Rozporządzenie 598/2005 dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z... - OpenLEX

Rozporządzenie 598/2005 dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.99.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 598/2005
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu(1), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przetarg dotyczący refundacji wywozowych do ryżu został otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2032/2004(2).

(2) Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 584/75(3), na podstawie złożonych ofert Komisja może, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, podjąć decyzję o zaniechaniu przetargu.

(3) Biorąc pod uwagę kryteria przewidziane w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 nie należy przystępować do ustalania maksymalnej refundacji.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nie podejmuje się dalszych działań wobec ofert złożonych od 11 do 14 kwietnia 2005 r. w ramach przetargu na refundacje do wywozu ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2) Dz.U. L 353 z 27.11.2004, str. 6.

(3) Dz.U. L 61 z 7.3.1975, str. 25. Rozporządzenie ostanio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1948/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 18).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.