Rozporządzenie 708/2005 zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE)... - OpenLEX

Rozporządzenie 708/2005 zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.119.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2005
z dnia 10 maja 2005 r.
zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 9 oraz art. 6 ust. 3 i 4 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Portugalii o dokonanie zmian elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia "Azeites do Norte Alentejano", zarejestrowanej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1107/96(2), został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(3).

(2) Ponieważ do Komisji nie zostało przesłane żadne pisemne zgłoszenie zastrzeżeń zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, zmiany te muszą być zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W specyfikacji nazwy pochodzenia "Azeites do Norte Alentejano" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1829/2002 (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, str. 14).

(3) Dz.U. C 262 z 31.10.2003, str. 17 ("Azeites do Norte Alentejano").

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ZAŁĄCZNIK  II

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2081/92

"AZEITES DO NORTE ALENTEJANO"

(NR WE: PO/0266/24.1.1994)

PDO (X) PGI ( )

Niniejsze zestawienie jest podsumowaniem sporządzonym wyłącznie do celów informacyjnych. W celu uzyskania dokładnych informacji osoby zainteresowane, w szczególności producenci wyrobów objętych daną chronioną nazwą pochodzenia (PDO) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (PGI), proszone są o zapoznanie się z pełną wersją specyfikacji produktu udostępnianą na szczeblu krajowym lub przez służby Komisji Europejskiej (1).

1. Właściwe służby Państwa Członkowskiego

Nazwa: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adres: Av. Afonso Costa, 3 - P-1949-002 Lisboa

Telefon: (351-21) 844 22 00

Faks: (351-21) 844 22 02

E-mail: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. Grupa wnioskująca

2.1. Nazwa: APAFNA - AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2. Adres: Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 - P-7300-901 Portalegre Portugalia

Telefon: (351-245) 33 10 64

Faks: (351-245) 20 75 21

E-mail: aadp1@iol.pt

2.3. Członkowie: producenci/przetwórcy (X) inni ( )

3. Rodzaj produktu

Klasa 1.5 - Oleje i tłuszcze - oliwa z oliwek

4. Opis specyfikacji produktu

(podsumowanie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2)

4.1. Nazwa: "Azeites do Norte Alentejano"

4.2. Opis: Nazwą "Azeite do Norte Alentejano" określana jest ciecz oleista, otrzymywana w wyniku mechanicznej ekstrakcji z owoców drzew oliwnych, poprzez usunięcie z nich pozostającej wody, a także cząstek skórki, miąższu i pestki odmian Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira lub Azeitoneira, Blanqueta lub Branquita i Cobrançosa z gatunku Olea europea sativa, pochodząca z owoców produkowanych na plantacjach oliwek znajdujących się na wyżej opisanym obszarze geograficznym, przetwarzana i pakowana również na tym samym obszarze.

Oliwy produkowane w Północnym Alentejo to dość gęste oliwy, o aromacie owocowym i żółtozielonej barwie, które w punktacji uzyskują minimalną wymaganą ilość 6,5 pkt. w kategorii oliw z pierwszego tłoczenia extra i 6,0 pkt. w kategorii oliw z pierwszego tłoczenia.

4.3. Obszar geograficzny: Obszar obejmujący gminy Alandroal, Borba, Estremoz oraz freguesias Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede i S. Bento do Mato w gminie Évora, freguesias Luz i Mourão w gminie Mourão, gminy Redondo, Reguengos de Monsaraz i Vila Viçosa w okręgu Évora, w gminie Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre i Sousel w okręgu Portalegre.

4.4. Dowód pochodzenia: Wytwarzanie oliwy jest na tych terenach uświęcone obyczajem i wiąże się nierozerwalnie w szczególności z tradycyjną kuchnią regionalną oraz z kultywowanymi od wieków wiedzą i umiejętnościami.

W procesie produkcji oliwy przetwórcy mogą używać wyłącznie oliwek uprawianych przez zarejestrowanych producentów i dopuszczonych odmian.

Każdy przetwórca, posiadający zezwolenie grupy przedsiębiorców zarządzającej PDO, posiada aktualizowany na bieżąco rejestr, zawierający informacje odnośnie do pochodzenia wykorzystywanych oliwek, rzeczywistych warunków produkcji/odbioru i obowiązujących wymogów technologicznych.

Prowadzony na bieżąco rejestr podaje nazwy dostawców oliwek, ilość oliwek otrzymaną od poszczególnych producentów oraz ilość wyprodukowanej oliwy z oliwek.

Odmiany oliwek powinny być rejestrowane przez producentów oliwek lub przez ich przedstawicieli (spółdzielnie).

Producenci są zobowiązani do posiadania i prowadzenia na bieżąco rejestru, w którym zapisywane są ilości oliwek przeznaczonych do produkcji oliwy z oznaczeniem PDO Norte Alentejano.

4.5. Metoda otrzymywania: Produkt otrzymywany jest w wyniku łączenia oliw pochodzących z wyżej wymienionych odmian w następujących proporcjach:

Odmiana obowiązkowaGalegaMin. 65 %
Odmiany dopuszczalneAzeiteira; Blanqueta; Carrasquenha; RedondilMaks. 5 %
CobrançosaMaks. 10 %

Zważywszy na szczególne warunki w gminach Campo Maior i Elvas (szczególnie sprzyjające produkcji oliwek konserwowanych), na niewielkim obszarze plantacji przeznaczonym do produkcji pozostałej oliwy wyjątkowo dopuszcza się uprawę odmian wymienionych poniżej, w następujących proporcjach:

Odmiana obowiązkowaGalega Min.50 %
Odmiany dopuszczalneAzeiteira; Carrasquenha; Redondil; CobrançosaMaks. 10 %
BlanquetaMaks. 5 %

Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie odmiany Picual. Można jednak uprawiać inne tradycyjne odmiany (maks. 5 %), pod warunkiem że ich uprawa jest dopuszczona przez grupę producentów zarządzającą PDO.

Zbiór oliwek powinien odbywać się w chwili, gdy całkowicie dojrzeją. Oliwek zebranych z ziemi nie można wykorzystywać do produkcji oliwy o chronionej nazwie pochodzenia. Transport oliwek odbywa się w skrzynkach ustawianych jedna na drugiej, z zachowaniem dostępu odpowiedniej ilości powietrza.

Odmiany powinny być rejestrowane przez rolników uprawiających oliwki lub ich przedstawicieli. W produkcji tej oliwy do pras mogą trafiać wyłącznie oliwki zarejestrowanych producentów pochodzące z dopuszczonych odmian. Produkcja musi odbywać się w doskonałych warunkach higienicznych i sanitarnych.

Temperatura masy w gniotowniku lub dekanterze oraz mieszaniny wody/oliwy w centryfudze nie może przekraczać 35 °C.

Jako że oliwa z oliwek jest produktem mieszalnym, w celu zapewnienia całkowitej identyfikowalności produktu podczas kontroli pakowaniem mogą zajmować się wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenie i ponadto ma się ono odbywać w regionie pochodzenia oliwy, tak aby można było zagwarantować jakość i autentyczność pochodzenia produktu i nie wprowadzać w błąd konsumentów. Oliwa rozlewana jest do pojemników z nieprzepuszczających wody, neutralnych chemicznie i nieszkodliwych dla otoczenia materiałów, spełniających wszystkie wymogi norm higieniczno-sanitarnych.

4.6. Związek: Szczególne właściwości opisywanych oliw z oliwek są związane ze specyfiką warunków w regionie.

4.7. Organ kontrolny

Nazwa: AADP - Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adres: Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 - P-7300-901, Portalegre

Telefon: (351-245) 20 12 96/33 10 64

Faks: (351-245) 20 75 21

E-mail: aadp1@iol.pt

4.8. Etykietowanie: Na etykiecie należy obowiązkowo umieszczać informację "AZEITES DO NORTE ALENTEJANO - Denominação de Origem Protegida", a także logotyp zatwierdzony przez grupę zarządzającą PDO dla oliw z oliwek z Norte Alentejo oraz logotyp wspólnotowy przyjęty dla PDO.

4.9. Wymogi krajowe: -

______

(1) Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa, Jednostka ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych - B-1049 Bruksela.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.