Rozporządzenie 602/2001 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 w odniesieniu do warunków wypłaty refundacji wywozowych do produktów objętych kodem CN 1001 90, 1101, 1102 oraz ex 2302

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.89.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 602/2001
z dnia 28 marca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 w odniesieniu do warunków wypłaty refundacji wywozowych do produktów objętych kodem CN 1001 90, 1101, 1102 oraz ex 2302

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1666/2000(2), w szczególności jego art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 90/2001(4), stanowi, że gdy zróżnicowana refundacja ma zastosowanie w stosunku do określonego państwa trzeciego, uprawnienie do otrzymania refundacji jest nabywane w związku z przywozem do tego państwa trzeciego. Artykuł 14, 15 i 16 tego rozporządzenia określają warunki wypłat refundacji, jeśli ma zastosowanie zróżnicowana refundacja, w szczególności określają dokumenty, które muszą być przedstawione w celu udowodnienia przybycia produktu do miejsca przeznaczenia.

(2) Jeśli ma zastosowanie zróżnicowana refundacja, art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowią, że część refundacji, obliczonej przy zastosowaniu najniższej stawki refundacji, jest płacona na wniosek eksportera po dostarczeniu dowodów, że produkt opuścił obszar celny Wspólnoty.

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2851/2000(5) ustanawia niektóre koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla niektórych produktów rolnych oraz przewiduje w celu dostosowania, jako środek autonomiczny i tymczasowy, niektóre koncesje rolne przewidziane Układem Europejskim z Rzeczpospolitą Polską. Jedną z tych koncesji jest zniesienie refundacji dla pszenicy zwyczajnej, mąki i otrębów wywożonych do Polski.

(4) Artykuł 7a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1162/95 z dnia 23 maja 1995 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu(6), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 409/2001(7) stanowi, że przedsiębiorcy muszą przedstawić właściwym władzom w trakcie przywozu do Polski niektórych produktów objętych kodami CN 1001 90, 1101, 1102 oraz ex 2302 uwierzytelnionych odpisów pozwoleń na wywóz oraz odpowiednich zgłoszeń wywozowych. Pozwolenie na wywóz zawiera ściśle określone informacje gwarantujące, że w odniesieniu do danego produktu nie przyznano żadnej refundacji wywozowej. Polskie władze zobowiązały się do kontroli zgodności z art. 7a rozporządzenia (WE) nr 1162/95.

(5) Należy zatem wziąć pod uwagę te szczególne uzgodnienia, które weszły w życie z dniem 1 marca 2001 r., podczas stosowania powyższych przepisów rozporządzenia (WE) nr 800/1999, polegające na nieobciążaniu zbędnymi kosztami eksporterów handlujących z państwami trzecimi. W tym celu nie należy brać pod uwagę faktu, że podczas określania najniższej stawki refundacji nie ustalono refundacji dla danego miejsca przeznaczenia.

(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95(8), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2513/98(9), ustanawia niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż i dlatego powinno zostać zmienione w celu włączenia odstępstw wymaganych dla rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno niezwłocznie wejść w życie.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1501/95 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Artykuł 13a

1. Jeśli zróżnicowanie refundacji jest jedynie wynikiem braku ustalenia refundacji dla Polski oraz nie naruszając art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, dowód na wypełnienie formalności celnych w przywozie nie jest wymagany w przypadku wypłaty refundacji do produktów objętych kodami CN 1001 90, 1101, 1102 oraz ex 2302.

2. Fakt braku ustalenia refundacji w stosunku do wywozu do Polski produktów objętych kodami CN 1001 90, 1101, 1102 oraz ex 2302 nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu najniższej stawki refundacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w stosunku do zgłoszeń wywozowych przyjętych od dnia 1 marca 2001 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 marca 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21.

(2) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 1.

(3) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11.

(4) Dz.U. L 14 z 18.1.2001, str. 22.

(5) Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 7.

(6) Dz.U. L 117 z 24.5.1995, str. 2.

(7) Dz.U. L 60 z 1.3.2001, str. 27.

(8) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7.

(9) Dz.U. L 313 z 21.11.1998, str. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.