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina

Data ur.:

28.01.1966

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina Jauhien Urubleuski jest odpowiedzialny za nieludzkie lub poniżające traktowanie, w tym tortury, którym poddawani byli obywatele przetrzymywani w ośrodku zatrzymań dla przestępców. Według zeznań świadków i informacji w mediach osobiście brał udział w brutalnych pobiciach obywateli zatrzymanych w sierpniu 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka.

21.6.2021
158.Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мжалай Мiкалаевiч

КАРПЯНКОУ

Николай Николаевич

КАРПЕНКОВ

wiceminister spraw wewnętrznych, były szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw WewnętrznychJako szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach, i za ich arbitralne aresztowanie i przetrzymywanie. Liczne zeznania oraz zdjęcia i nagrania wideo wskazują na to, że grupa pod jego dowództwem pobiła i aresztowała pokojowych demonstrantów i groziła im bronią palną.21.6.2021
Data ur.:

06.09.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

6 września 2020 r. Mikałaj Karpiankou został sfilmowany, gdy pałką rozbija szklane drzwi kawiarni, w której ukrywali się pokojowi demonstranci, i dokonuje ich brutalnego zatrzymania. Opublikowane zostało też nagranie, na którym oznajmia on, że jego wydział użyje broni palnej przeciwko demonstrantom.

Mikałaj Karpiankou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

159.Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

naczelnik Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk

Data ur.:

29.07.1980

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Michaił Hryb był naczelnikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych Obwodowego Witebskiego Komitetu Wykonawczego od marca 2019 do października 2020 r., a następnie został mianowany naczelnikiem Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk i podniesiony do rangi generała dywizji milicji (sił policyjnych).21.6.2021
Z racji pełnienia tej funkcji jest odpowiedzialny za działania sił policyjnych, odpowiednio, w obwodzie witebskim do października 2020 r. i w Mińsku od października 2020 r., w tym za brutalne stłumienie pokojowych demonstracji oraz naruszenia prawa do pokojowego zgromadzania się i wolności słowa, których to czynów dopuściły się siły policyjne w Witebsku i w Mińsku, po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r.
Michaił Hryb jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.
160.Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вжтар Генадзевiч ХРЭН1Н

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

minister obrony

Data ur.:

01.08.1971

Miejsce ur.: Navahrudak/ Novogrudek (Nowogródek), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał broni

Numer paszportu białoruskiego: KH2594621

Jako minister obrony Białorusi od 20 stycznia 2020 r. Wiktar Chrenin odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego - bez właściwego uzasadnienia - lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.21.6.2021
Osobisty numer identyfikacyjny: 3010871K003PB1Wydał szereg oświadczeń publicznych, w których zadeklarował gotowość użycia wojska przeciw pokojowym demonstrantom w sierpniu 2020 r. i porównał demonstrantów do nazistowskich kolaborantów w związku z użyciem przez nich historycznej biało- czerwonobiałej flagi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

161.Ihar Uladzimiravich

HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Ігар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Stanowisko(a): dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności, były dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych

Data urodzenia:

19.11.1967

Miejsce urodzenia: Chernigov, Chernigovskaya oblast (Czernihów, obwód czernihowski), były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Stopień wojskowy: generał dywizji

Numer paszportu białoruskiego: KH2187962

Osobisty numer identyfikacyjny: 3191167E003PB1

Jako dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi odpowiadał za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego - bez uzasadnienia - lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Po incydencie wydawał wraz z Arciomem Sikorskim, dyrektorem Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu Białorusi, oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności.

21.6.2021
162.Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Aniip:>u MikanaeBW

PyPHEBM1!

Aiuipen HuKonaeBuq PyPHEBM1!

szef sztabu głównego, pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych

Data ur.:

27.07.1971

Miejsce ur.: Baranovich, Brest Region/ Oblast, (Baranowicze, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako szef sztabu głównego i pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego - bez właściwego uzasadnienia - lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.21.6.2021
Numer paszportu białoruskiego: MP3849920

Osobisty numer identyfikacyjny: 3270771C016PB2

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Po incydencie wydawał oświadczenia prasowe uzasadniające działania władz białoruskich.
Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.
163.Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Stanowisko(a): przewodniczący Federacji Szachowej Republiki - publicznego stowarzyszenia "Białoruska Federacja Szachowa", były dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA

Data urodzenia:

8.7.1956

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Numer paszportu białoruskiego: P4289481

Osobisty numer identyfikacyjny: 3080756A068PB5

Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA odpowiadał za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za nieuzasadnione przekierowanie na lotnisko w Mińsku pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako przewodniczący Federacji Szachowej Republiki - publicznego stowarzyszenia "Białoruska Federacja Szachowa".

21.6.2021
164.Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich

AVRAMENKO

Аляксей Мікалаевіч АУРАМЕНКА

Алексей Николаевич

АВРАМЕНКО

minister transportu i łączności

Data ur.:

11.05.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były

ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: MP3102183

Osobisty numer identyfikacyjny: 3110577A020PB2

Jako minister transportu i łączności Białorusi odpowiada za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku - bez właściwego uzasadnienia - pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Alaksiej Auramenka jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.21.6.2021
165.Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich

SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч CIKOPCKI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Stanowisko(a): dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA, były dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności

Data urodzenia: 1983 r.

Miejsce urodzenia: Soligorsk, Minsk Region/ Oblast (Soligorsk, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Numer paszportu białoruskiego: MP3785448

Osobisty numer identyfikacyjny: 3240483A023PB7

Jako dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności Białorusi odpowiadał za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Ponosi zatem odpowiedzialność za nieuzasadnione przekierowanie na lotnisko w Mińsku pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Po incydencie wydawał wraz z dowódcą sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi Iharem Holubem oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji i wspiera reżim Łukaszenki.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA.

21.6.2021
166.Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВ1Ч

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

wiceprzewodniczący Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członek delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady EuropyAleh Hajdukiewicz jest wiceprzewodniczącym Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członkiem delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Wydawał oświadczenia publiczne, w których pochwalał przekierowanie do Mińska w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja została podjęta bez właściwego uzasadnienia i miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi oraz stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.21.6.2021
Data ur.:

26.03.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZsRr (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3260377A081PB9

Numer paszportu: MP2663333

Wydawał też oświadczenia publiczne, w których sugerował, że białoruscy przywódcy opozycyjni mogą być zatrzymywani za granicą i transportowani na Białoruś "w bagażniku samochodowym". Tym samym popiera trwające obecnie prześladowanie białoruskiej demokratycznej opozycji i dziennikarzy przez siły bezpieczeństwa.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

167.Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Igor Anatolevich KRIUCHKOV

Irap Анатольевiч КРУЧКОУ

Игорь Анатольевич

КРЮЧКОВ

szef Odrębnej Służby ds. Środków Aktywnych (ASAM), działającej w ramach sił specjalnych Państwowego Komitetu ds. Granic

Data ur.:

13.4.1976

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

3130476M077PB6

Jako szef Odrębnej Służby ds. Środków Aktywnych (ASAM), działającej w ramach sił specjalnych Państwowego Komitetu ds. Granic, jest odpowiedzialny za działania podległych mu sił, które biorą udział w fizycznym transporcie migrantów przez terytorium Białorusi do granicy między tym państwem a państwami członkowskimi Unii. AsAm pobiera od transportowanych migrantów opłaty za możliwość przekroczenia granicy. Działania te są prowadzone w ramach operacji "Śluza".

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021
168.Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль

Пятровiч ЛАПО/ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

Stanowisko(a): były generał broni, przewodniczący Państwowego Komitetu ds. Granic Republiki Białorusi (mianowany 29 grudnia 2016 r.), główny przedstawiciel ds. granicy państwowej

Data urodzenia:

24.5.1963

Miejsce urodzenia: Kulakovka (Kułakówka),

Mogilev Region/Oblast (obwód mohylewski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Numer paszportu: MP4098888

Osobisty numer identyfikacyjny: 3240563K033PB5

Jako przewodniczący Państwowego Komitetu ds. Granic był odpowiedzialny za działania podległych mu organów ds. kontroli granic; udokumentowano, że działający w ramach tych organów funkcjonariusze służby granicznej kierowali migrantów na granicę między Białorusią a państwami członkowskimi Unii w celu jej nielegalnego przekroczenia, prowadzili ich do tej granicy lub zmuszali ich do jej nielegalnego przekroczenia; celowe zaniechanie przez te organy należytego wykonywania ich obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów prób przekroczenia tej granicy.

Jest zatem odpowiedzialny za organizowanie działań reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

Został przeniesiony do rezerwy w maju 2023 r.

2.12.2021
169.Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцiн reHag3beei4 МОЛАСТАУ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

Stanowisko(a): pułkownik, przewodniczący Państwowego Komitetu ds. Granic, były szef Grodzieńskiej Grupy Służby Granicznej (mianowany 1 października 2014 r.), jednostka wojskowa 2141, przedstawiciel ds. granicy państwowej

Data urodzenia:

30.5.1970

Miejsce urodzenia: Krasnoarmeysk (Krasnoarmiejsk), Saratov Region (obwód saratowski), Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Numer paszportu: KH2479999

Osobisty numer identyfikacyjny: 3300570K025PB3

Jako szef Grodzieńskiej Grupy Służby Granicznej był odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Grodzieńską Grupę Służby Granicznej należytego wykonywania jej obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów prób przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

Został mianowany przez Łukaszenkę przewodniczącym Państwowego Komitetu ds. Granic.

2.12.2021
170.Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мiкалаевiч

ХАРЧАНКА

Павел Николаевич

ХАРЧЕНКО

szef Połockiego Oddziału Służby Granicznej

Data ur.:

29.3.1981

Miejsce ur.: Chita (Czyta), były ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Połockiego Oddziału Służby Granicznej jest odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Połocki Oddział Służby Granicznej należytego wykonywania jego obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021
171.Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

кар Мiкалаевiч ГУТНІК

Игорь Николаевич ГУТНИК

Stanowisko(a): pułkownik, zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu ds. Granic, były szef Brzeskiej Grupy Służby Granicznej

Data urodzenia:

17.12.1974

Miejsce urodzenia: Zabolotye (Zabłocie), Smolevichi District (rejon smolewicki), Minsk Region/Oblast (obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belarus

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Numer paszportu: BM1962867

Jako szef Brzeskiej Grupy Służby Granicznej, który w 2018 r. został posłem Brzeskiej Rady Regionalnej jako jeden z kandydatów lojalnych wobec Łukaszenki, był odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Brzeską Grupę Służby Granicznej należytego wykonywania jej obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów prób przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

Został mianowany przez Łukaszenkę zastępcą przewodniczącego Państwowego Komitetu ds. Granic.

2.12.2021
172.Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUKАляксандр Барысавiч ДАВ1ДЗЮКpułkownik, szef Lidzkiego Oddziału Służby Granicznej, jednostka wojskowa 1234 (mianowany 27 września 2016 r.), przedstawiciel ds. granicy państwowejJako szef Lidzkiego Oddziału Służby Granicznej jest odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Lidzki Oddział Służby Granicznej należytego wykonywania jego obowiązków2.12.2021
Aleksandr Borisovich DAVIDIUKАлександр Борисович ДАВИДЮКczłonek Lidzkiej Rejonowej Rady Posłów od jej 28. zgromadzenia (objął stanowisko 2 lutego 2018 r.)

Data ur.:

4.5.1973

Miejsce ur.: Novograd-Volynsky (Nowogród Wołyński), Zhytomyr region (obwód żytomierski), były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: KH2613034

Osobisty numer identyfikacyjny: 3040573E050PB7

ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii. Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.
173.Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Макам Вiктаравiч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

Stanowisko(a): szef Brzeskiej Grupy Służby Granicznej, były szef Smorgońskiej Grupy Służby Granicznej, jednostka wojskowa 2044 (mianowany w marcu 2018 r.), przedstawiciel ds. granicy państwowej

Data urodzenia:

12.12.1978

Miejsce urodzenia: Sverdlovsk (Jekaterynburg), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Jako szef Smorgońskiej Grupy Służby Granicznej był odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Smorgońską Grupę Służby Granicznej należytego wykonywania jej obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów prób przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii. Twierdził również, że liczba migrantów na granicy białorusko-litewskiej utrzymuje się na zwykłym poziomie, pomimo znacznego wzrostu zaobserwowanego po stronie litewskiej. Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

Został mianowany szefem Brzeskiej Grupy Służby Granicznej.

2.12.2021
174.Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевiч

ГЛАЗ

Анатолий

Анатольевич ГЛАЗ

szef Departamentu Informacji i Dyplomacji Cyfrowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białorusi (rzecznik prasowy)

Data ur.:

31.7.1982

Płeć: mężczyzna

Szef Departamentu Informacji i Dyplomacji Cyfrowej i rzecznik prasowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białorusi od dnia 11 czerwca 2018 r. Z racji pełnienia tej funkcji wielokrotnie wydawał oświadczenia publiczne, w których popierał politykę reżimu Łukaszenki w odniesieniu do podejmowanych ostatnio przez ten reżim prób ułatwiania nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich Unii. Bronił również publicznie decyzji2.12.2021
Obywatelstwo: białoruskieo nieuzasadnionym przymusowym lądowaniu na lotnisku w Mińsku pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu zatrzymanie i aresztowanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

175.Siarhei

Aliaksandravich

EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich

EPIKHOV

Сяргей Аляксандравiч ЕП1ХАУ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

sędzia Sądu Regionalnego w Mińsku

Data ur.:

16.5.1966

Adres: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Belarus;

59 L.Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Belarus;

14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

3160566B046PB4

Jako sędzia Sądu Regionalnego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie politycznie umotywowanych wyroków przeciwko przywódcom i działaczom opozycji, w szczególności za skazanie Marii Kalesnikawej i Maksima Znaka, którzy zostali uznani za więźniów politycznych przez organizacje praw człowieka. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021
176.Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

1гар Вячаслававiч ЛЮБАВ1ЦК1

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi

Data ur.:

21.7.1983

Adres: Vogel 1K St., apt. 17, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3210783C002PB2

Jako sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi jest odpowiedzialny za wydawanie politycznie umotywowanych wyroków przeciwko przywódcom i działaczom opozycji oraz dziennikarzom, w szczególności za skazanie Wiktara Babaryki, kandydata opozycji na prezydenta, który został uznany za więźnia politycznego przez organizacje praw człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021
177.Siarhei Siarheevich

GIRGEL

Sergei Sergeevich

GIRGEL

Сяргей Сяргеевiч

ПРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич

ГИРГЕЛЬ

prokurator wyższego szczebla w Departamencie Prokuratury Biura Prokuratora Generalnego

Data ur.:

16.6.1978

Adres: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

3160678H018PB5

Jako prokurator wyższego szczebla w Departamencie Prokuratury Biura Prokuratora Generalnego reprezentował reżim Łukaszenki w politycznie umotywowanych sprawach przeciwko przywódcom opozycji i członkom społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności wniósł oskarżenie przeciwko kandydatowi opozycji na prezydenta Wiktarowi Babaryce, który został uznany za więźnia politycznego przez organizacje praw człowieka. Wielokrotnie zwracał się do sędziego o wydanie wyroków skazujących na długotrwałe pozbawienie wolności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021
178.Valiantsina

Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянцiна Генадзьеуна

КУЛ1К

Валентина

Геннадьевна КУЛИК

sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi

Data ur.:

15.1.1960

Adres: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

4150160A119PB2

Jako sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi jest odpowiedzialna za wydawanie politycznie umotywowanych decyzji przeciwko działaczom i przywódcom opozycji. W szczególności odrzuciła skargę Wiktara Babaryki dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej na podstawie wniesionych przez niego skarg na decyzję Centralnej Komisji Wyborczej, która odmówiła zarejestrowania go jako kandydata na prezydenta.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021
179.Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Aнgрэň Aндрэевig nPAKAnyK

AHgpeň AHgpeeBMM nPOKOnyK

Stanowisko: dyrektor przedsiębiorstwa państwowego "Centrum Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji w Brześciu"; były wicedyrektor Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi

pułkownik Policji Finansowej

Data urodzenia:

22.7.1973

Miejsce urodzenia: Kobryń, obwód brzeski, Białoruś

Adres: ul. Mira 22 m. 88, Pryłuki, obwód miński, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3220773C061PB1

Jako były wicedyrektor Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi był odpowiedzialny za politycznie umotywowane kampanie, które ten departament prowadzi przeciwko dziennikarzom i niezależnym białoruskim mediom. Osobiście zatwierdził decyzję o przeszukaniu siedziby niezależnego portalu medialnego TUT.by i wszczął postępowanie sądowe przeciwko TUT.by i zatrudnianym przez ten portal dziennikarzom, a także doprowadził do zablokowania dostępu do strony TUT.by.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, jak również za poważane naruszenia praworządności.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako dyrektor przedsiębiorstwa państwowego "Centrum Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji w Brześciu";

2.12.2021
180.Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Irap Анатольевiч МАРШАЛАУ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

wiceprzewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej, dyrektor Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej

generał dywizji policji finansowej

Data ur.:

12.1.1972

Miejsce ur.: Shklov (Szkłów), Mogilev Region/ Oblast (obwód mohylewski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: 15 Shchukina St., Minsk, Belarus;

43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

3120172H018PB4

Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi oraz dyrektorem wchodzącego w jego skład Departamentu Dochodzeń Finansowych. Jako osoba piastująca tę funkcję jest odpowiedzialny za wszczęcie politycznie umotywowanego postępowania o uchylanie się od opodatkowania przeciwko portalowi medialnemu TUT.by, na podstawie art. 243 kodeksu karnego Republiki Białorusi, co zagraża wolności mediów na Białorusi. Jest też odpowiedzialny za przeszukania przeprowadzone w maju 2021 r. w biurze TUT. by w Mińsku, w biurach regionalnych i w domach części pracowników TUT.by.

Jest też odpowiedzialny za zatrzymanie członków "Press Club Belarus" w grudniu 2020 r., przeszukanie oraz konfiskatę mienia w siedzibie Biura ds. Praw Osób

z Niepełnosprawnościami, w tym brutalne przesłuchanie Aleha Hrableuskiego i Siarhieja Drazdouskiego w styczniu 2021 r., zatrzymanie i postawienie zarzutu uchylania się od opodatkowania członkini Rady Koordynacyjnej Liliji Ułasawej, a także za przeszukania i zatrzymania, które dotknęły pracowników firmy programistycznej PandaDoc - która uruchomiła internetową inicjatywę "Protect Belarus" - we wrześniu 2021 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, jak również za poważane naruszenia praworządności.

2.12.2021
181.Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Мiхайлаyна САКАЛОУСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

sędzia kolegium do spraw cywilnych w Sądzie Najwyższym

Data ur.:

18.9.1955

Adres: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

4180955A015P80

Jako sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi jest odpowiedzialna za polityczne umotywowaną decyzję o likwidacji białoruskiego oddziału PEN Center - białoruskiej organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest też odpowiedzialna za politycznie umotywowaną decyzję, która doprowadziła do likwidacji białoruskiego oddziału Komitetu Helsińskiego (BHC), gdyż w dniu 2 września 2021 r. oddaliła skargę komitetu dotyczącą ostrzeżenia skierowanego pod jego adresem przez białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021
182.Marat Siarheevich

MARKAU

Marat Sergeevich

MARKOV

Марат Сяргеевiч МАРКАУ

Марат Сергеевич МАРКОВ

przewodniczący zarządu kontrolowanego przez państwo kanału telewizyjnego ONT i gospodarz programu "Markau: nic osobistego"

Data ur.:

1.5.1969

Miejsce ur.: Luninets (Łuniniec), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jest przewodniczącym zarządu kontrolowanego przez państwo kanału telewizyjnego ONT i gospodarzem programu "Markau: nic osobistego". W tym charakterze dobrowolnie przekazywał białoruskiej opinii publicznej fałszywe informacje o wyniku wyborów, protestach i represjach przeprowadzanych przez organy państwowe oraz o okolicznościach zmuszenia pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 do nieuzasadnionego lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za sposób, w jaki kanał ONT przedstawia informacje o sytuacji w kraju, udzielając tym samym wsparcia władzom, w tym Aleksandrowi Łukaszence. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Przeprowadził pierwszy wywiad wymuszony na Ramanie Pratasiewiczu, po tym jak został on zatrzymany, a według wielu doniesień - poddany torturom przez białoruskie władze. Groził też pracownikom ONT, którzy strajkowali po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz stłumieniu protestów przez władze, i zastraszał ich. Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021
183.Dzmitry Siarheevich

KARSIUK

Dmitriy Sergeevich

KARSIUK

Дзмгтрый Сяргеевiч

КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич

КАРСЮК

sędzia sądu dla rejonu Centralnego miasta Mińska

Data ur.:

7.7.1995

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Centralnego miasta Mińska jest odpowiedzialny za liczne politycznie umotywowane wyroki przeciwko pokojowym manifestantom, w szczególności za skazanie Jahora Wiarszynina, Pawła Łukajanaua, Arcioma Sakowicza i Mikałaja Szemietaua, którzy zostali uznani za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Skazywał ludzi na kolonię karną, więzienie i areszt domowy za uczestniczenie w pokojowych protestach, publikowanie postów w mediach społecznościowych, używanie biało-czerwono-białej flagi Białorusi i inne przypadki korzystania ze swobód obywatelskich.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji

2.12.2021
184.Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

кар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Stanowisko(a): przewodniczący Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów

Data urodzenia:

28.4.1964

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Od 13 grudnia 2021 r. pełni funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów i w związku z tym jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego z 27 lutego 2022 r., które nie spełniało międzynarodowych standardów praworządności, demokracji i praw człowieka i nie spełniało kryteriów ustalonych przez Komisję Wenecką. W szczególności nie zachowano przejrzystości procesu przygotowań: nie uwzględniono w nim społeczeństwa obywatelskiego ani demokratycznej opozycji na uchodźstwie.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia demokracji i praworządności na Białorusi.

3.6.2022
185.Dzmitry Aliaksaevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich

OLEKSIN

Дзмгтрый Аляксеевiч

АЛЕКОН

Дмитрий Алексеевич

ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-

Invest)

Data urodzenia:

25.4.1987

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022
186.Vital Aliaksevich

ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich

OLEKSIN

Вгталь Аляксеевiч

АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич

ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil- Invest)

Data urodzenia:

29.8.1997

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022
187.Bogoljub KARICБогољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Stanowisko(a): serbski biznesmen i polityk, powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings

Data urodzenia:

17.1.1954

Miejsce urodzenia: Peja/Peć, Kosowo

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: serbskie

Numer paszportu: 012830978 (ważny do 27.12.2026)

Serbski biznesmen i polityk. Wraz z członkami rodziny rozwinął na Białorusi sieć przedsiębiorstw handlu nieruchomościami i utrzymuje sieć kontaktów z rodziną Aleksandra Łukaszenki. W szczególności był ściśle powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings i jego byłą spółką zależną Dana Astra; według doniesień reprezentował te podmioty podczas spotkań z Aleksandrem Łukaszenką. Jedna z powiązanych z nim firm przygotowała projekt "Minsk World", który Aleksander Łukaszenka uznał za "przykład współpracy słowiańskiego świata". Powiązane z nim przedsiębiorstwa korzystały - dzięki tym bliskim stosunkom z Aleksandrem Łukaszenką i jego otoczeniem - z preferencyjnego traktowania ze strony reżimu Łukaszenki, w tym uzyskiwały ulgi podatkowe i działki pod zabudowę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022
188.Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Stanowisko(a): współgospodarz programu "Platforma" w kanale "Belarus 1" telewizji państwowej

członek organizacji "Rusj molodaja"

Data urodzenia:

20.9.1990

Miejsce urodzenia: Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Współgospodarz programu "Platforma" nadawanego w kanale Belarus 1 telewizji państwowej. Jako osoba pełniąca tę funkcję wspiera reżimową narrację służącą dyskredytowaniu niezależnych mediów, podważaniu demokracji i usprawiedliwianiu represji. Wspierał narrację reżimu Łukaszenki na temat zamiaru zorganizowania przez zachodnie państwa zamachu stanu na Białorusi i wzywał do surowych kar dla osób rzekomo zaangażowanych w te działania, wspierał kampanię dezinformacyjną dotyczącą złego traktowania migrantów, którzy przybyli do Unii z Białorusi, i propagował obraz niezależnych mediów jako agentów zagranicznego wpływu, których działalność należy ograniczyć.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

3.6.2022
189.Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich

MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч

МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Stanowisko(a): naczelnik Wydziału Nadzoru Przestrzegania Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego; starszy radca sprawiedliwości

Data urodzenia:

21.3.1980

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Szef Wydziału Nadzoru Zgodności z Prawem Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego i starszy doradca prawny. Jako osoba pełniąca tę funkcję jest odpowiedzialny za wszczęcie postępowania przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu, Arciomowi Sakauowi, Dzmitrowi Papouowi, lharowi Łosikowi, Uładzimirowi Cichanowiczowi i Mikałajowi Statkiewiczowi. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022
190.Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich

DOLYA

Мiκалай Iванавiч ДОЛЯ

Николай Иванович ДОЛЯ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim

Data urodzenia:

3.7.1979

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3070379H041PBI

Mikałai Dolia jest sędzią Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim. Jako osoba sprawująca tę funkcję jest odpowiedzialny za skazanie Siarhieja Cichanouskiego, Arcioma Sakaua, Dzmitra Papoua, lhara Łosika, Uładzimira Cichanowicza i Mikałaja Statkiewicza na nieproporcjonalnie długie kary pozbawienia wolności. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022
191.Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich

PARSHIN

Андрэй Яyгенавiч

ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич

ПАРШИН

Stanowisko(a): szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji na Białorusi (GUBOPiK)

Data urodzenia:

19.2.1974

Adres: Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Andrei Parszyn jest od 2021 r. szefem Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (GUBOPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. GUBOPiK jest jednym z głównych organów odpowiedzialnych za prześladowania polityczne na Białorusi, w tym arbitralne i bezprawne aresztowania i złe traktowanie, w tym tortury, działaczy i członków społeczeństwa obywatelskiego.

GUBOPiK opublikował w swoim profilu Telegram nagrania wymuszonych zeznań białoruskich działaczy i zwykłych obywateli, narażając ich na reakcje społeczeństwa białoruskiego i wykorzystując jako narzędzie nacisku politycznego. GUBOPiK zatrzymał również Marka Bernsteina, jednego z czołowych rosyjskojęzycznych redaktorów Wikipedii, za publikowanie informacji na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę, uznawanych za antyrosyjskie fałszywe informacje.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.6.2022
192.Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizy'nego "ONT", autor i prezenter wielu programów ("Propaganda", "Do uzupełnienia")

Data urodzenia:

26.3.1989

Miejsce urodzenia: Grodno, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Ihar Tur jest pracownikiem państwowego kanału telewizy'nego "ONT" i jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest gospodarzem programu "Propaganda", w którym wzywa do przemocy, dyskredytuje działaczy opozycji i promuje nagrania z wymuszonymi zeznaniami więźniów politycznych. Jest autorem szeregu fałszywych doniesień dotyczących protestów białoruskiej opozycji oraz dezinformacji na temat wydarzeń w Unii i ataków na społeczeństwo obywatelskie. Jest również odpowiedzialny za rozpowszechnianie w internecie dezinformacji i wiadomości podżegających do przemocy. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki medal za pracę w mediach.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022
193.Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанщауна

ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна

ГЛАДКАЯ

Stanowisko(a): specjalna korespondentka gazety "SB Belarus Segodnya", prezenterka państwowego kanału telewizyjnego "Belarus 1"

Data urodzenia:

30.6.1983

Adres: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Ludmiła Hładkaja jest jedną z najważniejszych propagandystek reżimu Łukaszenki. Jest pracowniczką gazety "SB Belarus Segodnya" i współpracowniczką innych mediów proreżimowych, w tym państwowego kanału telewizyjnego "Belarus 1". Mówiąc o opozycji demokratycznej, często posługuje się mową nienawiści i obraźliwym językiem. Przeprowadziła również liczne "wywiady" z bezprawnie zatrzymanymi obywatelami Białorusi, często studentami, ukazując ich w upokarzających sytuacjach i czyniąc z nich obiekt drwin. Propagowała represje stosowane przez białoruski aparat bezpieczeństwa i uczestniczyła w kampaniach dezinformacyjnych i w kampaniach manipulowania informacjami. Publicznie wyraża poparcie dla Aleksandra Łukaszenki i dumę ze służenia jego reżimowi. Za swoją pracę jest publicznie chwalona i nagradzana przez Łukaszenkę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022
194.Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizyjnego "CTV", autor i gospodarz kilku programów ("Tajne sprężyny polityki", "Order Judasza" i "Panopticon")

Stopień: porucznik rezerwy

Ryhor Azaronak jest jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest felietonistą politycznym, autorem i gospodarzem cotygodniowych programów propagandowych na państwowym kanale telewizyjnym "CTV". W swoich audycjach popierał przemoc wobec przeciwników reżimu Łukaszenki, systematycznie używał obraźliwego języka wobec działaczy, dziennikarzy i innych przeciwników reżimu Łukaszenki. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki nagrodę z medalem "Za odwagę".

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022
Data urodzenia:

18.10.1995

Miejsce urodzenia: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

195.Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stanowisko(a): dyrektor generalny spółki akcyjnej "Bielaruskali";

prezes rady nadzorczej JSC Belarussian Potash Company;

członek Stałej Komisji Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Narodowego Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Data urodzenia:

15.6.1976

Miejsce urodzenia: osada Pohost, rejon soligorski, obwód miński, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Narodowość: białoruska

Jest dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa państwowego Bielaruskali, które jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i obcych walut. Jest członkiem Rady Republiki i Zgromadzenia Narodowego, piastuje również wiele innych wysokich stanowisk na Białorusi i w trakcie swojej kariery otrzymał wiele nagród państwowych, w tym od Łukaszenki. Jest ściśle związany z Łukaszenką i członkami jego rodziny. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Jako dyrektor generalny Bielaruskali jest bezpośrednio zaangażowany w prowadzone przez reżim Łukaszenki we współpracy z Rosją przesiedlenia ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów. Wspiera on zatem reżim Łukaszenki.

Pracownicy spółki akcyjnej "Bielaruskali", którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zostali pozbawieni premii i zwolnieni. Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. Iwan Gaławatyj jako dyrektor Bielaruskali jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3.6.2022
196.Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich

KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч

KAPHIEHKA

Александр Владимирович

КОРНИЕНКО

Stanowisko(a): były kierownik kolonii karnej IK-17 Szkłów, podpułkownik Służby Wewnętrznej

Obecne stanowisko: inspektor powiatowy, Departament Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego powiatu słuckiego

Data urodzenia:

9.1.1979

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były kierownik kolonii karnej IK-17 w Szkłowie jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, więźniów politycznych i innych obywateli osadzonych w tej kolonii karnej po wyborach prezydenckich w 2020 r. i późniejszych pokojowych protestach. Był kierownikiem kolonii karnej w momencie śmierci więźnia politycznego Witolda Aszuraka, który zmarł w tej kolonii karnej w niewyjaśnionych okolicznościach w dniu 21 maja 2021 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
197.Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргєєвіч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Stanowisko(a): były kierownik kolonii poprawczej nr 1 w Nowopołocku

Data urodzenia:

3.3.1981

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były kierownik kolonii poprawczej nr 1 w Nowopołocku jest odpowiedzialny za systematyczne stosowanie tortur i złego traktowania, nadużywanie kar, w tym przedłużające się i powtarzające się przetrzymywanie w odosobnieniu, wobec więźniów politycznych i innych obywateli osadzonych w tej kolonii karnej oraz za udział w takich praktykach, zwłaszcza po wyborach prezydenckich w 2020 r. i późniejszych pokojowych protestach. Jako kierownik tej kolonii karnej jest odpowiedzialny nie tylko za zlecanie i nadzorowanie tych nadużyć, ale istnieją dowody jego osobistego udziału w aktach tortur i przemocy wobec więźniów. Za jego kierownictwa od 2017 r. do marca 2023 r. kolonia poprawcza nr 1 w Nowopołocku okryła się złą sławą z powodu wyjątkowo trudnych warunków osadzenia i złego traktowania więźniów, wśród których było wielu czołowych działaczy politycznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego osadzonych za opozycyjną postawę wobec reżimu prezydenta Łukaszenki. Po przeniesieniu z kolonii karnej nr 1 nadal piastuje aktywne stanowisko wysokiego szczebla w innym ośrodku detencyjnym i w związku z tym nadal współuczestniczy w systemie represji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
198.Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich

KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч

КАРОЛЬ

Александр Владимирович

КОРОЛЬ

Stanowisko(a): starszy prokurator w Biurze Prokuratora Generalnego

Data urodzenia:

28.6.1992

Miejsce urodzenia: Bobrujsk, obwód mohylewski, Republika Białorusi

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

3280692M019PB8

Jako starszy prokurator w Biurze Prokuratora Generalnego Białorusi jest odpowiedzialny za liczne politycznie umotywowane postępowania karne przeciwko białoruskim obrońcom praw człowieka. Jest zwłaszcza zaangażowany w umotywowane politycznie ściganie przedstawicieli białoruskiej organizacji praw człowieka Wiosna, w tym przewodniczącego Wiosny Alesia Bialackiego, wiceprzewodniczącego Walancina Stefanowicza, prawnika Uładzimira Łabkowicza, koordynatorki sieci wolontariuszy Wiosny Marfy Rabkowej, szefa biura Wiosny w Homlu, Leanida Sudalenki i wolontariusza Andreja Czapiuka, a także wolontariuszki Tacciany Łasicy, która została zwolniona z kolonii karnej w Homlu 24 września 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i poważne naruszenia praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
199.Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч

МУРАШК1Н

Михаил Михайлович

МУРАШКИН

Stanowisko(a): były zastępca szefa miejskiego wydziału spraw wewnętrznych w Żodzinie - szef policji bezpieczeństwa publicznego; pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w Borysowie - szef policji bezpieczeństwa publicznego od 29.10.2021

Data urodzenia:

8.9.1989

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były szef policji bezpieczeństwa publicznego w Żodzinie nakazał oddziałom policyjnym i oddziałom prewencyjnym OMON brutalne tłumienie pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., czemu towarzyszyło bicie demonstrantów i używanie wobec nich przemocy. Jest również zaangażowany w bezprawne powtarzające się osadzenia niezależnych dziennikarzy relacjonujących protesty przed wyborami prezydenckimi.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Nadal zajmuje równie wysokie stanowisko w departamencie spraw wewnętrznych.

3.8.2023
200.Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich

MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч

MAKCIMABI4

Николай Васильевич

МАКСИМОВИЧ

Stanowisko(a): zastępca szefa milicji bezpieczeństwa publicznego, Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku

Data urodzenia:

25.2.1977

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Adres: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Osobisty numer identyfikacyjny: 3250277M077PB2

Jako zastępca szefa milicji bezpieczeństwa publicznego w Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku jest odpowiedzialny za brutalne tłumienie pokojowych protestów w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w sierpniu 2020 r. i późniejszym. Osobiście wydawał oddziałom prewencyjnym OMON rozkazy brutalnego tłumienia demonstracji, zatrzymywania demonstrantów i niezależnych dziennikarzy relacjonujących te wydarzenia oraz poddawania ich surowym warunkom osadzenia.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
201.Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОУ

Петр Александрович ОРЛОВ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Miejskiego w Mińsku

Data urodzenia:

6.4.1967

Miejsce urodzenia: Mińsk, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

3040667A088PB0

Adres: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

Jako sędzia Sądu Miejskiego w Mińsku reprezentował reżim Łukaszenki w licznych procesach o podłożu politycznym i jest odpowiedzialny za wydawanie zaocznych wyroków wieloletniego pozbawienia wolności przeciwko kilkorgu członkom demokratycznej opozycji; Swiatłanie Cichanouskiej (15 lat), Pawłowi Łatuszce (18 lat) oraz Wolsze Kawalkowej, Maryi Maroz i Siarhiejowi Dyleuskiemu (po 12 lat).

Jest również odpowiedzialny za politycznie umotywowany proces i wyroki przeciwko blogerowi Eduardowi Palczysowi (13 lat pozbawienia wolności) i dziennikarce Kaciarynie Andrejewej (2 lata pozbawienia wolności). Wyroki te stanowią część systematycznego negowania prawa do wolności wypowiedzi i karania przez władze białoruskie za korzystanie z tego prawa. Wyroki wydawane przez tego sędziego są przykładami systemowych represji wobec sprzeciwu.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz za działania istotnie podważające demokrację i praworządność na Białorusi.

3.8.2023
202.Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан XiKMeToei4 МАШАДЗЕУ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Stanowisko(a): były zastępca kierownika kolonii karnej nr 1; obecny kierownik kolonii karnej nr 1

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako kierownik i były zastępca kierownika kolonii karnej nr 1 jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, więźniów politycznych i innych obywateli osadzonych w tej kolonii karnej po wyborach prezydenckich w 2020 r. i późniejszych pokojowych protestach. Był kierownikiem kolonii karnej w momencie śmierci więźnia politycznego Witolda Aszuraka, który zmarł w tej kolonii karnej w niewyjaśnionych okolicznościach w dniu 21 maja 2021 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
203.Siarhiej Uładzimirawicz KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch

KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч

КАРЧЭУСК1

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Stanowisko(a): major i kierownik wydziału porządkowego kolonii karnej nr 17 Szkłów

Data urodzenia:

15.6.1983

Adres: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3150683MO74PB5

Jako kierownik wydziału porządkowego kolonii karnej nr 17 w Szkłowie jest bezpośrednio odpowiedzialny za nieludzkie warunki osadzenia w tej kolonii, za brutalne praktyki i złe traktowanie więźniów, zwłaszcza więźniów politycznych. Osobiście uczestniczył w pobiciach i innych aktach skrajnej przemocy wobec więźniów i jest bezpośrednio zamieszany w śmierć więźnia politycznego, Witolda Aszuraka, w tej kolonii karnej w dniu 21 maja 2021 r. i odpowiedzialny za to zdarzenie.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
204.Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОУ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Stanowisko(a): podpułkownik służby wewnętrznej kolonii wychowawczej nr 2 w Bobrujsku

Miejsce urodzenia: Szkłów, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Prawdopodobny adres: Bobrujsk

Jako podpułkownik służby wewnętrznej kolonii wychowawczej nr 2 w Bobrujsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie małoletnich. Odpowiada za głodzenie dzieci, poddawanie ich torturom, pracy przymusowej oraz różnym formom przemocy fizycznej i psychicznej. Jest również odpowiedzialny za pozbawienie niepełnoletnich osadzonych dostępu do opieki medycznej.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
205.Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандрауна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна

БОНДАРЕНКО

Stanowisko(a): sędzia białoruskiego Sądu Najwyższego, była sędzia sądu rejonu moskiewskiego w Mińsku

Płeć: kobieta

Narodowość: białoruska

Jako sędzia rejonu moskiewskiego w Mińsku była odpowiedzialna za liczne orzeczenia motywowane politycznie. Skazała kilkoro obywateli Białorusi za udział w protestach i publikowanie antyrządowych komentarzy w komunikatorze Telegram. Skazała również dziennikarkę Katerinę Borisewicz i lekarza pogotowia Arcioma Sorokina za ujawnienie tajemnicy lekarskiej dotyczącej Romana Bondarenki, który został śmiertelnie pobity przez siły bezpieczeństwa.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Została mianowana przez Łukaszenkę sędzią białoruskiego Sądu Najwyższego.

3.8.2023
206.Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паулауна ПАХОДАВА

Светлана Павловна

ПОХОДОВА

Stanowisko(a): kierowniczka kolonii karnej nr 4 dla kobiet w Homlu

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Prawdopodobne miejsce pobytu: Homel

Jako kierowniczka kolonii karnej nr 4 dla kobiet w Homlu jest odpowiedzialna za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, więźniarek politycznych i innych obywatelek osadzonych w tej kolonii karnej dla kobiet. Była już kierowniczką kolonii karnej w czasie postępowania karnego przeciw Maryi Kalesnikawej, więźniarki politycznej, która została skazana na 11 lat pozbawienia wolności w tej kolonii karnej za udział w protestach przeciwko autorytarnym rządom Aleksandra Łukaszenki. Została pozbawiona wszystkich praw przysługujących więźniom, w tym prawa do kontaktu z adwokatem.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
207.Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna

PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер'еуна П1РОЖН1КАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu rejonu moskiewskiego w Mińsku

Data urodzenia:

8.1.1987

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny:

4010887M019PB2

Jako sędzia rejonu moskiewskiego w Mińsku skazała kilkoro obywateli Białorusi z powodów politycznych, w tym za udział w protestach i publikowanie antyrządowych komentarzy na kanale Telegram. Istnieją dowody na to, że czasem wydaje surowsze wyroki niż te, o które wnioskował prokurator.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
208.Tatsiana Aliaksandrauna

GRAKUN

Tatyana Alexandrovna

GRAKUN

Таццяна Аляксандрауна ГРАКУН

Татьяна Александровна

ГРАКУН

Stanowisko(a): starsza prokurator w Biurze Prokuratura Okręgowego w Mińsku ds. nadzoru nad przestrzeganiem orzecznictwa sądowego w sprawach karnych, młodszy radca sprawiedliwości

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Białoruska prokurator w Prokuraturze Okręgowej w Mińsku. W tej roli reprezentowała reżim Łukaszenki w motywowanych politycznie sprawach przeciwko dziennikarzom. W szczególności ścigała Marynę Zołatawą, redaktorkę naczelną TUT.BY, która została skazana na 12 lat pozbawienia wolności, oraz Liudmiłę Czekinę, dyrektorkę generalną TUT.BY, która została skazana na 12 lat pozbawienia wolności w marcu 2023 r., na podstawie bezpodstawnych zarzutów o "naruszenie bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi".

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
209.Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna

ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеуна

ЗЯНКЕВ1Ч

Валентина Николаевна

ЗЕНЬКЕВИЧ

Stanowisko(a): sędzia Kolegium Sądowego do Spraw Karnych Sądu Miejskiego w Mińsku

Data urodzenia:

8.1.1969

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Białoruska sędzia, która orzeka w Kolegium Sądowym do Spraw Karnych Sądu Miejskiego w Mińsku. Wydawała motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz. Skazała co najmniej siedmioro obywateli Białorusi ze względów politycznych, w tym Marynę Zołatawą, redaktorkę naczelną TUT. BY, która została skazana na 12 lat pozbawienia wolności, oraz Liudmiłę Czekinę, dyrektorkę generalną TUT.BY, która została skazana na 12 lat pozbawienia wolności w marcu 2023 r. Istnieją dowody na to, że od 2022 r. wydawała motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
210.Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яуген Валер'евiч БУБ1Ч

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Stanowisko(a): kierownik kolonii karnej nr 2; podpułkownik służby wewnętrznej

Data urodzenia:

3.6.1979

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Adres: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

Jako kierownik kolonii karnej nr 2 w Bobrujsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, pracę przymusową, przemoc fizyczną i psychiczną wobec więźniów.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
211.Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры IeaHaeÍ4 ВАС1ЛЕВ1Ч

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Stanowisko(a): kierownik kolonii karnej nr 14 w Nowosadach

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako kierownik kolonii karnej nr 14 jest odpowiedzialny za złe traktowanie skazanych, którzy zostali osadzeni w jego kolonii, nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, więźniów politycznych i innych obywateli osadzonych w tej kolonii karnej.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
212.Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч Б13ЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Stanowisko(a): prokurator

Data urodzenia:

25.3.1986

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Osobisty numer identyfikacyjny: 3250386H012PB7

Adres: Minsk, 30 Masherova

Ave., apt. 25

Jako prokurator Sądu Grodzkiego w Mińsku reprezentował reżim Łukaszenki w licznych sprawach o podłożu politycznym, w szczególności przeciwko Marfie Rabkowej i Andrejowi Czapiukowi, którzy otrzymali wyjątkowo długie wyroki, odpowiednio 15 i 6 lat pozbawienia wolności, oraz ośmiu współoskarżonym, którzy otrzymali wyroki pozbawienia wolności od 5 do 17 lat.

Marfa Rabkowa została pozbawiona wolności pod umotywowanym politycznie zarzutem "szkolenia ludzi do udziału w masowych zamieszkach lub finansowania takich działań" za koordynację wolontariatu w cieszącej się międzynarodowym uznaniem grupie broniącej praw człowieka Wiosna i zorganizowanie monitoringu wyborów w sierpniu 2020 r. Zebrała ona również dowody na przypadki tortur i innego złego traktowania zatrzymanych demonstrantów. Marfa Rabkowa była jedną z pierwszych członkiń Wiosny, którym władze postawiły motywowane politycznie zarzuty karne po protestach w sierpniu 2020 r.

Andrej Czapiuk został oskarżony o udział w organizacji przestępczej i podżeganie do nienawiści, m.in. za to, że zaangażował się jako wolontariusz w działania Wiosny.

Ich proces został przeprowadzony za zamkniętymi drzwiami na wniosek prokuratora Ramana Biziuka i zatwierdzony przez sędziego Siarheia Khrypacha ze względu na domniemane istnienie "materiałów o charakterze ekstremistycznym" w sprawie.

3.8.2023
Jest również odpowiedzialny za politycznie umotywowane ściganie współoskarżonych w tym samym procesie, a mianowicie: Akihiry Hajeuskiego-Hanady, Alaksandra Franckiewicza, Alaksieja Hałauki, Alaksandra Kazlanki, Pawła Szpietnego, Mikity Drańca, Andreja Maracza i Daniiła Czula. Odpowiada również za umotywowane politycznie zarzuty wobec Andreja Linnika i Antona Bialenskiego, a także wobec Dzmitryja Kanapielki, Witala Kawalenki, Cimura Pipiji, Dzianisa Bołtuca, Witala Szyszłoua i Emila Husejnaua.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz za działania istotnie podważające demokrację lub praworządność na Białorusi.

213.Siarhei Fiodaravich

KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Capren OegapaBiH XPHnAM

Cepren OegopoBUH XPMnAH

Stanowisko(a): sędzia Sądu Grodzkiego w Mińsku

Data urodzenia:

16.4.1966

Miejsce urodzenia: Mińsk, Białoruś

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Osobisty numer identyfikacyjny:

3160466A077PB2

Adres: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

Jako sędzia Sądu Grodzkiego w Mińsku reprezentował reżim Łukaszenki w licznych sprawach o podłożu politycznym, w szczególności przeciwko Marfie Rabkowej, Andrejowi Czapiukowi, którzy otrzymali wyjątkowo długie wyroki, odpowiednio 15 i 6 lat pozbawienia wolności, oraz ośmiu współoskarżonym, którzy otrzymali wyroki pozbawienia wolności od 5 do 17 lat.

Marfa Rabkowa została pozbawiona wolności pod umotywowanym politycznie zarzutem "szkolenia ludzi do udziału w masowych zamieszkach lub finansowania takich działań" za koordynację wolontariatu w cieszącej się międzynarodowym uznaniem grupie praw człowieka Wiosna i zorganizowanie monitoringu wyborów w sierpniu 2020 r. Zebrała ona również dowody na przypadki tortur i innego złego traktowania zatrzymanych demonstrantów. Marfa Rabkowa była jedną z pierwszych członkiń Wiosny, którym władze postawiły motywowane politycznie zarzuty karne po protestach w sierpniu 2020 r.

3.8.2023
Andrej Czapiuk został oskarżony o udział w organizacji przestępczej i podżeganie do nienawiści m.in. za to, że zaangażował się jako wolontariusz w działania Wiosny.

Ich proces został przeprowadzony za zamkniętymi drzwiami na wniosek prokuratora Ramana Biziuka i zatwierdzony przez sędziego Siarheia Khrypacha ze względu na domniemane istnienie "materiałów o charakterze ekstremistycznym" w sprawie.

Jest również odpowiedzialny za politycznie umotywowane ściganie współoskarżonych w tym samym procesie: Akihiry Hajeuskiego- Hanady, Alaksandra Franckiewicza, Alaksieja Hałauki, Alaksandra Kazlanki, Pawła Szpietnego, Mikity Drańca, Andreja Maracza i Daniiła Czula.

Jest również odpowiedzialny za umotywowany politycznie wyrok przeciwko Jegorowi Dudnikowowi w maju 2021 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz za działania istotnie podważające demokrację lub praworządność na Białorusi.

214.Vadzim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Ваgзiм Oранцавiм FIFIH

BaguM Oранцевмм rWrWH

Stanowisko(a): dyrektor Biblioteki Narodowej Białorusi; były szef białoruskiego towarzystwa rządowego "Wiedza" i dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, kandydat nauk historycznych.

Data urodzenia:

21.10.1977

Miejsce urodzenia: Mińsk, była białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z najbardziej zagorzałych i wpływowych funkcjonariuszy systemu białoruskiej propagandy państwowej. Systematycznie wspiera reżim Łukaszenki i często przedstawia swoje poglądy na państwowych kanałach telewizyjnych ONT i Białoruś 1. Poparł i uzasadnił represje wobec opozycji demokratycznej, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, w szczególności po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r. Rozpowszechnia narracje propagandowe na temat "nazistowskiego reżimu w Ukrainie", dyskredytując Zachód i uzasadniając rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Do czerwca 2023 r. stał na czele białoruskiego towarzystwa "Wiedza", znanego jako sponsorowana przez państwo organizacja pozarządowa promująca Łukaszenkę i jego reżim. Jego zasługi dla reżimu zostały uznane przez Łukaszenkę we wrześniu 2021 r., gdy otrzymał medal "Za zasługi w pracy". Ponadto w lutym 2023 r. został mianowany członkiem Komisji do rozpatrywania odwołań obywateli Białorusi za granicą dotyczących popełnionych przez nich przestępstw, na której czele stoi prokurator generalny Białorusi Andrej Szwied.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.8.2023
215.Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенія Пятроуна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Stanowisko(a): propagandystka i pracownica kanału państwowego "Biełaruś 1" oraz Białoruskiej Agencji Informacyjnej (Belarus News Agency)

Data urodzenia:

12.12.1987

Miejsce urodzenia: Mohylew, była białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Jedna z czołowych propagandystek reżimu Łukaszenki, ściśle powiązana z mediami reżimowymi. Białoruska prezenterka telewizyjną w państwowym kanale "Biełaruś 1". Od lipca 2021 r. prowadzi program informacyjny i analityczny "To coś innego" w państwowym kanale telewizyjnym "Biełaruś 1". W swojej kolumnie i doniesieniach dla białoruskiego 1. kanału telewizyjnego promuje rosyjską propagandę w odniesieniu do rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie oraz białoruską propagandę państwową skierowaną przeciwko opozycji i krajom sąsiednim. Propaguje teorię, że od 2020 r. Ukraina wraz z NATO organizuje specjalne operacje informacyjne i psychologiczne przeciwko Białorusi oraz narrację Łukaszenki, zgodnie z którą przedstawiciele opozycji są finansowani przez kraje zachodnie.

16.1.2021 otrzymała od prezydenta Łukaszenki nagrodę za "znaczny wkład w realizację polityki informacyjnej państwa, wysoki profesjonalizm, obiektywne i bogate relacje z wydarzeń związanych z życiem społecznopolitycznym i społeczno- kulturalnym kraju".

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.8.2023
216.Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna

BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеyна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна

БАЛАБОЛАВА

Stanowisko(a): sędzia Sądu Miejskiego w Nowopołocku

Płeć: kobieta

Jako sędzia Sądu Miejskiego w Nowopołocku jest odpowiedzialna za liczne politycznie umotywowane orzeczenia przeciwko pokojowym demonstrantom, w szczególności za skazanie przywódczyni związku zawodowego Wołhy Brycikawej oraz działaczy Hanny Tukawej i Andreja Haławyryna. Zarządzała grzywny i aresztowania za publiczne eksponowanie znaków "nie wojnie" lub publikowanie niezależnych sprawozdań z procesów sądowych.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
217.Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КН1ЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Stanowisko(a): sędzia Sądu Rejonowego w Mozyrze

Płeć: kobieta

Jako sędzia Sądu Rejonowego w Mozyrze jest odpowiedzialna za liczne politycznie umotywowane orzeczenia przeciwko pokojowym demonstrantom, w szczególności za skazanie Hleba Kojpisza, Uładzisłaua Hanczaroua, Alaksandra Cimaszenki i Daniiła Skipalskiego. Skazywała na karę pozbawienia wolności za udział w pokojowych protestach przeciwko reżimowi Łukaszenki.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
218.Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысауна ЛЯВУС1К

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Stanowisko(a): sędzia Sądu dla Rejonu Lenińskiego w Grodnie

Data urodzenia:

7.10.1973

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Adres: Grodno, st. Soviet Border

Guards 120, apt. 47

Osobisty numer identyfikacyjny:

4071073K000PB2

Jako sędzia Sądu dla Rejonu Lenińskiego w Grodnie jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie Alaksandra Cialehy. Skazywała na grzywny i kary pozbawienia wolności za wypowiadanie się przeciwko przemocy i represjom.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
219.Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВ1Ч

Геннадий Иванович

КУДЛАСЕВИЧ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Rejonowego w Iwanowcach

Data urodzenia:

5.5.1973

Miejsce urodzenia: Tereblicze, powiat Stolin, była białoruska SRR (obecnie Baiłoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Jako sędzia Sądu Rejonowego w Iwanowcach jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie Juryja Holika. Skazywał na karę pozbawienia wolności, areszt domowy i grzywny za protesty przeciwko rządowi lub niezależne doniesienia.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
220.Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

1на Леандауна ПАУЛОУСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Rejonowego w Baranowiczach

Data urodzenia:

29.7.1975

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Adres: Baranovichi, st.

Mikolskaya 32

Osobisty numer identyfikacyjny:

4290775C016PB9

Jako sędzia Sądu Rejonowego w Baranowiczach jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie Witala Korsaka i Anatola Puhacza. Skazywała na karę pozbawienia wolności i grzywny za krytykowanie prezydenta Łukaszenki i protestowanie przeciwko wynikom wyborów prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
221.Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich

TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАУ

Александр Николаевич

ТАРАКАНОВ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Rejonowy w Szkłowie, obwód mohylewski

Data urodzenia:

19.05.1965

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Białoruski sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Szkłowie w obwodzie mohylewskim. W 2017 r. został mianowany przez Aleksandra Łukaszenkę na czas nieokreślony. Wydawał głównie wyroki zaostrzające kary wobec przeciwników politycznych władz białoruskich, zwłaszcza w kontekście zmiany nałożonych kar na bezwzględną karę pozbawienia wolności lub odbycia takiej kary w jednostce o zaostrzonym rygorze. Taka decyzja została podjęta w przypadku filozofa i dziennikarza Uładzimira Mackiewicza związanego z niezależnym kanałem telewizyjnym Biełsat. Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.3.8.2023
222.Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich

BUBENCHIK

Дзмгтрый Вiтальевiч

БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич

БУБЕНЧИК

Stanowisko(a): sędzia Sądu Okręgowego w Grodnie

Data urodzenia:

15.7.1985

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Białoruski sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Grodnie. Został mianowany przez Aleksandra Łukaszenkę. Wydawał umotywowane politycznie orzeczenia przeciwko przeciwnikom białoruskich władz. 8 lutego 2023 r. skazał Andrzeja Poczobuta, niezależnego dziennikarza i działacza mniejszości polskiej krytykującego rząd Republiki Białorusi, na osiem lat pozbawienia wolności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
223.Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich

KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович

ХОРОШКО

Stanowisko(a): sędzia Sądu Okręgowy w Homlu

Data urodzenia:

22.5.1977

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Białoruski sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Homlu. Został mianowany przez Aleksandra Łukaszenkę. Wydawał umotywowane politycznie orzeczenia przeciwko przeciwnikom białoruskich władz, w tym dziennikarce niezależnej stacji telewizyjnej Biełsat, Kaciarynie Andrejewej, która została skazana na 8 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności w kolonii karnej.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
224.Anastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna

BENEDISYUK

AHacracia ynag3ÍMipayHa

BEHEH3IC№K

AHacracua BnaguMupoBHa BEHEHWCMK

Stanowisko(a): szefowa Departamentu Reporterów Telewizyjnej Agencji Prasowej w narodowym państwowym kanale telewizyjnym Biełaruś 1 TV

Data urodzenia:

31.10.1992

Miejsce urodzenia: Oszmiana, Białoruś

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Jedna z czołowych propagandystek reżimu Łukaszenki i szefowa Departamentu Reporterów Telewizyjnej Agencji Prasowej, przygotowującego reportaże dla kanału telewizyjnego Biełaruś 1.

Prowadzi program informacyjny "Plan B" w państwowym kanale telewizyjnym "Biełaruś 1". W swoim programie i reportażach dla kanału telewizyjnego "Biełaruś 1" szerzy narrację rosyjskiej propagandy na temat "nazistowskiego reżimu w Ukrainie", ukraińskich sił zbrojnych, a także propagandy prezydenta Łukaszenki skierowanej przeciwko białoruskiej opozycji i pułkowi im. Kalinowskiego. Szerzy również propagandę przeciwko sankcjom Zachodu.

W 2023 r. otrzymała od Łukaszenki oficjalną nagrodę za "znaczny wkład w realizację polityki informacyjnej państwa, wysoki profesjonalizm, obiektywne i bogate relacje z wydarzeń związanych z życiem społecznopolitycznym i społecznokulturalnym kraju".

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.8.2023
225.Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яуген ПУСГАВЬІ

Евгений ПУСГОВОЙ

Funkcja: białoruski propagandysta i nadawca

Data urodzenia:

29.2.1984

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Białoruski propagandysta pracujący dla kanału Stolicznoje Tielevidienije, jednego z trzech ogólnokrajowych kanałów telewizyjnych na Białorusi, oraz dla państwowej gazety Minskaja Prauda. Odpowiada za rozpowszechnianie propagandy wspierającej politykę Łukaszenki, która usprawiedliwia rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Został nagrodzony przez Łukaszenkę za osiągnięcia w zakresie rozwoju polityki informacyjnej państwa. Ponadto jest członkiem państwowej komisji mającej na celu weryfikację uchodźców politycznych, którzy chcą powrócić na Białoruś. Komisja ta została utworzona przez Łukaszenkę, by do celów politycznych przedstawiać uchodźców powracających na Białoruś jako osoby wyrażające ubolewanie z powodu swoich działań przeciwko reżimowi Łukaszenki.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.8.2023
226.Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станіславауна ГОРМАШ

Елена Станиславовна

ГОРМАШ

Funkcja: sędzia Sądu Rejonowego w Bobrujsku i Sądu Miejskiego w Bobrujsku

Data urodzenia:

10.9.1967

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Białoruska sędzia orzekająca w Sądzie Rejonowym w Bobrujsku i Sądzie Miejskim w Bobrujsku. Wydawała motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz. Skazała 6 zwolenników i działaczy opozycji ze względów politycznych. Istnieją dowody, że od 2020 r. wydawała motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
227.Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВ1Ч

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Funkcja: sędzia Sądu Rejonowego w Głębokiem

Data urodzenia:

10.11.1974

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Białoruski sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Głębokiem. Wydawał umotywowane politycznie orzeczenia przeciwko przeciwnikom białoruskich władz. Skazał co najmniej 13 obywateli Białorusi ze względów politycznych. Istnieją dowody na to, że w latach 2017-2023 wydawał motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
228.Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаyна АС1ПЕНКА

Анна Михайловна

ОСИПЕНКО

Funkcja: sędzia Sądu Rejonowego w Bobrujsku i Sądu Miejski w Bobrujsku

Data urodzenia:

7.12.1982

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Białoruska sędzia orzekająca w Sądzie Rejonowym w Bobrujsku i Sądzie Miejskim w Bobrujsku. Wydawała motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz. W latach 2020-2023 aktywnie uczestniczyła w skazywaniu przeciwników politycznych reżimu. W tym okresie wydała co najmniej 13 wyroków, w tym w dwóch sprawach niezależnych dziennikarzy medialnych.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
229.Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna

PODKOVYROVA

1рына Уладзiмiраÿна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Funkcja: prokurator

Data urodzenia:

22.9.1972

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Białoruska prokurator. Jej związki z organami ścigania sięgają co najmniej 2009 r., kiedy to pełniła funkcję starszego prokuratora w obwodzie homelskim. W 2022 r. działała jako prokurator w procesie niezależnego dziennikarza powiązanego z TVP i Biełsat TV. Wnioskowała wówczas o wydanie wobec niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat. Uczestniczyła również w rozpatrywaniu apelacji od wyroków dotyczących umieszczania w białoruskich mediach społecznościowych wpisów niesprzyjających rządowi i jego urzędnikom. Jako prokurator popierała zasądzone kary, uznając je za odpowiednie i sprawiedliwe.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
230.Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанауна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна

ВАЩЕНКО

Funkcja: sędzia Sądu Rejonowegi w Głębokiem

Data urodzenia:

22.9.1972

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: kobieta

Białoruska sędzia orzekająca w Sądzie Rejonowym w Głębokiem. Wydawała motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz. Istnieją dowody na to, że w latach 2007-2013 wydawała motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz. W tym okresie skazała co najmniej 9 obywateli Białorusi, w tym zwolenników i działaczy opozycji, ze względów politycznych.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
231.Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich

DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч

ДАВЫДАУ

Владимир Александрович

ДАВЫДОВ

Funkcja: sędzia Sądu Najwyższego Białorusi

Data urodzenia:

11.4.1967

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Białoruski sędzia orzekający w Sądzie Najwyższym Białorusi.

W 2014 r. został mianowany przez Aleksandra Łukaszenkę na czas nieokreślony. Orzeka głównie w sprawach apelacji od wyroków pozbawienia wolności dla działaczy politycznych i dziennikarzy. Pozostawił wyroki niezmienione. Taka decyzja została podjęta w przypadku dziennikarza Biełsatu, Pawła Winahradaua.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
232.Viachaslau Uladzimiravich

YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich

ELISEENKO

Вячаслау Уладзiмiравiч

ЕЛ1СЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Funkcja: sędzia Sądu Rejonowego w Dokszycach

Data urodzenia:

10.4.1979 Obywatelstwo: białoruskie Płeć: mężczyzna

Białoruski sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Dokszycach. Wydawał motywowane politycznie orzeczenia przeciwko przeciwnikom białoruskich władz. Skazał co najmniej 10 obywateli Białorusi ze względów politycznych. Istnieją dowody, że od 2018 r. wydawał motywowane politycznie orzeczenia przeciwko oponentom białoruskich władz.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
233.Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich

KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович

КОЛЯГО

Funkcja: główny śledczy - śledczy Komisji Śledczej ds. szczególnie ważnych spraw w Głównej Dyrekcji ds. Dochodzeń w Sprawach Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji na szczeblu Centralnym, major sprawiedliwości

Data urodzenia:

2.10.1989

Miejsce urodzenia: Mińsk, Republika Białorusi

Obywatelstwo: Białoruś

Płeć: mężczyzna

Śledczy Centralnego Biura Komisji Śledczej Republiki Białorusi w Głównej Dyrekcji ds. Dochodzeń w Sprawach Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Prowadzi postępowanie karne przeciwko członkom Wiosny. W postępowaniach sądowych przeciwko Alesiowi Bialackiemu, Walancinowi Stefanowiczowi i Uładzimirowi Łabkowiczowi występują liczne nieprawidłowości, a okres dochodzenia został sztucznie wydłużony przez władze w celu fabrykowania dowodów i przekroczył termin określony w prawie białoruskim i normach międzynarodowych regulujących prawo do rzetelnego procesu. Dochodzenie i proces w sprawie Wiosny nie były zgodne z zasadą praworządności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

3.8.2023
B.
Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 2 ust. 1
Nazwa

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwa

(pisownia białoruska) (pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikacjęPrzyczyny umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1.BeltechexportБелтехэкспортAdres: Nezavisimosti Ave. 86-B, Minsk, Belarus

Strona internetowa: https://bte.by/

Adres e-mail: mail@bte.by

Beltechexport jest podmiotem prywatnym, który eksportuje broń i sprzęt wojskowy produkowany przez białoruskie spółki państwowe do państw w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Beltechexport ma bliskie powiązania z białoruskim Ministerstwem Obrony. Beltechexport osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu, przynosząc korzyści administracji prezydenckiej.17.12.2020
2.Dana HoldingsТАА "Дана Холдынгз"

ООО "Дана Холдинга"

Adres: Peter Mstislavets St. 9, pom. 3 (office 4), 220076 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 690611860

Dana Holdings jest jednym z głównych deweloperów nieruchomości oraz przedsiębiorstw budowlanych na Białorusi. Spółka i jej spółki zależne17.12.2020
Strony internetowe: https://bir.by/; https:// en.dana-holdings.com; https://dana- holdings.com/

Adres e-mail: info@bir.by

Nr tel.:+375 (29) 636-23-91

otrzymały prawo do zabudowy nieruchomości gruntowych i wybudowały kilka dużych osiedli mieszkaniowych i centrów biznesu.

Osoby według doniesień reprezentujące Dana Holdings utrzymują ścisłe powiązania z prezydentem Łukaszenką. Wysokie stanowisko w Dana Holdings piastuje synowa prezydenta, Lilija Łukaszenko.

Dana Holdings nadal prowadzi działalność gospodarczą na Białorusi.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.Dana AstraЗТАА "Дана Астра"

ИООО "Дана Астра"

Adres: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9-13, 220076 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 191295361

Strony internetowe: https://bir.by/; https:// en.dana-holdings.com; https://dana- holdings.com/

Adres e-mail: PR@bir.by

Nr tel.: +375 (17) 269-32-60;

+ 375 (17) 269-32-51

Dana Astra - uprzednio jedna ze spółek zależnych Dana Holdings - jest jednym z głównych deweloperów nieruchomości oraz przedsiębiorstw budowlanych na Białorusi. Otrzymała prawo do zabudowy nieruchomości gruntowych, a obecnie buduje wielofunkcyjne centrum "Minsk World", które reklamuje jako największą tego rodzaju inwestycję w Europie.

Osoby według doniesień reprezentujące Dana Astra utrzymują ścisłe powiązania z prezydentem Łukaszenką. Synowa prezydenta, Lilija Łukaszenko, piastuje wysokie stanowisko w tej spółce.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020
4.GHU - Główny Urząd Gospodarczy administracji prezydentaГлавное хозяйственное управлениеAdres: Miasnikova St. 37, Minsk, Belarus

Strona internetowa: http://ghu.by

Adres e-mail: ghu@ghu.by

Główny Urząd Gospodarczy (GHU) administracji prezydenta jest największym podmiotem na rynku nieruchomości innych niż mieszkaniowe na Białorusi i organem nadzorczym wielu spółek.

Wiktar Szejman, który jako były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi sprawował bezpośrednią kontrolę nad GHU, został

17.12.2020
poproszony przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę o nadzorowanie bezpieczeństwa wyborów prezydenckich w 2020 r.

GHU osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

5.SYNESIS LLCООО "Синезис"Adres: Płatonowa 20B, 220005 Mińsk, Białoruś; Mantulinskaja 24, 123100 Moskwa, Rosja.

Numer rejestracji: (yHH/WHH): 190950894 (Białoruś);

7704734000/

770301001 (Rosja).

Strona internetowa: https:// synesis.partners; https://synesis- group.com/

Nr tel. +375 (17) 240-36-50

Adres e-mail: yuriy.

serbenkov@synesis.by

Synesis LLC zapewniała władzom Białorusi platformę monitoringu Kipod, która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji przez aparat państwowy na Białorusi. Jako użytkownicy systemu stworzonego przez spółkę Synesis były wymieniane Białoruski Państwowy Komitet Bezpieczeństwa (KGB) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Synesis twierdzi, że przestała zapewniać białoruskim władzom platformę monitoringu Kipod, ale według doniesień ByPOL państwowe służby bezpieczeństwa nadal wykorzystują tę platformę.

Synesis jest jedną ze spółek mających siedzibę w parku technologicznym Hi-Tech Park utworzonym dekretem Aleksandra Łukaszenki; z tego względu korzysta z wielu ulg, m.in. zwolnień z podatku dochodowego, VAT, podatku od działalności offshore, cła itd.

Spółka ta osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

17.12.2020
6.AGAT electromechanical Plant OJSC (zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC)Агат-электромеханический заводAdres: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Strony internetowe: https://agat-emz.by/

Adres e-mail: marketing@agat-emz.by

Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego),17.12.2020
Nr tel.:

+ 375 (17) 272-01-32;

+ 375 (17) 570-41-45

który odpowiada za realizację wojskowo- technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi.

Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują "Rubież", system barier przeznaczonych do tłumienia zamieszek. "Rubież" został użyty przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

7.140 Repair Plant (Zakłady naprawcze 140)140 ремонтный заводStrona internetowa: 140zavod.orgZakłady naprawcze 140 są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. Zakłady naprawcze 140 osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują pojazdy transportowe i opancerzone, których użyto przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020
8.MZKT (inna nazwa: VOLAT)МЗКТ - Минский завод колёсных тягачейStrona internetowa: www.mzkt.byMZKT (inna nazwa: VOLAT) są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo- technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. MZKT (inna nazwa: VOLAT) osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Pracownicy MZKT, którzy protestowali w trakcie wizyty prezydenta Łukaszenki w fabryce i którzy strajkowali po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r., zostali zwolnieni, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za naruszanie praw człowieka.

17.12.2020
9.Sohra Group / Sohra LLCООО СохраAdres: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192363182

Strona internetowa: http://sohra.by/

Adres e-mail: info@sohra.by

Przedsiębiorstwo Sohra należało do Alaksandra Zajcaua, jednego z najbardziej wpływowych biznesmenów na Białorusi, osoby blisko powiązanej z białoruską elitą polityczną i bliskiego współpracownika najstarszego syna Aleksandra Łukaszenki, Wiktara. Sohra promuje białoruskie produkty przemysłowe w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest współzałożycielem przedsiębiorstwa obronnego BSVT-New Technologies zaangażowanego w produkcję broni i unowocześnianie pocisków. Korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, Sohra służy jako pośrednik między białoruską elitą polityczną i białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi a partnerami zagranicznymi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jest też zaangażowane w wydobycie złota w krajach afrykańskich na podstawie koncesji uzyskanych przez reżim Łukaszenki.

Sohra Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021
10.Bremino Group LLCООО "Бремино групп"Adres: Niamiha 40, 220004 Minsk, Belarus; Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Orsha region, Belarus

Numer rejestracji: 691598938

Strona internetowa: http://www.bremino.by

Adres e-mail: office@bremino.by;

marketing@bremino.by

Przedsiębiorstwo Bremino Group jest inicjatorem i współadministratorem projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych, i innych korzyści. Właściciele Bremino Group - Alaksandr Zajcau, Mikałaj Warabej i Alaksiej Aleksin - należą do ścisłego grona biznesmenów powiązanych z Łukaszenką i utrzymują bliskie stosunki z Łukaszenką i jego rodziną.

Bremino Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

Bremino Group jest właścicielem centrum transportowo-logistycznego działającego na granicy białorusko-polskiej - Bremino-Bruzgi, które było wykorzystywane przez reżim Łukaszenki do kwaterowania migrantów, którzy przewożeni byli na granicę Białorusi z Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Centrum Bremino-Bruzgi było to też miejscem propagandowego spotkania Łukaszenki z migrantami.

Bremino Group wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

21.6.2021
11.Globalcustom Management LLCООО "Глобалкастом- менеджмент"Adres: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193299162

Strona internetowa: https://globalcustom. by/

Adres e-mail: info@globalcustom.by

Globalcustom Management ma powiązania z Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi kierowaną wcześniej przez Wiktara Szejmana, który od 2004 r. figuruje w unijnym wykazie osób objętych środkami ograniczającymi. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w przemyt towarów do Rosji, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu Łukaszenki, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji,21.6.2021
z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, także jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Globalcustom Management było pierwszym właścicielem "GardServis", jedynej prywatnej firmy, której Łukaszenka zezwolił na używanie broni. Globalcustom Management osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.
12.Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC "BELAZ"

Open Joint Stock Company "BELAZ" - spółka zarządzająca holdingu "BELAZ-HOLDING"

ААТ "БЕЛАЗ"

ОАО "БЕЛАЗ"

Adres: 40 let Octyabrya St. 4, 222161, Zhodino, Minsk Region/Oblast, Belarus

Strona internetowa: https://belaz.by

OJSC BelAZ jest jednym z wiodących przedsiębiorstw państwowych na Białorusi i jednym z największych producentów dużych samochodów ciężarowych i dużych samochodów samowyładowczych na świecie. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Łukaszenka stwierdził, że rząd będzie zawsze wspierać to przedsiębiorstwo, i nazwał je "białoruską marką" i "częścią dziedzictwa narodowego". OJSC BelAZ udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu Łukaszenki. OJSC "BELAZ" osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracownikom OJSC BelAZ, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na

Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa groził zwolnieniami i zastraszał ich. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. Zarząd przedsiębiorstwa przedstawił mediom strajk jako zebranie pracowników. OJSC BelAZ jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021
13.Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC "MAZ"

Open Joint Stock Company "Minsk Automobile Works" - spółka zarządzająca holdingu "BELAVTOMAZ"

ААТ "Мінскі аyтамабiльны завод"

ОАО "Минский автомобильный завод"

Adres: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belarus

Strona internetowa: http://maz.by/

Data rejestracji:

16.7.1944

Nr tel.: +375 (17) 217-22-22;

+8000 217-22-22

Mińska Fabryka Samochodów OJSC (MAZ) jest jednym z największych państwowych producentów samochodów na Białorusi. Łukaszenka opisał ją jako "jedno z najważniejszych przedsiębiorstw przemysłowych w kraju". Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem dochodów. OJSC MAZ udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu. OJSC MAZ osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników OJSC MAZ, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na

Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał, a następnie zwolnił. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. OJSC MAZ jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021
14.LogexТАА "Латекс"

ООО "Логекс"

Adres: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192695465

Strona internetowa: http://logex.by/

Adres e-mail: info@logex.by

Logex ma powiązania z Alaksandrem Szakucinem, biznesmenem blisko związanym z reżimem Łukaszenki, który to biznesmen został już przez Unię umieszczony w wykazie.

Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w eksport kwiatów do Federacji Rosyjskiej po cenach dumpingowych, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Główni białoruscy dostawcy kwiatów ciętych to przedsiębiorstwa, które mają bliskie powiązania z przywództwem republiki.

Logex osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021
15.JSC "NNK" (Novaia naftavaia kampania) / New Oil CompanyЗАТ "ННК" (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)

Adres: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK) (New Oil Company) to podmiot założony w marcu 2020 r. Tol jedyna firma prywatna uprawniona do eksportowania produktów z ropy naftowej z Białorusi, co wskazuje na jej ścisłe powiązania z władzami i najwyższy poziom przywilejów państwowych. Właścicielem NNK jest przedsiębiorstwo "Interservice" należące do Mikałaja Warabeja, który jest jednym z czołowych biznesmenów osiągających korzyści z reżimu Łukaszenki i wspierających ten reżim. Istnieją też doniesienia, że NNK ma powiązania z Alaksiejem Aleksinem, innym prominentnym białoruskim biznesmenem, który osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki. Według informacji w mediach Alaksiej Aleksin był razem z Mikałajem Warabejem założycielem NNK. Władze Białorusi wykorzystały też NNK, by dostosować białoruską gospodarkę do środków ograniczających wprowadzonych przez Unię.

NNK osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021
16.Belaeronavigatsia przedsiębiorstwo państwoweБелаэранавiгацыя

Дзяржаунае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adres: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 1996

Strona internetowa: http://www.ban.by/

Adres e-mail: office@ban.by

Nr tel.: +375 (17) 215-40-51

Nr faksu: +375 (17) 213-41-63

Przedsiębiorstwo państwowe Belaeronavigatsia odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku - bez właściwego uzasadnienia - pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja została podjęta w celu aresztowania i zatrzymania opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Przedsiębiorstwo państwowe Belaeronavigatsia jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021
17.Open Joint Stock Company "Belavia Belarusian Airlines"ААТ "Авiякампанiя Белавiя"

ОАО "Авиакомпания Белавиа"

Adres: Nemiga St., 220004 Minsk, Belarus

Data rejestracji:

4.1.1996

Numer wpisu do rejestru:

600390798

OJSC Belavia Belarusian Airlines to państwowy narodowy przewoźnik lotniczy. Belavia jest także właścicielem białoruskich rządowych samolotów, z których korzysta prezydent Alaksandr Łukaszenka, i obsługuje ich loty. Łukaszenka obiecał, że jego administracja udzieli spółce wszelkiego możliwego wsparcia, po tym jak Unia postanowiła zakazać wszystkim białoruskim przewoźnikom przelotów w unijnej przestrzeni powietrznej i uniemożliwić im wykonywanie lotów do portów lotniczych Unii. W tym celu uzgodnił z prezydentem Rosji Władimirem Putinem plan otwarcia dla Belavii nowych tras lotniczych. W 2021 r. prezes Belavii potwierdził, że spółka otrzymała wsparcie rządowe, by przywrócić loty do Federacji Rosyjskiej. Ten narodowy przewoźnik został też zwolniony przez białoruski rząd z podatku VAT w odniesieniu do statków powietrznych i ich części importowanych na terytorium Republiki Białorusi. Ponadto w 2014 r. Belavia uzyskała pożyczkę na zakup nowych statków powietrznych od jednego z państwowych banków.

Zarząd spółki zakazał też jej pracownikom protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym i masowym zatrzymaniom na Białorusi, argumentując to faktem, że spółka jest przedsiębiorstwem państwowym.

Belavia osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

2.12.2021
18.Państwowe jednolite przedsiębiorstwo "TSENTRKURORT"Рэспублiканскае унггарнае прадпрыемства 'ЦЭНТРКУРОРТ'

Республиканское унитарное предприятие 'ЦЕНТРКУРОРТ'

Adres: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Belarus

Data rejestracji:

12.8.2003

Numer rejestracji: 100726604

Państwowe przedsiębiorstwo turystyczne Tsentrkurort jest częścią Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi. Według doniesień Tsentrkurort jest jednym z przedsiębiorstw koordynujących przepływ migrantów, którzy zamierzają przekroczyć granicę Białorusi z Unii. Tsentrkurort pomogło zdobyć białoruskie wizy co najmniej 51 obywatelom Iraku i podpisało umowę na usługi transportowe z białoruskim przedsiębiorstwem Stroitur, które oferuje wynajem autokarów wraz z kierowcami. Autokary wynajęte przez Tsentrkurort rozwiozły migrantów, w tym dzieci, z lotniska w Mińsku do hoteli.

Tsentrkurort wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021
19.Oskartour LLCООО ОскартурAdres: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Belarus

Data rejestracji:

18.10.2016

Numer rejestracji: 192721937

Oskartour jest organizatorem turystyki, który ułatwiał uzyskanie wiz migrantom pochodzącym z Iraku, a następnie organizował ich przelot na Białoruś - z Bagdadu do Mińska. Ci iraccy migranci byli potem przewożeni na granicę Białorusi z Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Dzięki Oskartour i jego kontaktom z irackimi liniami lotniczymi, białoruskimi władzami i państwowym przedsiębiorstwem Tsentrkurort iracki przewoźnik lotniczy uruchomił regularne połączenia z Bagdadu do Mińska, aby przetransportować na Białoruś więcej osób chcących nielegalnie przekroczyć zewnętrzne granice Unii. Oskartour brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe.2.12.2021
Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.
20.Państwowe zależne jednolite przedsiębiorstwo "Hotel Minsk"Гатэль "Мiнск"

Республиканское дочернее унитарное предприятие "Отель "Минск"

Adres: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Belarus

Data rejestracji:

26.12.2016/3.4.2017

Numer rejestracji: 192750964

Strona internetowa: http://hotelminsk.by/

Adres e-mail: hotelminsk@udp.gov.by;

marketing@hotelminsk.by

Nr tel.: +375 (17) 209-90-61

Nr faksu: +375 (17) 200-00-72

Hotel Minsk to spółka zależna Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi - agencji rządowej podlegającej bezpośrednio prezydentowi. Hotel Minsk brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe. Migranci byli kwaterowani w tym hotelu przed przewiezieniem ich na granicę między Białorusią a Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Migranci z Iraku wymieniali Hotel Minsk jako swoje miejsce pobytu czasowego we wnioskach o białoruską wizę, które składali bezpośrednio przed przybyciem na Białoruś.

Hotel Minsk wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021
21.Open Joint Stock Company "Hotel Planeta"ААТ "Гасщнща Планета"

ОАО "Гостиница Планета"

Adres: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Belarus

Data rejestracji:

1.2.1994/6.3.2000

Numer rejestracji: 100135173

Strona internetowa: https://hotelplaneta.by/

Adres e-mail: planeta@udp.gov.by

Nr tel.: +375 (17) 226-78-53

Nr faksu: +375 (17) 226-78-55

OJSC Hotel Planeta to spółka zależna Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi - agencji rządowej podlegającej bezpośrednio prezydentowi. Hotel Planeta brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe. Migranci byli kwaterowani w tym hotelu przed przewiezieniem2.12.2021
ich na granicę między Białorusią a Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Płacili biuru podróży w Bagdadzie 1 000 USD za lot, wizę turystyczną i pobyt w hotelu.

Hotel Planeta wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

22.ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel'naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыуных мерапрыемствау (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adres: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, BelarusASAM (Odrębna Służba ds. Środków Aktywnych) to białoruski specjalny oddział służby granicznej kontrolowany przez Wiktara Łukaszenkę i pod dowództwem Ihara Kruczkoua. Siły ASAM organizują w ramach operacji specjalnej "Śluza" nielegalne przekraczanie granic przez Białoruś do państw członkowskich Unii i bezpośrednio biorą udział w fizycznym transporcie migrantów na drugą stronę granicy. Ponadto ASAM pobiera od transportowanych migrantów opłaty za możliwość przekroczenia granicy.

ASAM wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021
23.(skreślony)
24.VIP GrubAdres: Buyukdere Cad., No:201, Istanbul, TurkeyVIP Grub jest podmiotem zajmującym się usługami paszportowymi i wizowymi, z siedzibą w Stambule w Turcji, organizującym podróże na Białoruś, których oczywistym celem jest ułatwianie migracji2.12.2021
do Unii. VIP Grub aktywnie reklamuje migrację do Unii. VIB Grub wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.
25.Open Joint Stock Company "Grodno Azot"

w tym jego oddział "Khimvolokno Plant" JSC "Grodno Azot"

ААТ 'Гродна Азот'

ОАО 'Гродно Азот' філіял "Завод Хімвалакно" ААТ "Гродна Азот" филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот"

Adres: 100 Kosmonavtov Ave., Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 1965

Numer rejestracji: 500036524

Strona internetowa: https://azot.by/en/

Adres: 4 Slavinskogo St., 230026 Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji:

12.5.2000

Numer rejestracji: 590046884

Strona internetowa: www.grodno-khim.by

Adresy e-mail: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno- khim.by; tnp@grodno-khim.by

Nr tel.: / nr faksu: +375 (152) 39-19-00;

+ 375 (152) 39-19-44

OJSC Grodno Azot jest dużym państwowym producentem związków azotu, z siedzibą w Grodnie. Aleksander Łukaszenko określił go jako "bardzo ważne przedsiębiorstwo, o znaczeniu strategicznym". Przedsiębiorstwo jest właścicielem Khimvolokno Plant, który jest dużym producentem poliamidu i poliestru oraz materiałów kompozytowych. Grodno Azot i należący do niego Khimvolokno Plant są dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Grodno Azot wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Łukaszenko odwiedził przedsiębiorstwo i spotkał się z jego przedstawicielami, by omówić modernizację fabryki i różne formy pomocy państwa. Obiecał również pożyczkę na budowę nowej fabryki związków azotu w Grodnie. Przedsiębiorstwo osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

Pracownicy przedsiębiorstwa, w tym zatrudnieni w Khimvolokno Plant, którzy uczestniczyli w pokojowych protestach przeciwko reżimowi i strajkowali, zostali zwolnieni lub byli zastraszani zarówno przez kierownictwo przedsiębiorstwa, jak i przedstawicieli reżimu, oraz otrzymywali od nich groźby. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021
26.Państwowe zrzeszenie produkcyjne "Belorusneft"Дзяржаунае вытворчае аб'яднанне "Беларуснафта"

Государственное производственное объединение "Белоруснефть"

Adres: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel, Belarus

Data rejestracji:

25.2.1966

Numer rejestracji: 400051902

Belorusneft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym. Kierownictwo przedsiębiorstwa zwalniało pracowników, którzy strajkowali, brali udział2.12.2021
w protestach przeciwko reżimowi lub publicznie popierali takie protesty. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.
27.Open Joint Stock Company "Belshina"AAT 'BenmuHa'

0A0 'BenmuHa'

Adres: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Belarus

Data rejestracji:

10.1.1994

Numer rejestracji: 700016217

Strona internetowa: http://www.belshinajsc. by/

OJSC Belshina jest jednym z wiodących państwowych przedsiębiorstw na Białorusi i dużym producentem opon samochodowych. Jest zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Państwo białoruskie ma bezpośrednie dochody z zysków wypracowywanych przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Jego pracownicy, którzy protestowali i strajkowali po białoruskich wyborach prezydenckich w 2020 r., zostali zwolnieni. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021
28.Open Joint Stock Company "Belaruskali"Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларуськалiй"

Открытое акционерное общество "Беларуськалий"

Adres: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji:

23.12.1996

Numer wpisu do rejestru: 600122610

OJSC Bielaruskali jest przedsiębiorstwem państwowym i jednym z największych producentów węglanu potasu na świecie. Choć w 2022 r. globalny udział tego przedsiębiorstwa w światowym rynku węglanu potasu spadł z 20 % do 9 %, Bielaruskali nadal należy do najważniejszych eksporterów węglanu potasu i jest jednym ze znaczących źródeł dochodu dla białoruskiego budżetu. Alaksandr Łukaszenka określił je jako "narodowy skarb, dumę, jeden z filarów białoruskiego eksportu". Bielaruskali jest też jednym z największych źródeł obcych walut dla reżimu Łukaszenki.

Przedsiębiorstwo to jest bezpośrednio zaangażowane w prowadzone przez reżim Łukaszenki we współpracy z Rosją przesiedlenia ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów. Od chwili rozpoczęcia przez Rosję nielegalnej i niczym niesprowokowanej, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, na terenie ośrodka w Dubrowie, która należy do spółki akcyjnej Bielaruskali, przetrzymywano ponad 2 050 ukraińskich dzieci. Spółka akcyjna Bielaruskali wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Pracowników spółki akcyjnej Bielaruskali, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił. Alaksandr Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. W związku z tym "Bielaruskali" jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022
29.Joint Stock Company "Belarusian Potash

Company"

ААТ "Беларуская калiйная кампанiя"

ОАО Белорусская калийная компания

Adres: Adres: aleja Masherowa 35, 220002 Mińsk, Białoruś

Data rejestracji:

13.9.2013

Numer ewidencyjny: 192050251

Nr tel. +375 (17) 309-30-10 + 375 (17) 309-30-30

Adres e-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company jest przedsiębiorstwem eksportującym białoruskiego państwowego producenta węglanu potasu "Bielaruskali". "Bielaruskali" jest dla reżimu Łukaszenki jednym z największych źródeł dochodów. Dostawy z Belarusian Potash Company stanowią 20 % światowego eksportu węglanu potasu.

Państwo gwarantuje Belarusian Potash Company prawa monopolistyczne do eksportu nawozów potasowych. Dzięki preferencyjnemu traktowaniu ze strony władz białoruskich przedsiębiorstwo uzyskuje znaczne dochody. Belarusian Potash Company osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022
30."Inter Tobacco" LLCТаварыства з абмежаванай адказнасцю "1нтэр Табак"

Общество с ограниченной ответственностью "Интер Тобако"

Adres: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)

Data rejestracji:

10.10.2002

Numer rejestracji: 808000714

Inter Tobacco LLC jest częścią przemysłu tytoniowego na Białorusi. Posiada znaczną część intratnego krajowego rynku papierosów na Białorusi. Przedsiębiorstwu przyznano wyłączne uprawnienia do importu wyrobów tytoniowych na Białoruś na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Ponadto Łukaszenka wydał dekret prezydencki w celu ponownego określenia granic stolicy Białorusi, Mińska, w celu wyodrębnienia gruntów pod fabrykę Inter Tobacco - prawdopodobnie z powodów związanych z uchylaniem się od opodatkowania. Inter Tobacco należy do Alekseja Aleksina i członków jego bliskiej rodziny (jest własnością należącego do Oleksina przedsiębiorstwa Energo-Oil).

Inter Tobacco osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022
31.Open Joint-Stock Company "Naftan"Адкрытае акцыянернае таварыства "Нафтан"

Открытое акционерное общество "Нафтан"

Adres: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus,

Data rejestracji: 1992

Numer rejestracji: 300042199

Jako przedsiębiorstwo państwowe OJSC Naftan jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. "Naftan" osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników Naftanu, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił.

W związku z tym Naftan jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022
32.Open Joint-Stock Company "Grodno Tobacco Factory Neman"Адкрытае акцыянернае таварыства "Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман"

Открытое акционерное общество "Гродненская табачная фабрика Неман"

Adres: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji:

30.12.1996

Numer rejestracji: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman jest białoruskim przedsiębiorstwem państwowym i jednym z głównych źródeł dochodów dla reżimu Łukaszenki. Przedsiębiorstwo posiada 70-80 % udziału w rynku tytoniu na Białorusi. OJSC Grodno Tobacco Factory Neman osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Produkowane na Białorusi papierosy marek należących do Grodno Tobacco Factory Neman stanowią najczęściej przemycane do Unii papierosy w ramach lukratywnego przemytu wyrobów tytoniowych. Wagony kolejowe należące do białoruskich przedsiębiorstw państwowych Belaruskali i Grodno Azot są wykorzystywane w tym procederze przemytu. Grodno Tobacco Factory Neman przyczynia się zatem do ułatwiania nielegalnego przekazywania towarów objętych ograniczeniami na terytorium Unii.

3.6.2022
33.BeltamozhserviceРэспублiканскае унггарнае прадпрыемства "Белмытсэрвк"

Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис"

Adres: 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji:

9.6.1999

Numer rejestracji: 101561144

Beltamozhservice jest przedsiębiorstwem państwowym będącym jednym z największych przedsiębiorstw logistycznych na Białorusi, ściśle powiązanym z władzami Białorusi i zaangażowanym w przemyt i powrotny wywóz towarów z Białorusi do Rosji. Przedsiębiorstwo korzysta z powiązań z władzami białoruskimi i zapewnia znaczne dochody reżimowi Łukaszenki. Beltamozhservice osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.3.6.2022
34.Open Joint Stock Company - "Managing Company of Holding 'Belkommunmash'"Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу 'Белкамунмаш'"

Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга 'Белкоммунмаш'"

Adres: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Data rejestracji:

13.8.1991

Numer rejestracji: 100205408

Belkommunmash jest białoruskim producentem pojazdów transportu publicznego. Aleksander Łukaszenka promuje działalność Belkommunmash, gwarantując, że przedsiębiorstwo dotrzyma swoich zobowiązań umownych wobec partnerów, i wykorzystując swój wpływ do wspierania działalności gospodarczej Belkommunmash, w związku z czym Belkommunmash osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki.

Belkommunmash zwolnił pracowników w odpowiedzi na ich protest przeciwko sfałszowanym wynikom wyborów prezydenckich w 2020 r., jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022
35.Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of BelarusНацыянальная дзяржауная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь/ Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adres: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Data rejestracji:

14.9.1994

Numer rejestracji:

100717729

Strona internetowa: tvr. by

Belteleradio Company to przedsiębiorstwo będące publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, które kontroluje siedem kanałów telewizyjnych i pięć stacji radiowych na Białorusi. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r. Belteleradio Company zwolniło protestujących pracowników kontrolowanych przez siebie mediów i zastąpiło ich rosyjskimi pracownikami mediów. Jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Stacje telewizyjne i radiowe nadzorowane przez Belteleradio Company aktywnie rozpowszechniają propagandę i tym samym wspierają reżim Łukaszenki.

3.6.2022
36.Otwarta spółka akcyjna (OJSC) "MIŃSKIE ZAKŁADY ELEKTROTECHNICZNE IM. W. I. KOZŁOWA"Адкрытае акцыянернае таварыства "MIHCKI электратэхннны ЗАВОД 1МЯ В.Т.КАЗЛОВА"

Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ электротехнический завод имени в.и. козлова"/оао "мэтз им. в.и.козлова"

Adres: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republic of Belarus

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo państwowe

Miejsce wpisu do rejestru: 4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republic of Belarus

Data wpisu do rejestru:

1.3.1994

Numer ewidencyjny: 100211261(УНП)

Główne miejsce działalności: Białoruś

Strona internetowa

przedsiębiorstwa: www.metz.by

Adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa: urist@metz.by

Numer telefonu przedsiębiorstwa: 8017 230 11 22

OJSC "Miński Zakład Elektrotechniczny im. W. I. Kozłowa" jest przedsiębiorstwem państwowym, jednym z największych producentów urządzeń elektrycznych w Europie oraz jednym z gigantów przemysłowych Białorusi. Jest ono zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Pracownikom OJSC "Miński Zakład Elektrotechniczny im. W. I. Kozłowa", którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa groził zwolnieniami i zastraszał ich. Pracownicy byli później zwalniani za udział w strajkach.

W związku z tym OJSC "Miński Zakład Elektrotechniczny im. W. I. Kozłowa" osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim. Ponadto OJSC "Miński Zakład Elektrotechniczny im. W. I. Kozłowa" jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
37.Otwarta spółka akcyjna Białoruskie Zakłady Metalurgiczne - spółka zarządzająca holdingiem "Białoruska Fabryka Metalurgiczna" zwana również OJSC "BMZ - spółka zarządzająca holdingiem "BMK""Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларуси металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу 'Беларуская металургiчная кампанiя'" а.к.а. ААТ "БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу 'БМК'"

Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" а.к.а. ОАо "БМЗ- управляющая компания холдинга 'БМК'"

Adres: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin, Gomel region, Belarus, 247210

Rodzaj podmiotu: otwarta spółka akcyjna

Miejsce wpisu do rejestru: Żłobin, region homelski, Białoruś

Data wpisu do rejestru:

24.4.1991 jako "БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД",

11.9.1996 jako "Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод",

1.12.1997 jako "Белорусский металлургический завод",

3.11.1999 jako

"Республиканское унитарное предприятие 'Белорусский металлургический завод'",

OJSC BMZ - spółka zarządzająca holdingiem "BMK" jest jedynym państwowym przedsiębiorstwem przemysłu metalurgicznego na Białorusi i należącym do największych przedsiębiorstw w tym kraju. Jest zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Państwo białoruskie czerpie bezpośrednie zyski z dochodów osiągniętych przez OJSC BSZ - spółkę zarządzającą holdingiem "BMK". Ponadto przedsiębiorstwo to otrzymuje duże dotacje rządowe i wsparcie polityczne ze strony reżimu Łukaszenki. Dyrektor generalny OJSC BSZ - spółki zarządzającej holdingu "BMK" został osobiście mianowany przez prezydenta Łukaszenkę.

Pracownicy OJSC BSZ - spółki zarządzającej holdingu "BMK", którzy protestowali i strajkowali po białoruskich wyborach prezydenckich w 2020 r., zostali zwolnieni. Od tego czasu przedsiębiorstwo podejmuje działania przeciwko pracownikom, którzy próbują organizować strajki, uciekając się do gróźb i zwolnień. W związku z tym OJSC BSW - spółka zarządzająca holdingiem "BMK" osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim. Ponadto przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.8.2023
1.1.2012 jako "Открытое акционерное общество 'Белорусский металлургический завод".
Numer wpisu do rejestru: 400074854
Główne miejsce działalności: Żłobin, region homelski, Białoruś
38.Belneftekhim - Białoruski Państwowy Koncern Naftowy i ChemicznyБелнафтахiм - Беларуси дзяржауны канцэрн па нафце i XiMii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Adres: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Rodzaj podmiotu: koncern państwowy

Miejsce wpisu do rejestru: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Data wpisu do rejestru:

21.07.1997

Numer wpisu do rejestru: 101272253

Główne miejsce działalności:

Mińsk, Białoruś

Białoruski Państwowy Koncern Naftowy i Chemiczny "Biełnieftiechim" jest jednym z największych kompleksów przemysłowych Republiki Białorusi, który składa się z wielu przedsiębiorstw państwowych utworzonych w 1997 r. Aleksander Łukaszenka uważa Biełnieftiechim za jeden z najważniejszych i strategicznych koncernów na Białorusi. Biełnieftiechim jest filarem białoruskiej gospodarki i polityki zagranicznej, w szczególności w odniesieniu do współpracy między Rosją a Białorusią w zakresie rozwoju wspólnego rynku ropy naftowej. Między kierownictwem koncernu a prezydentem Łukaszenką odbywają się regularne konsultacje. Biełnieftiechim osiąga korzyści ze wsparcia udzielanego mu przez reżim Łukaszenki, zwłaszcza w odniesieniu do skutków zachodnich sankcji. Biełnieftiechim osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.3.8.2023

ZAŁĄCZNIK  II  110

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-res trictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

ZAŁĄCZNIK  III  111

Wykaz sprzętu, który mógłby być wykorzystany do wewnętrznych represji, o którym mowa w art. 1a i 1b

1.
Następująca broń palna, amunicja i powiązany sprzęt:
1.1.
broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej 112  ("wspólny wykaz uzbrojenia");
1.2.
amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pkt 1.1 i specjalnie do niej zaprojektowane elementy;
1.3.
celowniki do broni nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia.
2.
Bomby i granaty nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia.
3.
Następujące pojazdy:
3.1.
pojazdy wyposażone w armatki wodne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek;
3.2.
pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby mogły służyć jako rażące prądem tarcze;
3.3.
pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu usuwania barykad, w tym również sprzęt budowlany wyposażony w środki ochrony balistycznej;
3.4.
pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu lub przekazywania więźniów lub aresztantów;
3.5.
pojazdy specjalnie zaprojektowane do rozmieszczania przenośnych zapór;
3.6.
elementy pojazdów wyszczególnionych w pkt 3.1-3.5 specjalnie zaprojektowane do kontroli zamieszek.
Uwaga 1 Pozycja ta nie obejmuje pojazdów specjalnie zaprojektowanych do celów przeciwpożarowych.

Uwaga 2 Do celów pozycji 3.5 pojęcie "pojazdy" obejmuje przyczepy.

4.
Następujące substancje wybuchowe i powiązany sprzęt:
4.1.
sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych lub nieelektrycznych, w tym: urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze i lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy; z wyjątkiem tych zaprojektowanych do określonych celów handlowych, których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcja nie polega na wywoływaniu eksplozji (np. układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe);
4.2.
ładunki wybuchowe do cięcia liniowego nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia;
4.3.
następujące inne materiały wybuchowe nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia i powiązane substancje:
a.
amatol;
b.
nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu);
c.
nitroglikol;
d.
tetraazotan pentaerytrytolu (PETN);
e.
chlorek pikrylu;
f.
2,4,6-trinitrotoluen (TNT).
5.
Następujący sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 wspólnego wykazu uzbrojenia:
5.1.
kamizelki kuloodporne zapewniające ochronę balistyczną lub ochronę przed pchnięciem nożem;
5.2.
hełmy zapewniające ochronę przed pociskami lub przed odłamkami, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze i tarcze balistyczne.

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje:

sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów sportowych;
sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów bezpieczeństwa pracy.
6.
Symulatory, inne niż objęte pozycją ML 14 wspólnego wykazu uzbrojenia, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie.
7.
Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte wspólnym wykazem uzbrojenia.
8.
Drut ostrzowy.
9.
Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm.
9a.
"środki rozpraszania tłumu" zdefiniowane w pozycji 1A004.a pkt 4 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2020/1749 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
10.
Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.
11.
Specjalna technologia do opracowywania, produkcji i stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

ZAŁĄCZNIK  IV  113

SPRZĘT, TECHNOLOGIA I OPROGRAMOWANIE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1C I 1D

Uwaga ogólna

Niezależnie od treści niniejszego załącznika, nie ma on zastosowania do:

a)
sprzętu, technologii lub oprogramowania, które są wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009( 114 ) lub we wspólnym wykazie uzbrojenia; lub
b)
oprogramowania, które jest przeznaczone do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności korzystania z dalszej znaczącej pomocy ze strony dostawcy i które jest ogólnie dostępne dla klientów poprzez jego sprzedaż, bez ograniczeń, z magazynów punktów sprzedaży detalicznej poprzez:
(i)
bezpośrednie transakcje sprzedaży;
(ii)
transakcje realizowane na zamówienie pocztowe;
(iii)
transakcje elektroniczne; lub
(iv)
transakcje realizowane na zamówienie telefoniczne; lub
c)
oprogramowania, które znajduje się w domenie publicznej.

Kategorie A, B, C, D i E odnoszą się do kategorii, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 428/2009.

Sprzęt, technologia i oprogramowanie, o których mowa w art. 1c i 1d, obejmują:

A.
Wykaz sprzętu:
sprzęt do głębokiej inspekcji pakietów,
sprzęt do przechwytywania w sieci, w tym Interception Management Systems (IMS), oraz sprzęt Data Retention Link Intelligence,
sprzęt do monitorowania częstotliwości radiowych,
sprzęt do zagłuszania połączeń sieciowych i satelitarnych,
sprzęt do zdalnej infekcji,
sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania mowy,
sprzęt do przechwytywania i monitorowania IMSI( 115 ), MSISDN( 116 ), IMEI( 117 ), TMSI( 118 ),
systemy, wyposażenie i ich części składowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do tworzenia "złośliwego oprogramowania", zarządzania i sterowania nim lub dostarczania takiego oprogramowania, zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 119 ,
urządzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane dla realizacji funkcji kryptoanalitycznych,
sprzęt do przechwytywania i monitorowania SMS( 120 ) /GSM( 121 ) /GPS( 122 ) /GPRS( 123 ) /UMTS( 124 ) /CDMA( 125 ) /PSTN( 126 ),
sprzęt do przechwytywania i nadzorowania informacji: DHCP( 127 ) /SMTP( 128 ), GTP( 129 ),
sprzęt do rozpoznawania i profilowania wzorców,
zdalny sprzęt śledczy i autoryzacyjny,
sprzęt do przetwarzania semantycznego,
sprzęt do łamania protokołów szyfrujących WEP i WPA,
sprzęt do przechwytywania i monitorowania do protokołów zastrzeżonych i standardowych VoIP.
B.
Niewykorzystana.
C.
Niewykorzystana.
D.
"Oprogramowanie" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej oraz "oprogramowanie" posiadające takie same właściwości jak sprzęt wyszczególniony w kategorii A lub realizujące lub symulujące funkcje tego sprzętu.
E.
"Technologia" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej.

Sprzęt, technologia i oprogramowanie należące do tych kategorii są objęte zakresem niniejszego załącznika tylko w zakresie, w jakim mieszczą się w ogólnym opisie "systemy do przechwytywania i monitorowania połączeń internetowych, telefonicznych i satelitarnych".

Do celów niniejszego załącznika "monitorowanie" oznacza nabywanie, ekstrakcję, dekodowanie, rejestrowanie, przetwarzanie, analizowanie i archiwizowanie treści połączenia lub danych sieciowych.

ZAŁĄCZNIK  V  130

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1e UST. 7, ART. 1f UST. 7 I ART. 1fa UST. 1

Ministerstwo Obrony Białorusi

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport, CJSC

BSVT-New Technologies

Departament Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Obwodu Homelskiego

Oddziały Wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Państwowy Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC

ZAŁĄCZNIK  Va  131  

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1f UST. 1 I ART. 1fa UST. 1

Część  A

Do niniejszego załącznika mają zastosowanie uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje zawarte w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 z wyjątkiem "Części I - Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje, uwagi ogólne do załącznika I, pkt 2.".

Definicje terminów stosowanych we wspólnym wykazie uzbrojenia (CML) Unii Europejskiej( 132 ) mają zastosowanie do niniejszego załącznika.

Bez uszczerbku dla art. 1m niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające przynajmniej jeden składnik wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 1f i 1fa niniejszego rozporządzenia.

Kategoria I - Elektronika

X.A.I.001 Urządzenia i podzespoły elektroniczne.

a.
"mikroukłady mikroprocesorowe", "mikroukłady mikrokomputerowe" i mikroukłady do mikrosterowników posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:
1.
prędkość eksploatacyjną co najmniej 5 gigaflopsów i jednostkę arytmetyczno- logiczną z szyną dostępu na co najmniej 32 bity;
2.
częstotliwość zegara powyżej 25 MHz; lub
3.
więcej niż jedną szynę danych albo rozkazów albo szeregowy port komunikacji zapewniający bezpośrednie zewnętrzne połączenie między równoległym "mikroukładem mikroprocesorowym", o prędkości transmisji danych 2,5 MB/s;
b.
następujące układy scalone pamięci:
1.
elektronicznie wymazywalne programowane pamięci tylko do odczytu (EEPROM) o pojemności:
a.
przekraczającej 16 Mbit na pakiet dla typów pamięci flash; lub
b.
przekraczającej jedną z następujących wartości granicznych dla wszystkich pozostałych typów EEPROM:
1.
powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub
2.
powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 80 ns;
2.
pamięci statyczne o dostępie swobodnym (SRAM) o pojemności:
a.
powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub
b.
powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 25 ns;
c.
przetworniki analogowo-cyfrowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1.
rozdzielczość 8 bitów lub większa, lecz mniej niż 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 200 megapróbek na sekundę (MSPS);
2.
rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 105 megapróbek na sekundę (MSPS);
3.
rozdzielczość powyżej 12 bitów lecz równa lub mniejsza niż 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 10 megapróbek na sekundę (MSPS); lub
4.
rozdzielczość ponad 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 2,5 megapróbek na sekundę (MSPS);
d.
programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne posiadające maksymalną liczbę asynchronicznych cyfrowych wejść/wyjść wynoszącą między 200 a 700;
e.
procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadające nominalny czas realizacji dla 1 024 punktowej zespolonej transformaty FFT poniżej 1 ms;
f.
wykonywane na zamówienie układy scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzętu, w którym będzie zastosowany dany układ scalony, spełniające jakiekolwiek z poniższych kryteriów:
1.
ponad 144 końcówek; lub
2.
typowe "podstawowe opóźnienie przechodzenia sygnału przez bramkę" mniejsze niż 0,4 ns;
g.
następujące "elektroniczne urządzenia próżniowe" o fali bieżącej, fali impulsowej lub ciągłej:
1.
sprzężone urządzenia wnękowe lub ich pochodne;
2.
urządzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, składanymi lub w kształcie serpentyny lub ich pochodne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
a.
"chwilowa szerokość pasma" równa co najmniej połowie oktawy i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,2; lub
b.
"chwilowa szerokość pasma" mniejsza niż połowa oktawy; i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,4;
h.
elastyczne falowody przeznaczone do użytku na częstotliwościach przewyższających 40 GHz;
i.
urządzenia wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne oraz szumiące powierzchniowo (płytkie) fale akustyczne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1.
częstotliwość nośna powyżej 1 GHz; lub
2.
częstotliwość nośna równa lub większa niż 1 GHz; oraz
a.
tłumienie pasma bocznego częstotliwości powyżej 55 dB;
b.
iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w mikrosekundach, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100; lub
c.
opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 mikrosekund;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.I.001.i 'Tłumienie pasma bocznego częstotliwości' oznacza maksymalną wartość tłumienia wyszczególnioną na arkuszu danych.

j.
"ogniwa", takie jak:
1.
"ogniwa pierwotne" o "gęstości energii" nie większej niż 550 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);
2.
"ogniwa wtórne" o "gęstości energii" nie większej niż 350 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.j nie obejmuje kontrolą baterii, w tym również baterii pojedynczych.

Uwagi techniczne:

1.
Do celów pozycji X.A.I.001.j, gęstość energii (Wh/kg) otrzymuje się, mnożąc napięcie znamionowe przez pojemność znamionową w amperogodzinach (Ah) i dzieląc powyższe przez masę w kilogramach. Jeżeli pojemność znamionowa nie jest podana, gęstość energii otrzymuje się przez podniesienie napięcia znamionowego do kwadratu, a następnie pomnożenie przez czas rozładowania wyrażony w godzinach oraz podzielenie przez obciążenie rozładowania wyrażone w omach i całkowitą masę ogniwa wyrażoną w kilogramach.
2.
Do celów pozycji X.A.I.001.j. "ogniwo" definiuje się jako urządzenie elektrochemiczne zawierające elektrody dodatnie i ujemne, elektrolit i będące źródłem energii elektrycznej. Jest to podstawowy element składowy baterii.
3.
Do celów pozycji X.A.I.001.j.1. "ogniwo pierwotne" jest "ogniwem", które nie jest przeznaczone do ładowania z jakiegokolwiek innego źródła.
4.
Do celów pozycji X.A.I.001.j.2. "ogniwo wtórne" jest "ogniwem", które jest przeznaczone do ładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.
k.
"nadprzewodzące" elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne ładowanie i rozładowanie w czasie mniejszym niż jedna minuta, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.k. nie obejmuje kontrolą elektromagnesów ani cewek "nadprzewodzących" zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w medycynie.

1.
maksymalna energia dostarczona podczas rozładowania podzielona przez czas rozładowania powyżej 500 kJ na minutę;
2.
średnica wewnętrzna uzwojenia prądowego cewki wynosi powyżej 250 mm; oraz
3.
zostały dostosowane do indukcji magnetycznej powyżej 8 T lub posiadają "całkowitą gęstość prądu" w uzwojeniu powyżej 300 A/mm2;
l.
układy lub systemy magazynowania energii elektromagnetycznej zawierające podzespoły wykonane z materiałów "nadprzewodzących", specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej "temperatury krytycznej" co najmniej jednego z elementów "nadprzewodzących" i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1.
częstotliwości robocze powyżej 1 MHz;
2.
gęstość zmagazynowanej energii wynosząca co najmniej 1 MJ/m3; oraz
3.
czas wyładowania poniżej 1 ms;
m.
tyratrony wodorowe/wodorowo izotopowe o konstrukcji ceramicznometalowej i prądzie szczytowym 500 A lub większym;
n.
nieużywane;
o.
ogniwa słoneczne, zespoły ogniwo-łącznik-szkło osłonowe (CIC), panele słoneczne i baterie słoneczne, które są "klasy kosmicznej" inie są objęte kontrolą według pozycji 3A001.e.4( 133 ).

X.A.I.002 "Zespoły elektroniczne", moduły i sprzęt ogólnego przeznaczenia.

a.
elektroniczne urządzenia testowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;
b.
urządzenia do cyfrowego zapisu na taśmie magnetycznej posiadające którąkolwiek z następujących cech:
1.
złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania spiralnego;
2.
złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 120 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania za pomocą głowicy stałej; lub
3.
"klasy kosmicznej";
c.
urządzenia posiadające złącza komunikacyjne o szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s, umożliwiające przekształcanie cyfrowych rejestratorów obrazów na taśmie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;
d.
niemodularne oscyloskopy analogowe o szerokości pasma 1 GHz lub większej;
e.
systemy modularnych oscyloskopów analogowych posiadające którąkolwiek z następujących cech:
1.
procesor o szerokości pasma 1 GHz lub większej; lub
2.
moduły wtykowe o indywidualnej szerokości pasma 4 GHz lub większej;
f.
analogowe oscyloskopy próbkujące do analizy powtarzających się zjawisk o efektywnej szerokości pasma większej niż 4 GHz;
g.
cyfrowe oscyloskopy i rejestratory stanów przejściowych, wykorzystujące techniki przetwarzania analogowo-cyfrowego, umożliwiające przechowywanie stanów przejściowych poprzez sekwencyjne próbkowanie jednostkowych sygnałów wejściowych w kolejnych odstępach czasu mniejszych niż 1 ns (ponad 1 giga próbek na sekundę (GSPS)), digitalizując z rozdzielczością 8 bitów lub większa i przechowując co najmniej 256 próbek.

Uwaga: Pozycja X.A.I.002 obejmuje kontrolą następujące specjalnie zaprojektowane podzespoły do analogowych oscyloskopów:

1.
jednostki typu plug-in;
2.
wzmacniacze zewnętrzne;
3.
przedwzmacniacze;
4.
przyrządy do pobierania próbek;
5.
lampy elektronopromieniowe.

X.A.I.003 Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a.
przemienniki częstotliwości oraz ich specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;
b.
spektrometry masowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;
c.
cała aparatura rentgenowska FXR lub podzespoły systemów impulsowych zaprojektowanych z jej wykorzystaniem, w tym generatory Marxa, sieci pulsacyjne o wysokiej mocy, wysokonapięciowe kondensatory i wyzwalacze;
d.
wzmacniacze impulsowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;
e.
następujące urządzenia elektroniczne do generowania opóźnienia czasowego lub pomiaru przedziałów czasowych:
1.
cyfrowe generatory opóźnienia czasowego o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej; lub
2.
wielokanałowe (z trzema lub więcej kanałami) lub modularne liczniki przedziału czasowego i urządzenia chronometryczne o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej;
f.
instrumenty analityczne w zakresie chromatografii i spektometrii.

X.B.I.001 Następujące urządzenia do produkcji elektronicznych podzespołów lub materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a.
urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001( 134 ) lub X.A.I.001;
b.
następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i "zespołów elektronicznych" oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w produkcji innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1.
następujący sprzęt do przetwarzania materiałów do produkcji urządzeń i podzespołów wymienionych w pozycji X.B.I.001.b:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001 nie obejmuje kontrolą rur kwarcowych, wykładzin piecowych, łopatek, łodzi (z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych łodzi klatkowych), bełkotek, kaset lub tygli specjalnie zaprojektowanych do urządzeń przetwórczych objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001.b.1.

a.
urządzenia do produkcji krzemu polikrystalicznego i materiałów objętych kontrolą według pozycji 3C001( 135 );
b.
urządzenia specjalnie zaprojektowane do oczyszczania lub przetwarzania materiałów półprzewodnikowych III/V i II/VI objętych kontrolą według pozycji 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 lub 3C005( 136 ), z wyjątkiem wyciągarek kryształów, dla których zob. X.B.I.001.b.1.c poniżej;
c.
następujące wyciągarki kryształów i piece:

Uwaga: X.B.I.001.b.1.c nie obejmuje kontrolą pieców dyfuzyjnych i utleniających.

1.
urządzenia do wyżarzania lub rekrystalizacji, inne niż piece stałotemperaturowe, wykorzystujące wysokie szybkości transferu energii, zdolne do przetwarzania płytek półprzewodnikowych z szybkością przekraczającą 0,005 m2 na minutę;
2.
wyciągarki kryształów ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" posiadające którąkolwiek z następujących cech:
a.
wielokrotne ładowanie bez wymiany tygla;
b.
zdolność do pracy przy ciśnieniach powyżej 2,5 x 105 Pa; lub
c.
zdolność do ciągnięcia kryształów o średnicy przekraczającej 100 mm;
d.
urządzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" posiadające którąkolwiek z następujących cech:
1.
zdolność do wytwarzania warstwy krzemu o równomiernej grubości z dokładnością poniżej ±2,5 % na odcinku o długości 200 mm lub większej;
2.
zdolność do wytwarzania warstwy dowolnego materiału innego niż krzem o równomiernej grubości płytki półprzewodnikowej z dokładnością co najmniej ±3,5 %; lub
3.
rotacja poszczególnych płytek podczas przetwarzania;
e.
sprzęt wykorzystujący wiązkę molekularną do wytwarzania warstw epitaksjalnych;
f.
sprzęt wzmacniany magnetycznie do "rozpylania jonowego" ze specjalnie zaprojektowanymi blokadami ładunkowymi, zdolny do przenoszenia płytek w izolowanym środowisku próżniowym;
g.
sprzęt specjalnie zaprojektowany do implantacji jonów, dyfuzji wzmocnionej jonami lub fotowzmocnionej, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:
1.
zdolność do wytwarzania wzorów;
2.
energia wiązki (napięcie przyspieszające) powyżej 200 keV;
3.
zoptymalizowanie do działania przy energii wiązki (napięciach przyspieszających) poniżej 10 keV; lub
4.
zdolność do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzane "podłoże";
h.
następujące urządzenia ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" do selektywnego usuwania (trawienia) za pomocą suchych metod anizotropowych (np. za pomocą plazmy):
1.
"typy do serii" posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:
a.
wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej; lub
b.
ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa;
2.
"typy do pojedynczych płytek" posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:
a.
wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej;
b.
ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa; lub
c.
podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwagi:

1. "typy do serii" odnoszą się do maszyn, które nie są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. Takie maszyny mogą przetwarzać co najmniej dwie płytki jednocześnie przy wspólnych parametrach procesu (np. moc w zakresie fal radiowych, temperatura, rodzaj gazu trawiącego, szybkość przepływu);

2. "typy do pojedynczych płytek" odnoszą się do maszyn, które są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. maszyny te mogą wykorzystywać techniki automatycznego podawania płytek do załadowywania pojedynczej płytki do urządzeń do przetwarzania. Definicja obejmuje urządzenia, które mogą ładować i przetwarzać kilka płytek, ale w przypadku których parametry trawienia, np. moc znamionowa w zakresie fal radiowych lub punkt końcowy, można określić niezależnie dla każdej pojedynczej płytki.

i.
urządzenia do "chemicznego osadzania z fazy gazowej" działające poniżej 105 Pa; lub;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.i nie obejmuje kontrolą systemów niskociśnieniowego "chemicznego osadzania z fazy gazowej" (LPCVD) ani urządzeń reaktywnych do "rozpylania jonowego".

j.
systemy wiązek elektronów specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wytwarzania masek lub przetwarzania urządzeń półprzewodnikowych, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:
1.
odchylenie wiązki elektrostatycznej;
2.
profilowany, niegaussowski profil wiązki;
3.
prędkość przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 3 MHz;
4.
dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów; lub
5.
dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target-to-beam) 1 mikrometr lub większa;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.j nie obejmuje kontrolą systemów naparowywania elektronowego ani skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia.

k.
następujące urządzenia do wykańczania powierzchni podczas obróbki płytek półprzewodnikowych:
1.
specjalnie zaprojektowane urządzenia do obróbki odwrotnej strony płytek cieńszych niż 100 mikrometrów, a następnie ich oddzielania; lub
2.
specjalnie zaprojektowane urządzenia do osiągania nierówności powierzchni czynnej przetworzonej płytki o wartości dwa sigma nie większej niż 2 mikrometry, całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.k nie obejmuje kontrolą urządzeń do jednostronnego docierania i polerowania do wykańczania powierzchni płytek.

l.
urządzenia łączące, które obejmują wspólne pojedyncze lub złożone komory próżniowe specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia integracji wszelkich urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001 w kompletny system;
m.
urządzenia ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" wykorzystujące "lasery" do naprawy lub przycinania "monolitycznych układów scalonych", posiadające jedną z niżej wymienionych cech:
1.
dokładność pozycjonowania mniejsza niż ±1 mikrometr; lub
2.
rozmiar plamki (szerokość szczeliny) poniżej 3 mikrometrów;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001.b.1 'rozpylanie jonowe' jest procesem powlekania, w którym naładowane dodatnio jony są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (materiał powłokowy). Energia kinetyczna padających jonów jest wystarczająca do wyrwania atomów z powierzchni materiału powłokowego i osadzenia ich na powierzchni podłoża. (Uwaga: Rozpylanie jonowe za pomocą triody, magnetronowe i reakcyjne, które jest wykorzystywane do zwiększania przyczepności powłoki i wydajności osadzania jest zwykłą modyfikacją procesu).

2.
następujące maski, podłoża, urządzenia do wytwarzania masek i urządzenia do przenoszenia obrazu do produkcji urządzeń i podzespołów wyszczególnionych w pozycji X.B.I.001:

Uwaga: Termin maski odnosi się do masek stosowanych w litografii elektronowej, litografii rentgenowskiej i litografii ultrafioletowej, a także zwykłej fotolitografii w świetle ultrafioletowym i widzialnym.

a.
gotowe maski, siatki i wzory do nich, z wyjątkiem:
1.
gotowych masek lub siatek do produkcji obwodów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001( 137 ); lub
2.
masek lub siatek spełniające oba poniższe kryteria:
a.
ich konstrukcja opiera się na geometrii 2,5 mikrometra lub większej; oraz
b.
projekt nie zawiera szczególnych cech umożliwiających zmianę zamierzonego zastosowania za pomocą urządzeń produkcyjnych lub "oprogramowania";
b.
następujące podłoża maski:
1.
"podłoża" pokryte twardą powierzchnią (np. chromem, krzemem, molibdenem) (np. szkło, kwarc, szafiry) do przygotowania masek o wymiarach przekraczających 125 mm x 125 mm; lub
2.
podłoża specjalnie zaprojektowane do masek rentgenowskich;
c.
sprzęt, inny niż komputery ogólnego przeznaczenia, specjalnie zaprojektowany do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych;
d.
następujące maszyny lub sprzęt do produkcji masek lub siatek:
1.
fotooptyczne kamery typu step-and-repeat zdolne do wytwarzania matryc o wymiarach większych niż 100 mm x 100 mm lub zdolne do pojedynczej ekspozycji większej niż 6 mm x 6 mm w płaszczyźnie obrazu (tj. ogniskowej) lub zdolne do wytwarzania szerokości linii poniżej 2,5 mikrometra w substancji fotolitograficznej na "podłożu";
2.
urządzenia do wytwarzania masek lub siatek, wykorzystujące litografię jonową lub "laserową", zdolne do wytwarzania linii o szerokości poniżej 2,5 mikrometra; lub
3.
urządzenia lub uchwyty do zmiany masek lub siatek lub do dodawania membran w celu usunięcia usterek;

Uwaga: Pozycje X.B.I.001.b.2.d.1 i b.2.d.2 nie obejmują kontrolą urządzeń do wytwarzania masek przy użyciu metod fotooptycznych, które były dostępne na rynku przed dniem 1 stycznia 1980 r., lub o wydajności nie wyższej niż takie urządzenia.

e.
urządzenia ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" do kontroli masek, siatek lub membran o:
1.
rozdzielczości 0,25 mikrometra lub większej; oraz
2.
dokładności 0,75 mikrometra lub większej na odcinku o jednej lub dwóch współrzędnych wynoszącym co najmniej 63,5 mm;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.e nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

f.
urządzenia pozycjonujące i naświetlające do produkcji płytek przy użyciu metod fotooptycznych lub rentgenowskich, np. sprzęt litograficzny, w tym zarówno sprzęt do przenoszenia obrazów poprzez projekcję, jak i metodę step-and-repeat (bezpośrednie działanie na płytkę) lub sprzęt skanujący (skaner), zdolny do wykonywania którejkolwiek z następujących funkcji:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.f nie obejmuje kontrolą fotooptycznych urządzeń kontaktowych i zbliżeniowych do pozycjonowania i naświetlania masek lub przenoszenia obrazów kontaktowych.

1.
wytwarzanie wzoru o wielkości mniejszej niż 2,5 mikrometra;
2.
pozycjonowanie z dokładnością większą niż ±0,25 mikrometra (3 sigma);
3.
nakładanie maszyna-maszyna nie lepsze niż ±0,3 mikrometra; lub
4.
źródło światła o długości fali krótszej niż 400 nm;
g.
wiązka elektronów, wiązka jonów lub urządzenia rentgenowskie do przenoszenia obrazów za pomocą projekcji zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;

Uwaga: W przypadku systemów skupionej wiązki odchylanej (systemy z bezpośrednim zapisem), zob. X.B.I.001.b.1.j.

h.
urządzenia wykorzystujące "lasery" do bezpośredniego zapisu na płytkach, zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;
3.
następujące urządzenia do montażu układów scalonych:
a.
urządzenie do mocowania płytki ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
1.
specjalnie zaprojektowane dla "hybrydowych układów scalonych";
2.
skok pozycjonowania stolika X-Y przekracza 37,5 x 37,5 mm; oraz
3.
dokładność umiejscowienia w płaszczyźnie X-Y jest mniejsza niż ±10 mikrometrów;
b.
urządzenia ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" do tworzenia wielu połączeń w jednej operacji (np. urządzenia łączące beam lead, urządzenia łączące nośniki układów scalonych, urządzenia łączące taśmą);
c.
półautomatyczne lub automatyczne zgrzewarki na gorąco, w których nasadka jest podgrzewana lokalnie do temperatury wyższej niż korpus opakowania, specjalnie zaprojektowane do ceramicznych pakietów mikroukładów objętych kontrolą według pozycji 3A001( 138 ) i których przepustowość wynosi co najmniej jedno opakowanie na minutę;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.3 nie obejmuje kontrolą spawarek punktowych oporowych o ogólnym przeznaczeniu.

4.
filtry do pomieszczeń czystych zdolne do zapewnienia powietrza zawierającego nie więcej niż 10 cząstek o wielkości 0,3 mikrometra na 0,02832 m3 oraz materiały filtrujące do nich.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001 sterowanie zaprogramowane w pamięci oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem 'ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci', bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.I.002 Urządzenia do kontroli lub testowania elektronicznych podzespołów i materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a.
urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001( 139 ) lub X.A.I.001;
b.
następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i "zespołów elektronicznych" oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w kontroli lub testowaniu innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1.
urządzenia kontrolne ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" do automatycznego wykrywania usterek, błędów lub zanieczyszczeń o wielkości 0,6 mikrometra lub mniejszej, w lub na przetworzonych płytkach i podłożach, innych niż płytki obwodów drukowanych lub układy scalone, wykorzystujące techniki uzyskiwania obrazów optycznych do porównywania wzorów;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.1 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

2.
następujące specjalnie zaprojektowane urządzenia pomiarowe i analityczne ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci":
a.
specjalnie zaprojektowane do pomiaru zawartości tlenu lub węgla w materiałach półprzewodnikowych;
b.
urządzenia do pomiaru szerokości linii z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;
c.
specjalnie zaprojektowane instrumenty do pomiaru płaskości, umożliwiające pomiar odchyleń 10 mikrometrów lub mniejszych z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;
3.
sprzęt do sondowania płytek ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" posiadający którąkolwiek z następujących cech:
a.
dokładność pozycjonowania większa niż 3,5 mikrometra;
b.
zdolność do testowania urządzeń posiadających więcej niż 68 zacisków; lub
c.
zdolność do testowania przy częstotliwości powyżej 1 GHz;
4.
następujące urządzenia testowe:
a.
urządzenia ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" specjalnie zaprojektowane do testowania dyskretnych elementów półprzewodnikowych i nieobudowanych matryc, zdolne do testowania przy częstotliwościach powyżej 18 GHz;

Uwaga techniczna: Dyskretne urządzenia półprzewodnikowe obejmują fotokomórki i ogniwa słoneczne.

b.
urządzenia ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamięci" specjalnie zaprojektowany do testowania układów scalonych i ich "zespołów elektronicznych", zdolne do testowania funkcjonalnego:
1.
przy "szybkości wzorca" przekraczającej 20 MHz; lub
2.
przy "szybkości wzorca" przekraczającej 10 MHz, ale nieprzekraczającej 20 MHz i zdolne do testowania pakietów liczących ponad 68 terminali;

Uwagi: Pozycja X.B.I.002.b.4.b. nie obejmuje kontrolą urządzeń testujących specjalnie zaprojektowanego do testowania:

1.
pamięci;
2.
"zespołów" lub klasy "zespołów elektronicznych" do zastosowań domowych albo rozrywkowych; oraz
3.
elektronicznych podzespołów, "elektronicznych zespołów" i układów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001( 140 ) lub X.A.I.001, pod warunkiem że takie urządzenia testowe nie zawierają urządzeń obliczeniowych z "możliwością programowania przez użytkownika".

Uwaga techniczna: Dla celów tej pozycji X.B.I.002.b.4.b "szybkość wzorca", określona jest jako maksymalna częstotliwość operacji cyfrowych testera. Jest ona zatem równoważna największej szybkości przesyłania danych, z jaką tester może działać w trybie niemultipleksowym. Jest również określana jako prędkość testowania, maksymalna częstotliwość cyfrowa lub maksymalna prędkość cyfrowa.

c.
urządzenia specjalnie zaprojektowane do określania wydajności układów płaszczyzn ogniskowych dla długości fal powyżej 1 200 nm wykorzystujące pomiary "sterowane za pomocą programów w pamięci" lub ocenę wspomaganą komputerowo i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:
1.
stosowanie przy skanowaniu plamek świetlnych o średnicy mniejszej niż 0,12 mm;
2.
są zaprojektowane do pomiaru parametrów fotoczułości oraz do oceny odpowiedzi częstotliwościowej, funkcji przenoszenia modulacji, jednolitości reakcji lub szumu; lub
3.
są zaprojektowane do oceny zestawów zdolnych do tworzenia obrazów o ponad 32 x 32 elementach liniowych;
5.
systemy do testowania wiązką elektronów zaprojektowane do pracy przy napięciu 3 keV lub niższym lub systemy z wiązką "laserową" do bezkontaktowego sondowania zasilanych urządzeń półprzewodnikowych, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
a.
zdolność stroboskopowa z wygaszaniem wiązki lub strobowaniem detektora;
b.
spektrometr elektronowy do pomiarów napięcia o rozdzielczości poniżej 0,5 V; lub
c.
elektryczne przyrządy badawcze do analizy wydajności układów scalonych;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.5 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do bezstykowego sondowania zasilanego urządzenia półprzewodnikowego.

6.
wielofunkcyjne systemy zogniskowanych wiązek jonów "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci", specjalnie zaprojektowane do produkcji, naprawy, analizy układu fizycznego i testowania masek lub urządzeń półprzewodnikowych i posiadające jedną z następujących cech:
a.
dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target- to-beam) 1 mikrometr lub większa; lub
b.
dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów;
7.
systemy do pomiaru cząstek stałych wykorzystujące "lasery" zaprojektowane do pomiaru wielkości cząstek i ich stężenia w powietrzu, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:
a.
zdolność do pomiaru cząstek o wielkości 0,2 mikrometra lub mniejszych przy natężeniu przepływu 0,02832 m3 na minutę lub większym; oraz
b.
zdolność do scharakteryzowania czystego powietrza klasy 10 lub lepszej.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.002 "sterowanie zaprogramowane w pamięci" oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci", bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.C.I.001 Materiały fotorezystywne pozytywowe zaprojektowane do litografii półprzewodnikowej, specjalnie wyregulowanej (zoptymalizowanej) do stosowania w zakresie długości fali od 193 do 370 nm;

X.D.I.001 "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 i X.B.I.002; "oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane do "użytkowania" urządzeń objętych kontrolą według pozycji 3B001.g i 3B001.h( 141 ).

X.E.I.001 "Technologia" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 lub X.B.I.002 lub materiały objęte kontrolą według pozycji X.C.I.001.

Kategoria II - Komputery

Uwaga: Kategoria II nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.II.001 Komputery, "zespoły elektroniczne" i towarzyszący im sprzęt, nieobjęte kontrolą według pozycji 4A001 lub 4A003( 142 ), oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich.

Uwaga: Poziom kontroli "komputerów cyfrowych" i towarzyszącego im sprzętu opisany w pozycji X.A.II.001 Wynika z poziomu kontroli innego sprzętu lub systemów, pod warunkiem że:

a.
"komputery cyfrowe" lub towarzyszący im sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla działania innego sprzętu lub systemów;
b.
"komputery cyfrowe" lub towarzyszący im sprzęt nie są "elementem o podstawowym znaczeniu" innego sprzętu lub systemów; oraz

N.B.1: Poziom kontroli sprzętu do "przetwarzania sygnałów" lub "wzmacniania obrazów", specjalnie zaprojektowanego do innego sprzętu i ograniczonego funkcjonalnie do wymogów pracy tego sprzętu wynika z poziomu kontroli innego sprzętu, nawet, gdy wykracza to poza kryterium "elementu o podstawowym znaczeniu".

N.B.2: W przypadku poziomu kontroli "komputerów cy