Rozporządzenie 691/99 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.87.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 691/99
z dnia 30 marca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2072/98(2), w szczególności jego art. 8 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

cechy charakterystyczne ziaren z plamkami i ziaren z kropkami są tak zbliżone, że rozróżnienie jednego od drugiego przy ocenie próbek pobranych w celu analizy przewidzianej w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 708/98(3) jest często zadaniem bardzo trudnym; takie same kryteria powinny obowiązywać w obu przypadkach i należy określić wielkość obniżki cen w zależności od uszkodzeń charakterystycznych dla ziaren z plamkami i ziaren z kropkami;

na obszarze Wspólnoty uprawiane są nowe odmiany ryżu; powinny one, wraz z określeniem wydajności szlifowania, znaleźć się w wykazie zamieszczonym w części B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 708/98;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu 708/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) tabelę podaną w art. 2 zastępuje się poniższą tabelą:

"Ryż okrągłoziarnisty oznaczony kodem CN 1006 10 92

Ryż średnioziarnisty i długoziarnisty klasy A oznaczony kodami CN 1006 10 94 oraz 1006 10 96

Ryż długoziarnisty oznaczony kodem CN 1006 10 98

Ziarna kredowe

6

4

4

Ziarna z czerwonymi prążkami

10

5

5

Ziarna z plamkami i kropkami

4

2,75

2,75

Ziarna o kolorze bursztynowym

1

0,50

0,50

Ziarna o kolorze żółtym

0,175

0,175

0,175

Różnorodne zanieczyszczenia

1

1

1

Ziarna ryżu innych odmian

5

5

5"

2) tabelę w części B załącznika II zastępuje się poniższą tabelą:

B. Podstawowa wydajność po przetworzeniu

Odmiana

W stosunku do ziaren całych

Ogółem

Carillon

65

69

Argo, Selenio, Couachi

64

71

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

63

71

Ispaniki A, Makedonia

61

71

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio Veneria

62

70

Tolima

61

69

Inca

61

68

Arôme

60

71

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

60

70

Strymonas

60

69

Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

59

70

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

58

70

Evropi, Melas

58

68

Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle 'E©, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

56

70

Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi

56

68

Carnaroli, Elba,Vialone Nano

55

70

Delta

55

68

Axios

55

65

Roxani

55

64

Irat 348, Mana

45

65

Pygmalion

50

69

Odmiany niewymienione

63

71"

3) załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 1999 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995. str. 18.

(2) Dz.U. L 265 z 30.9.1998, str. 4.

(3) Dz.U. L 98 z 31.3.1998, str. 21.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK III

OBNIŻKI CEN Z TYTUŁU USZKODZEŃ ZIARNA

Udział procentowy uszkodzonego ziarna
Rodzaj wadyRyż okrągłoziarnisty oznaczony kodem CN 1006 10 92Ryż średnioziarnisty i długoziarnisty klasy A oznaczony kodami CN 1006 10 94 oraz 1006 10 96Ryż długoziarnisty oznaczony kodem CN 1006 10 98Wartość obniżki(1)
Ziarna kredoweOd 2 do 6 %Od 2 do 4 %Od 1,5 do 4 %1 % na 1/2 punktu
Ziarna z czerwonymi prążkamiOd 1 do 10 %Od 1 do 5 %Od 1 do 5 %1 % na punkt
Ziarna z plamkami i kropkamiOd 0,50 do 4 %Od 0,50 do 2,75 %Od 0,50 do 2,75 %0,8 % na 1/4 punktu
Ziarna o kolorze bursztynowymOd 0,05 do 1 %Od 0,05 do 0,50 %Od 0,05 do 0,50 %1,25 % na 1/4 punktu
Ziarna o kolorze żółtymOd 0,02 do 0,175 %Od 0,02 do 0,175 %Od 0,02 do 0,175 %6 % na 1/8 punktu
(1) Przekroczenia wartości granicznych uwzględniane są do dwóch miejsc po przecinku."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.