Rozporządzenie 649/2010 ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.191.3

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 649/2010
z dnia 22 lipca 2010 r.
ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych(1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 akapit ostatni i art. 170,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica między cenami produktów wyszczególnionych w części XV załącznika I do tego rozporządzenia na rynku światowym a cenami tych produktów wewnątrz Unii może zostać pokryta przez refundację wywozową.

(2) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku wołowiny i cielęciny, refundacje wywozowe należy ustalić zgodnie z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 162-164 oraz 167-170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3) Zgodnie z art. 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 refundacje wywozowe mogą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4) Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Unii i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(2). Produkty te powinny również spełniać wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych(3) i w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi(4).

(5) Artykuł 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego(5) przewiduje zmniejszenie specjalnej refundacji, jeśli ilości wywożone stanowią mniej niż 95 %, ale nie mniej niż 85 % łącznej wagi kawałków mięsa wyprodukowanych przez odkostnienie.

(6) Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (UE) nr 338/2010(6) i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1.
Produkty objęte refundacjami wywozowymi, o których mowa w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz kwoty tych refundacji określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
2.
Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1359/2007, stawka refundacji wywozowej dla produktów objętych kodem 0201 30 00 9100 ulega zmniejszeniu o 7 EUR/100 kg.

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (UE) nr 338/2010.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(5) Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21.

(6) Dz.U. L 102 z 23.4.2010, s. 29.

ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe w sektorze wołowiny i cielęciny stosowane od dnia 23 lipca 2010 r.

Kod produktówMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryKwota refundacji wywozowej
0102 10 10 9140B00EUR/100 kg żywej wagi25,9
0102 10 30 9140B00EUR/100 kg żywej wagi25,9
0201 10 00 9110(1)B02EUR/100 kg wagi netto36,6
B03EUR/100 kg wagi netto21,5
0201 10 00 9130(1)B02EUR/100 kg wagi netto48,8
B03EUR/100 kg wagi netto28,7
0201 20 20 9110(1)B02EUR/100 kg wagi netto48,8
B03EUR/100 kg wagi netto28,7
0201 20 30 9110(1)B02EUR/100 kg wagi netto36,6
B03EUR/100 kg wagi netto21,5
0201 20 50 9110(1)B02EUR/100 kg wagi netto61,0
B03EUR/100 kg wagi netto35,9
0201 20 50 9130(1)B02EUR/100 kg wagi netto36,6
B03EUR/100 kg wagi netto21,5
0201 30 00 9050US(3)EUR/100 kg wagi netto6,5
CA(4)EUR/100 kg wagi netto6,5
0201 30 00 9060(6)B02EUR/100 kg wagi netto22,6
B03EUR/100 kg wagi netto7,5
0201 30 00 9100(2)(6)B04EUR/100 kg wagi netto84,7
B03EUR/100 kg wagi netto49,8
EGEUR/100 kg wagi netto103,4
0201 30 00 9120(2)(6)B04EUR/100 kg wagi netto50,8
B03EUR/100 kg wagi netto29,9
EGEUR/100 kg wagi netto62,0
0202 10 00 9100B02EUR/100 kg wagi netto16,3
B03EUR/100 kg wagi netto5,4
0202 20 30 9000B02EUR/100 kg wagi netto16,3
B03EUR/100 kg wagi netto5,4
0202 20 50 9900B02EUR/100 kg wagi netto16,3
B03EUR/100 kg wagi netto5,4
0202 20 90 9100B02EUR/100 kg wagi netto16,3
B03EUR/100 kg wagi netto5,4
0202 30 90 9100US(3)EUR/100 kg wagi netto6,5
CA(4)EUR/100 kg wagi netto6,5
0202 30 90 9200(6)B02EUR/100 kg wagi netto22,6
B03EUR/100 kg wagi netto7,5
1602 50 31 9125(5)B00EUR/100 kg wagi netto23,3
1602 50 31 9325(5)B00EUR/100 kg wagi netto20,7
1602 50 95 9125(5)B00EUR/100 kg wagi netto23,3
1602 50 95 9325(5)B00EUR/100 kg wagi netto20,7
Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87

(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1).

Kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

B00: Wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia uważane za wywóz z Unii).

B02: B04 i miejsce przeznaczenia EG.

B03: Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo(*), Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, zaopatrzenie i zapasy żywności (miejsca przeznaczenia określone w art. 33 i 42 oraz odpowiednio w art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1)).

B04: Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong, Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.

(*) Jak określono w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(1) Objęcie tą podpozycją jest uzależnione od przedłożenia zaświadczenia znajdującego się w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 3).

(2) Przyznanie refundacji jest uzależnione od spełnienia warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1359/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 21) oraz, w odpowiednich przypadkach, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7).

(3) Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, s. 7).

(4) Wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1041/2008 (Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 3).

(5) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1731/2006 (Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12).

(6) Zawartość mięsa chudego z wyłączeniem tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, s. 39).

Określenie "zawartość przeciętna" odnosi się do ilości próbki, której definicję przedstawiono w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, s. 6). Próbkę pobiera się z tej części przesyłki, która przedstawia największe ryzyko.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.