Rozporządzenie 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.167.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 605/2014
z dnia 5 czerwca 2014 r.
zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowania w Traktacie o Unii Europejskiej i w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 1 , w szczególności jego art. 50,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 2 , w szczególności jego art. 37 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 3 zmienia niektóre tabele w poszczególnych językach ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia zawartymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i niektóre tabele w poszczególnych językach ze zwrotami wskazującymi środki ostrożności zawartymi w załączniku IV do tego rozporządzenia. Ze względu na przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., konieczne jest, aby wszystkie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 487/2013 były również dostępne w języku chorwackim. Niniejsze rozporządzenie wprowadza niezbędne zmiany w tabelach ze zwrotami w poszczególnych językach.

(2) Część 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera dwa wykazy zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych. Tabela 3.1 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Tabela 3.2 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/ 4 .

(3) Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wnioski o nową lub zaktualizowaną zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji zostały przedłożone Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W oparciu o opinie na temat tych wniosków wydane przez Komitet ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów, jak również uwagi otrzymane od zainteresowanych stron, należy wprowadzić, usunąć lub zaktualizować zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji, poprzez zmianę załącznika VI do tego rozporządzenia.

(4) Zgodność z nową zharmonizowaną klasyfikacją nie powinna być wymagana natychmiast, ponieważ dostawcy będą potrzebować czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do nowych klasyfikacji oraz na sprzedaż istniejących zapasów. Ponadto dostawcy będą potrzebować czasu na uzyskanie zgodności z wymogami dotyczącymi rejestracji, stanowiącymi konsekwencję nowych zharmonizowanych klasyfikacji substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1 A i 1B (tabela 3.1) oraz kategorii 1 i 2 (tabela 3.2), lub jako działających bardzo toksycznie na organizmy wodne, mogących powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, w szczególności z wymogami ustanowionymi w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 5 .

(5) Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, które pozwalają na zastosowanie nowych przepisów na wcześniejszym etapie na zasadzie dobrowolności, dostawcy powinni mieć możliwość stosowania nowych zharmonizowanych klasyfikacji i odpowiedniego dostosowania oznaczeń i opakowań na zasadzie dobrowolności przed wyznaczonym terminem zapewnienia zgodności.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;
3)
w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2
1.
W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 substancje i mieszaniny mogą, odpowiednio przed dniem 1 grudnia 2014 r. i dniem 1 czerwca 2015 r., być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2.
W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 substancje klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i wprowadzone do obrotu przed dniem 1 grudnia 2014 r. nie są objęte wymogiem zmiany oznakowania i opakowania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do dnia 1 grudnia 2016 r.
3.
W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 mieszaniny klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 6 lub rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r. nie są objęte wymogiem zmiany oznakowania i opakowania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do dnia 1 czerwca 2017 r.
4.
W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3, zharmonizowane klasyfikacje ustanowione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane przed datą, o której mowa w art. 3 ust. 3.
Artykuł  3
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.
Artykuł 1 ust. 1 i 2 stosuje się w odniesieniu do substancji od dnia 1 grudnia 2014 r., a w odniesieniu do mieszanin od dnia 1 czerwca 2015 r.
3. 7
Artykuł 1 pkt 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W

załączniku III część 1 tabela1.1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
kod H229: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRSpremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije."
2)
kod H230: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRMože eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka."
3)
kod H231: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRMože eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi."

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku IV część 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tabeli 1.2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
kod P210: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRČuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti."
b)
kod P223: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRSpriječiti dodir s vodom."
c)
kod P244: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRSpriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti."
d)
kod P251: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRNe bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe."
e)
kod P284: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HR[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava."
2)
w tabeli 1.3 wprowadza się następujące zmiany:
a)
kod P310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HROdmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/..."
b)
kod P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRNazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/..."
c)
kod P312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRU slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječ-nika/..."
d)
kod P340: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRPremjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje..."
e)
kod P352: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HROprati velikom količinom vode/..."
f)
kod P361: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HROdmah skinuti svu zagađenu odjeću."
g)
kod P362: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRSkinuti zagađenu odjeću."
h)
kod P364: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRI oprati je prije ponovne uporabe."
i)
kod P378: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRZa gašenje rabiti..."
j)
połączone kody P301+P310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRAKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječ-nika/..."
k)
połączone kody P301+P312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRAKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/..."
l)
połączone kody P302+P352: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/..."
m)
połączone kody P303+P361+P353: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem."
n)
połączone kody P304+P340: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRAKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje."
o)
połączone kody P308+P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRU SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/..."
p)
połączone kody P342+P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRPri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/..."
q)
połączone kody P361+P364: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HROdmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe."
r)
połączone kody P362+P364: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRSkinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe."
s)
połączone kody P370+P378: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:
"HRU slučaju požara: za gašenje rabiti ..."

ZAŁĄCZNIK  III

W części 3 załącznika VI wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tabeli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
skreśla się odpowiadającą numerowi indeksowemu 015-188-00-X.
b)
pozycje odpowiadające numerom indeksowym 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 i 616-035-00-5 zastępuje się następującymi odpowiednimi pozycjami:
"006-086-00-6fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy) ethyl]carbamate276-696-772490-01-8Carc. 2

Aquatic

Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08 GHS09 WngH351

H410

M = 1

M = 10 000

015-154-00-4ethephon; 2-chloroe-thylphosphonic acid240-718-316672-87-0Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071
015-192-00-1tetrakis(2,6-dimethylp-henyl)-m-phenylene biphosphate432-770-2139189-30-3Skin Sens. 1H317GHS07

Wng

H317
601-023-00-4ethylbenzene202-849-4100-41-4Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373

(narząd

słuchu)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373

(narząd

słuchu/)

H304

601-026-00-0styrene202-851-5100-42-5Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372

(narząd słuchu)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372

(narząd słuchu)

H315

H319

*D
603-061-00-7tetrahydro-2-furylme-thanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-697-99-4Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

605-001-00-5formaldehyde ...%200-001-850-00-0Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D
605-008-00-3acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4107-02-8Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D
616-035-00-5cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethyla-mino)carbonyl]-2-(methoxyimino)aceta-mide

261-043-057966-95-7Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (krew, grasica)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (krew, grasica)

H317

H410

M = 1 M = 1'"
c)
Wprowadza się następujące pozycje zgodnie z kolejnością pozycji określoną w tabeli 3.1:
"050-028-00-22-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stanna-tetradecanoate260-829-057583-35-4Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1 A

H361d

H302

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H317

GHS08

GHS07 Dgr

H361d

H302

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H317

050-029-00-8dimethyltin dichloride212-039-2753-73-1Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372

(układ nerwowy, układ odpornościowy)

H314

GHS08

GHS06

GHS05 Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372

(układ nerwowy, układ odpornościowy)

H314

EUH071
601-088-00-94-vinylcyclohexene202-848-9100-40-3Carc. 2H351GHS08

Wng

H351
601-089-00-4muscalure; cis-tricos-9-ene248-505-727519-02-4Skin Sens. 1BH317GHS07

Wng

H317
604-090-00-84-tert-butylphenol202-679-098-54-4Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

604-091-00-3etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methyl-propyl 3-phenoxybenzyl ether407-980-280844-07-1Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

M = 100

M = 1 000

606-146-00-7tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyc-lohex-2-en-1-one-87820-88-0Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

606-147-00-2cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1-one405-230-9101205-02-1Repr. 2H361dGHS08

Wng

H361d
607-705-00-8benzoic acid200-618-265-85-0STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (płuca) (wdychanie)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (płuca) (wdychanie)

H315

H318

607-706-00-3methyl 2,5-dichloroben-zoate220-815-72905-69-3Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

612-287-00-5fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluorome-thyl)phenyl]-5-(trifluo-romethyl)pyridin-2-amine-79622-59-6Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

M = 10

M = 10

613-317-00-Xpenconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl) pentyl]-1H-1,2,4-tria-zole266-275-666246-88-6Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

M = 1

M = 1

613-318-00-5fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylp-henyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate-473798-59-3Aquatic Chronic 2H411GHS09H411
616-212-00-73-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodo-prop-2-yn-1-yl butylcar-bamate259-627-555406-53-6Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (krtań)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (krtań)

H318

H317

H410

M = 10 M = 1"
2)
tabeli 3.2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
skreśla się pozycję o odpowiadającą numerowi indeksowemu 015-188-00-X;
b)
pozycje odpowiadające numerom indeksowym 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 i 616-035-00-5 zastępuje się następującymi odpowiednimi pozycjami:
"006-086-00-6fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl] carbamate276-696-772490-01-8Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

015-154-00-4ethephon; 2-chloroethylp-hosphonic acid240-718-316672-87-0C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %
015-192-00-1tetrakis(2,6-dimethylp-henyl)-m-phenylene biphosphate432-770-2139189-30-3R43Xi

R: 43

S: (2-)24-37

601-023-00-4ethylbenzene202-849-4100-41-4F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

601-026-00-0styrene202-851-5100-42-5Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 % Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %D
603-061-00-7tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol202-625-697-99-4Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi;

R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %
605-001-00-5formaldehyde ...%200-001-850-00-0Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D
616-035-00-5cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino) carbonyl]-2-(methoxyi-mino)acetamide

261-043-057966-95-7Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %"

c)
wprowadza się następujące pozycje zgodnie z kolejnością pozycji określoną w tabeli 3.2:
"050-028-00-22-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradeca-noate260-829-057583-35-4Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

050-029-00-8dimethyltin dichloride212-039-2753-73-1Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

601-088-00-94-vinylcyclohexene202-848-9100-40-3Carc. Cat. 3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

601-089-00-4muscalure; cis-tricos-9-ene248-505-727519-02-4R43Xi

R: 43

S: (2-)24-37

604-090-00-84-tert-butylphenol202-679-098-54-4Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

604-091-00-3etofenprox (ISO); 2-(4-etho-xyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether407-980-280844-07-1R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C

< 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C

< 0,025 %

606-146-00-7tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one-87820-88-0Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

606-147-00-2cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one405-230-9101205-02-1F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

607-705-00-8benzoic acid200-618-265-85-0T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

607-706-00-3methyl 2,5-dichloroben-zoate220-815-72905-69-3Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

612-287-00-5fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine-79622-59-6Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

613-317-00-Xpenconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl) pentyl]-1H-1,2,4-triazole266-275-666246-88-6Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

613-318-00-5fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate-473798-59-3N; R51-53N

R: 51/53

S: 60-61

616-212-00-73-iodo-2-propynyl butylcar-bamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate259-627-555406-53-6T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %"
1 Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21.
2 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 149 z 1.6.2013, s. 1).
4 Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. L 196 z 16.8.1967, s. 1).
5 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
6 Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1).
7 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.78.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2015 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.