Rozporządzenie 585/2005 otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w... - OpenLEX

Rozporządzenie 585/2005 otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.98.5

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 585/2005
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu(1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 75/91(2) ustala procedury i warunki sprzedaży ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne.

(2) Znaczna ilość ryżu niełuskanego znajduje się obecnie w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej, a okres przechowywania jest bardzo długi. Należy więc otworzyć stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 30.010 ton ryżu niełuskanego znajdujących się w posiadaniu wymienionej agencji.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Włoska agencja interwencyjna organizuje na warunkach określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 75/91 stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym znajdującego się w jej posiadaniu ryżu niełuskanego w ilościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2
1.
Termin przedstawienia ofert dla pierwszego przetargu częściowego ustala się na 27 kwietnia 2005 r.
2.
Termin przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 29 czerwca 2005 r.
3.
Oferty składane są w wymienionej poniżej włoskiej agencji interwencyjnej:

Ente Nazionale Risi (ENR)

Piazza Pio XI, 1

I-20123 Milano

Tel. (39) 02 885 51 11

Faks: (39) 02 86 13 72.

Artykuł  3

W drodze odstępstwa od przepisów art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 75/91 włoska agencja interwencyjna informuje Komisję o ilościach i średnich cenach sprzedaży poszczególnych partii, z podziałem na grupy, tam gdzie właściwe, najpóźniej we wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2) Dz.U. L 9 z 12.1.1991, str. 15.

ZAŁĄCZNIK

Grupa123
Ilość (w przybliżeniu)1.010 t4.000 t25.000 t
Rok zbiorów199920022002
Odmiana ryżudługoziarnistyA okrągłoziarnisty, średnioziarnisty i długoziarnistydługoziarnisty B

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.