Rozporządzenie 718/2001 dostosowujące rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie kodów Nomenklatury Scalonej dla orzechów areca (lub betel) i cola

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.100.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 718/2001
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
dostosowujące rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie kodów Nomenklatury Scalonej dla orzechów areca (lub betel) i cola

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3290/94(2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2388/2000 z dnia 13 października 2000 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(3) zmienia Nomenklaturę Scaloną, w szczególności w zakresie orzechów areca (lub betel) i cola.

(2) Należy zatem dostosować tabelę w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(4), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2826/2000(5).

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w tabeli, zwrot

"ex 0802 Inne orzechy, świeże lub suszone, także łuskane lub obrane, z wyjątkiem orzechów areca (lub betel) lub cola z podpozycji 0802 90 30"

zastępuje się zwrotem:

"ex 0802 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, także łuskane lub obrane, z wyjątkiem orzechów areca (lub betel) lub cola objętych podpozycją 0802 90 20".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2.

(2) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105.

(3) Dz.U. L 264 z 18.10.2000, str. 1.

(4) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1.

(5) Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.