Rozporządzenie 650/2005 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw - OpenLEX

Rozporządzenie 650/2005 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.108.1

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 650/2005
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052124,6
204 98,7
212129,8
624168,0
999130,3
0707 00 05052134,2
204 71,4
999102,8
0709 90 70052107,9
204 44,2
999 76,1
0805 10 20052 41,9
204 44,2
212 58,5
220 50,0
388 74,0
400 55,1
624 60,1
999 54,8
0805 50 10052 46,9
220 65,0
388 68,0
400 50,6
528 61,1
624 69,5
999 60,2
0808 10 80388 87,1
400100,1
404 86,5
508 68,5
512 71,8
524 72,3
528 68,1
720 75,5
804 95,2
999 80,6
0808 20 50388 92,9
512 87,9
528 65,1
720 49,0
999 73,7
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003

(Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod "999" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.