Rozporządzenie 732/2010 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.214.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 732/2010
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2010 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Štefan FÜLE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

Opis towarówKlasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Produkt w postaci stalowej tarczy, wyciętej z blachy grubej walcowanej na gorąco, o średnicy w przybliżeniu 187 cm i grubości w przybliżeniu 1,5 cm, z wykrojonym małym otworem i większym owalnym otworem.

Po dostawie jest poddawany dalszej obróbce (frezowanie i wiercenie dodatkowych otworów, montaż stalowej obręczy oraz obróbka powierzchni i powlekanie), zanim zostanie skierowany do użytku.

Przeznaczony jest do stosowania wraz z podobną tarczą o grubości w przybliżeniu 2,5 cm w celu połączenia jednej łopatki z łożyskiem łopatek w gondoli tak zwanej "turbiny wiatrowej" (silnika wiatrowego zespolonego z generatorem).

Zob. fotografia(*).

7326 90 98Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 7326, 7326 90 i 7326 90 98.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 7308 jako część konstrukcji lub do sekcji XVI jako część maszyny, ponieważ w obecnej postaci produktu nie można uznać za "część", biorąc pod uwagę, że wymaga on dalszej obróbki.

Produkt ten należy zatem klasyfikować do kodu CN 7326 90 98 jako pozostałe artykuły ze stali według jego materiału składowego.

(*) Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.