Rozporządzenie 551/2005 ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i... - OpenLEX

Rozporządzenie 551/2005 ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 416/2004

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.93.5

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 551/2005
z dnia 11 kwietnia 2005 r.
ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 416/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2004 z dnia 5 marca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ilości pomidorów objęte wnioskami o przyznanie pomocy na rok gospodarczy 2004/2005 zgłoszone przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych(2) przekraczają próg wspólnotowy o 1,5 %. W związku z powyższym należy wypłacić dodatek w trakcie roku gospodarczego 2004/2005 w tych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. i nie przekroczyły progu narodowego lub w których ten próg został przekroczony o mniej niż 25 %.

(2) Na rok gospodarczy 2004/2005 progi narodowe w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji nie zostały przekroczone. Pełen dodatek pomocowy w wysokości 8,62 EUR za tonę powinien być zatem wypłacony w tych krajach.

(3) Na rok gospodarczy 2004/2005 producenci na Cyprze nie przedstawili żadnych wniosków o przyznanie pomocy na pomidory przeznaczone do przetworzenia. Zatem żaden dodatek pomocowy na rok gospodarczy 2004/2005 nie powinien być wypłacony w tym Państwie Członkowskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Dodatkową kwotę w wysokości 8,62 EUR za tonę pomidorów przeznaczonych do przetworzenia, o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 416/2004, wypłaca się w trakcie roku gospodarczego 2004/2005 w Republice Czeskiej, na Węgrzech, Malcie, w Polsce i na Słowacji.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 12.

(2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 180/2005 (Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 7).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.